Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2015 o 14:48 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2015 14:48 - 14:49 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis

46.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Matovič, ani jeden dôvod, ktorý ste uviedli na odvolanie pána ministra Čisláka, nie je dôvod racionálny, ani správny. A opakujem, toto je politicky motivované odvolávanie ministra bez toho, aby ste ktokoľvek prejavili záujem o stav zdravotníctva.
Ale čo ma osobne mrzí. Mnohí tu máme deti, aj malé dcéry, ale vlastnú dcéru použiť na politický boj? Však vy ste povedali, že za to, že lekár určite nie úmyselne nezdiagnostikoval závažné ochorenie vašej dcéry, za to môže ekonóm, bývalý riaditeľ Ing. Tabaček.
Ako na všetko sme už zvyknutí, už tu boli nahrávky, už boli pokusy o úplatky z vašej strany, teda k vám smerované, ale použiť vlastnú dcéru ako dôvod, že riaditeľ a systém je zlý, lebo lekár sa pomýli, tak riaditeľ ekonóm za to môže, tak už majme nejaké hranice. Čo budeme robiť nabudúce?

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2015 13:36 - 13:36 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Uhliarik, ja teda chcem poprosiť aj svojich kolegov po tejto komplexnej správe pána poslanca Uhliarika, aby sme ho neodvolali, lebo, naozaj, ako sme už dnes raz ukázali politickú kultúru, navrhujem neodvolať pána poslanca Uhliarika napriek tomu, že podal komplexnú správu a snažil sa obhájiť všetko, čo za dva roky ako minister robil.
Ivan, bol si dva roky minister, povedal si, čo všetko treba urobiť. Tak čo si tie dva roky robil? Tak čo... (Potlesk.) Keď neodznel žiaden dôvod na odvolanie ministra Čisláka. A ja som povedal, že je to politikárčenie a politické divadlo, čo tu robíte, pretože ty sám si organizoval výbor pre zdravotníctvo, ktorého cieľom malo byť podanie komplexnej správy o stave v rezorte, ktorú sme ešte rozšírili. A ešte pred tým, ako uplynul termín dodatia tejto správy, ste zvolali odvolávanie ministra Čisláka. Čiže je to čisté politické divadlo.
A nepochybujem, že nikto z vás nemal čas naštudovať 150-stranovú správu, ktorá bola doručená do parlamentu koncom minulého týždňa a ktorú ste teraz dostali. Je to čisté, čisté divadlo.
A ja, Ivan, verím, že budem mať priestor sa postaviť k mikrofónu a naozaj porozprávať o tom všetkom, čo sa mohlo urobiť za teba a čo sa neurobilo, a možno aj o mnohých kauzách, ktoré mohli byť dôvod na tvoje odvolávanie kedysi.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2015 17:10 - 17:11 hod.

Richard Raši

95.
Ďakujem pekne. Chcem pozvať všetkých členov zdravotníckeho výboru, vitajte.
Zajtra ráno o 8.00 hod. na vaše požiadanie zvolávam výbor.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.3.2015 9:14 - 9:16 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, viete, medzi nami je, tak ako medzi mnohými z nás, jeden veľký rozdiel. Ja myslím si, že to vidno aj na meste, v ktorom som primátorom. Jednoducho nebojím sa výziev, idem do nich. A počas môjho pôsobenia zatiaľ všetky výzvy, do ktorých som sa pustil, vyšli na prospech mesta.
A ja nevidím dôvod na to, aby už teraz som sa bál niečoho a situácie, ktorá teoreticky môže nastať, ale ešte nikdy nenastala a podľa toho zákona ani nemá prečo nastať. Vy vytvárate problém nepodpisu zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov, pričom ešte k žiadnemu takémuto aktu nedošlo a ani nie sú indície, prečo by k tomu malo dôjsť.
Ako keby som naozaj bol, keby som sa bál čohokoľvek nového, tak, a myslím si, že celá naša krajina by bola niekde úplne inde proste. Možno keď vy raz budete starosta a budete vo svojej obci fungovať a všetci budú spokojní a za štyri roky neurobíte vôbec nič, určite to tej obci nepoškodí, ale ani neprospeje.
Ja si myslím, že aj tento zákon má ambíciu priniesť konečne niečo nové, a to beriem, že vy nie ste súčasťou žiadnej lobistickej skupiny, lebo to, čo tu predvádzali niektorí kolegovia, to ako keby písali z veľkej knihy, tí, ktorí teraz strácajú biznis. Ale vás za takéhoto človeka, vás za takéhoto človeka nepovažujem a naozaj si nemyslím, že maľovať čerta na stenu pred tým, ako sa čokoľvek udeje, má nejaký význam.
Takže všetky... A zásadná vec, čo s peniazmi? Však starostov obcí nemusí zaujímať výška nákladov, pretože obec nič neplatí. Tak ako v čom, v čom máme problém?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.3.2015 9:03 - 9:12 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, ctený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som hneď na úvod požiadal, aby na osobitné hlasovanie bol vyňatý bod č. 78 zo spoločnej správy.
A teraz mi dovoľte, aby som predniesol svoj príhovor ku tejto legislatívnej zmene, ale ešte predtým podal pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho a Róberta Puciho k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).
K čl. I:
1. K poznámke pod čiarou k odkazu 52. Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
"52) § 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka, § 765 až 771 Občianskeho zákonníka."
Ide o precizovanie poznámky pod čiarou.
2. K prílohe číslo 9. V prílohe číslo 9 sa vypúšťajú slová, citujem, "18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)" a slová "18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy".
Odôvodnenie: Odpady, ktoré sú uvedené v prílohe číslo 9 sú zakázané zneškodňovať skládkovaním. Navrhuje sa vypustiť odpady, ktoré z hľadiska produkcie predstavujú značné objemy, na zneškodnenie ktorých nie sú dostatočné kapacity, ak by sa vzťahoval na ne zákaz skládkovania.
No a dovoľte mi teda, aby som uviedol svoj príhovor k tomuto zákonu. Vážené dámy, vážení páni, pred sebou máme legislatívny návrh zákona o odpadoch, ktorý sa podľa môjho názoru významnou mierou zaslúži o to, že odpadové hospodárstvo v Slovenskej republike začne fungovať na oveľa transparentnejšom, adresnejšom základe, ako je tomu v súčasnosti. Zmien, ktoré táto právna úprava prináša, je mnoho a tí, ktorých sa tieto zmeny dotknú, sú v súčasnosti niekedy aj zavádzaním plní obáv. Je to ale, ale mnohokrát ide len o prirodzenú reakciu na niečo nové a verím, že prax potvrdí to, čo predkladateľ zákona ministerstvo životného prostredia neustále zdôrazňuje v súvislosti s vysvetľovaním a prezentovaním tohto návrhu zákona, a síce, že zákon svojimi zmenami prinesie mnohé úľavy obciam a po spustení nového informačného systému aj všetkým subjektom povinným viesť evidenciu o odpadoch a nahlasovať údaje z evidencie príslušným orgánom.
Ako primátora mesta ma, samozrejme, v novom zákone zaujímajú najviac ustanovenia upravujúce nakladanie s komunálnymi odpadmi, čo teda návrh zákona o odpadoch prinesie a ako sa zmení súčasná, dá sa povedať, nelichotivá situácia v tejto oblasti. Najdôležitejšou zmenou z môjho pohľadu je dôsledné zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov na komunálnu úroveň. Rozšírená zodpovednosť výrobcov je pojem, ktorý vychádza z rámcovej smernice o odpade a doteraz sa v legislatíve odpadového hospodárstva aplikovala zúžená forma tohto pojmu pre obaly a odpady z obalov, elektrozariadenia a elektroodpady a batérie a akumulátory. Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré sa vzťahujú na všetky fázy jeho životného cyklu od vývoja cez výrobu, opätovné použitie až po recykláciu, prípadne iné zhodnotenie odpadu, ktorý vznikne z tohto výrobku.
V rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov budú výrobcovia plne zodpovední aj za odpady z obalov a neobalových výrobkov z plastu, papiera, skla a kovov, ktoré sú hlavnou zložkou komunálnych odpadov, ktoré sa z nich vytrieďujú. Výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh Slovenskej republiky vyhradené výrobky, budú mať povinnosť postarať sa o všetok vytriedený odpad z týchto vyhradených výrobkov, ktorý bude súčasťou komunálneho odpadu, a to na vlastné náklady.
Z uvedeného teda vyplýva, že obec bude motivovaná triediť komunálny odpad, pretože tieto vytriedené množstvá hradí výrobca. A o čo viac sa vytriedi, o to menej bude občan platiť za zmesový komunálny odpad. Obce tak budú mať snahu triediť čo najviac, nakoľko sa to odrazí na množstve zmesového komunálneho odpadu, ktorý ostáva stále na zodpovednosti obce a tým aj výške miestneho poplatku za komunálne odpady.
Novinkou, ktorú prináša nový zákon, je aj zákaz skládkovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Ide z môjho hľadiska o rozumný zákaz. Už dnes sú vynakladané nemalé zdroje, nielen finančné, na to, aby sa z komunálneho odpadu vytriedili určité zložky, ale z dôvodu momentálneho nezáujmu na trhu alebo nízkej rentability takto vytriedené zložky aj tak končia na skládkach.
Čo sa týka množstva triedeného odpadu, aj tu zákon nastavuje nové pravidlá tak, aby mal výrobca povinnosť riešiť napĺňanie limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, aj z odpadov z obalov a neobalových výrobkov vytriedených komunálnych odpadov. Výrobcovia budú mať povinnosť postarať sa o všetok vytriedený odpad v obciach aj po splnení minimálneho limitu zberu príslušnej komodity, ktorý bude ustanovovať zákon. V súčasnosti, ako vieme, je hlavným problémom obalových komodít skutočnosť, že povinné osoby si svoje limity riešia hlavne cez priemyselné obaly, čo je oveľa jednoduchšia a lacnejšia cesta získania potrebných množstiev odpadov z obalov. Avšak o obaly a neobalové výrobky v komunálnom odpade potom nikto z povinných osôb nejaví záujem o tieto obaly a nie je motivácia riešiť zvyšovanie množstiev triedeného zberu komunálnych odpadov v mestách v Slovenskej republike.
V návrhu zákona sa teda zavádza pre organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré zabezpečujú v obciach nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, povinnosť zabezpečiť aj zber týchto odpadov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a to vo výške svojho zberového podielu, ktorého výpočet nový zákon ustanovuje. V praxi to bude znamenať, že výrobcovia plne sa hlásiaci k prevzatiu zodpovednosti za produkty uvádzané na trh Slovenskej republiky, vo výraznej miere uľavia obciam a mestám, ktoré v súčasnosti mnohokrát s problémami riešia nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území. Výsledkom zodpovednosti výrobcov a dovozcov za zabezpečovanie triedeného odpadu z vyhradených výrobkov bude následné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa v súčasnosti ukladá na skládky. Zákon bude ďalej podporovať aj budovanie zberných dvorov v obciach a združeniach obcí, čo pomôže triedenému odpadu aj tých komodít, kde sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Oblasť, ktorá úzko súvisí s komunálnymi odpadmi, je nezákonné umiestnenie odpadu, čiže tzv. čierne skládky odpadov. Komunálna sféra sa s týmto problémom a s týmto fenoménom potýka dlhodobo, avšak žiadne koncepčné riešenie doposiaľ neprišlo. Je fakt, že opustený odpad je jediná oblasť, kde ostáva rozpor predkladateľa zákona so Združením miest a obcí Slovenska. Predkladateľ navrhoval viaceré možnosti riešenia tohto problému v zákone, avšak ani jedno riešenie nebolo zo strany ZMOS-u akceptované, preto ostáva táto oblasť takmer bez zmien oproti súčasnému zneniu zákona.
Čo vnímam ako prvé pozitívum, je to, že sa posilnili kompetencie Policajného zboru v rámci konania o zisťovaní zodpovednej osoby.
Našťastie aj v tomto momente prichádza aktivita ministerstva pod názvom "Vyčistíme si Slovensko", čo si myslím, že keďže sa nedošlo, keďže nedošlo k dohode pri príprave zákona, je z môjho pohľadu naozaj veľkorysým riešením zo strany ministerstva životného prostredia, a to riešením čiernych skládok na území Slovenska. Samozrejme, všetci vieme, že týmto sa problém čiernych skládok neskončí, ale je to určite dobrý začiatok. Mnohí starostovia, s ktorými sa stretávam, hovoria, že nemajú síce financie na určitej strane existujúcich čiernych skládok, ale ak ich napríklad takouto aktivitou, existujúce čierne skládky, vyriešime a odstránime, oni si svoje územia ustrážia do budúcnosti pre tvorbu nových skládok. Čiže verím, že aj táto aktivita bude nielen jednorazovým aktom, ale aktom, ktorý umožní starostom miest a obcí to, aby si už miesta, kde čierne skládky v súčasnosti sú a ktoré sa odstránia, pre budúcnosť ustrážili.
Na záver mi dovoľte vyjadriť svoje presvedčenie, že to, čo prináša návrh zákona o odpadoch pre oblasť komunálnych odpadov, je výrazná zmena a posun vpred oproti ich súčasnosti, a verím, že schválením tohto zákona čas a prax ukážu všetkým jeho odporcom, že predkladateľ zvolil správnu cestu, ako v Slovenskej republike presadiť moderné princípy fungovania odpadového hospodárstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.3.2015 17:20 - 17:22 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len pár viet. Konečne máme zákon, ktorý robí zmeny v odpadovom hospodárstve a zabezpečuje dva princípy: transparentnosť a adresnosť. A teda veľmi sa čudujem, pán poslanec Simon, vašim pripomienkam, lebo hovorili ste, ako keby ste hovorili v mene viac ako 2 900 primátorov a starostov. Ja teda neevidujem obdobie, v ktorom ste vy boli, v ktorej obci starostom, ale snáď by sme mali byť my tí, ktorí s tým máme nejaký problém. A keď si pozriete výhrady ZMOS-u, ktoré tomuto zákonu boli adresované, tak jediná oblasť, jediná oblasť, kde sa ZMOS, bol v rozpore s predkladateľom, boli čierne skládky a ich odstraňovanie. A máme tu aktivitu ministerstva, ktorá teraz prichádza, ktorá sa volá Vyčistime si Slovensko, ktorá aj tento rozpor odstraňuje.
Čiže ja by som bol rád teda, keby ste nebrali do úst mená starostov a obcí, lebo predpokladám, že ani desať ich neviete vymenovať, ktorí s tým majú problém v téme, ktorú ste vy spomenuli. Čiže vyjadrujete sa ústami niekoho, na čo nemáte žiadne právo, ani právo od voličov, ani právo, ani zmocnenie od ZMOS-u alebo od starostov miest a obcí, ktorí by s tým teoreticky mohli mať problém.
A druhá vec. Maľujete čerta na stenu ešte pred tým, ako sa zákon uviedol do praxe a ešte pred tým, ako akýkoľvek aplikačný problém vznikol. Tak to je ako typický postoj: radšej nerobme nič, lebo už teraz vieme, že keď niečo urobíme, tak to bude zlé. Bez ohľadu na to, že k tomu nemáte absolútne, absolútne žiaden podklad. A ja verím, že vaše vystúpenie bolo len možno omylom. A možno, že keď sa prihlásite ústne, tak sa ministerstvu ospravedlníte a tento zákon podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.3.2015 11:18 - 11:18 hod.

Richard Raši
Chcel by som pozvať členov výboru pre zdravotníctvo na zasadnutie gestorského výboru o 12.00 hodine dnes.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.2.2015 11:11 - 11:11 hod.

Richard Raši
Poprosím, pozývam všetkých členov výboru pre zdravotníctvo na rokovanie nášho výboru o 12.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2015 11:26 - 11:26 hod.

Richard Raši
Výbor pre zdravotníctvo zasadne o 12.00 hod. dnes. Ďakujem.
Skryt prepis
 

11.12.2014 19:16 - 19:16 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som veľmi stručne odôvodnil návrh zákona, ktorý je v druhom čítaní, nakoľko je to posledný zákon tejto schôdze. Podstatou navrhovanej novely je stanoviť, aby vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta bolo stanovované všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe čoho budú stanovené presné podmienky, nakoľko súčasný zákon o meste Košice odkazuje na štatút mesta, ktorý nemá hodnotu podzákonného právneho predpisu, na základe ktorého mohli byť udeľované sankcie za nesprávne alebo nedovolené používanie symbolov mesta Košice.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca.
Skryt prepis