Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.7.2012 o 15:53 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24.7.2012 15:53 - 15:55 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Myslím, že je potrebné zareagovať na vystúpenie pána Poliačika a povedať niekoľko údajov.
Tak, pán Poliačik, po prvé, k údajom k tomu, aký ste urobili poriadok po vašom nástupe do vlády, ako sa vyvíjal počet centier voľného času žiakov, pár štatistických údajov, medziročný úbytok populácie v období rokov 2011, 2012 v kategórii vo veku päť až štrnásť rokov, ktorých sa prerokovávaná téma týka, je 114 727 osôb, prepočítaný počet žiakov v zariadeniach záujmovej činnosti medziročne vzrástol o 204 384 žiakov, to je ten poriadok, ktorý ste urobili, o 114 tisíc ľudí je v kategórii menej, o 204 tisíc je viac evidovaných v záujmových krúžkoch, niekoľko ďalších informácií, napríklad v roku 2011 centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti obec Valča nula, rok 2012 tých evidovaných 19 009, počet obyvateľov 1 523, obec Hiadeľ 2011 nula, 516 obyvateľov, v roku 2012 tých evidovaných 9 749, môžeme hovoriť ďalej, obec Balog nad Ipľom nula 2011, 2012 tých evidovaných 6 834, počet obyvateľov 859. Toto je ten poriadok, ktorý ste urobili za jeden a pol roka činnosti a na ktorý upozorňujete. Ja ukážem aj graf, aby to nebolo také úplne jednoduché. Tá snaha pomôcť deťom a dávať im loptu namiesto drog je úplne oprávnená, ale kedy súkromné a cirkevné zariadenia došli na túto myšlienku? Tu si pozrite, aký bol počet zariadení do roku 2004, bol takmer nula. Po prijatí nariadenia, ktoré umožňovalo zneužívanie systému a nekontrolovaný nárast žiakov týchto zariadení, je takýto strmý nárast a pokračuje stále naďalej (súkromné školské zariadenia, cirkevné školské zariadenia). Ja sa spýtam, kedy ste došli na myšlienku, že ideme brať loptu a namiesto toho ideme posúvať drogy. Tento nekontrolovaný nárast umožňuje tento systém tak nastavený, ako je nastavený.
Ja nebudem príliš dlho zdržiavať, ale poviem ešte jeden fakt, pokiaľ ide o financovanie týchto zariadení. Tieto zariadenia sú financované z balíka 40 % podielu na výnose daní, príjmov fyzických osôb, z ktorých sú financované aj školy základné aj materské školy, aj všetky ostatné záležitosti. Ak sa bude nekontrolovane presúvať do zariadení centier voľného času a do školských zariadení záujmovej činnosti nekontrolovaný balík peňazí, ktorý je len táto jedna kôpka, ak polovicu z neho presuniem niekde inde, na základné školy, na materské školy, na školské jedálne, umelecké školy takisto zostane menej peňazí. Tu je ten problém, ktorý je a ktorý vy nechcete vidieť.
Áno, pokiaľ hovoríte, že je potrebné urobiť poriadok aj s obecnými samosprávami, plne s vami súhlasím. Absolútne s vami súhlasím. Ja môžem uviesť aj jeden príklad niektorej obce, nebudem hovoriť presne, o ktorú obec ide. Bolo evidovaných v roku 2011 7 101 detí, na každé dieťa príslušný príspevok, na čistý výnos, ktorý obec použila nie na financovanie centra voľného času, je 653 292 eur. Áno, existujú aj takéto samosprávy, s ktorými treba urobiť poriadok, ale treba jednoducho oddeliť zrno od pliev, ale tento spôsob, tak ako je nastavený v súčasnosti, je potrebné zmeniť. A ten systém, ktorý zavádza ministerstvo, je zmenou k lepšiemu. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2012 15:28 - 15:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 120), ako určený spravodajca Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 21 z 23. júla 2012 a podal spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v zákonnej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 113 zo 4. júla 2012 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom, navrhol gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie.
Konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po rozprave o návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V prípade ak sa Národná rada rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku v súlade s návrhom predsedu Národnej rady, odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady určiť výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.7.2012 11:11 - 11:13 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ja len asi dve krátke poznámky.
Prvá poznámka. Jedná sa o okruh troch tém, ktoré pán predkladateľ povedal a sú predmetom, sú predmetom zákona. Dve sú vyriešené a na dvoch sme sa zhodli. Tieto dve ste označil, že je to hra na demokraciu zo strany súčasnej vlády. Ja by som si dovolil povedať, že tento postoj ako nepovažujem za korektný aj vzhľadom na vaše vyjadrenie na výbore pre európske záležitosti, kde ste privítal akýkoľvek posun v tých témach, ktoré ste nastolili. Dve z troch tém boli akceptované. To znamená, myslím si, že v tomto ten postoj nie je absolútne korektný.
Druhá poznámka. Pokiaľ ide o poskytovanie pôžičok, bavíme sa o operatívnosti flexibility, do koho kompetencie to má, má spadať. Ja osobne sa domnievam, že v prípade vážnych, vážnych veľkých pôžičiek, o ktoré sa bude jednať, určite každý, kto príde alebo kto bude v exekutíve, si svojím spôsobom bude chcieť kryť chrbát, pokiaľ tá téma v danej aktuálnej dobe nebude nástrojom na vytĺkanie politického kapitálu tak, ako je to aj dneska. Pokiaľ by sa všetky diskusie v tomto parlamente niesli iba v racionálnej a vecnej rovine, určite by s týmto nemal nikto problém. Problém je, že mnohé témy, ktoré sú zásadného štátneho, v zásadnom štátno-politickom záujme Slovenskej republiky, sa veľmi spolitizovávajú a v konečnom dôsledku škodia Slovensku. Toto je problém a možno kľúč na riešenie tohto problému má práve strana Sloboda a Solidarita, ktorá tieto otázky takýmto spôsobom otvára.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.7.2012 10:49 - 10:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti ma uznesením č. 21 zo 14. júna 2012 určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam túto spravodajskú informáciu. Návrh ústavného zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Návrh ústavného zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. júna 2012 č. 86 navrhujem, aby návrh ústavného zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre európske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh ústavného zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dni od prerokovania návrhu ústavného zákona v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvore rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2012 16:20 - 16:22 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja, ak dovolíte, budem pokračovať tam, kde skončil pán kolega Podmanický, keď hovoril o konštruktívnej opozícii, s ktorou je záujem v parlamente diskutovať. Ak ste vy hovorili, že nie je úlohou opozície predkladať vláde návrhy zákonov, ja tvrdím, že úlohou konštruktívnej opozície, podotýkam, konštruktívnej opozície je komunikovať so všetkými parlamentnými stranami, ktoré sedia v parlamente, tak, aby návrhy zákonov boli v prospech Slovenskej republiky. To, čo predvádza v súčasnosti opozícia, keď klub s jedenástimi poslancami, príp. nejakí jednotlivci predkladajú návrhy ústavných zákonov bez rokovania s politickými partnermi a očakávajú, že prejdú, to je bohapustý populizmus. Ak jeden politický klub jednej politickej strany predkladá návrhy zákonov, ktoré nekonzultuje absolútne s nikým, a jednoducho len kritizuje vládne návrhy, je to opätovne len populizmus. Ak by bola opozícia konštruktívna a hľadala riešenie národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky, ako vyjsť z tejto hospodárskej a finančnej krízy, by predkladala aj návrhy, ktoré by konzultovala aj s vládou, aj so stranou, ktorá má väčšinu v tomto parlamente, teda SMER – sociálna demokracia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2012 12:17 - 12:19 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo aj za faktické poznámky. Vážený pán kolega Kaník, ako oceňujem predovšetkým váš športový výkon, že ste opätovne stihli dobehnúť do rokovacej sály, ja len v tejto chvíli vás tu opätovne nevidím. Napriek tomu tá faktická poznámka bude smerovaná na vaše vystúpenie. Vy ste sa pýtali, čo je zlé na nadstavení dôchodkového systému? Nikto nespochybňuje, že ľudia si majú svojim spôsobom, sa majú starať o svoju starobu a majú sa pripravovať na ňu. Napríklad aj šetrením. To, čo je zlé na nadstavení dôchodkového systému je to, že produkuje dlh vo výške 1 % HDP každoročne a tento dlh v časoch krízy značne vyťažuje alebo zaťažuje štátny rozpočet a hospodárenie krajiny, predovšetkým v prípade prísnych kritérií, ktoré sú v podobe 3 % limitu na zadlženie. Toto je tá podstata. Druhý problém, ktorý tu ja osobne vidím, je, prečo by transformačné náklady dôchodkového systému mali opätovne znášať ľudia, ktorí počas svojho života mali relatívne nízke príjmy. Mnohí z nich tým, že sú starodôchodcovia majú dneska relatívne aj absolútne nízke dôchodky. Vytvorila sa tu nerovnosť tým, že vznikli novodôchodcovia v určitej dobe s nadpriemernými dôchodkami, ale tá podstata je v tom, že títo ľudia, ktorí celý život pracovali predovšetkým tí starodôchodcovia, opätovne sa hovorí, že radšej budeme meniť valorizáciu, aby bola nižšia valorizácia, nižšie výdavky. Prečo oni majú znášať dopady transformácie dôchodkového systému, keď celý život poctivo pracovali a mali by dôstojne dožiť svoju starobu. Toto je podstata toho problému, možno filozofická.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2012 11:58 - 12:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, ctené kolegyne, kolegovia, ktorí ste ešte vydržali v tento piatočný deň v rokovacej sále. Dovoľte aj mne pár krátkych poznámok k programovému vyhláseniu vlády. Za týchto niekoľko dní, počas ktorých sa rokuje o programovom vyhlásení vlády, som si tu vypočul rôzne analýzy, koľkokrát sa spomína slovo tvorivosť, aké má programové vyhlásenie vlády nedostatky, kde vidíte slabiny. Na moje potešenie, týchto tvrdení, kde sú slabiny zaznelo minimálne a skôr tu môžem povedať, že dochádzalo k zhode, že programové vyhlásenie vlády má celý rad pozitív, ktoré sú hodné podpory.
To, čo tu nezaznelo, ja si dovolím odcitovať z programového vyhlásenia vlády a poviem aj prečo. "Vláda bude podľa náročnosti a akútnosti problematiky neodkladne riešiť reformy systémov vzdelávania, v zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Dôraz bude kladený na zvyšovanie ich efektívnosti a kvality pri rešpektovaní možnosti determinovaných dlhodobou udržateľnosťou verejných financií." Ďalší odsek. "Vláda navrhne legislatívne opatrenia k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy." A tak ďalej. Inými slovami - reforma štátnej správy. V inej časti sa hovorí o dokončení projektu UNITAS, v tej sa v zásade môže pomenovať slovami dokončenie reformy finančnej správy. To, čo tu nezaznelo v tejto ctenej snemovni je to, že ak by toľkoto reforiem bolo v programovom vyhlásení vlády Ivety Radičovej alebo Mikuláša Dzurindu, bola by to tak reformná vláda, ktorá nemá obdobu v celej galaxii. Na programové vyhlásenie našej vlády sa hovorí, že je málo konkrétne. A vy ste očakávali, že donesie niekto zväzok zákonov zviazaný v zbierkach, predloží vám ich tu na tejto schôdzi, spolu s programovým vyhlásením vlády ich odhlasujeme všetky a štyri roky bude pokoj? Ja si myslím, že tadiaľto určite cesta nevedie a nemohla viesť.
Ak dovolíte, by som upozornil na ďalší pohľad, ktorý vznikol pri príprave programového vyhlásenia vlády a ktorý doteraz na pôde Slovenskej republiky nebol zaznamenaný. To je kontinuita tvrdení prechodu z politiky z opozície do vládnej koalície sa nedá povedať, ale do vládnej pozície, a do pretavenie niektorých názorov do programového vyhlásenia vlády. Budem v tejto chvíli hovoriť o téme, ktorá sa týka Združenia miest a obcí Slovenska, teda miest a obcí Slovenska a budem hovoriť o audite verejnej správy. Niekedy na jar tohto roku sme schválili v tejto poslaneckej snemovni uznesenie parlamentu o tom, že bude vykonaný audit verejnej správy ako nevyhnutný predpoklad pre posúdenie financovania samosprávy. Bol to návrh poslanca, vtedy poslanca, pána Roberta Fica, o niekoľko mesiacov neskôr je tento návrh, je toto uznesenie pretavené do programového vyhlásenia vlády. Vy hovoríte o tom, že nie je dôležité, kto to robí, ale čo robí. Hovoríte na druhej strane o tom, že máte nedôveru k personálnemu zloženiu a k realizácii programového vyhlásenia vlády a mnohí z vás nechcú vystaviť tzv. bianco šek na programové vyhlásenie vlády, jeho podporou len preto, lebo nedôverujete ľuďom, ktorí ho majú realizovať. Ja sa vás spýtam, a čo je na tom nedôveryhodné? Robert Fico predložil na jar t.r. ako opozičný politik návrh uznesenia, Národná rada ho schválila, je pretavené do programového vyhlásenia vlády a v priebehu tohto roku bude realizované.
Ja sa vás pýtam, čo je nedôveryhodné na tom, že prvýkrát v histórii Slovenska rokovala vláda pri zostavovaní programového vyhlásenia vlády s reprezentatívnymi organizáciami. Je vytvorený predpoklad pre vznik Rady solidarity a rozvoja, ktorý opätovne, mnohí z vás spochybňujú, ale neviem, neviem prečo. Ja poviem za Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré sa zúčastnilo na rokovaní o programovom vyhlásení vlády aj na všetkých ostatných rokovaniach, pokiaľ ide o pripomienkovanie zákonov aj v predchádzajúcom období a bude sa zúčastňovať aj v budúcnom období. Združenie miest a obcí Slovenska predložilo 13 požiadaviek, ktoré myli byť zakotvené do programového vyhlásenia vlády. Viete aké je hodnotenie týchto požiadaviek? Drvivá väčšina týchto požiadaviek je pretavená do programového vyhlásenia vlády a ten odhad je, viac ako 80 % požiadaviek je zapracovaných do programového vyhlásenia vlády. Ja sa vás spýtam, kedy v uplynulej histórii bol takýto postup? Môžme porovnávať. Porovnajme to s návrhom daňového mixu vlády Ivety Radičovej, ktorý predkladal vtedajší minister financií Ivan Mikloš. Prišiel na toto miesto do parlamentu, postavil sa, povedal, tu máte balík peňazí, ktorý sa bude volať daňový mix, bude menší, ako bol v minulom roku, bude menší, ako bol v predchádzajúcich rokoch a jednoducho takto to bude schválené. Nikto sa nepýtal Združenia miest a obcí Slovenska, nikto sa nepýtal miest a obcí Slovenska, či budú mať za čo svietiť, či budú mať za čo vyvážať smeti, či bude na samosprávne funkcie a či bude na prenesený výkon štátnej správy, ktoré štát preniesol na plecia starostov a primátorov, že musia vykonávať kompetencie, ktoré im boli zverené do pôsobnosti. Toto je diametrálny iný postoj vlády Roberta Fica a vy hovoríte, že nie ste pripravení podporiť personálne zloženie vlády a programové vyhlásenie vlády, lebo nedôverujete personálnemu zloženiu vlády a nebudete podpisovať nejaký bianco šek. Ja si dovolím tvrdiť, že to, čo hovoríte, že je potrebné sa pozerať na to, kto a čo robí, je v tomto prípade na mieste a znovu to dáva predpoklad že programové vyhlásenie vlády je možné podporiť.
Ak dovolíte, zastavím sa už len pri dvoch otázkach, aby som dlho nezdržiaval. Zastavím sa len pri dvoch otázkach, ktoré boli v predchádzajúcej rozprave často frekventované a myslím si, že tu bude prebiehať aj zásadný stret počas tohto štvorročného obdobia.
Prvá otázka je otázka daňová. Včera bola relatívne zaujímavá rozprava, pokiaľ sa týkalo rovnej dane a poukazovalo sa na možné problémy daňových únikov, nenapĺňania výberu daní v prípade zavedenia progresívneho zdaňovania. Opätovne sa démonizoval prínos rovnej dane v roku 2004. Ja si opätovne dovolím povedať, tak ako som to povedal niekoľkokrát, že rovná daň v tej polohe ako bola zavedená, bola prínosom predovšetkým preto, že zjednodušila daňový systém. Vytvorila predpoklady, pretože vznikol dodatočný výber dane, nie preto, že je to rovná daň, ale pretože sa zlikvidovali možnosti daňových únikov. Jednoducho ak bol nastavený model, že nie je 10 % DPH a nie je 35 % alebo 28 % daň z príjmu právnických osôb, kde je relatívne vysoký rozdiel, to znamená, neoplatí sa podnikateľom kupovať faktúry na to, aby si zabezpečovali svoje ďalšie výdavky a týmto spôsobom optimalizovali daňové príjmy. Toto bol dôvod, preto s tým rozdielom, so znížením tohto rozdielu, že sa zvýšil aj výber daní. Pri tom opatrení, ktoré navrhuje táto vláda a o ktorom ešte stále, veľmi intenzívne rokuje so všetkými sociálnymi partnermi, že ten rozdiel bude na úrovni dvoch-troch, piatich percent, nevytvára absolútne predpoklady na to, aby dochádzalo k masívnym daňovým únikom alebo demotivovalo od platenia daní. Je tu ďaleko rozdielny pohľad na solidaritu, ďaleko rozdielny pohľad na solidaritu a jej chápanie. Vy, ktorí ste liberáli a sedíte predovšetkým v tejto strednej časti rokovacej sály, hovoríte, je treba minimum, je treba minimum, aj vy pán Poliačik, prepáčte, vy sedíte alebo stojíte v tejto chvíli na pravej strane sály. Predovšetkým glorifikujete určitým slovom slobodu a hovoríte o tom, že ak budú plynúť príjmy do súkromných rúk, súkromným spoločnostiam, súkromným investorom, tí ich najlepšie investujú. No ja by som s vami súhlasil, pokiaľ by to na Slovensku fungovalo a pokiaľ by ten pohľad na tento problém napríklad taký, ako je zakotvený v nemeckej ústave, kde v čl. 14, budem voľne parafrázovať, sa hovorí, že vlastníctvo majetku slúži verejnému záujmu. Pri takejto konštelácii a pri takomto ustanovení Ústavy Slovenskej republiky ja nemám žiadne problémy s tým, aby som hovoril, že nech sa hromadí majetok aj v súkromných rukách, ale musí to mať ten dôvetok, o ktorom hovorí aj ústava Spolkovej republiky Nemecko, že majetok musí slúžiť verejnému záujmu. Ak slúži len na uspokojovanie potrieb niekoľkých jedincov, je to deformácia spoločnosti, s ktorou nemôžeme súhlasiť, a v tom prípade je úplne namieste a nehovorím len na mieste, je nevyhnutné hovoriť o potrebe solidarity, lebo slovenská spoločnosť, tak ako je nastavený súčasný model, je deformovaná.
Ak budeme hovoriť o druhom probléme, ktorý, na ktorom sa určite stretneme, a to je druhý dôchodkový pilier, alebo reforma dôchodkového systému. Bolo veľmi zaujímavé včerajšie vystúpenie pána Kaníka, nie preto, že bolo improvizované, ale to vystúpenie bolo zaujímavé kvôli jednej vete, ktorú si dovolím teraz odcitovať: "Pozerajme sa ponad ideologické bariéry, aby sme si presadili svoje záujmy za každú cenu." Pán Kaník, ako absolútne vítam, aj keď nie ste prítomný v tejto sále, toto tvrdenie, ale potom nechápem, prečo zubami-nechtami obhajujete druhý dôchodkový pilier, ktorý je nastavený, tak ako je nastavený? Ako toto v zásade nechápem. Ak si spomeniete len na fakt a ten je neodškriepiteľný, že dôchodkový systém, tak ako je nastavený dneska, produkuje dlh na úrovni 1 % HDP a dneska potrebujeme znížiť o 1,6 % zhruba, ak budeme hovoriť o predpokladoch rozpočtu, dlh Slovenskej republiky, tak gro tohoto dlhu produkuje dlh, ktorý je produkovaný zlým nastavením dôchodkového systému. Je to fakt, alebo to nie je fakt? Prečo za každú cenu ideologicky bránite model, ktorý ste zaviedli? Ak hovoríte o tom, že ten model bol zavedený dobre a nepotrebuje v zásade nejaké väčšie reformy, tak ja si vás dovolím upozorniť, že len v prípade zákona o druhom dôchodkovom pilieri, ktorý bol prijatý v januári 2004, pokiaľ sa nemýlim, v priebehu roku 2004 bol novelizovaný štyrikrát. Ak ste pripravili dobre reformu, prečo ste svoj vlastný zákon štyrikrát v priebehu prvého roku novelizovali? Ak budem hovoriť o zákone o sociálnom poistení, ktorý hovorí o prvom dôchodkovom pilieri, tak ten bol počas vašej vlády, to znamená, od zavedenia v roku 2004 do roku 2006 novelizovaný 15-krát. Pätnásťkrát novelizovaný za obdobie necelých dvoch rokov. Ak dnes ste povedali vetu, alebo včera ste povedali vetu, že je potrebné odložiť ideologické bariéry len preto, aby si každý presadzoval svoje záujmy za každú cenu, tak buďte chlap a postavte sa rovno k problému a poďme diskutovať o tom, čo je na nastavení dôchodkového systému dobré, čo je na ňom zlé, a ako sa s týmito problémami vysporiadame.
Vážené dámy, vážení páni, myslím, že toľko, pár krátkych poznámok k programovému vyhláseniu vlády. Myslím, že všetky podstatné veci, o ktorých sa budeme v tejto snemovni, myslím, že tvrdo hádať počas obdobiach štyroch rokov, budú pri každom zákone, ktorý bude predložený do parlamentu. Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 10:03 - 10:05 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega Muňko, ja myslím, že ste veľmi správne poukázali na problémy, ktoré sa týkajú predovšetkým dôchodkového systému. Veľmi správne ste povedali, že aj prvý pilier priniesol, alebo reforma dôchodkového systému v prvom pilieri priniesla vážne pochybenia a že pán minister, vtedajší, Kaník vážne poškodil širokú vrstvu obyvateľov, ktorí poberali alebo dnes poberajú dôchodok do 300 eur, a urobil novú skupinu novodôchodcov, ktorí sa predovšetkým grupujú zo skupiny predčasne odídených do dôchodku, ktorých tých desať mesiacov bolo neuveriteľne výhodných, a urobil skupinu ľudí, ktorí majú nadpriemerné dôchodky. Toto obdobie sa dá charakterizovať jediným pojmom, a to je metóda pokus a omyl. A myslím si, že keď ste povedali, že niektorí kolegovia nemajú morálne právo kritizovať zmeny, ktoré pripravuje táto vládna garnitúra, tak určite sa to týka obdobia zavádzania druhého dôchodkového piliera.
Ja si osobne myslím, že tak, ako sa uvádza v programovom vyhlásení vlády a predovšetkým vo vystúpeniach pána premiéra, je tu priestor na širokú spoločenskú zhodu o dôchodkovom systéme. Ja chcem vyzvať vážených kolegov z opozície, aby prestali nezmyselne hájiť nastavenie druhého piliera, tak ako je dnes nastavený, a nech otvorene povedia, že doplácame viac ako jednu miliardu eur zo štátneho rozpočtu do dôchodkového systému a doplácame tú jednu miliardu eur úplne nezmyselne. A ak obhajujete také nastavenie dôchodkového systému, ako je dnes, obhajujete len istý príjem dôchodkových správcovských spoločností. Ak ste frajeri, tak povedzte, že vytvoríte zo svojho príjmu z poslaneckých platov fond, ktorý nahradí straty z dôchodkového systému tým, ktorí si na ten dôchodok nenasporia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2012 10:51 - 11:06 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, váš zmierlivý tón vystúpenia vo mne evokuje jedinú tézu, a to, že keďže nešírite oheň a síru, znamená, že programové vyhlásenie vlády je dobré. Vy sám ste povedali, že má množstvo dobrých zámerov, a sám ste povedali, že je dôležité to, čo robíme, a od toho sa dajú odvíjať ďalšie veci.
Čo ma už trošku ale prekvapuje vo vašom vystúpení, sú niektoré tvrdenia. A ja sa pokúsim na niektoré zareagovať.
Po prvé, vaše tvrdenie, že progresívna daň poškodí aktívnych a pracovitých. Ja osobne sa domnievam, že aktívnymi a pracovitými sú aj tí alebo predovšetkým tí, ktorí zarábajú okolo 400 eur a majú dve zamestnania vôbec pre to, aby uživili svoju vlastnú rodinu. A myslím si, že ani na týchto netreba zabúdať. Nemôžeme tvrdiť, že len tí, ktorí zarábajú nad 3 000, 4 000, 5 000 eur, sú len tí aktívni a pracovití, o ktorých sa treba starať.
Po druhé, vaše tvrdenie, že vláda Ivety Radičovej bola úspešná a zabezpečila v roku 2011 tretí najvyšší hospodársky rast. No ja vás chcem upozorniť, že slovenská ekonomika, keď vám vládu odovzdával Robert Fico, mala našliapnuté tak, že bolo odhadované, že rast Slovenska v roku 2010 bude najvyšší v Európskej únii. A nechali sme vám ešte aj rezervu. Vaše opatrenia, ktoré ste prijali počas vášho vládnutia, znamenali, že ste spomalili ekonomický rast. A nielen hodnotenie naše, ale hodnotenie podnikateľského prostredia, Podnikateľskej aliancie Slovenska a iných organizácií hovorí o tom, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa za vlády Ivety Radičovej a vašej výrazne zhoršilo.
To, že deficit 4,6 % môže byť v tomto roku dodržaný, je veľmi úsmevné predovšetkým pre to, ak nám zanechávate päťstomiliónovú sekeru za tri mesiace, ak nám zanechávate nefunkčný daňový systém, ktorý znamená kolaps štátu.
Skryt prepis