Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 15:52 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2017 15:16 - 15:16 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Mihál, jeden z atribútov politika je konzistentnosť vo svojom vyjadrovaní. Pán poslanec Mihál, ja veľakrát som počul vaše príhovory aj na výbore, aj teda v pléne Národnej rady. Ja s úžasom niekedy pozerám na to, ako nekonzistentne hovoríte k tej istej téme. To už nie je len to, čo tu predrečníci povedali o tom, že ste hlasovali proti odvodovej položke a odpočítateľnej položke.
Ale viete, čo je základný problém? Vy produkujete tu zákony, v Národnej rade chrlíte nielen zákony, ktoré už dávno platia, ktoré historicky vstúpi do platnosti, alebo historicky vstúpi do análov Národnej rady zákon, keď vy ste predkladali zákon, ktorý už existoval, ale vy predkladáte zákon o tom, že nechcete chrániť tarifné platy ľudí jednoducho so vzdelaním a so svojou praxou. Vy jednoducho ste tu predložili zákon, ktorý hovorí o tom a odmieta priamo existenciu tarifných platov, a tu je ten kameň úrazu. Ten kameň úrazu je to, že my v určitej chvíli, a myslím si, že splnilo, teda tá odvodová odpočítateľná položka splnila ten svoj účel, ale v určitej chvíli sa tu dostávame do problémov toho, že nahováranie zamestnávateľov, aby nedodržiavali určité princípy, vedie k tomu, že títo zamestnanci sú platení v tých najnižších kategóriách. Ak by som teda definoval, asi od roku 2000, keď sme mali minimálnu mzdu niekde na úrovni 1 % až 1,5 %, dnes máme viac ako 10 %, je to jednoduchý princíp na to, že sa nedodržiavajú základné náležitosti takéhoto riešenia a čo môže viesť do budúcnosti to, že to bude len využívanie takéhoto systémového alebo nesystémového riešenia.
Ja vám veľmi už vopred gratulujem, že keď chcete naplniť princípy Svetovej banky a OECD o tom, aby sme zvýšili zamestnanosť ľudí s najnižšími príjmami, tak vám už vopred gratulujem o tom, ako nebudete brániť týchto ľudí, za ktorých dnes tu horibilne vetujete alebo rozprávate o tom, ako ich chránite. Je to veľmi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2017 17:51 - 17:54 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že už tá úvodná reč pána ministra vystihovala to, čo bolo nutné. My sme prerušili konanie o tomto zákone v treťom čítaní, vrátili sme to do druhého čítania 30 podpismi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím, že bola všeobecná zhoda aj vo výbore pre sociálne veci a bývanie. A myslím si, že je tu priestor na to, aby sme možno s nejakou väčšou rozvahou, možno dotiahli vec, ktorá možno bola problematická z hľadiska legislatívneho výkladu práva.
Keďže sme v tom treťom čítaní teda preložili do druhého čítania, dám aj návrh, ktorý nebol schválený v tom, v tom druhom čítaní nebol schválený. Takže dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v opakovanom druhom čítaní:
V čl. I bode 114 v § 78a ods. 4 a 10, bode 118 v § 78d ods. 9 písm. a) a ods. 18 a bode 205 v § 110ag ods. 3 a 5 sa vypúšťajú slová „pri samoobsluhe“.
Návrhom sa zabezpečuje previazanosť terminológie, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je obsahom posudku v odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách. V dotknutých častiach návrhu novely sa preto predmetná terminológia zosúlaďuje, a to vypustením slov „pri sebaobsluhe“.
Takže toľko na úvod. Myslím, že ďalšie pozmeňovacie návrhy budú tiež podané, a takisto, ako už bolo tu v úvode povedané, budem rád, ak tento návrh, ktorý vznikol ako návrh spoločne, spoločne výboru pre sociálne veci a bývanie, bude predmetom teda pozitívneho ohlasu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2017 15:56 - 15:57 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len veľmi krátko, znovu opakujem, ak tam bolo pred tým zariadenie, ktoré bolo o starostlivosti o malé deti, ten názov nezodpovedá tomu, ale účel je ten istý, podľa môjho názoru potom je na metodickom vysvetlení ministerstva, aby usmernili vyššie územné celky, aby to nežiadali. Môžme to riešiť hoc akým spôsobom, vyškrtnutím, ale myslím, že tam je podstata toho, ak tam raz bolo zariadenie, ktoré malo na starosť deti, alebo rôzne zariadenia, ktoré súviseli s výchovou alebo s opatrovaním detí a starostlivosti o deti, tak si myslím, že sa nezmení, mení účel. Tam je len podstata toho, ak tam bolo nejaké, ja neviem, obchodné centrum a odrazu je tam niečo iné, alebo nejaká výroba a tak ďalej, to bol celý zmysel. A ak, tak potom možnože ministerstvo musí zdupľovať takúto, takéto vysvetlenie, možno aj pre Bratislavský samosprávny kraj a tým by sa možno vyriešila, možno podstatná časť. A za to sa prihováram. Teda nech ministerstvo tiež prijme takéto, nejaký taký tvrdší list, ktorý by hovoril o zmysle toho, ak sa nemení účel, tak nemá vyžadovať to, čo práve ste povedali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 15:52 - 15:52 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja veľmi krátko budem. Ja som sa nestihol prihlásiť do tej faktickej, tak sa ospravedlňujem. Ale je veľmi dôležité povedať, tam, kde sa nemení účel, kde sa nemení účel toho, tam sa nemôže vyžadovať, a to bez ohľadu na to, či tej, či je to a to každej stavbe, a to v zásade to, či teda tá VÚC-ka má alebo nemá právo a či je v tom zákone uvedená alebo nie. To bol celý zmysel hry. Proste nemôže byť v nejakom elektrospotrebičskom, nejakej budove odrazu vznikne škôlka a my budeme na to pozerať, ako samozrejmú vec. Alebo niekde, kde bola výroba jednoducho. Alebo zaregistrovať nejaký stacionár v rodinnom dome. Pochopte, že za, v tej istej situácii sa bude nachádzať a to nie minister, ale každý orgán, každý orgán verejnej aj štátnej správy bude pod drobnohľadom a budeme znovu tu robiť cirkus, že nejaké dieťa utrpelo nejaký úraz, lebo to bolo v nejakom zariadení, ktoré napríklad nemalo kolaudáciu, a niekto šikovný, teraz nechcem znehodnocovať tých ľudí, ktorí to robia fakt poctivo, dobre, a ja verím, že aj to, čo vy ste tu vysvetľovali, tá verba z vás vychádzala, že bolo to ako, bolo to úprimné. Ale hovorím, toľko špekulácií, ktoré dnes vznikajú, a napríklad ten prípad, povedzme, aj s tým stacionárom v rodinnom dome. Ale keby sme nerobili alebo keby to ministerstvo nerobilo alebo nedalo do zákona a ten účel by jednoducho sa nezmenil a zmenil, tak jednoducho nemôže, to len prehliadnuť a nemôžme to prehliadnuť a brať to ako samozrejmú vec. Čiže rozumiem tomu, ale znovu opakujem, zmysel hry bolo to, tam, kde sa len mení účel. Tam sa musí fakt realizovať to kolaudačné. Či to malo byť na začiatku pred "x" rokmi alebo keď je to nové zariadenie do budúcna. Takže toľko iba ja som chcel vysvetliť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.10.2017 11:42 - 11:44 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy a páni, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní.
Národná rada svojím uznesením č. 812 z pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Určila zároveň gestorský výbor, výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporúčali Národnej rade všetky určené výbory uznesením, máme 25 pozmeňujúcich návrhov, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúčal hlasovať o návrhu 1 až 25 tak, ako som hovoril, spoločne a s odporúčaním schváliť. Spoločná správa bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci a bývanie č. 81 z 10. októbra 2017 a týmto uznesením zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetný návrh zákona v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:53 - 15:55 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Môžme sa dohodnúť na základnej téze. Nijako nezvýšia vyššie územné celky alebo municipality, ak to nazvem všeobecne, nezvýšia príspevky na sociálne služby ako ich originálnu kompetenciu, pokiaľ nebudú mať dostatok zdrojov. To môžme, asi súhlasíme všetcia. A bola základná téza, bola troška, troška aspoň tým municipalitám odbremeniť, a to bola tá filozofia, odbremeniť tým, že štát zobere na seba stupeň odkázanosti. To bolo alebo to bola základná úloha, lebo ja viem a jednalo sa veľakrát s rôznymi formami sociálnych služieb, ktoré nie sú práve na tých municipalitách zabezpečované, vytvorme priestor aspoň 15 – 20 mil. na to, a vy práve to, čo ste dofinancovali neverejných poskytovateľov, dnes to zobere na seba štát a vy vytvorte podmienky na to, aby jednoducho títo, tieto municipality mohli mať voľnejšie ruky a financovať takéto veci.
A to, že či teda hovoríme o vláde alebo nevláde. Mne len vadí to, že jednoducho ja som len dal ten pomer preto, lebo niekto tu hovorí o nejakom sociálnom inžinierstve a hovorí o tom, jak všetko fantasticky bolo a všetko fantasticky je, ale jednoducho táto novela je škandál. Tak ja znovu opakujem, tiež mám výhrady voči systémovosti niektorých vecí. Ale nie to, že dnes to financovanie a vytvorenie podmienok pre municipality nevytvorí podmienky na to, aby tieto municipality mohli ďalej fungovať. Je tu niekoľko aj ľudí, ktorí práve sú v týchto municipalitách a budú mať tú šancu vidieť, že sa to dá čiastočne zmeniť. Ale ideálny stav, možno ani v Čechách neni ten ideálny stav, že jednoducho dajme každému príspevok na odkázanosť a jednoducho si rieš svoj sociálny status. Lebo veľa ľudí skončilo pod mostami a veľa ľudí skončilo ako samovraždami alebo rôznymi ďalšími náleži... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 15:33 - 15:46 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi, aj keď som teda netušil, že budem veľmi dlho vystupovať, ale nedá mi teda nepovedať niekoľko slov. Aj preto vystupujem, aby teda bola možná reakcia na mňa, a teda aby ste si uvedomili teda, čo je a čo nie je to sociálne inžinierstvo. A ja na úvod iba poviem, že bola tu teda poznámka o sociálnom inžinierstve.
Vážené dámy a páni, viete, čo bolo najväčšie sociálne inžinierstvo? Rok 2011, keď pán terajší poslanec pán Mihál urobil zo všetkých ľudí, ktorí v týchto zariadeniach boli, teda hlavne tie, ktoré prevádzkovali mestá, obce, urobil jednotný systém a každému pridelil 320 eur. Bez ohľadu na to, či bol v odkázanosti II alebo VI, dostali 320 eur. Dokonca nechcem rozprávať o príkladoch, to je príklad konkrétne z Košíc, kde dotyčná aj pracovala popri zamestnaní a bola v takomto zariadení a dostávala 320 eur. A jednoducho možno sa stal nejaký problém, ktorý možno niekedy začal alebo začali ľudia uvažovať, prečo to je tak. Čiže ja len chcem povedať, že najväčšie sociálne inžinierstvo začalo práve, možno práve takouto zmenou, ktorá vôbec nezohľadňovala rozumnú politiku v oblasti sociálnych služieb. Toto je to, čo teda je treba si uvedomiť a je aj, uvedomiť si aj pri vystúpení pani podpredsedníčky Nicholsonovej, ktorá v tom čase bola štátnou tajomníčkou. Tu už nikto nerozpráva o tom, že jednoducho niekto zaviedol univerzálny systém, ktorý keď sa mení, tak jasné, že privoláva aj určité nedostatky.
Áno, vôbec nechcem zapierať to a myslím, že v niektorých vystúpeniach tu už bolo povedané, že jednoducho chýba systém posudkovej činnosti, čo je teda veľmi dôležitý a hlavne teraz bude dôležitý, ak bude podľa stupňov odkázanosti, budú prideľované zdroje v jednotlivých zariadeniach. Tie zariadenia boli pripravované dlhodobejšie, tá komisia mala asi okolo 30 ľudí a tí ľudia vedeli o tom, že bude takýto systém dopredu avizovaný, ktorý bude zohľadňovať stupeň odkázanosti. A aj príprava na to je veľmi dôležitá, čo teda aj tí ľudia asi si museli zvážiť, či tí ľudia, ktorí sú v tých zariadeniach a dnes dostávajú 320 eur, čo dostávali všetky mestá a obce, jednoducho bude postačovať na financovanie takýchto služieb. Takže ak niekto hovorí o sociálnom inžinierstve, v prvom rade si musí uvedomiť základnú vec, kde sa stala tá chyba.
Ďalšia vec. Tu sa hovorí o tom, že je rozdiel medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. No, nie je to pravda, bohužiaľ, a dokonca keby ste si naštudovali tento zákon, tak zistíte, že práve neverejní poskytovatelia, ktorí fungujú pod vyššími územnými celkami ako špecializované zariadenie, dostávajú príspevok zo štátneho rozpočtu na rozdiel od zariadení, ktoré priamo spravuje vyšší územný celok, teda priamo v pôsobnosti vyššieho územného celku. Čiže nie je to pravda. A ak niekto bude apelovať na to, že jednoducho verejní poskytovatelia alebo neverejní sú nejakým spôsobom diskriminovaní, áno, môže sa stať, môže sa stať konkrétny prípad, ale nie ako systém. Systém je nastavený na to, že neverejný poskytovateľ v zásade má toľko dostať ako verejný poskytovateľ. Myslím si, že práve tým, že sa navýšila výška príspevku z 320 pri pláne, pri päťke a šestke dokonca až na úroveň 450 eur, ja si myslím, že práve je odrazom toho, že jednoducho je tu pri; alebo je tu významný príspevok zo strany štátu pre každého občana v tom jednotlivom zariadení.
Výtka toho, že prečo nie sú podporované služby ako opatrovateľské a prečo nejde príspevok za občanom, no je to veľmi jednoduché. Skúste si, skúste si predstaviť, koľko by asi bolo nutné, aby sme zaviedli systém, ktorý je povedzme v Českej republike, kde má každý odkázanosť na péči a dostáva príspevok. To by asi znamenalo, neviem, taký odhad, možno 300 miliónov eur. Čo by možno vyriešilo ten problém, že by sme dnes sa nebavili o tom, či je kamenný dom alebo nekamenný dom, každý, kto bude posudzovaný a posúdený na určitú úroveň odkázanosti, dostane príspevok a s tým príspevkom si sám zriadi svoju náležitosť, či si zoberie opatrovateľa, či si teda ide do toho kamenného domu a tak ďalej.
Páni a dámy, a práve opozícia, ktorá dnes hovorí o tom, že práve táto vláda to nedofinancovala, tak dávam vám do pamäti, lebo tá pamäť je veľmi dôležitá. Minister financií v tom čase Ivan Mikloš znížil pre municipality, pre municipality príspevok na dane z príjmov fyzických osôb. Znížil o 12 percent. Táto vláda rozdelila všetko, celú daň z príjmov fyzických osôb. Ako vy chcete rozprávať o tom, ako sa financovalo v roku 2010, 2012? Veď to bolo škandalózne! Škandalózne o tom, že VÚC-ky nemali peniaze, mali podstatne menej peňazí, obce takisto, a vy dnes, keď vláda alebo teda ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude prispievať na neverejného poskytovateľa, plus celú daň z príjmov fyzických osôb rozdelila pre mestá, obce a vyššie územné celky a ešte plus k tomu, ak vyšší územný celok ušetrí, doslova ušetrí možno niekde odhadom 15 až 20 mil. eur, práve to je ten výsledok toho, kde môžu tieto vyššie územné celky práve podporovať iné formy sociálnych služieb, ako sú útulky, domy na pol ceste a tak ďalej. Práve tu je ten rozdiel v tom, v tej filozofii, ktorá bola predtým a ktorá je teraz.
Takže po prvé, 100 % dane z príjmu fyzických osôb je pre municipality, po druhé, dnes odbremeníme vyššie územné celky práve od financovania neverejných poskytovateľov, lebo priamo to dostanú zo štátu. Verte mi, veľká diskusia bola s ľuďmi práve, ktorí prevádzkujú takéto zariadenia, takže ak odbremeníme vyššie územné celky o takéto sumy, majú práve priestor na to, aby dofinancovali takýto systém.
Áno, rozumiem tomu, demografia je neúprosná, ten trend starnutia tu je a tie požiadavky na sociálne služby sa zvyšujú z roka na rok, čo je teda jasné. Veď od nástupu v roku 2012, pardon, 2012, keď si dobre pamätám, sa zvýšilo do roku 2016, len si pamätám, takmer o 100 mil. eur tieto príspevky zo strany štátu. Tak ak niekto bude kritizovať to, že sa nevytvoril priestor alebo že je to proste demotivujúce, alebo proste zlé, tak je to, bohužiaľ, to je interpretácia toho, kto to tak chce vidieť.
Znovu opakujem, mne chýbajú v tejto novele tak isto časť systémových vecí a tá systémová vec o posudkovom, o posudkovej činnosti. Prípadne možno väčšiu, nejakú by som povedal, pri niektorých službách väčšiu aktivitu zo strany možno ministerstva, ale musím povedať, že je to časť, ktorá vyrieši alebo tie čiastky, ktoré boli dnes postavené práve v tomto zákone, vyriešia podstatnú časť financovania sociálnych služieb. Tie nikdy nebudú stopercentné. Ale ak sme vytvorili priestor pre vyššie územné celky na dofinancovanie služieb, ktoré dnes boli veľmi laxne financované, tak ako chcete dať do zákona, čo má presne zafinancovať konkrétna, konkrétny vyšší územný celok? Prečo chceme dnes donútiť niekoho, ak sme hovorili o tom, že chceme municipálne usporiadanie Slovenska v roku 2002, pokiaľ prešla reforma vôbec ako celého systému zmien povedzme na vytvorenie vyšších územných celkov a financovania v rámci obcí a nový systém financovania, prečo dnes im chceme nejakým zákonom nejakým spôsobom tlačiť? Ale faktom je, že my musíme v prvom rade vytvoriť podmienky na to, aby tieto municipality mali dostatok peňazí, aby mohli odfinancovať tieto veci.
Čiže, znovu opakujem, ak budeme sa baviť o financovaní a o možnosti vytvorenia takýchto náležitostí, tak je to diametrál iné, ako to bolo medzi rokom 2012, pardon, 2010 – 2012. Ten, znovu opakujem, po roku 2012 nárast minimálne o 100 mil. eur, vytvorenie podmienok, rozdelenie celej 100-percentnej dane z príjmov fyzických osôb pre mestá, obce a pre vyššie územné celky a dnes ešte dofinancovanie neverejných poskytovateľov na vyšších územných celkoch, čo je približne okolo asi 20 mil. eur. Chcete mi povedať, že dnes je podstatne horšia časť, ako to bolo v roku 2008 alebo, ja neviem, pred nejakým rokom alebo dvoma rokmi? Určite nie.
Určite tie pripomienky boli a určite bude aj v druhom čítaní možno diskusia o tom, akým spôsobom možno ešte viac vytvoriť podmienky na to, aby ten systém bol funkčný. Ale funkčný predsa nemôže byť vtedy, ak niekto tu bude nejako polemizovať o možnosti zisku v týchto zariadeniach. Ak niekto chce vytvoriť zisk, tak nech si vytvorí na to vlastné zariadenie bez štátneho príspevku, lebo to sú sociálne služby. Neviem o tom, aby sociálne služby boli vo svete bežným javom na to, aby si vytvárali zisk. To, že je nejaká forma špekulácie, to ešte neznamená, a že niekto hľadá riešenie, aby zbohatol na sociálnom systéme, to ešte neznamená na to, aby sa vytváral zisk v takýchto zariadeniach. Je to bludná politika alebo blud, ktorý som už dávno nepočul, ale jednoducho dobre, ak niekto si myslí, že by sociálny systém mal byť ziskový, tak si neviem predstaviť, skadiaľ nabereme ďalšie peniaze.
A ukončím to na tom, ak chceme tento systém, aby príspevok išiel za občanom, s tým nemá takmer nikto problém. Jediný problém, keď sa nevytvorili, keď ste boli pri vláde a videli ste tie možnosti, aké máte, a tie možnosti sa až tak diametrálne nezmenili, tak dnes na dofinancovanie takéhoto systému fakt by sme potrebovali ďalších asi 300 mil. eur, čo nie je malá čiastka. A ja si dovolím povedať, že asi sa budeme čím ďalej blížiť tomu, lebo každé financovanie z kamenných domov vytvára aj to predpolie problémov, to, čo sa aj hovorilo, že tá filozofia alebo tá budúcnosť je vlastne, aby ten človek zostal v prirodzenom prostredí, aby nebol odkázaný na systém možno kamenných domov, ale v prirodzenom, v prirodzenom teda prostredí.
Faktom je, že ešte keď by sme sa vrátili k tým, je to krásna téma možno ako, keby sme sa vrátili k opatrovateľským službám, no tak len vám chcem pripomenúť, a je tu pán Mihál ako bývalý minister, koľko zafinancovali vtedy ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny opatrovateľské služby? Veľmi dobre vieme, že ani jeden projekt v rámci opatrovateľských služieb nešiel. A musím povedať, že aj to, čo sa urobilo na ministerstve za posledné obdobie, keď projekt bol na dvakrát, myslím, že cez 50 mil. eur, dnes sa pripravuje ďalší projekt na dvojnásobnú čiastku na financovanie práve aj s podporou Európskej únie. Viete, čo ste urobili vtedy v rámci opatrovateľskej služby? Vy ste vytlačili nejaké šeky, ktorými mali platiť ľudia, vysúťažili ste kvázi človeka alebo firmu, ktorá to natlačí, a zostalo to celé, to, čo ste urobili v opatrovateľských službách.
Mne sa veľmi nepáči ten prístup na to, že my ideme zdevastovať niečo len preto, aby sme sa ukázali, akí my sme teraz silní, ako sme ukázali tým ľuďom, že jednoducho financovanie sociálnych služieb je škandalózne. To sú krásne slová. Ja sa bojím, že väčšina ľudí, ktorí práve vykrikujete majestátne slová, neurobila nič v čase, keď mohla.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

12.9.2017 11:40 - 11:41 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku bol predsedníčkou výboru tento zákon, uvedený pod tlačou 663, určený. Predkladám informáciu z predloženého návrhu.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona prečítame alebo prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím Národnej rady odporúčam, aby bol pridelený tento návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre sociálne veci. Zároveň, aby gestorským výborom bol určený výbor pre sociálne veci.
Ďakujem, myslím, že na úvod stačí. Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 15:37 - 15:39 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 714 z 31. augusta 2017 pridelil predmetný návrh na rokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky do určeného termínu konania schôdze. Určil zároveň, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali výbory v určenom termíne. Uvedené výbory k predmetnému návrhu poslancov neprijať uznesenie z dôvodu, predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci 7. septembra 2017. Uznesením č. 69 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Výbor Národnej rady pre sociálne veci zároveň poveril, aby som predniesol na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2017 9:52 - 9:53 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne (tlač 599).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 582 z 25. mája 2017 pridelil návrh účtovnej závierky na rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Za gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh účtovnej závierky prerokovali výbory a odporučili Národnej rade schváliť. Spoločnú správu výborov a o výsledku prerokovania návrhu bola schválená uznesením výboru č. 68 z 13. júna 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil tento výsledok, prerokovanie návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016 v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis