Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2014 o 18:27 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

23.6.2015 11:48 - 11:50 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2015 10:35 - 10:37 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis

36.
Ďakujem. Pán poslanec Hudacký, chcem poďakovať za ten úvod, keď ste teda povedali, že podporíte tento návrh zákona. Takisto si cením úprimnú snahu o to, že skutočne ten problém platobnej neschopnosti treba nejakým spôsobom vyriešiť.
Čo sa týka trošku tej časovej výtky, čo ste dali. Musím, skutočne nedá mi nespomenúť, že na to, aby sme zaviedli takýto systém, je potrebné mať aj technické predpoklady a hlavne teda zabezpečený informačný systém finančnej správy. V bývalej vláde v podstate vy viete, ako dopadol stav finančnej správy alebo systému finančnej správy, ktorý sa pripravoval za Radičovej vlády. Myslím si, že nemôžte tiež nastaviť nejaký, nejaký zákon, ktorý potom skolabuje z hľadiska toho technického riešenia. My takisto, teraz určité sa riešia na finančnej správe určité, určité problémy a myslím, že to, čo pán minister povedal, že z časového hľadiska je to nastavené tak, aby sme splnili aj technické predpoklady na zavedenie takéhoto systému, potrebujeme nejaký, nejaký čas.
Takže toľko z mojej strany. Vďaka.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2015 9:57 - 9:59 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán poslanec Kollár, ďakujem za ten konštruktívny prístup, aj to, že ste v podstate privítali túto novelu zákona. Ja by som sa chcel vyjadriť v podstate k tým dvom veciam, kde teda spomínate to navýšenie na tých 500-tisíc eur. Podľa mňa už to, že vlastne sa vyrokovalo v tej prvej fáze tých 100-tisíc eur, čo tvorí rádovo okolo 68 % všetkých platiteľov DPH, je pozitívum a jedná sa o novú, novú úpravu, nie je odskúšaná, a preto si myslím, že ísť do toho nejakými veľkými, veľkými očami, treba to najprv podľa mňa odskúšať a potom prípadne upraviť.
Čo sa týka toho výpočtu pozitívnych vplyvov 12,1 mil., tam, samozrejme, pri tom výpočte IFP použil rôzne predpoklady, tam je nejaká priemerná splatnosť 42 dní, 60 % z oprávnených subjektov sa zúčastní tohto systému, je jasné, a ďalšie a ďalšie tie predpoklady, je jasné, že ak sa všetky tie predpoklady toho výpočtu nenaplnia, tak musíme vidieť, aký to bude mať dopad na štátny rozpočet, či to bude pozitívny, alebo môže byť teoreticky aj negatívny.
Čo sa týka zábezpeky, zábezpeka podľa mňa na začiatku plnila, plnila nejakú funkciu nejakého nástroja na boj s daňovými únikmi, dnes, samozrejme, pri tých výsledkoch, ktoré prezentuje aj minister financií, ktoré sú veľmi pozitívne, vidíme, že je možnosť trošku ustúpiť z tých tvrdých požiadaviek a je to určitá forma aj podpory nových firiem, ako sú startupy a podobne, aby sa im zjednodušil ten proces práve v období prípravy daných projektov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.6.2015 9:43 - 9:45 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2015 12:03 - 12:06 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, dovoľte, prosím, ako určeného spravodajcu výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1266) vo výboroch Národnej rady. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1444 zo 4. decembra 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet uznesenie č. 385 zo dňa 22. januára 2015, ústavnoprávny výbor uznesenie č. 544 z 13. januára 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesenie č. 390 z 22. januára 2015.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1266) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 391 z 27. januára 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril, po prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, po druhé, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2015 16:12 - 16:13 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Takisto, pán Brocka, musím povedať, že na toto vystúpení sa strašne zle reaguje, lebo ja už som to nemohol počúvať. Vy sa nás tu snažíte namočiť do niečoho, čo ste vy spôsobili, čo ste si nastavili. Nastavili ste si to absolútne zle. Keby ste trochu rozmýšľali pri tom, ako ste to nastavovali, tak by sa nám nestalo minimálne to, že dnes po desiatich rokoch od vzniku II. piliera vôbec riešime nejaký problém, lebo by ste si to odročili minimálne možno o nejakých 5 rokov, 10 rokov, keď by aj pre vás to bolo oveľa miernejšie, ako je to dnes.
