Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.1.2014 o 15:51 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

28.1.2014 15:51 - 15:53 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 942 zo 4. decembra 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 757, na prerokovanie týmto výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
- Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Obidva výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade schváliť s pripomienkami tak, ako je to uvedené v časti IV spoločnej správy a s odporúčaním gestorského výboru.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy takto:
- o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 4 a 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť a o bode 3 spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy odporúča schváliť predkladaný návrh zákona s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola prejednaná vo výboroch a bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 233 z 28. januára 2014. V citovanom uznesení výbor poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy o..., prerokovať o..., podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2013 18:39 - 18:40 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. No niektorým dobrosrdečným pánom poslancom asi nestačí tento rečnícky pult a na budúce si zoberú trstenicu. Alebo lepšie, bič, aby si vydobyli pozornosť na to, aby sme počúvali ich geniálne myšlienky.
Prečo to tu musíme počúvať? Prečo nás tu školia takíto tiežministri? Prečo?
Skryt prepis
 

3.12.2013 18:18 - 18:21 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ma svojím uznesením 216 z 20. novembra 2013 určil za spravodajcu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky v § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to znamená, že bol doručený najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a legislatívnych pravidiel a určil ho na dnešné rokovanie 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky zákonom požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie. Nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. novembra 2013 pod č. 745 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

3.12.2013 18:15 - 18:16 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. No opäť sa ukázalo, že závisí od uhla pohľadu, ktorý si pri študovaní a pri predkladaní zákonov osvojíme. Ja si myslím, že tento zákon, ktorý je teraz v prvom čítaní, je dobrý. Má ambíciu zvýšiť ochranu vinohradov, a preto ho treba podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2013 17:38 - 17:42 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 215 z 20. novembra 2013 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám spravodajskú správu. Uvedený vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené paragrafom 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na dnešné rokovanie 27. schôdze.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky zákonom požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá ani v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, že po rozprave odporučiť uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2013 č. 744 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2013 16:09 - 16:10 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. No, pán poslanec, nenachádzam slov, ktorými by som vyjadrila pohoršenie nad tým, ako sa opovažujete posudzovať človeka, ako sa opovažujete si uzurpovať tým právo, že budete hodnotiť iného poslanca, v tom, či je alebo nie je odborník, či môže alebo nemôže spravovať zákon, v tom, či rozumie tomu, čo predkladá alebo či vie alebo nevie čítať. Prepáčte, divadlo, ktoré ste tu predviedli, nedosahuje ani úroveň kočovného bábkového divadla z minulého storočia. Vidím, že sme vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie urobili veľkú chybu, keď sme vás nepoprosili o to, aby ste tento zákon išli spravodajcovať vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 20:18 - 20:19 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Galko, vaše rétorické cvičenie, ktoré ste tu opäť predviedol, nám skutočne nestojí za to, aby sme na vás reagovali. O podpore pre našu pani ministerku nemajte strach, čoskoro sa o tom presvedčíte.
A ja vám chcem len toľko povedať, že ten chrobák Truhlík, čo všade bol a všetko vie, sa vo vás skutočne našiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2013 13:07 - 13:08 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, no nevšimla som si, že čo sa stalo za mojím chrbtom v priebehu predkladania správy.
Ja by som pred tým ešte na úvod povedala pár slov k tomu, čo sa tu dialo v tomto parlamente pred chvíľou. Neviem, či si to pamätáte, alebo nepamätáte, ale je to už asi štyri roky dozadu, keď boli plné noviny a plná tlač toho, že poslankyňa Košútová by zakázala vstup do lesa. Celé to bola demagógia, ktorá tak isto prebehla pri schvaľovaní zákona o lesoch, kým sa to vysvetlilo, tak už dávno všetci zistili, že to sú také novinárske kačice. Tak aj teraz, ten zákaz vstupu do lesov treba brať s veľkou rezervou.
A teraz, prečo som sa prihlásila do rozpravy. Chcem vytiahnuť na osobitné hlasovanie bod č. 19 spoločnej správy s odôvodnením, že bude podaný iný pozmeňovací návrh. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2013 13:07 - 13:08 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 457. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 587 zo 17. mája 2013 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pričom za gestorský výbor určila tento výbor. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, nepredložili gestorskému výboru žiadne zmeny ani doplňujúce návrhy. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami schváliť tak, ako je to uvedené v časti IV spoločnej správy, aj s odporúčaním gestorského výboru. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy 2, 4 až 19 a 21 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. O bodoch spoločnej správy 1, 3 a 20 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výboru k vládnemu návrhu zákona a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča návrh schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pod č. 199 z 15. októbra 2013. V citovanom uznesení výboru ma poverili ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2013 10:52 - 10:54 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No ja veľmi pozorne sledujem túto diskusiu, ktorá je veľmi rôznorodá vďaka poslancom z klubu za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a bývalým poslancom z tohto klubu. A, bohužiaľ, musím povedať, že aj teda myslím si, že teda členovia výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie by mali hlavne vo výbore túto oblasť rozdiskutovať. O tom ma nikto nepresvedčí, že nie. Vidím z toho, že závisí od uhla pohľadu, či treba ochraňovať prírodu alebo rúbať tu hlava-nehlava, ako to koho napadne.
Ja mám jeden taký príklad. Pri Trenčíne je obec Soblahov, kde rastie 150-ročný platan, prisťahoval sa tam nový obyvateľ do susedného domu a ten si vymyslel, že ten platan treba vyrúbať, lebo jemu znižuje komfort bývania, padajú mu listy. Takže pokiaľ by sme malí ísť z tohto hľadiska, že teda by si mal každý robiť, čo chce, tak platanu by už bolo dávno odzvonilo. Myslím si, že tvoriť zákony na základe jednotlivých negatívnych skúseností jednotlivca nie je dobré. A ja by som pekne poprosila, keby ste v diskusii alebo teda v rozprave tí, ktorí vystupujete, nepodsúvali permanentne to, že tento zákon prijímame len preto, aby sme mohli znova zase niečo rozkradnúť alebo niečo niekomu dohodiť, pretože už je to skutočne veľmi hlúpe a neseriózne. Zákon musí predsa upravovať všeobecné podmienky a všeobecné zásady a spôsob správania spoločnosti, a nie to, čo vyhovuje jednotlivcovi. A verím, že tento zákon túto ambíciu má. Máme dostatok času, aby sme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis