Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

3.12.2019 o 11:39 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 3.12.2019 11:39 - 11:41 hod.

Jozef Burian
 

Vystúpenie 3.12.2019 11:39 - 11:41 hod.

Jozef Burian
 

Vystúpenie 27.11.2019 10:18 - 10:20 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1753).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhovanou vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím zo 4. novembra 2019 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor tento návrh prerokoval 21. novembra 2019 a predložil uznesením č. 230 odporúčanie Národnej rade:
1. zobrať na vedomie zánik členstva Dozornej rady Sociálnej poisťovne Radka Kuruca uplynutím päťročného funkčného obdobia dňom 2. decembra 2019,
2. zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Eduarda Hagaru, ktorého funkčné obdobie začína plynúť 3. decembra 2019.
Výbor ma zároveň poveril, aby som predložil ten, správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore pre sociálne veci.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2019 15:18 - 15:21 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon zo dňa 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o náhradnom výživnom. Vo svojom rozhodnutí č. 4722-2019 zo 7. novembra 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou:
V čl. II schváleného zákona sa vypúšťa tretí bod.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil predmetný vrátený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Slovenskej republiky a výboru pre sociálne veci a ako gestorský určil výbor pre sociálne veci.
Predmetný návrh vrátený prezidentkou Slovenskej republiky prerokovali a odporučili zákon schváliť v pôvodnom znení oba určené výbory.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky, aby podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky, § 90 ods. 5, Národnej rady Slovenskej republiky a; č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov hlasovať:
1. o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky s návrhom gestorského výboru neschváliť a
2. o zákone ako o celku, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky ako o celku schváliť v pôvodnom znení.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru zo dňa 21. novembra 2019.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 10:45 - 10:47 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja, Roberta Fica, Erika Tomáša a Juraja Blanára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Národná rada pridelila predmetný návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň gestorský výbor, výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali výbory a odporúčali Národnej rade schváliť. V uznesení výborov sú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a gestorský výbor pre sociálne veci ich navrhuje schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa bola prerokovaná a bola schválená uznesením výboru č. 209 z 15. októbra 2019. A týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom návrhu informoval o výsledku prerokovania v gestorskom výbore.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

17.9.2019 17:46 - 17:49 hod.

Jozef Burian
Zajtra o jedenástej. Zajtra o 11.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 17:24 - 17:26 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že už je, stratilo to kúzlo toho vystúpenia pána Mihála, ale chcem len veľmi jednoznačne povedať, som za rozdelenie rodičovského príspevku bez ohľadu na to, že dnes tu hľadáme argumentáciu, prečo nie. Faktom je, že môj osobný názor, že práve opakom je pravda, rodičovský príspevok prispeje k zvýšeniu pôrodnosti, lebo vyberať len skupinu, úzku skupinu ľudí, či teda vysokoškolákov a už nehovoriac o tom, že my diskriminujeme v tom momente stredoškolákov a, ja neviem, zo základnej školy, študentov, tak ak chceme podporovať nezodpovedné rodičovstvo, je tu namieste. Ale osobne si myslím, že opak je pravdou. Pokiaľ si niekto bude platiť celý balík nielen nemocenského poistenia, potom je otázka matematického výpočtu, či sa mu to, či sa mu to oplatí alebo nie, ale určite myslím si, že dôležité alebo najdôležitejšie na tom celom návrhu je to, podporme ľudí, ktorí pracovali, pracujú a budú pracovať. Hľadajme riešenie, ako vylepšiť pre všetky skupiny ľudí tých, ktorí by mali do budúcna záujem pracovať a momentálne možnože nemajú. Faktom je, že za dlhý čas sa neurobil taký významný krok, aj keď v príspevku za starostlivosť o dieťa sa to udialo vo väčšom ráze, tak myslím si, že ako vystúpenie pána Mihála o tom, že to zjednotil na 199 eur ako pri predchádzajúcom období, myslím, že nemáme 370 dokonca pre ľudí, ktorí nepoberali materskú alebo nepracovali predtým, ani asi podľa všetkého nebudú potom pracovať, 270 eur je významná zmena takisto. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 16:14 - 16:15 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi, možno len veľmi krátko ako zareagovať, lebo tu sa argumentuje hlúposťami alebo argumentuje niečím, čo nie je vypodložené. Takže ja len veľmi krátko na to. Na tom predchádzajúcom zákone sa tu rozprávalo o ústavnosti-neústavnosti. Ja som zvedavý, akým spôsobom bude Ústavný súd pozerať na to, či, prečo stredoškoláčka nemôže, aj zo základnej školy. Prečo? Zo základnej školy je iná študentka? Ak je zo základnej školy alebo zo strednej školy, je rovnaká študentka ako z vysokej školy, prečo nemá mať nárok na vyšší rodičovský príspevok? Je to fantastický návod na to, je to fantastický návod na to, aby mala by mať, ako keď študuje a má, teda má dieťa a neodpracovala, neodpracovala 270 dní, tak podľa toho asi by mala mať, lebo.
A ja neviem si predstaviť, ako chcete rozdeliť študentov na tých, ktorí sú dobrí, zlí, prípadne na základnú školu, strednú školu, vysokú školu. Osobne si myslím, že je to, je to určite veľmi ťažký prípad na to, aby to niekto rozhodoval potom, aby niekto to dal. A faktom je, že ak toto je hlúpy názor, tak v každom prípade potom asi všetky sú hlúpe, lebo osobne si myslím, že toto je dobrý návod pre všetkých tých, ktorí nepracovali a aby teda dostávali svoj rodičovský príspevok. Jedná sa vlastne o skupiny ľudí, ktorí nepracovali, nepracujú a vyzerá, že ani dlho nebudú pracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:46 - 15:47 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 571/2009 o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
Národná rada uznesením pridelila tento návrh ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, určila gestorský výbor, výbor pre sociálne veci, predmetný návrh prerokovali oba výbory a oba výbory schválili. Z uznesení je jeden pozmeňujúci návrh, ktorý gestorský výbor odporučí schváliť. Spoločná správa výborov bola prerokovaná, bola odsúhlasená na výbore pre sociálne veci 10. septembra a týmto uznesením poverila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil uvedený návrh zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Poprosím, pán predsedajúci, a otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:27 - 15:29 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. K pani poslankyni Krištúfkovej, ja by som veľmi ocenil, aby argumentačne obhájila ten svoj pozmeňujúci návrh z toho, čo som už na začiatku povedal. Jednak z tej ústavnosti, o ktorej tu bola diskusia, ale ako chce riešiť diskrepancie? Už nehovorím o tom, že ten pozmeňujúci návrh má plno nedostatkov, čo sa týka technických a nevykonateľnosti, ale hlavne to, ako chce riešiť jednu diskrimináciou druhou diskrimináciou. Ak toto nebude mať odpoveď, neviem sa jednoducho správne rozhodnúť na to, aby to, čo je navrhované, niečo, čo posunie veci dopredu. Predsa nemôžeme jednu diskrimináciu riešiť druhou diskrimináciou. To je absolútne podľa môjho názoru právny nezmysel.
A mne sa strašne páči, že všetcia tí, ktorí vystupovali, ani podľa mňa veľká časť nemá o tom vedomosti, o tom, čo rozpráva, len proste teda rozpráva, že áno, treba, treba vyriešiť daný problém. Ten problém nie je o tom, o peniazoch, to môžem upozorniť aj pána Hegera. Ten problém je o tom, aby sme nezavádzali jednu diskrimináciu druhou.
A teraz k pánovi Hegerovi, veľmi jednoduché. Pán Heger tu vystupuje, myslím, že teda dosť, dosť často k tomu, akým spôsobom treba riešiť rezervy, každú rezervu. A ja teraz znovu opakujem, nehovoril som k tomu, či to bude stáť o 5 miliónov alebo o 10 miliónov viac, my ideme riešiť vecný problém. A vecný problém sa nerieši emóciami, nerieši sa tým, že sa tu ohuruje pred obecenstvom a chceme tu niečo vyriešiť, lebo toto rieši, bohužiaľ, to, čo už tu bolo povedané, strana SMER - sociálna demokracia, ktorá napráva chyby, bohužiaľ, tých, ktorí tu nezodpovedne predtým vládli.
Ďakujem.
Skryt prepis