Povedzme si otvorene, dnes ste s prekvapením zistili, koľko tí ľudia dostanú na dôchodkoch, ale to nie je žiadne prekvapenie. Ja sa tomu vôbec nečudujem. A teraz zrazu vyplával nejaký problém. A vy sa tu snažíte namočiť do toho všetkých, ukazovať prstom, kto to spôsobil, a pritom ste si to spôsobili sami, keď ste to celé nastavovali. Takže pozrite sa na to týmto pohľadom. A ja dúfam teda, že sa nad tým zamyslíte.
A s tým vystúpením v tej ďalšej rozprave už sa radšej neprihláste. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2015 10:23 - 10:25 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kaník, ja sa zastavím pri tom vašom velebení zhodnocovania vo fondoch. Mne sa ľúbi tá situácia, že v momente vy viete, ako sa vyvíjajú akciové trhy momentálne a v akom štádiu sa nachádzajú. Pri nízkych úrokových sadzbách sú akciové trhy absolútne nafúknuté. Vedia to všetci, vieme, aký je ten stav. Standard & Poor´s, Dow Jones Index určujú nejaký trend vývoja akciových trhov. Pozrite si, akú mali úroveň v roku 2008 pred krízou a akú ju majú dnes. Dnes majú dvakrát vyššiu úroveň, akú ju mali v roku 2008. Z toho vyplýva, je to obrovská bublina, kde ja sa neteším na to, keď vy budete potom neskôr vysvetľovať tým dôchodcom, ktorí prídu v rastových a v zmiešaných fondoch o obrovské sumy, lebo to nebude tých vašich 8 a 7 – 8 %, o ktorých hovoríte, ak to raz praskne, to možno bude oveľa väčší pokles ako ten, o ktorom hovoríte. A to je práve o tom, čo vy tu dehonestujete, garantovanom fonde, kde je jasné, že to riziko je oveľa menšie a ten výnos je oveľa menší. A z toho aj vyplýva to, o čom sa bavíme. Neviem, čo budete hovoriť, keď tá bublina spľasne, pri tom kecpulte. Ja sa teším na toto na rozdiel od toho, na čo sa neteším, čo budú vám hovoriť potom vaši sporitelia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2015 9:57 - 9:59 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Švejna, je jasné z toho, čo ste hovorili, že existujú skupiny ľudí, ktorí do II. piliera nemali vstupovať. Sú to prevažne starší ľudia, ktorí tam vstupovali. Boli to nízkopríjmové skupiny. Z toho vyplýva aj celá situácia, ktorá nastala. Dnes sa stade vyplácajú prvé dôchodky po desiatich rokoch. A povedzme si otvorene, že všetky takéto plány sú väčšinou nastavené na oveľa dlhšie obdobie. Je to minimálne 15 až 20 rokov. Dvadsať rokov je minimálna optimálna doba, za ktorú sa dá v takomto pilieri nasporiť nejaká slušná suma. Čiže povedzme si, ako ste to nastavili, tak taký máte výsledok, čo ste si na začiatku urobili, tak to dneska žnete.
A nie je to o tom, čo sa tu snažíš povedať, že základný problém vznikol anuitnou novelou. Nie je to o anuitnej novele. Je to o tom, že na začiatku ste mali povedať, akí ľudia do II. piliera majú vstupovať, akí ľudia tam nemajú vstupovať. Z toho vznikajú dnes obrovské problémy.
A k tomu, o čom sa bavíme pri anuitnej novele. Áno, ako pán Jurzyca povedal, nechcem naňho reagovať, ale musím spomenúť aj prieskum v Národnej banke, ktorý sme absolvovali, boli sme tam obidvaja, nie je to problém výpočtu poisťovní, tak ako to bolo prezentované. Boli tu nejaké nezrovnalosti vo výpočtoch, ale problém je to, že reálne tie dôchodky vychádzajú proste tak, ako vychádzajú. Čiže sú veľmi nízke. A to je dôsledok toho, ako ste celý II. pilier nastavili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2014 18:27 - 18:29 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Kollár, musím oceniť veľmi dlhé vystúpenie, priznám sa, úplne celé som ho nevydržal počúvať, aj keď teda musím povedať, že myslím si, že ten váš prístup bol konštruktívny, bol odborný.
Som rád, že čo sa týka pohľadu, a to, že či konsolidujeme-nekonsolidujeme, máme v podstate rovnaký názor na mnohé veci, určite v niektorých veciach sa nezhodneme. Myslím, to, čo sme tu zažili po minulé roky, by som chcel povedať, myslím, že ten záujem o rozpočet bol oveľa väčší, dnes vidíme prázdnu sálu, hlavne teda čo sa týka opozície. Nehovorím, že naši, my si v podstate svoj rozpočet obhajujeme, ale čakal som väčšiu rezistenciu zo strany opozície. Ja to považujem za znak toho, že, že momentálny rozpočet ja považujem za skutočne dobrý. Je, samozrejmé, že sú tu aj problémy, boli, budú a, samozrejme, sa budú priebežne riešiť, ale z tohoto pohľadu môžem povedať, že rozpočet je skutočne nastavený tak, že dnes sa tu nebránime tým argumentom, ktoré tu boli minulý rok, keď sme riešili, či deficit splníme-nesplníme, ixkrát sme počuli, že nesplníme. Realita bola iná, dnes sa dá povedať, že po tých dvoch rokoch sme sa dostali k rozpočtu, kedy vieme skutočne uvoľniť aj nejaké prostriedky na sociálne balíčky, ktorými sa, samozrejme, rozchádzame v nejakom tom pohľade na to, akým spôsobom sa robí sociálna politika. Ale som rád, že, že sa dostalo aj na tých bežných ľudí a po tom dlhšom krízovom období tu svitá nejaké svetielko na konci tunela.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2014 12:03 - 12:05 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Zajac, musím povedať, konštatovať, že stále spomínate dokolečka, táto vláda zvyšuje odvod, zvyšuje dane, spočívate cifry jednu cez druhú, už som tu, už tu počúvam, také cifry, že 1,8 mld., alebo čo som počul vo vašom vystúpení.
Keď si zoberieme, ja neviem, samozrejme, že čo sa týka príjmov, opierame sa, čo je realita, a opierame sa o to, že sme zachovali dépeháčko na úrovni 20 %. Vy spomínate, narátavate do toho svojho výpočtu 236 mil., že zoberieme od ľudí, vy určite viete, že pri dépeháčke sa prejaví, pri poklese dépeháčky nie o 236 mil., ale iba 70 mil., hej, to sa týka hlavne monopolov a to sa týka plynu, elektriky a podobne. Čiže v tomto prípade by ľudia, ľudia možno pocítili nejaké zlacnenie. Všeobecne pri poklese dépeháčky je skoro nad slnko jasnejšie, že si to, že si tu to 1 % ponechajú obchodníci vo svojich maržiach a nebudú absolútne prestavovať svoje cenové nastavenie.
Čo sa týka dane, dane z príjmu na budúci rok, áno, čo sa týka odpisov, tam by som súhlasil s tým, že vyberieme viac na odpisoch, tam sa bavíme rádovo o sume okolo 70 mil. eur, ale gro, gro výberu pri zákone z dane príjmu sa opierame o rozšírenie povinností evidencie tržieb v elektronických registračných pokladniciach, s čím, si myslím, nemôžme nesúhlasiť, takisto zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie, tzv. transferové oceňovanie. A keď si to napočítate, tak gro tej sumy vlastne tvorí hlavne boj proti daňovým únikom.
Skryt prepis