Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2014 o 10:38 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2014 10:38 - 10:38 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, vo vašom vyše hodinovom vystúpení chcete pomaly meniť takmer celý zákon. Chvíľami som váhala, či prerokovávame zákon o lesoch, alebo prerokovávame zákon o pozemkových úpravách.
Pán minister, chcem vám navrhnúť, aby ste v budúcnosti požiadali skupinu poslancov, a teda odbornú skupinu, aby pripravili návrh zákona oni. Ušetrite nielen čas, ale i peniaze ministerstvu, lebo môžete zrušiť legislatívny odbor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2014 16:42 - 16:43 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja mám len jednu jedinú otázku. Prečo si ty, keď si bol na poste ministra pôdohospodárstva, neprišiel so zákonom, ktorý by chránil slovenskú pôdu?
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2014 12:04 - 12:05 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne. Ja len dve vety tak isto. Verím, že problém reštitúcií a vydávanie pozemkov na Javorine nadobudne reálne kontúry.
A chcem vyňať na osobitné hlasovanie teda, alebo návrh na osobitné hlasovanie, body 19, 20 a 21.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2014 11:33 - 11:35 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ako som už na výbore uviedla, zelená správa sa prerokúvavala vždycky pred prijatím štátneho rozpočtu. Vtedy to malo, myslím si, opodstatnenie. Je mnoho správ v Národnej rade, ktoré dochádzajú do výborov a nie sú prerokovávané v pléne Národnej rady. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie je kontrolným orgánom ministerstva pôdohospodárstva a môže kedykoľvek, kedykoľvek požiadať ministerstvo o predloženie akejkoľvek správy, aj čiastkovej, aj úplnej. To, že som navrhla, aby sa táto správa prerokovala vo výbore, neznamená to, že správa sa nemôže prerokovať v pléne Národnej rady. Pokiaľ výbor zváži, že tie informácie sú tak závažné, že ich treba prerokovať v pléne, navrhne predsedovi parlamentu, aby táto správa bola zaradená do pléna. To je všetko. Takže nevidím dôvod, prečo tu z toho robíte takú hystériu, pretože, hovorím ešte raz, výbor môže kedykoľvek, kedykoľvek požiadať ministerstvo, aby mu predložilo akúkoľvek správu a informáciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.4.2014 9:59 - 9:59 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No je pre mňa veľmi traumatizujúce to, čo sa tu deje a jak sa tu začíname chovať, pretože my sme boli na tom poslaneckom prieskume na Javorine. My máme snahu tým ľuďom pomôcť. A robiť z nás a priori zlodejov, klamárov, podvodníkov, ľudí, že ideme ľudí okrádať, tak to teda nie! Vážení, tu bola snaha, aby sa tým ľuďom čo najskôr pomohlo, aby sme im pomohli riešiť situáciu, ktorá je už dlhé roky a ktorá ich skutočne traumatizuje. Videli sme, aká tam je situácia. A vy tu teraz, keď prídeme s nejakým návrhom, tvrdíte, že ideme niekoho okrádať?! No potom platí: podľa seba, súdim teba. (Výkriky v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2014 9:46 - 9:46 hod.

Magda Košútová
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2014 9:07 - 9:10 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážení kolegovia, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorými sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov, tlač 833a, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborom Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 999 z 29. januára 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. V časti IV sú uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 16 a 18 až 21 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť; o bode spoločnej správy č. 17 s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 242 z 18. marca 2014. V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výboru predložiť spoločnú správu a splnomocnil ma podať návrhy podľa paragrafov v rokovacom poriadku.
Pani podpredsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.1.2014 18:35 - 18:37 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ma svojím uznesením č. 231 z 20. januára 2014 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. bol doručený najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh a pridelil ho na rokovanie dnešnej 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá ani v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 9. januára 2014 č. 821 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory:
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a
- Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2014 16:34 - 16:35 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, je zábavné počúvať, ako vysvetľuješ, ako štát vypaľuje občanov, ale pri tom tvojom vystúpení si zabudol povedať, že koľko ornej pôdy sa zabralo v roku '98 až 2006. Hovoríš o tom, o koľko sa zvýšil záber v 2007., ale mali by sme si, není problém, ja to kdesi aj v počítači mám, keby sme si pozreli, koľké, koľké hektáre sa zabrali v tých predchádzajúcich rokoch, a čo sa tu s tou pôdou robilo a ako sa s ňou šafárilo. Takže ja si myslím, že a čo sa týka toho ďalšieho nejakého, tlač 575 hovorí o zákone 220/2004 Z. z., 245/2003 Z. z. a o ďalších niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov, takže neviem, o čom sa tu ďalej stále bavíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2014 16:16 - 16:17 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem len v krátkosti zareagovať. Pán minister jasne vysvetlil, že ten zákon aj tak, ako je upravený v novom, nie je proti tomu, aby, alebo teda za nejaké bezbrehé zaberanie poľnohospodárskej pôdy. Ja si veľmi dobre pamätám, keď som prišla do parlamentu v 2006., ako sa zaberala poľnohospodárska pôda. Ale o tom by nám možno povedal viac pán poslanec Simon, kedy sa za záber najlepšej pôdy, ktorá bola na Slovenku, neplatila ani jedna koruna. V 2006. a 2007. roku sa upravil zákon, kedy sa dali poplatky za záber poľnohospodárskej pôdy. Aspoň čiastočne sa chránil, chránilo bezbrehé zaberanie a verím, že tá pôda je to najcennejšie, skutočne čo máme, a že si ju budeme aj v budúcnosti chrániť. Ja len toľko.
Skryt prepis