Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.5.2014 o 12:03 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2014 12:03 - 12:05 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, čiže zákon je dobrý, zákon nerieši Košice, zákon rieši celé Slovensko, poprosím vás, treba si ho prečítať. Zákon rieši dobývanie rádioaktívnych nerastov na celom Slovensku. Máme tri potencionálne ložiská, tri. Čiže neriešime mesto Košice, riešime celé Slovensko. Skrátené legislatívne konanie je dané preto, lebo to sa týka Košíc, pretože došlo k situácii, keď mestské časti; poprosím maďarskú skupinku, aby bola trochu tichšie; pretože došlo k situácii, keď niektoré mestské časti odmietli podpísať memorandum proti uránu. Čiže navodili stav, ako keby miestne zastupiteľstvo daných častí ťažbu podporovalo, a preto sa to dáva v skrátenom legislatívnom konaní, ale rieši sa celé Slovensko.
Kremnica, ako to bolo vysvetlené, potrebuje legislatívu, ktorá bude vedieť zareagovať na aktuálnu situáciu, pardon, Detva, ktorá sa tam nachádza, pretože tam ten legislatívny proces je niekde úplne inde a nie je jednoduché vždy naformulovať zákon tak, aby bol účinný. A príkladom je zákon pána poslanca Novotného a Štefanca, ktorý je nevykonateľný. Je to trojriadkový zákon, ktorý keby bol prijatý, tak je nevykonateľný, čiže je zlý. Preto sa zákon má pripraviť tak, aby bol vykonateľný v praxi. A všetkým odporúčam prečítať si návrh geologického zákona aj s odkazmi a návrh zákona pána poslanca Novotného a Štefanca a aj laik pochopí, že to urobili čisto kvôli eurovoľbám, kvôli ničomu inému, pričom dnes je predložený jeden vážny, komplexný zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2014 9:35 - 9:36 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Len kolegom poslancom veľmi krátko, lebo dosť dlhé to bolo a dosť to bolo, aby teda bolo jasno. Čiže prvá vec, aj mesto Košice prijalo toto uznesenie, pretože ide presne o to, ide o to, aby bolo jasné, že aj mesto Košice má odmietavý postoj aj k ťažbe uránu, aj k ťažbe zlata kyanidovou metódou. Po druhé, keď ste pozorne počúvali, zrejme pán starosta Gaj, váš starosta, úplne normálny chlapík, ale zrejme si neprečítal návrh zákona, ktorý dal pán minister, pretože keby si ho prečítal, by zistil, že to, čoho sa ľudia boja, je obsiahnuté práve v tomto geologickom zákone. Čiže práve to, aby sa nestalo, že niekto niekoho obíde.
No a tá posledná vec je to, že keď ste si všimli, že je podozrenie, že ministerstvo hospodárstva predloží zákon, ktorý by zmenil súčasný zákon, kde obce a mestá majú právo veta, majú právo veta a že keby ho obišiel, tak potom by sa to mohlo dostať do legislatívy. No nemohlo, lebo tú legislatívu schvaľujeme my. Takže keď dnes schválime postoj, kde dávame prvok referenda do rozhodovacieho procesu, prečo by sme my, v tejto téme aj vy, všetci mali schváliť niečo úplne opačné? Čiže tento zákon dáva jasný mandát a banský zákon takisto dáva jasný mandát veta obciam a mestám ku spôsobe, ku spôsobu dobývania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2014 9:23 - 9:24 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, viete, že vás mám rád a mám pre vás slabosť. Ani vám nemôžem nič na to povedať, ale keď mal som taký pocit, že ako primátor Košíc by som asi tento pozmeňovák naozaj mal pripraviť ja, lebo kto iný? Ale keď tu raz budete stáť vy a budete možno raz primátor z hlavného mesta, verte mi, že vás vždy budem v týchto aktivitách podporovať.
A čo sa týka ďalších problémov, ktoré ste spomenuli, myslím si, že v blízkom období budú riešené aj problémy iných častí Slovenska. Tak ako vy bojujete za problémy v tomto prípade Košíc, tak aj ja, aj vy budete určite bojovať aj za to, aby sa vyriešili problémy iných častí aj iných obyvateľov iných častí Slovenska.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.5.2014 9:12 - 9:22 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem všetkým. Ctená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som vystúpil k predloženému návrhu zákona. Dovoľte mi teda, aby som ako prvé predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Richarda Rašiho, Otta Brixiho a Milana Géciho.
Pozmeňujúci návrh poslancov Richarda Rašiho, Otta Brixiho a Milana Géciho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1037).
1. V čl. I v § 24a sa na konci pripája táto veta: "Ak je dotknutou obcou hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice, vyžaduje sa vyslovenie súhlasu s dobývaním rádioaktívnych nerastov v miestnom referende obyvateľmi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo obyvateľmi mesta Košice."
2. V čl. II bod 2 znie:
"2. V § 24 sa ods. 6 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
"e) súhlasný výsledok miestneho referenda z každej obce podľa osobitného predpisu, odkaz 12aaa), ak ide o výberové konanie na dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aaa) znie:
"12aaa) § 24a zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z."
3. V čl. II bod 3 znie:
"3. V § 28 sa ods. 1 dopĺňa písm. g), ktoré znie:
"g) súhlasným výsledkom miestneho referenda z každej obce podľa osobitného predpisu, odkaz 12aaa), ak ide o dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov."."
4. V článku II v bode 4 v § 28 ods. 3 úvodnej vete sa slová "dotknutej obci, odkaz 13c)", nahrádzajú slovami "v obci podľa osobitného predpisu, odkaz 12aaa)".
5. V čl. II v bode 4 v § 28 ods. 5 sa slová "troch rokov" nahrádzajú slovami "štyroch rokov".
6. V čl. II v bode 4 sa vypúšťajú slová "poznámka pod čiarou k odkazu 13c) znie: "13c) § 24a zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z."."
7. Čl. IV a V znejú:
"Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z. a zákona č. 371/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo "alebo".
2. V § 8 sa ods. 1 dopĺňa písm. d), ktoré znie:
"d) o prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon."
Čl. V.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona č. 130/1991 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 354/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo "alebo".
2. V § 8 sa ods. 1 dopĺňa písm. d), ktoré znie:
"d) prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon."."
Odôvodnenie: Pozmeňujúci návrh súvisí s úpravou v navrhovanom § 24a geologického zákona, kde sa navrhuje stanovenie pravidla, že v prípade, ak bude dotknutým územím mestská časť Bratislavy alebo Košíc, tak sa miestne referendum vykoná na území celej Bratislavy, respektíve na území celých Košíc. Navrhuje sa tiež predĺženie moratória na konanie miestneho referenda z troch na štyri roky.
Pán spravodajca, nech sa páči, predkladám návrh.
Ctené dámy, vážení páni, zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu ste počuli, je reakciou na to, že v prípade dvoch miest na Slovensku, ktoré majú mestské časti, je to mesto Košice, ktoré má 22 mestských častí, a mesto Bratislava, ktoré má 17 mestských častí, bola obava, že keby sa konalo referendum iba v dotknutých obciach, v prípade uránu a Košíc sú to dve dotknuté mestské časti, mohlo by sa teoreticky stať, že bude vyslovený súhlas, bude vyslovené súhlasné stanovisko v referende ku žiadosti o určenie dobývacieho priestoru napriek tomu, že verejná mienka ostatných obyvateľov daného mesta - či už Košíc, alebo Bratislavy - je proti tomu, preto sa v prípadoch, keď sa dotknutou obcou stáva mestská časť Bratislavy alebo Košíc, musí udiať miestne referendum, ktoré sa bude konať na celom území daného mesta, čiže celom území mesta Bratislavy alebo Košíc.
Druhou zmenou je požiadavka, ktorá prišla, aby doba na konanie moratória kopírovala dobu volebných období volených funkcionárov v oblasti municipality, teda miest a obcí, a preto sa tento návrh, a preto tento návrh podávam v pozmeňujúcom návrhu a doba sa mení z troch na štyri roky.
Ctené dámy, vážení páni, napriek tomu, čo tu odznelo a čo tu všetko odzneje, som presvedčený, že daný návrh nájde podporu všetkých poslancov a ukľudní sa verejná mienka, ktorá je, a ukľudní sa aj situácia, v tomto prípade najmä v meste Košice, ktorá je jasne proti uránu. Ťažby sa v Koši..., ťažby uránu sa Košičania boja a, bohužiaľ, sa táto téma stala aj súčasťou na sebaprezentáciu a na politický prospech rôznych skupín, preto chceme túto tému aj týmto zákonom čo najskôr uzavrieť aj kvôli tomu, aby táto téma, ktorá bola zneužívaná počas predvolebnej kampane, nebola zneužívaná aj počas kampane v komunálnych voľbách. Musíme to ukončiť aj preto, pretože v memorande, ktoré navrhlo ministerstvo životného prostredia, kde sa deklaruje vôľa dotknutých obcí proti ťažbe uránu, mnohé z týchto obcí túto ťažbu, toto memorandum nepodpísali. A jednoducho chceme, mesto Košice prijalo niekoľko uznesení mestského zastupiteľstva proti ťažbe uránu, začali sme robiť zmenu územného plánu, ale dostali sme sa do situácie, keď potrebujeme legislatívnu podporu, a preto som požiadal ministra životného prostredia na základe niekoľkomesačných konzultácií o to, aby pripravil zmenu legislatívy, ktorá by, ktorá by túto dilemu, tento problém pomohla vyriešiť.
Ctené dámy, vážení páni, ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2014 10:23 - 10:25 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem všetkým kolegom povedať, že návrh zákona, ktorý predložil pán poslanec Novotný s pánom vtedajším kandidátom, teraz gratulujeme teda k úspechu a k postupu do Európskeho parlamentu, Štefancom, ukradli mne. Pretože dávno pred tým, ako tento zákon predložili, som ja posielal oficiálne listy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta v kolónke listov, ktorá je tam daná aj s dátumami, kedy tam boli zavesené a už v apríli som komunikoval s ministrom životného prostredia aj oficiálne a oni ten zákon podali až potom, čiže normálne som ich inicioval ja svojimi listami a predložili ten zákon. Čiže taká je pravda, nie, nie opačná. A chcel by som ťa poprosiť, pán poslanec, naozaj ten list, ktorý som písal pánovi premiérovi, rozdistribuj všetkým poslancom, aby si ho opäť prečítali, pretože tak, ako si ho prečítal ty, je tam napísané slovo "prieskum". Totiž v Košiciach vznikla hystéria už okolo prieskumného konania, nie okolo ťažby. S ťažbou nikdy nebol problém, proti ťažbe boli vždy, verím, že takmer všetci obyvatelia mesta a v tom liste, kde píšem o super volebnom roku a o zneužívaní tejto témy rozličnými skupinkami, ku ktorej, k tým, ku ktorým si sa už pripojil aj ty, sa píše o prieskume a kvôli tomu, aby sa situácia ukľudnila, som ako primátor mesta zvolal pracovnú skupinu, kde sú zástupcovia geológov, Greenpeace, odborných útvarov, aby identifikovali, či nie sú vôbec potencionálne riziká prieskumu. A všetky, všetky merania, ktoré boli urobené, našťastie ukázali, že prieskum nijako neškodil životnému prostrediu a nezistil sa zvýšený výskyt rádioaktívnych látok. Ale píše sa tam o prieskume, nie o ťažbe uránu. A som veľmi rád, že tento zákon, samozrejme, že podporíte. Na rozdiel od vášho návrhu je tento zákon legislatívne urobený dobre. Váš návrh je legislatívne nevykonateľný. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.3.2014 11:14 - 11:15 hod.

Richard Raši
Ďakujem, pán predseda. Takisto zvolávam výbor pre zdravotníctvo na 12.00 hodinu, kvôli návrhu skupiny poslancov o vyslovení nedôvery členovi vlády. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

19.3.2014 11:15 - 11:15 hod.

Richard Raši
Chcem pozvať všetkých členov na zasadanie výboru dnes o 12.15 ako vždy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.2.2014 11:13 - 11:13 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Pozývam členov výboru pre zdravotníctvo o 12. hodine dnes do našej rokovacej miestnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2014 15:03 - 15:05 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda parlamentu, naozaj s tým uránom v Košiciach to bolo tak a je dôležité to opäť počuť. V roku 2005 človek nasadený vami, pán poslanec Simon, podpísal prieskum uránu, prieskum v lokalite Jahodná. Keby to nepodpísal, nikdy by sa ten prieskum nezačal a nikdy by sa žiadne uznesenia k tomu nemuseli prijímať. Na môj návrh sme v Košiciach prijali uznesenie mestského zastupiteľstva, kde sa vyjadrujeme proti ťažbe uránu, ale prieskum, ktorý, ešte raz, v roku 2005 váš minister podpísal, prebieha. Keby ho nepodpísal, nikdy k tomu nedôjde. Čiže beriete za to priamu politickú zodpovednosť.
Čo sa týka druhej časti, teda merita tejto schôdze, súhlasím s tým, že políciu si budeme a musíme chrániť práve preto, aby, keď to budeme potrebovať, polícia chránila nás. A verím, že v tomto sa všetci zhodneme.
A dovoľte mi, aby som sa vyjadril aj k... (Hlasy z pléna.) Ďakujem, že ma neprerušujete. Dovoľte mi, aby som sa vyjadril aj k sídlu ombudsmanky. Pani ombudsmanku si do Košíc veľmi radi vezmeme, myslím si, že problém rómskej problematiky by mala do slova aj do písmena precítiť, ale nemyslím si, že najvhodnejšie miesto na tento úrad je miesto Ústavného súdu. Myslím si, že nájdeme mnoho výrazne lepších aj pozitívnejších, aj typickejších miest práve na to, aby výkon nerobila od stola v Bratislave, ale naozaj aby písala o tom, čo v skutočnosti pozná, lebo tá jej správa je absolútne insuficientná. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2014 15:28 - 15:30 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Správa ombudsmanky je z môjho pohľadu, a to hovorím z pohľadu primátora, kde sa nachádza najväčšie rómske sídlisko na Slovensku, bohužiaľ, odborne insuficientná. A bola robená od zeleného stola a pani ombudsmanka neprišla robiť výkon do terénu, kde by sa dozvedela pravdivé informácie.
Myslím si, že každý súhlasí, že zákony musia platiť pre všetkých a to je absolútny a elementárny predpoklad toho, aby sa Rómovia alebo marginalizované skupiny vedeli integrovať do spoločnosti. A kým nebudú dodržiavať zákony, tak majoritné obyvateľstvo ich jednoducho medzi seba neprijme a to viete všetci. A na to, aby zákony dodržiavali, musia aj tí, ktorí to nerobia, musia vidieť, že keď ich dodržiavať nebudú, tak budú potrestaní. A keby sa voči ľuďom, ktorí vedome porušujú zákony, nezasiahlo, tak ani tí ostatní by nemali pozitívny či negatívny príklad toho, že zákony sa dodržiavať musia.
Takže môžte rozprávať čokoľvek a čím ďalej od východného Slovenska alebo od obcí, ktoré majú problémy, ste, tak tým budete múdrejší. Naozaj, v Bratislave všetci máte riešenie na to, ako to robiť treba, ale príďte na východ, príďte do terénu. My spolupracujeme s každým, spolupracujeme so splnomocnencom, ale pokiaľ naozaj nebude každý dodržiavať zákony, či majoritný, či minoritný, alebo marginalizovaný, nebude môcť byť integrovaný a spoločnosťou prijatý.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis