Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.9.2019 o 17:46 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 3.12.2019 11:39 - 11:41 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a rozpočtový výhľad na roky 2021 a 2022.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na prerokovanie výborom pre, Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre sociálne veci. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022 prerokoval tento výbor a odporúčal schváliť, alebo odporučili obidva výbory schváliť, odporučili Národnej rade schváliť.
Výbor poveril predložením tejto správy o výsledku hospodárenia Sociálnej poisťovne, alebo teda návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022 a správa výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci, uznesením č. 220 z 21. novembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2019 10:18 - 10:20 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1753).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhovanou vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím zo 4. novembra 2019 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor tento návrh prerokoval 21. novembra 2019 a predložil uznesením č. 230 odporúčanie Národnej rade:
1. zobrať na vedomie zánik členstva Dozornej rady Sociálnej poisťovne Radka Kuruca uplynutím päťročného funkčného obdobia dňom 2. decembra 2019,
2. zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Eduarda Hagaru, ktorého funkčné obdobie začína plynúť 3. decembra 2019.
Výbor ma zároveň poveril, aby som predložil ten, správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore pre sociálne veci.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2019 15:18 - 15:21 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon zo dňa 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o náhradnom výživnom. Vo svojom rozhodnutí č. 4722-2019 zo 7. novembra 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou:
V čl. II schváleného zákona sa vypúšťa tretí bod.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil predmetný vrátený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Slovenskej republiky a výboru pre sociálne veci a ako gestorský určil výbor pre sociálne veci.
Predmetný návrh vrátený prezidentkou Slovenskej republiky prerokovali a odporučili zákon schváliť v pôvodnom znení oba určené výbory.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky, aby podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky, § 90 ods. 5, Národnej rady Slovenskej republiky a; č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov hlasovať:
1. o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky s návrhom gestorského výboru neschváliť a
2. o zákone ako o celku, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky ako o celku schváliť v pôvodnom znení.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru zo dňa 21. novembra 2019.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 10:45 - 10:47 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja, Roberta Fica, Erika Tomáša a Juraja Blanára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Národná rada pridelila predmetný návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň gestorský výbor, výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali výbory a odporúčali Národnej rade schváliť. V uznesení výborov sú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a gestorský výbor pre sociálne veci ich navrhuje schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa bola prerokovaná a bola schválená uznesením výboru č. 209 z 15. októbra 2019. A týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom návrhu informoval o výsledku prerokovania v gestorskom výbore.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

17.9.2019 17:46 - 17:49 hod.

Jozef Burian
Zajtra o jedenástej. Zajtra o 11.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 17:24 - 17:26 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že už je, stratilo to kúzlo toho vystúpenia pána Mihála, ale chcem len veľmi jednoznačne povedať, som za rozdelenie rodičovského príspevku bez ohľadu na to, že dnes tu hľadáme argumentáciu, prečo nie. Faktom je, že môj osobný názor, že práve opakom je pravda, rodičovský príspevok prispeje k zvýšeniu pôrodnosti, lebo vyberať len skupinu, úzku skupinu ľudí, či teda vysokoškolákov a už nehovoriac o tom, že my diskriminujeme v tom momente stredoškolákov a, ja neviem, zo základnej školy, študentov, tak ak chceme podporovať nezodpovedné rodičovstvo, je tu namieste. Ale osobne si myslím, že opak je pravdou. Pokiaľ si niekto bude platiť celý balík nielen nemocenského poistenia, potom je otázka matematického výpočtu, či sa mu to, či sa mu to oplatí alebo nie, ale určite myslím si, že dôležité alebo najdôležitejšie na tom celom návrhu je to, podporme ľudí, ktorí pracovali, pracujú a budú pracovať. Hľadajme riešenie, ako vylepšiť pre všetky skupiny ľudí tých, ktorí by mali do budúcna záujem pracovať a momentálne možnože nemajú. Faktom je, že za dlhý čas sa neurobil taký významný krok, aj keď v príspevku za starostlivosť o dieťa sa to udialo vo väčšom ráze, tak myslím si, že ako vystúpenie pána Mihála o tom, že to zjednotil na 199 eur ako pri predchádzajúcom období, myslím, že nemáme 370 dokonca pre ľudí, ktorí nepoberali materskú alebo nepracovali predtým, ani asi podľa všetkého nebudú potom pracovať, 270 eur je významná zmena takisto. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 16:14 - 16:15 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi, možno len veľmi krátko ako zareagovať, lebo tu sa argumentuje hlúposťami alebo argumentuje niečím, čo nie je vypodložené. Takže ja len veľmi krátko na to. Na tom predchádzajúcom zákone sa tu rozprávalo o ústavnosti-neústavnosti. Ja som zvedavý, akým spôsobom bude Ústavný súd pozerať na to, či, prečo stredoškoláčka nemôže, aj zo základnej školy. Prečo? Zo základnej školy je iná študentka? Ak je zo základnej školy alebo zo strednej školy, je rovnaká študentka ako z vysokej školy, prečo nemá mať nárok na vyšší rodičovský príspevok? Je to fantastický návod na to, je to fantastický návod na to, aby mala by mať, ako keď študuje a má, teda má dieťa a neodpracovala, neodpracovala 270 dní, tak podľa toho asi by mala mať, lebo.
A ja neviem si predstaviť, ako chcete rozdeliť študentov na tých, ktorí sú dobrí, zlí, prípadne na základnú školu, strednú školu, vysokú školu. Osobne si myslím, že je to, je to určite veľmi ťažký prípad na to, aby to niekto rozhodoval potom, aby niekto to dal. A faktom je, že ak toto je hlúpy názor, tak v každom prípade potom asi všetky sú hlúpe, lebo osobne si myslím, že toto je dobrý návod pre všetkých tých, ktorí nepracovali a aby teda dostávali svoj rodičovský príspevok. Jedná sa vlastne o skupiny ľudí, ktorí nepracovali, nepracujú a vyzerá, že ani dlho nebudú pracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:46 - 15:47 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 571/2009 o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
Národná rada uznesením pridelila tento návrh ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, určila gestorský výbor, výbor pre sociálne veci, predmetný návrh prerokovali oba výbory a oba výbory schválili. Z uznesení je jeden pozmeňujúci návrh, ktorý gestorský výbor odporučí schváliť. Spoločná správa výborov bola prerokovaná, bola odsúhlasená na výbore pre sociálne veci 10. septembra a týmto uznesením poverila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil uvedený návrh zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Poprosím, pán predsedajúci, a otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:27 - 15:29 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. K pani poslankyni Krištúfkovej, ja by som veľmi ocenil, aby argumentačne obhájila ten svoj pozmeňujúci návrh z toho, čo som už na začiatku povedal. Jednak z tej ústavnosti, o ktorej tu bola diskusia, ale ako chce riešiť diskrepancie? Už nehovorím o tom, že ten pozmeňujúci návrh má plno nedostatkov, čo sa týka technických a nevykonateľnosti, ale hlavne to, ako chce riešiť jednu diskrimináciou druhou diskrimináciou. Ak toto nebude mať odpoveď, neviem sa jednoducho správne rozhodnúť na to, aby to, čo je navrhované, niečo, čo posunie veci dopredu. Predsa nemôžeme jednu diskrimináciu riešiť druhou diskrimináciou. To je absolútne podľa môjho názoru právny nezmysel.
A mne sa strašne páči, že všetcia tí, ktorí vystupovali, ani podľa mňa veľká časť nemá o tom vedomosti, o tom, čo rozpráva, len proste teda rozpráva, že áno, treba, treba vyriešiť daný problém. Ten problém nie je o tom, o peniazoch, to môžem upozorniť aj pána Hegera. Ten problém je o tom, aby sme nezavádzali jednu diskrimináciu druhou.
A teraz k pánovi Hegerovi, veľmi jednoduché. Pán Heger tu vystupuje, myslím, že teda dosť, dosť často k tomu, akým spôsobom treba riešiť rezervy, každú rezervu. A ja teraz znovu opakujem, nehovoril som k tomu, či to bude stáť o 5 miliónov alebo o 10 miliónov viac, my ideme riešiť vecný problém. A vecný problém sa nerieši emóciami, nerieši sa tým, že sa tu ohuruje pred obecenstvom a chceme tu niečo vyriešiť, lebo toto rieši, bohužiaľ, to, čo už tu bolo povedané, strana SMER - sociálna demokracia, ktorá napráva chyby, bohužiaľ, tých, ktorí tu nezodpovedne predtým vládli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:12 - 15:25 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, musím na začiatku povedať, že som mal pôvodne vystúpiť len k zákonu o sociálnom poistení, čo sa týka športových odborníkov a zjednodušiť administratívne riešenie, no nedá mi ako nevyjadriť sa k téme, ktorá už tu prezentuje, alebo je pertraktovaná už nejakú hodnú chvíľu.
Tak po prvé. Ak sa zastropoval odchod do dôchodku na 64 rokov, musím povedať aj hore ctenému auditóriu, že každé riešenie je účinným spôsobom kompromisom. A to aj vysvetlím prečo, lebo myslím, že ohnivé reči o tom, že jak sa to dá jednoducho napraviť, myslím si, že sme mali asi veľa práce na ministerstve, keď sme napravovali veci za roky 2010 - 2012. Faktom ale je, že ak sa zastropoval, znovu opakujem, vek odchodu do dôchodku na 64. veku, tak dnes nastáva niekoľko, niekoľko vecí.
1. Ak dnes sme zastropovali vek odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov, tak je logika, aj keď nie som ústavný právnik, a opieral sa o to aj vo vystúpení pán Mihál, o tom, že dnes z existujúceho veku sa odpočítava, ale z tých 64 rokov.
2. Ak by sme dnes naplnili všetky požiadavky všetkých ročníkov ´58, ´59, ´60, tak sa nám stáva paradoxne situácia v zákone, že povedzme žena s dvoma deťmi v ´57., alebo ´57. ročník bude mať neskorší odchod ako žena ´58. ročník tiež z dvoma deťmi. To neviem si predstaviť, akým kompromisným riešením sa dá všetko vyriešiť. Zároveň tu nastáva jeden veľký problém, ´57. ročník v podstate by mal odísť neskôr, pardon, skôr do dôchodku, ale jednoducho zákon už, teda ešte sa na nich nevzťahuje, takže by sme mali so spätnou platnosťou niekomu ten zákon upraviť tak, aby to na to dieťa dostal tú úľavu.
Proste jednoducho sa to nedá a myslím, že tu už niekoľkokrát, myslím, že aj pán Tomáš či pán Kéry vysvetľovali, že tu sa napráva niečo, čo tu bolo predtým.
Ak pán Mihál rozpráva veľmi oduševnene o tom, že jednoducho v roku 2012, myslím, bol zavedený ten automat, tak treba povedať, že jeho zákon, ktorý predstavil a ktorý už nebol schválený v roku 2011, lebo vláda doslova sa zložila a jednoducho boli nové predčasné voľby, tak ten zákon bol podstatne náročnejší pre občanov Slovenskej republiky pri odchode do dôchodku. Nehovoriac o tom, že znižovaním, umelým znižovaním aktuálnej dôchodkovej hodnoty by asi občania mali na dôchodky asi o 20 - 30 % nižšie. To je, bohužiaľ, pravda a je to prepočet, ktorý sme mali na danom ministerstve.
A preto si myslím, že všetky tie, tie, by som povedal, také, také vzletné reči, ak by ste neboli hore na balkóne, tak možno by sa všetci tí, ktorí tu tak vzletne rozprávajú, napríklad aj u starodôchodcov. Tak vám vysvetlím starodôchodcov. Problém starodôchodcov neni to, že vyriešime jednu tretinu a dve tretiny nevyriešime. Na začiatku bolo jasné, že iba tá tretina ľudí, ktorí zarábali vysoké zárobky, iba o tých sa jednalo, ktorí môžu povedzme byť vyriešení. Tá dvoch tretina ľudí, ktorí zarábali priemer a podpriemer, jednoducho v zmysle zákona sa to nedalo riešiť, lebo jednoducho títo ľudia o nič neprichádzali. Práve naopak, zákon spred roku 2004 bol pre nich výhodnejší ako nový zákon, ktorý uviedol do platnosti pán Kaník.
Myslím si, že keď by sme si úprimne, o čom sa tu snažia rozprávať všetcia úprimne, blahosklonne, tak zistíme, že to je toľko problémov a toľko nejednoduchých vecí, že ak by sme chceli nájsť nejaký rozumný kompromis, možno sa dá nájsť, ale myslím si, že poškodíme ďalšie skupiny ľudí. Takže toto, si myslím, že je rozumné riešenie, ktoré tu je na stole, ale v každom prípade tá diskusia, pokiaľ niekto navrhne, ja by som bol veľmi rád, aby sme nie jednou vecou poškodili druhých. A veľmi rád tu počúvam ľudí, ktorí rozprávajú potom a vyzývajú ministra financií, aby nám preukázal, ako chce urobiť rozpočet na rok 2020, ale tu počúvam vzletné reči o tom, však tu neni problém, tu dajme ďalších 30 miliónov, ďalších 50 miliónov, 100 miliónov. Na druhej strane hovoria o tom, že ideme znižovať alebo zvyšovať deficit atď.
Ja podporujem každé riešenie, ktoré vyrieši problém a nebude diskriminačný, a či to bude stáť niečo o viac ako tých 30 miliónov, každý z nás, čo sa týka aj strany SMER, sme za.
A teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh alebo najprv uviedol pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám a týka sa pozmeňujúci návrh, ktorý navrhujem, aby právny režim dohody o brigádnickej činnosti študentov, resp. dohody o pracovnej činnosti na účely sociálneho poistenia sa vzťahoval výlučne na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020. Dôvodom navrhovanej zmeny je eliminovanie administratívnej záťaže pri vykonávaní novej právnej úpravy v súvislosti s plnením oznamovacích povinností zo strany samotných športových klubov ako zamestnávateľov, ako aj administratívnu záťaž sociálnej poisťovne. Myslím, že tento systém by mohol výrazne pomôcť.
Chcem zároveň v tejto súvislosti, navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod č. 17. zo spoločnej správy Národnej rady. Teraz pristúpim k prečítaniu znenia pozmeňujúceho návrhu.
1. Čl. I. sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie: "10. Za § 293ej sa vkladá § 293ek, ktorý znie: «Ustanovenie § 4a sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.».".
V súvislosti s navrhovanou úpravou a v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je súčasťou spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 16, sa v prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu alebo pozmeňujúcich návrhov vykoná legislatívna úprava preznačenia označenia paragrafov.
2. Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:
«a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov
1. z dohody o brigádnickej činnosti študentov,
2. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
3. z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
4. z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku,
5. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
6. z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.».".
2. Za § 38es sa vkladá § 38et, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 38et) Prechodné ustanovenie k úprave účinnosti od 1. januára 2020. Ustanovenie § 10b ods. 1 písm. a) druhého bodu a piateho bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzavretého s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom sa primerane upraví aj názov návrhu zákona.
Toľko k tomuto návrhu, teda pozmeňujúceho návrhu a chcem povedať, že toto ustanovenie alebo tento pozmeňujúci návrh pomôže administrácii a vôbec technike toho, čo sa zaviedlo v zákone o športe ako činnosť športového odborníka a zjednoduší prácu pre naše športové zväzy.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis