Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.9.2013 o 16:44 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.9.2013 16:44 - 17:00 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ja chcem oceniť vaše vystúpenie a chcem oceniť aj váš prístup, lebo ja si práve takto predstavujem činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, že na všeobecne prospešných veciach, ktoré by nemali mať ideologický podtón, sa vieme zhodnúť naprieč politickým spektrom a vieme hľadať konkrétne dobré riešenia.
Takže nedajte sa, pán poslanec, vyrušiť tým, že niektorí naši kolegovia, ktorí tu len teraz zavítali, chcú tú doteraz konštruktívnu debatu možno zbytočne politizovať. A ja verím, pán poslanec a splnomocnenec, že toto je len začiatok mnohých dobrých riešení, ktoré získajú podporu naprieč politickým spektrom.
Napriek tomu si myslím, že v rámci toho druhého čítania treba celkom reálne zvážiť niektoré aspekty. Konkrétne otázka zapojenia obcí do zapájania ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi. Obávam sa, že je to príliš idealistická predstava myslieť si, že všetky obce sa do toho zapoja. A úplne najhorší model je, aby sa jedna obec zapojila a druhá obec nezapojila. To je, to bude z toho také peklo, že radšej potom do toho nechoďme. Takže ja sa zastávam toho názoru, hľadajme riešenie, aby sa našla nejaká forma obligatórnosti, aby to bolo pre všetkých. Vtedy to bude spravodlivé, vtedy nebudeme vystavovať aj tých starostov v tom volebnom roku na nejakú kalkuláciu s tým. Je to veľmi dobrý zákon a, prosím vás, nepokazme ho tým, že nedoriešime túto základnú organizačnú vec.
A ja sa prikláňam aj k tomu, aby sme rozšírili, aby sme rozšírili okruh subjektov, ktoré môžu zapájať ľudí do týchto menších obecných služieb, aj o samosprávne kraje a ich zariadenia. Majú nemocnice, majú domovy dôchodcov, majú školy, majú cesty... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.9.2013 15:43 - 15:59 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, vaše vystúpenie bolo pomerne vecné, takže aj ja budem vecne reagovať. Aj keď samozrejme nedá sa reagovať na všetky témy, ktoré ste otvorili, vo faktickej poznámke, ale aspoň na niektoré.
Povedali ste napríklad vetu, že dnes máme systém, v ktorom súčet sociálnych dávok je vyšší než príjem, keď sa niekto zamestná. Absolútne v tomto s vami súhlasím. Ale práve tento zákon ten systém nastavuje tak, aby bol motivačný, a to aj v tých prípadoch, keď jeden povedzme z tej dvojice začne zarábať a mať povedzme minimálnu mzdu. Takže to, čo ste hovorili v tom závere, že to treba nastaviť tak, aby, aby ten príjem, aj keď sa niekto zamestná, bol vyšší, ako je jeho príjem dovtedy, keď poberá sociálne dávky, tak to tak je v tom zákone. Sú spracované veľmi podrobné modelové situácie, ktoré podľa jednotlivých situácií počtu členov domácností a ďalších okolností veľmi jasne ukazujú, že bude ten systém motivačný. To znamená, oplatí sa každému človeku zamestnať a mať nejaký príjem. Takže to, čo ste nám vytýkali, tak ste sa zrejme mýlili, lebo možno nepoznáte tie čísla. Treba si ich pozrieť na ministerstve práce, sú veľmi podrobne spracované, ale je ten systém nastavený podľa môjho názoru veľmi dobre.
Hovorili ste napríklad o ilúzii, že obce a mestá môžu vytvoriť pre 400 tisíc ľudí pracovné príležitosti. No treba si uvedomiť, že to je 32 hodín mesačne, takže keď to tak zhruba poviem, to je, zhruba týždeň v mesiaci by človek mal odpracovať. Takže budete mať 100 tisíc ľudí na týždeň, z nich musíte odpočítať tých, ktorí vypadnú z dôvodu invalidity, staroby, že majú ťažko zdravotne postihnutého v rodine a ďalších, a ten zvyšok tie obce sú kapacitne schopné zamestnať. Áno... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.9.2013 14:57 - 15:13 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 648, ako spravodajca určený uznesením výboru č. 66 z 28. augusta 2013 a podal spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 622 z 19. augusta 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom, navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, ďakujem, skončil som svoju spravodajskú informáciu. Prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2013 18:40 - 18:44 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážení kolegovia, vážená pani podpredsedníčka, vzhľadom na pomerne vecnú diskusiu ja len veľmi krátko. Chcem oceniť vystúpenia oboch pánov poslancov, chcem oceniť aj to, že ocenili, že SMER vie pripraviť aj niečo dobré, ja si to veľmi vážim a ja verím, že takto vecne budeme rozprávať aj o iných zákonoch.
Na začiatok chcem vysvetliť, prečo sme stiahli zákon o kolektívnom vyjednávaní a nestiahli sme tieto ostatné zákony. Práve preto, páni poslanci, pretože sme predpokladali, že tento zákon, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení bude vami prijatý pozitívne, že tu nebude nejaká siahodlhá diskusia, na ktorú by bol potrebný, na ktorú by bola potrebná prítomnosť pána ministra, aby vedel zareagovať z pozície rezortu. Takže to bol dôvod, prečo ten zákon o kolektívnom vyjednávaní sa oddialil, aby keď bude v parlamente, aby tu bol prítomný pán minister, takže netreba za tým hľadať niečo iné. Na adresu pána poslanca Brocku chcem len toľko povedať, že zákon alebo návrh zákona vypracovali odborníci na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Národnou bankou Slovenska. Takže neboli pozývané nejaké externé spoločnosti, boli to predovšetkým tieto dve inštitúcie.
Pán poslanec Mihál povedal, že táto novela mala byť už dávno na stole. To je pravda. Myslím si, že treba oceniť, že v podstate po roku fungovania tejto vlády je táto novela na stole a je pripravená veľmi dobre a veľmi kvalitne. Bola tu taká otázka, že sa, alebo taká poznámka, skôr taká neurčitá, že sa sprísňujú podmienky vyplácania. Áno, je to doplnkové dôchodkové sporenie, takže je to určené predovšetkým na to doplnenie tej náhrady príjmu v starobe, čiže to je účel, aby keď človek prestane byť ekonomicky aktívny z dôvodu veku, aby mal ten náhradný príjem lepší. Zároveň však platí zásada, že to, čo sa dohodlo v pôvodných zmluvách, teda tých 55 rokov, to zostáva v platnosti, takže tí pôvodní klienti, ktorí si sporia, tým zostáva tá pôvodná veková hranica.
Čo sa týka druhého piliera, áno, bolo to bojisko v minulom roku, ale správne ste povedali, pán poslanec, že bola to taká ideologická vojna, že možno aj za každú cenu bojovať v tom lete a dokázať, že, používali sa veľmi tvrdé slová, že sa kradnú dôchodky, čo vôbec nebola pravda, napokon prijali sa aj niektoré pozmeňujúce návrhy opozície, ale hlavne, čo ste správne povedali, vedie sa diskusia o ústavnom zákone a ja to chcem opäť oceniť, je to dôkaz vyspelosti našich politikov či z ľavej, alebo z pravej strany, že začíname diskutovať o týchto zásadných veciach v štáte, že ich upravíme konsenzom čo najväčšej skupiny ľudí. Tak by to malo byť možno aj v iných otázkach a toto je dobrý smer a ja si myslím, že treba v tom pokračovať, a verím, že ako objektívne a úprimne vám hovorím, že verím, že bude výsledok, ten ústavný zákon, aby bola stabilita pre našich občanov.
Zníženie základu dane. No, máte pravdu, pán poslanec, nie je to veľa, ale dôležité je, že sa znova zavádza tento inštitút. To je dôležité, že tento inštitút dostávame do celého alebo do tohto zákona a so zlepšovaním sa hospodárskej situácie, verím, že sa bude dvíhať aj tá výška tej daňovej úľavy, čiže treba to podľa mňa oceniť a nie opľuť, lebo je to krok, ktorý ide, ide vpred, je lepší, aj keď je malý, ako povedal pán poslanec Hraško, ale je to pozitívna vec a hlavne zavádza sa tento nový inštitút, resp. staronový inštitút naspäť do tohto zákona a to je pozitívne.
Takže ďakujem veľmi pekne a verím, že v druhom čítaní bude tá diskusia už za prítomnosti pána ministra Richtera a že bude prebiehať v rovnako konštruktívnom duchu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

19.6.2013 18:16 - 18:18 hod.

Ján Podmanický
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2013 16:30 - 16:32 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, potešilo nás, že Marián Kočner už nie je váš priateľ, len ste zabudli použiť slovíčko už. Povedali ste, pán Kočner nie je môj priateľ, mali ste správne povedať, pán Kočner už nie je môj priateľ za to, čo mi urobil, že ma nafilmoval. No ale v čase, keď bol u vás na raňajkách, tak zrejme bol vaším, respektíve vy ste boli u neho na raňajkách, tak zrejme bol vaším priateľom, pretože k nejakým neznámym, len sporadicky stretávaným ľuďom sa nechodieva na raňajky a nerozoberajú sa najdôležitejšie politické otázky štátu. Takže či sa vám to páči, alebo nie, ako povedal pán poslanec Lipšic, priateľ podnikateľa z mafiánskych zoznamov ste vy, pán Sulík, respektíve boli ste v tom čase.
Ja vám osviežim pamäť. Marián Kočner vo videozázname, otázka je: Prečo zradili? Richard Sulík odpovedá: Hovorí sa, že za peniaze. Tristotisíc eur, taká suma chodila po parlamente včera. A tak ďalej. Takže, ale to nie je váš najväčší problém, pán poslanec, oveľa väčší problém je, že ste verejne vyhlásili, že ste zabezpečili vodotesný systém, aby bol zvolený nový kandidát na generálneho prokurátora, tak ste to doslova povedali. Taký, povedal by som, priťažujúca okolnosť pre vás je skartovanie hlasovacích lístkov, ktoré by mohli definitívne potvrdiť takzvanej Radičovej kód, ktorý ste použili. Skrátka, pán poslanec, ako predseda parlamentu ste hrubo zneužívali svoju funkciu, stretávali ste sa s pochybnými ľuďmi na raňajkách a vy nám dnes chcete rozprá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2013 16:00 - 16:02 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy chcete každým svojím vystúpením za každú cenu šokovať. Na to sme si už zvykli, ale čoraz menej vám to ide, pán poslanec. Vy tu vytiahnete nejaký pamflet, ktorých si hocikto, pán poslanec, narobí koľko chce. Dnes nie je problém ani podpis napodobniť. Vy si myslíte, že, alebo niekto má uveriť tomu, že podpíše takúto hlúpu zmluvu a potom ju odovzdá vám a vy máte originál a potom sem s tým prídete? Originál si uchovávajú len účastníci zmluvy, tak sa priznajte, ak ste účastník takej zmluvy, potom to bude zaujímavé. Ale prosím vás, s takýmito nezmyslami nás tu naozaj nekŕmte, to nemá absolútne úroveň, čo tu predvádzate.
Spomínali ste priateľa podnikateľa z mafiánskych zoznamov. No ja tu jedného priateľa podnikateľa z mafiánskych zoznamov vidím, sedí tam dole. Je to pán poslanec Sulík, ktorého ste vy nominovali na predsedu parlamentu. To vám nevadilo, pán poslanec? Vám nevadí sa podpisovať s priateľom podnikateľa z mafiánskych zoznamov pod jednu listinu, tak ako ste to urobili včera? To je všetko v poriadku, to nevidíte? Vy ste sa s ním nestretávali, vaša strana KDH nepodporila tohto priateľa podnikateľa z mafiánskych zoznamov, to sú vaše slová.
No a za pána Trnku sme hlasovali preto, lebo bývalá pani premiérka veľmi uvedomele povedala, že ak bude zvolený Trnka aj hlasmi jej poslancov, tak že odstúpi. No prepáčte, ale to sme si nemohli nechať ujsť takúto príležitosť zvrhnúť tak neschopnú vládu. Takže áno, to sme privítali a stál nám za to aj pán Trnka, aby skončila tak neschopná vláda, ktorá narobila Slovensku toľké škody. A vrchný štátny zástupca z Olomouca, prečo ste ako minister vnútra neposlali policajnú eskortu k pánovi Galkovi, našej pani Nagyovej v nohaviciach?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2013 14:03 - 14:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, nedá sa reagovať vecne na všetky argumenty, ktoré ste používali, ale dovolím si zareagovať na jeden, ktorý ste použili. Povedali ste, že nie sú okolnosti, ktoré by spochybňovali schopnosť Jozefa Čentéša vykonávať funkciu generálneho prokurátora v nadväznosti na to, že prezident sa oprel o dôvody, ktoré spochybňujú schopnosť Jozefa Čentéša vykonávať funkciu generálneho prokurátora.
Pán poslanec, to je možno vec názoru, ale ja si myslím, že sú okolnosti, ktoré diskvalifikujú Jozefa Čentéša z vykonávania funkcie generálneho prokurátora, a ak ich pán prezident použil, bolo to jeho plné právo, ústavné právo, ktoré mu priznal aj Ústavný súd. Chcem pripomenúť, že pán docent Čentéš sa diskreditoval v situácii, keď robil výpoveď, výsluch poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča o podozreniach z korupcie pri kupovaní hlasov poslancov a omylom, podľa jeho argumentácie omylom, skartoval jeho výpoveď a musel urobiť druhú. Povedal omylom, ale zaujímavé je, že omylom skartoval a zároveň omylom aj vymazal z počítača. No viete, ak je mýliť sa ľudské, tak by som to chápal, keby omylom skartoval, ale zostala by mu záloha v počítači, vytlačil by druhýkrát, bolo by všetko v poriadku. Ale on najskôr omylom skartoval a potom omylom aj vymazal z počítača. No buď sa tak často mýli, že každý úkon, ktorý robí, tak popletie, to je jasná okolnosť, ktorá ho diskvalifikuje z vykonávania funkcie generálneho prokurátora, alebo to urobil úmyselne, čo si myslím aj ja, ale vzhľadom na to, že lživo klamal o tom, že to urobili jeho sekretárky, čo napokon dementoval a opravil, ale však môžeme pokračovať ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2013 21:27 - 21:29 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, ja si myslím, že z vystúpenia pána ministra je celkom zrejmé každému poslancovi, každému racionálne zmýšľajúcemu poslancovi a poslancovi bez predsudkov, či už z koalície, alebo z opozície, každému takémuto poslancovi je zrejmé, že ministerstvo obrany počas vlády Ivety Radičovej viedol hazardér.
A čudujem sa vám, vážení kolegovia z opozície, že tohto dobrodruha a avanturistu, o ktorom sa aj vy mnohí v kuloároch takto vyjadrujete, ste si vybrali za hovorcu, aby tu on dnes otváral túto tému. Ak je, dámy a páni, iniciátor nedôveryhodný, tak potom aj celá schôdza sa javí ako nedôveryhodná.
A, bohužiaľ, môžeme hovoriť čokoľvek, stále mám pred očami ten obrovský megaškandál, ktorý sa prvý prevalil v tajných službách a bol podľa môjho názoru v oveľa väčších rozmeroch, a to bolo zneužívanie tajnej služby na odpočúvanie všetkých, koho si pán minister Galko vysnil.
Takže, milí priatelia z opozície, nabudúce vás prosím aj v záujme toho, aby sme mohli normálne diskutovať, vyberte si iného hovorcu, nie človeka, ktorý je práve v tejto téme nedôveryhodný, a potom sa javí, akože ste urobili capa záhradníkom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2013 20:08 - 20:10 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, je celkom legitímna a pochopiteľná a oprávnená vaša snaha klásť otázky ohľadom toho bodu, ktorý dnes prerokúvame. Ale čo je celkom nepochopiteľné pre mňa, je bod B. v návrhu uznesenia, pod ktorým ste podpísaný. Totižto Národná rada Slovenskej republiky podľa vášho návrhu konštatuje, že ide v krátkom čase už o druhú veľkú kauzu vo Vojenskom spravodajstve. Predpokladám, že tou prvou kauzou ste mysleli kauzu Galkove veľké uši, ako sa udomácnila v prostredí slovenskej politiky.
Potom sa vás ale, pán poslanec, pýtam, prečo ste podpísaný pod jedným návrhom s človekom, ktorý je hlavným hrdinom tej prvej kauzy, ktorá je dodnes nevyšetrená, nevysvetlená a ktorá podľa môjho názoru oveľa vážnejšie zasiahla Vojenské spravodajstvo, a je to oveľa väčší škandál ako tento, o ktorom dnes hovoríme. Škandál, kvôli ktorému v susedných krajinách padajú vlády.
Prečo, pán poslanec, ste sa podpísali na jeden list s človekom, ktorý vám dnes robí kvázihovorcu, ale s ktorým je spätý obrovský megaškandál. Buď ste to, pán poslanec, urobili úmyselne, potom celá vaša debata dnes je úplne zbytočná a zatvorme to a nemá to význam, alebo ste to neurobili úmyselne, tak sa teraz pýtajte, pán poslanec. Pýtajte sa pána poslanca Galka, nech vysvetlí najskôr svoju veľkú kauzu vo Vojenskom obrannom spravodajstve, potom sa môžeme s čistým štítom baviť aj o tejto druhej kauze.
Skryt prepis