Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.9.2014 o 11:52 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.9.2014 11:52 - 11:52 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ako určený spravodajca k tlači 1118 si dovoľujem predložiť informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorý spĺňa stanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku a podľa legislatívnych pravidiel.
Preto, vychádzajúc z oprávnení, ktoré mám ako spravodajca, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a v súlade s vaším rozhodnutím, pán predseda, navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci; pričom za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.9.2014 11:47 - 11:48 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre sociálne veci za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou č. 1117.
V uvedenej súvislosti si dovoľujem predložiť informáciu k predloženému návrhu zákona. Predmetný návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Preto, vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský navrhujem výbor pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skončil som, pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.9.2014 11:29 - 11:29 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem za slovo. Oznamujem členom výboru pre sociálne veci, že schôdza výboru sa uskutoční dnes o 13.30 hod. v rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2014 18:12 - 18:15 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážení páni poslanci, pani poslankyne, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorý je krátky, technický, vecný a rieši problém, ktorý vzniká pri reprezentantoch Slovenskej republiky na paralympijských prípadne deaflympijských hrách.
Podstata problému, ktorý chceme riešiť týmto návrhom zákona, spočíva v tom, že ak úspešní reprezentanti Slovenskej republiky na paralympijských alebo deaflympijských hrách získajú medailu – zlatú, striebornú, bronzovú, prípadne sa umiestnia na inom mieste, štvrtom, piatom, šiestom, získavajú od Slovenskej republiky prostredníctvom svojich organizácií finančnú odmenu, ktorá sa im nasledujúci rok započítava do príjmu, a mnohým vznikajú tie problémy, že prichádzajú o príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Inými slovami, za to, že reprezentujú Slovenskú republiku, sú postihnutí tým, že sa im nasledujúci rok odoberajú príspevky, ktoré nutne potrebujú. Tento návrh zákona rieši tento problém tak, že v prípade úspešnej reprezentácie Slovenska, v prípade získania finančných odmien za reprezentáciu Slovenskej republiky sa im tieto finančné odmeny nebudú započítavať do príjmu na účely posudzovania a poskytovania príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Účinnosť tohto zákona navrhujeme od 1. januára 2015. A keďže aj tohtoročné paralympijské hry v Soči sa budú posudzovať až v budúcom kalendárnom roku, respektíve príjem za úspešné reprezentovanie na tohtoročných paralympijských hrách v Soči sa bude posudzovať budúci rok, tak už v budúcom roku bude zohľadnené prípadné finančné odmeny pre týchto našich športovcov a nebudú postihnutí tým, že by sa im odobrali príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
V prípade záujmu zodpoviem na otázky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2014 14:35 - 14:37 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Aj ja sa pridávam, aj vám všetko najlepšie, veľa Božieho požehnania a vnútorného pokoja. (Potlesk.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
67.
Tak už všetkým potom, všetkým Jánom. Ďakujem.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
68.
Áno, aj všetkým kolegom s týmto menom.
Dovoľte, vážený pán podpredseda, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 968a. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 145 z 15. mája, 1145 z 15. mája 2014 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Vládny návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci.
Výbory, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrh, ktorý je súčasťou spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach, uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť. Gestorský výbor ma poveril za spoločného spravodajcu výborov, aby som podal správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru a predložil Národnej rade návrhy podľa § 81, 83, 84 a 86 zákona o rokovacom poriadku.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 115 z 24. júna 2014.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.6.2014 17:24 - 17:25 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem. Pán predseda, ja do záznamu chcem, že pri hlasovaní o tlači 921 o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kaníka som hlasoval proti návrhu a hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som hlasoval za návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.5.2014 11:40 - 11:40 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem, pán predseda, pripomínam členom výboru pre sociálne veci, že o dvanástej rokujeme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.5.2014 17:31 - 17:32 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 968.
Dovoľujem si predložiť informáciu k vládnemu návrh zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:
- ústavnoprávny výbor,
- výbor pre financie a rozpočet,
- výbor pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2014 19:07 - 19:09 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som, pán poslanec Hraško, myslel, že pri ústavnom zákone o rodine a justícii, hlavne pri tej rodine to bola skôr otázka hodnotová, kde niektoré tie politické strany sú tak navzájom vymedzené, že tam sa ani teoreticky nedá predpokladať dohoda. A porovnal som to práve s týmto ústavným zákonom, kde by to mala byť skôr dohoda racionálna. Matematická, racionálna, ktorá povedie k nejakej dohode, ku ktorej v podstate nikto nemá nejakú teoretickú predispozíciu povedať nie. Takže preto tu vidím možnosť, že sa dohodneme aj s MOST-om - HÍD.
No a máte pravdu, je to tak zložitá téma, ku ktorej je toľko názorov aj u nás, že prebiehajú aj u nás v SMER-e diskusie, to je predsa normálna vec. Ale nemal som pocit, zrejme ste mali na mysli vystúpenie pani poslankyne Vaľovej, že bolo až tak kontradiktórne voči môjmu vystúpeniu. Možno, že to povedala ohnivejšie, ale ona nevylúčila podporu tomuto ústavnému zákonu. Nevylúčila, aspoň čo som ja teda zachytil jej vystúpenie. Takže ja chcem v podstate na záver povedať, že dohody o takejto téme, ktorá je v podstate kontroverzná, sa rodia ťažko. A ústavný zákon o takejto otázke sa preto bude rodiť oveľa ťažšie.
A nemyslím si, že teraz by sme to, že sme sa ešte nedohodli, že by sme mali zhadzovať toto úsilie zo stola. Tým odpovedám pánovi poslancovi Nagyovi. Ja si myslím, že sme už pred finišom. A možno, že to bude ešte trvať nejaký ten mesiac, možno áno. Ale ja verím tomu, že dospejeme k takej dohode, ktorá bude akceptovateľná pre všetky politické strany a bude stabilná, bude základom pre stabilitu dôchodkového systému do budúcnosti bez ohľadu na to, kto bude vládnuť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2014 18:53 - 18:59 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážení páni poslanci, pani poslankyne, keby sme chceli zrušiť druhý pilier, tak by sme to urobili v lete 2012. Vtedy sme mali v Národnej rade rozbehnutý veľký boj, vtedy sme to mohli urobiť. Už by sme viac na tom neutrpeli, ako sme utrpeli tých úderov od vás. Takže nie je potrebné, pán poslanec Brocka, strašiť tým, že ideme rušiť druhý pilier. Napokon, prečo by sme to teraz v polovičke vládnutia otvárali?
Ak prišiel minister Richter s ústavným zákonom, tak prišiel z jedného dôvodu. Z nášho pohľadu nie je ani súčasné nastavenie druhého piliera úplne najlepšie, ale vždy je pre nás lepšie, ako zas vaše návrhy zaviesť znova 9 % a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj z nášho pohľadu je dobré, aby sme sa dohodli na ústavnom zákone, ktorý zavedie určitú, aj keď možno nie všeobjímajúcu, ale elementárnu stabilitu. V demokracii je to tak, že vy máte jeden názor, my máme iný názor, vy máte argumenty pre svoj názor, ktoré sú racionálne, opodstatnené, ale aj my máme argumenty, ktoré sú racionálne a opodstatnené. Ale ak tu máme pre Slovenskú republiku zaviesť nejaký stabilný systém, no tak sa musíme dohodnúť. Každý musí urobiť nejaký kompromis, nejaký ústupok. Takže z môjho pohľadu je veľmi dobrým riešením prijatie ústavného zákona o dôchodkovom systéme, ktorý tu zavedie určitú stabilitu.
Ja to nehovorím teraz preto, lebo sme to, povedal to pán minister, povedali to niektorí ďalší naši politici. Ja som mal takýto názor, môžete si ho nájsť v médiách, ešte v roku 2010 aj 2012, že treba nájsť dohodu medzi opozíciou a koalíciou na niektorých základných témach tejto spoločnosti, či je to dôchodkový systém, ja by som tam zaradil aj potravinovú bezpečnosť, energetickú bezpečnosť, niektoré ďalšie témy, s ktorými by sa nemalo hýbať výmenou vlády, lebo potom to vlastne všetko ohrozujeme. Takže preto naozaj máme úprimný záujem na prijatí ústavného zákona. A ak to minister Richter povedal po tom ťažkom lete 2012, tak to bolo naozaj úprimné. Začali rokovania, lebo sami ste videli, pomaly z každej politickej strany ste mali odlišný názor na to, ako má byť ten systém nastavený, ako ďalej pokračovať. No je to normálne, je to zložitý systém, ktorý má veľa parametrov, každý máte naň nejaký iný názor, ako aj my naň máme nejaký iný názor. Ale ak sa máme dopracovať k spoločnému výsledku, musíme sa dohodnúť.
Predloženie tohto ústavného zákona je z tohto pohľadu podľa mňa predčasné. Bolo treba počkať a pokúsiť sa ešte o dohodu aj s MOST-om - HÍD. Aj keď, ale to je len môj osobný názor, aby ste ma nebrali za slovo, ja by som netrval nutne na podmienke, že musí sa pripojiť aj MOST - HÍD. Netrval by som a možno, že dospejeme k tomu, že ústavný zákon prijmeme všetky ostatné politické strany. Ak máme podmienku, že chceme, a pán minister Richter ju povedal, že chceme, aby bola dohoda všetkých politických strán, a teda aj MOST-u, tak to povedal z niekoľkých dôvodov. Ale asi ten najdôležitejší je ten, že predsa len ten ústavný zákon, ktorý chceme prijať, rieši aj niektoré citlivé otázky, napríklad dôchodkový vek. Sú tam aj niektoré ďalšie otázky, ktoré sa dajú ľahko zneužívať v politickom zápase. Ak sa chceme vecne dohodnúť na nejakom riešení, tak východisko by malo byť také, že o tomto nebudeme viesť politický zápas, aby sme sa dohodli. Takže z tohto pohľadu preto chceme presvedčiť aj MOST, aby sa pridal k tej spoločnej iniciatíve, aby sme sa dohodli na znení, ktoré bude stabilné, ktoré nebudeme po každých voľbách spochybňovať. Takže je to skôr tento zámer.
Neviem už ktorý pán poslanec spomínal to porovnávanie, že pri ústavnom zákone o rodine a justícii stačili dve politické strany a tu chceme všetky politické strany. Jednak je tam ten dôvod, ktorý som povedal, že sme to, túto podmienku našu sme povedali pred dvoma rokmi z toho dôvodu, ktorý som povedal, ale jednak ten dôchodkový systém, hoci môžeme mať rozličný prístup k nemu, dá sa v podstate racionálne nastaviť a dá sa tam nejaká pragmatická dohoda. Dá. Pri ústavnom zákone o ochrane rodiny by sme nikdy nepresvedčili poslancov zo SaS-ky, aby za to hlasovali. Čiže tam postaviť takúto podmienku vzhľadom na to, že to je eticko-hodnotová záležitosť, dopredu by znamenalo, že by sa ten zákon nikdy neprijal, lebo hodnotovo máme na niektoré otázky úplne odlišný pohľad.
Takže ja vás chcem vyzvať, vážení kolegovia z opozície, aby sme dali ešte trocha času na dozretie tohto návrhu zákona. Napokon, spomínate si možno, ako na tom prvom stretnutí pán poslanec Brocka v podstate zásadne sa vtedy vymedzil proti prijatiu takého zákona. Pán poslanec Mihál mal nejaké pripomienky a tak ďalej. Ale pri tej diskusii sa mnohé tie problémové otázky odstránili, dnes už v podstate, až na nejaké detaily, panuje zhoda medzi predkladateľmi tohto ústavného návrhu zákona a našou stranou. V podstate čakáme ešte, či je ochotný aj MOST urobiť nejaké ústupky.
Takže ja chcem na záver, lebo naozaj už je pokročilý čas a ešte aby ste mohli povedať faktické poznámky, ja chcem vyjadriť naše stanovisko, že naozaj máme úprimný záujem na prijatí ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Máme úprimný záujem. Treba nechať tomu čas, nech prebehnú normálne diskusie, aby sme ho spoločne predložili do Národnej rady, aby to neboli nejaké preteky, že kto to skôr predloží, ale aby sme dospeli k riešeniu, ktoré bude relatívne prijateľné pre všetky strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis