Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

20.5.2019 o 15:25 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 20.5.2019 15:25 - 15:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som k správe o činnosti NKÚ za uplynulý rok vystúpil s troma stručnými poznámkami. Chcel by som vypichnúť tri body, ktoré ma v tohtoročnej správe alebo v správe za minulý rok najviac zaujali.
Tým prvým bodom je transformácia Slovenskej akadémie vied, ktorá je uvedená pod nadpisom Nedostatočne pripravený proces veľkých zmien. Transformácia Slovenskej akadémie vied naozaj bola veľkou zmenou v oblasti fungovania vedy a teda tejto významnej vedeckej inštitúcie. A ten proces bol nezvládnutý. Proces vyvolal veľké polemiky, diskusie, hľadanie zodpovedného. Akadémia tvrdila, že zodpovednosť leží hlavne na ministerstve školstva a teda na ministerke školstva. Ministerka školstva, ministerstvo školstva tvrdilo, že problém je na strane akadémie. Máme tu správu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa tiež pozrel na ten proces, tiež konštatoval, že tam vznikli vážne problémy a identifikoval tri základné príčiny vzniknutých problémov. Tie problémy vidí NKÚ najmä: Po prvé, v nejednoznačnej legislatívne a konkrétne v nejasnosti a v nejednoznačnosti zákona o Slovenskej akadémii vied v kontexte so zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii. Tá sa prejavovala v rozdielnych právnych názoroch na vznik verejných výskumných inštitúcií, z čoho vyplývali aplikačné problémy pri registrácii. Po druhé, v relatívne krátkom čase určenom na transformáciu, ktorý bol v Slovenskej republike takmer o polovicu kratší než v Českej republike. Krátky čas bol nielen na prípravu potrebných listín na zápis do registra, ale aj na kontrolu predložených dokladov a vzájomné prekonzultovanie nedostatkov. Po tretie, v nedostatočnej komunikácii, spolupráci a ústretovosti v riešení problémov a nejasností medzi SAV a ministerstvom školstva. K intenzívnejšej komunikácii došlo až tesne pred termínom na predloženie dokumentov a listín do registra verejných výskumných inštitúcií a najmä po zákonom stanovenom termíne na doplnenie návrhov a odstránenie nedostatkov.
Takže Najvyšší kontrolný úrad vidí tri základné príčiny vzniknutých problémov, z nich jeden, ten tretí, je, je taký, že spočíva zrejme v zodpovednosti oboch strán, keď to nazveme nedostatočnou komunikáciou, spoluprácou a ústretovosťou. Ale tie prvé dva, či už priamo alebo nepriamo ležia na bedrách ministerstva školstva a teda aj parlamentu. Ale parlament schvaľoval príslušnú legislatívu na návrh ministerstva školstva. Čiže ak je problém v nejednoznačnej legislatíve, ak je problém v relatívne krátkom čase určenom na transformáciu, tak to nie je zodpovednosť Slovenskej akadémie vied, ale je to primárne zodpovednosť ministerstva školstva, že ten proces práce takto nastavilo.
Druhý bod, pri ktorom by som sa chcel pristaviť, je kapitola 5.4 správy, ktorá znie: Ako Slovenská republika plní záväzky voči Severoatlantickej aliancii. Tu by som chcel vyzdvihnúť, že NKÚ sa venuje aj takejto téme. Je to pre mňa prejav toho, že NKÚ nepristupuje k svojim úlohám čisto formalisticky, že skontrolujeme si nejaké účtovníctvo a nájdeme nejaké chybičky a urobíme nejaké kontrolné zistenie a potom skontrolujeme, či sa niečo, niečo napravilo. Vnímam to tak, že NKÚ si je vedomý svojej dôležitosti pre fungovanie verejnej správy a rieši aj úlohy, zaoberá sa témami, ktoré sú dôležité v širšom kontexte.
Tak je to aj s našimi povinnosťami vo vzťahu k Severoatlantickej aliancii s tým, ako si plníme, resp. ešte stále neplníme výdavky, teda požiadavky, aby výdavky na obranu dosiahli 2 percentá hrubého domáceho produktu. Výhľadovo máme naplánované, že tento záväzok budeme plniť až v roku 2024. NKÚ kontroloval aj napĺňanie cieľov spôsobilosti a konštatoval, že Slovenská republika má pretrvávajúce problémy v dôsledku obmedzeného finančného rámca na obranu a hlavne na modernizáciu a vyzbrojovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky. A NKÚ poukazuje na to, že v rezorte ministerstva obrany sa nenachádzala žiadna organizačná zložka, ktorá by v kontrolovanom období komplexne vyhodnocovala plnenie cieľov spôsobilosti NATO z hľadiska vecného obsahu, finančného zabezpečenia a časového harmonogramu.
Tu by ma zaujímalo a možno je to otázka, otázka širšia, ako štátne orgány reagujú na výsledky tohto typu kontrol. Teda, teda nejde tam o, nazvem to účtovné banality, ale ide o obsahové záležitosti typu, že je problém, že chýba organizačná zložka, ktorá by vyhodnocovala plnenie cieľov spôsobilosti NATO, či, či keď sa napríklad, keď sme na, vo vzťahu ministerstva obrany teraz zaoberáme, či takéto upozornenie má za následok, že ministerstvo obrany si uvedomí, že je tam problém a takéto oddelenie vytvorí, resp. poverí kontrolou niektoré z existujúcich oddelení. Zaujíma ma to ad hoc vo vzťahu k tejto téme, ale povedzme aj v širšom, širšom obsahu, ako reagujú, ako reagujú štátne orgány na zistenia tohto, tohto typu.
Posledná, tretia oblasť, ktorá ma zaujala, ktorej som sa aj teda v minulosti venoval v súvislosti so správami NKÚ, je oblasť samosprávy. Tá je, povedal by som, v porovnaní s niektorými minulými rokmi trochu stručnejšia alebo diétnejšia. Rozoberá sa tam hospodárenie s majetkom v obci Kamenín, ale čo považujem za dôležité v súvislosti s prípadmi hospodárenia v samospráve a najmä v menším obciach, ako upozorňuje správa, takéto, takéto problémy sa vyskytujú pomerne často a správa NKÚ odkazuje na to, že ešte v roku 2015 NKÚ predložil Národnej rade a vláde päť odporúčaní, ktoré vzišli z kontrolnej činnosti a z ktorých prinajmenšom štyri sú stále aktuálne. Pripomeniem ich.
Ide o odporúčania zameraná na: Po prvé, úpravu legislatívy v oblasti finančnej kontroly a posilnenia vnútorného kontrolného systému. Po druhé, systémový prístup k vytváraniu sídiel spoločných obecných úradov. Po tretie, vytvorenie kompetentného centrálneho orgánu zodpovedného za manažment nevyhnutných modernizačných zmien vo verejnej správe. A po štvrté, verejnú diskusiu o ďalšom smerovaní komunálnej reformy, deľbe kompetencií, konsolidácii sídelnej štruktúry a fiškálnej decentralizácie.
Správa NKÚ konštatuje, že za tri roky od predloženia vyššie uvedených odporúčaní sa v danej oblasti príliš nezmenilo. Neboli prijaté žiadne zásadné zmeny a ani náznakom nebola načrtnutá stratégia možnej komunálnej reformy. To môže vyvolávať dojem, že kompetentné orgány akoby stratili ambíciu riešiť závažné problémy územnej samosprávy, ktoré kontrola NKÚ opakovane zisťuje a opakovane na ne upozorňuje.
S tými závermi vo vzťahu k potrebným zmenám v územnej samospráve nemožno než súhlasiť. Rovnako nemožno než byť znepokojený tým, že po štyroch rokoch sa v týchto oblastiach prakticky nič významné nezmenilo. Snáď jediné, čo by som vytkol správe NKÚ, je to konštatovanie, že to môže vyvolávať dojem, že kompetentné orgány akoby stratili ambíciu riešiť závažné problémy územnej samosprávy. Ja sa obávam, že je to až príliš decentné a zhovievavé hodnotenie. Lebo napríklad pokiaľ ide komunálnu reformu, ja som teda nezaregistroval v posledných veľa rokoch, že by kompetentné orgány, ak tým myslíme vládu alebo parlament, akúkoľvek ambíciu riešiť napríklad tento problém vôbec mali, čo je samozrejme problém, pretože akokoľvek budeme skvalitňovať kontrolné systémy na úrovni samosprávy, upravovať legislatívu, riešiť prípadne aj spoločné obecné úrady bez toho, aby sme sa pohli v komunálnej reforme, tak systémovú zmenu vo fungovaní samosprávy a ani v jej kontrole nedosiahneme. A pri rôznych príležitostiach som to povedal aj spoza tohto, spoza tohto pultu. V tých lepších časoch, teda vo vládach, ktoré pociťovali aspoň akú-takú zodpovednosť za stav územnej samosprávy, bola aspoň ochota diskutovať o komunálnej reforme, alebo asi aspoň napísať do programového vyhlásenia, že by sa o potrebe komunálnej reformy, teda o potrebe spájania obcí do väčších správnych celkov a vytvárania väčších správnych celkov, aby sa o tom aspoň diskutovalo. Obvykle to dopadlo tak, že tie, ani tých diskusií nebolo, nebolo príliš veľa. Ale reformnejšie naladené vlády si aspoň takýto deklaratívny záväzok, ktorý napokon aj v tej správe a v odporúčania NKÚ je pomenovaný pomerne mäkko, ako verejná diskusia o ďalšom smerovaní komunálnej reformy, aspoň, aspoň takýto záväzok si tie reformnejšie vlády dávali. Vlády s účasťou SMER-u, alebo vlády vedené SMER-om, alebo vlády tvorené SMER-om sa neunúvajú ani v takejto mäkkej forme sa témou komunálnej reformy zaoberať. A to bez ohľadu na to, či im to NKÚ odporúča alebo nie. A to je škoda predovšetkým pre naše samosprávy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 11:24 - 11:26 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým trom kolegyniam za faktické poznámky.
Pani poslankyňa Blahová, no opätovne a teda aj za pani Dubovcovej, predchodkyne súčasnej verejnej ochrankyne práv, to tak bolo. Je to možno, bolo spôsobené aj tým, že, že ju predchádzajúca vláda alebo ešte tá predchádzajúca zdedila po, po ešte vláde alebo tej vládnej väčšiny Ivety Radičovej, tak, tak by sa dalo chápať ten prístup, že just jej politicky nebudeme vychádzať v ústrety a vnímame ju ako zástupkyňu opozície. Ale pani Patakyová už bola zvolená v tomto volebnom období prevažne hlasmi tejto vládnej koalície. Ale aj podľa dnešného priebehu rozpravy a podľa toho, ako sa, ako sa kto stavia k jej záverom a odporúčaniam, tak si myslím, že viac, viac ju počúvajú paradoxne tí, ktorí ju pri voľbe nevolili, ale, ale berú vážne, berú vážne jej činnosť, ako tí, ktorí ju na základe koaličnej dohody zvolili, ale téma ľudských práv je im pomerne vzdialená.
Pani poslankyňa Milanová, no ak ty si chápavý liberál, ja som chápavý konzervatívec a podľa mňa tie veci sa vysvetľujú dosť zlým spôsobom, keď ministerstvo klame o tom, že nepodporilo projekty na základe odporúčania alebo posúdenia v komisii, pričom komisia šesť z tých osem projektov odporúčala, odporúčala podporiť. Keď sa nastavujú podmienky spôsobom, ktorý bude problém nielen pre organizácie zastupujúce LGBTI, tak ja by som až taký chápavý nebol.
A pán poslanec Mizík. No liberálna demokracia nezvíťazila, ale dúfam, že zvíťazí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 10:59 - 11:18 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážení páni podpredsedovia Národnej rady, kolegyne, kolegovia, ľudské práva sú mimoriadne dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou modernej demokratickej spoločnosti, toho, čo nazývame liberálna demokracia, teda systému, o ktorom sa niektorí pred troma desaťročiami domnievali, že po páde komunistických systémov v strednej a východnej Európe ten zápas o budúcnosť je dobojovaný, že liberálna demokracia definitívne zvíťazila a nastáva koniec dejín.
No veľmi rýchlo sme boli vyvedení z omylu. Koniec dejín nenastal a ani liberálna demokracia, a teda aj systém základných ľudských práv a slobôd definitívne nezvíťazil. Na celom svete vývoj bol zložitejší a v posledných rokoch sme svedkami tomu, že tie úvahy o definitívnom víťazstve liberálnej demokracie boli predčasné, aj čo sa týka nášho priestoru, teda strednej Európy. Ani u nás ešte, žiaľ, nenastal ten vytúžený koniec dejín a o liberálnu demokraciu aj o ľudské práva sa treba usilovať aj naďalej.
Samozrejme, že ochrana ľudských práv má rôzne rozmery. Má rozmer, nazval by som to, politický, ktorý je potrebné riešiť politickou cestou a na politickej úrovni zviesť zápas o systém liberálnej demokracie, ale má aj oveľa subtílnejšie podoby, podoby, s ktorými sa stretávajú ľudia vo svojej každodennosti, vo svojich každodenných životoch. A práve na túto druhú stránku alebo tento druhý rozmer sa výrazne sústreďuje aj činnosť alebo podstatná časť činnosti verejnej ochrankyne práv.
Ja chcem oceniť doterajšie úsilie pani verejnej ochrankyne práv, pani Patakyovej. Aj to, že sa snaží ísť tou cestou, ktorou sa vybrala jej predchodkyňa, a teda snaží sa upozorňovať na porušovanie ľudských práv a aktívne zjednať nápravu. Chcem oceniť aj tie odporúčania, ktoré sú adresované Národnej rade, lebo mnohé z tých vecí môžeme ovplyvniť práve my ako zákonodarný orgán tým, že upravíme legislatívu. Samozrejme, že v niektorých prípadoch ide o to, ako sa existujúce zákony vykonávajú. A samozrejme, že ani tie najlepšie zákony nezaručia, že nebude, sa nevyskytnú prípady porušovania ľudských práv, ale môžu nastaviť systém a môžu situáciu zlepšiť.
V tejto situácii by som chcel ale vyjadriť aj isté sklamanie a nespokojnosť s tým, ako Národná rada pristupuje, pristupuje k záverom a odporúčaniam verejnej ochrankyne práv, že ich neberie dostatočne vážne. Aj v tejto správe, ktorú máme za minulý rok, sa jeden z prípadov týka umiestňovania vo vyhradených priestoroch na policajnej stanici, kde verejná ochrankyňa práv konštatuje, že došlo k porušeniu základných práv sťažovateľky tým, ako bola zaistená na policajnej stanici, ktorá nemá zriadenú celu policajného zaistenia. No ale to nie je nič nové, nič prekvapivé, nič, čo by už v správach, predchádzajúcich správach verejnej ochrankyne práv nezaznelo. Dokonca to bolo témou mimoriadnej správy verejnej ochrankyne práv ešte v roku 2016, kde boli aj konkrétne odporúčania, akým spôsobom upraviť policajné cely alebo teda iné priestory na policajných staniciach, kde sú ľudia dočasne, dočasne obmedzení na slobode.
My sme si ten podnet zobrali vážne a ako poslanci sme s kolegyňami Zimenovou a Dubačovou a kolegom Petrom Osuským predložili novelu zákona o Policajnom zbore v januári 2017. Vychádzali sme presne z odporúčaní vašej pani predchodkyne, pani Dubačovej, a samozrejme, že ten návrh nebol schválený. Ten návrh, samozrejme, obsahoval, obsahoval iba základné legislatívne vymedzenie a tá implementácia by bola na Policajnom zbore, na ministerstve vnútra. Navrhovali sme tam zadefinovať, aké má byť základné vybavenie ciel policajného zaistenia. Navrhovali sme tam upraviť režim pre to, keď sú osoby dočasne obmedzené na slobode aj v iných priestoroch v rámci policajných staníc, lebo samozrejme, že realita je taká, že nie všetky policajné stanice môžu hneď zo dňa na deň mať cely policajného zaistenia. Navrhovali sme tam, navrhovali sme tam vybavenie kamerovým systémom, aby boli chránení aj policajti pred obvineniami z toho, že postupovali nezákonne, lebo to nie je opatrenie iba na ochranu osôb, ktoré sú, ktoré sú zaistené. Samozrejme, ten zákon bol, bol odmietnutý. Hovorím to tu viac-menej ilustračne, lebo je to jedna z vecí, ktoré, ktoré ukazujú, ako vážne berieme upozornenia verejnej ochrankyne práv.
Špeciálne by som chcel oceniť pozornosť, ktorú, ktorú verejná ochrankyňa práv vo svojej činnosti venuje skupinám ľudí, ktoré sú znevýhodnené alebo obmedzené, alebo obmedzené, alebo sa nachádzajú v postavení, keď nemôžu uplatňovať všetky práva. A tie skupiny sú veľmi heterogénne. Patria tam, patria tam aj deti, patria tam zdravotne znevýhodnení, patria tam starší občania, ale patria tam napríklad aj osoby obmedzené na slobode alebo pozbavené slobody.
Zvlášť by som chcel venovať, teda oceniť pozornosť, ktorú pani ombudsmanka venuje problémom, ktoré sa týkajú príslušníkov rómskeho etnika, najmä z rómskych osád alebo z iných znevýhodnených komunít, či už ide o dozvuky a teda stále neukončenú policajnú akciu v Moldave nad Bodvou, kauzu bývania na Bratislavskej ulici v Žiline alebo, alebo tú otázku, či má byť dieťa poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a či mu môžu vznikať záväzky, ktoré majú byť predmetom exekúcie. Tam z tých predchádzajúcich zistení vyplývalo, že by bolo vhodné upraviť aj právnu úpravu, a teda zmeniť, zmeniť zákon tak, aby bol jasný. Z toho, ako podnet verejnej ochrankyne práv dopadol na Ústavnom súde, a teda to, čo máme v správe, skôr sa dá očakávať, že áno, je to možné aj bez zmeny legislatívy len na základe ústavne komfortného výkladu zákona, čo je samozrejme, vždycky, vždycky jednoduchšie, keď nie je potrebné meniť zákon a nájdeme výklad zákona, ktorý je v súlade s ústavou a nebude vytvárať tie ústavné problémy, na ktoré sme upozorňovali. Len si teda nie som istý, či, či len dobrou praxou, len dohľadom a upozorňovaním verejnej ochrankyne práv dokážeme tento problém uspokojivo riešiť. Takže tu by som nechal ešte taký otáznik, či predsa len nebude potrebné túto záležitosť upraviť aj legislatívne.
Ďalší prípad je tam spomínaný, ktorý sa týka spoločného školského obvodu a vylúčenia niektorých obcí zo spoločného školského obvodu školy v Demandiciach, kde išlo o prípad nepriamej diskriminácie, ktorú sa podarilo vyriešiť nejakou intervenciou alebo zásahom Okresného úradu Nitra. A ešte stále nedoriešený alebo otvorený problém nezákonných sterilizácií.
Ďalšou, ďalšou oblasťou, ktorej sa správa verejnej ochrankyne práv týka a ktorá, ktorá dáva aj podnety na legislatívnu úpravu, nás ako poslancov mohlo zaujímať, pokiaľ vláda v tom nebude konať, tak by sme mohli a mali konať my. A tak vypichol by som, vypichol by som dve oblasti. Jednak zmena priezviska, alebo teda určenie mena, určenie priezviska maloletým osobám v situácii, kde, kde teda rodičia majú rozličné priezviská a legislatíva inej krajiny im umožňuje alebo priam predpokladá, že bude mať dieťa priezvisko po oboch, čo naša legislatíva zatiaľ neumožňuje. A tam jednak je rozmer, rozmer kompatibility nášho právneho poriadku s právnym poriadkom iných krajín, čo, keď nič iné, tak toto by mohlo byť dôvodom pre zmenu legislatívy. Ale možné riešenie je podľa môjho názoru aj v tom, že by sa, že by sa celkovo uvoľnilo určovanie, určovanie priezviska a teda že by to určenie, určenie priezviska alebo teda maloletého po oboch rodičoch bolo možné nielen v prípade detí trvalo žijúcich v inej krajine, kde to právny poriadok predpokladá, ale že by to bolo vecou dohody oboch rodičov, lebo, lebo prečo takéto niečo neumožniť aj pre, pre deti žijúce na Slovensku, ak ich rodičia si nezvolili spoločné, spoločné priezvisko.
Druhá vec z tejto oblasti, ktorá je tiež námetom na legislatívnu zmenu a týka sa spätného udeľovania občianstva. Tam podľa môjho názoru by malo, malo prísť k zrýchleniu konania nielen vo vzťahu k tým našim bývalým občanom, ktorí sa dnes nachádzajú v stave bez štátneho občianstva, kde je to urgentné, ale aj vo vzťahu k občanom, ktorí nadobudli štátne občianstvo iného štátu a v dôsledku toho stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky, lebo aj samotná táto úprava, ktorá spôsobuje, spôsobuje stratu štátneho občianstva proti vôli samotných občanov, je podľa môjho názoru v rozpore so základnými právami, dokonca tými, ktoré sú zakotvené v ústave, aj keď Ústavný súd o tom nerozhodol, lebo nenašiel dostatok hlasov ani pre jedno, ani pre druhé stanovisko k podnetu, ktorý dostal.
Oceňujem aj pozornosť, ktorú správa verejnej ochrankyne práv venuje postaveniu a právam osôb s inou sexuálnou orientáciou. Konkrétne sa tam upozorňuje na problém núteného odstraňovania reprodukčných orgánov transrodových osôb. A upozorňuje sa tam na nemožnosť zapísania manželstva uzavretého medzi občanom Slovenskej republiky a občanom tretej krajiny, ktorá je vlastne aj prekážkou voľného pohybu osôb alebo spájania, spájania rodín, ale celkove práva párov rovnakého pohlavia.
A tu by som upozornil, že skupina poslancov z poslaneckého klubu SAS pani poslankyňa Blahová, Ďuriš Nicholsonová, pán poslanec Gröhling a pani poslankyne Kiššová a Cigániková navrhli novelu Občianskeho zákonníka, ktorá by ukotvila do nášho právneho systému inštitút partnerského spolužitia. Minulý rok v auguste prišli s týmto, s týmto návrhom, ktorý nebol ani, ani komplexnou právnou úpravou registrovaných partnerstiev. Mal to byť nejaký drobný krok smerom k právnej úprave súžitia osôb rovnakého pohlavia, aj keď ten inštitút bol zadefinovaný tak, že by bol použiteľný aj pre páry rovnakého pohlavia, aj pre páry rôzneho pohlavia. No ale, samozrejme, ani tento, tento návrh nezískal dostatočnú podporu. To, čo získalo dostatočnú podporu, práve naopak bolo zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru na základe boja proti gender ideológii, na základe častokrát vymyslených hoaxov o tom, ako to, ako to povedie k zakotveniu práv práve párov rovnakého pohlavia, a teda na nevraživosti voči tejto skupine osôb, sčasti sa teda zviezol aj ten proces zastavenia Istanbulského dohovoru, keď sa argumentovalo tým, že sa tam definuje pojem rod, tak to nakoniec môže viesť až k povinnosti štátu zakotviť manželstvá pre páry rovnakého pohlavia.
No a máme tu aj celkom čerstvú skúsenosť a síce, síce rozhodnutie ministerky kultúry neposkytnúť dotácie projektom zameraným na predchádzanie diskriminácie LGBTI osôb z dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín. Z ôsmich takto zameraných projektov nebolo tento rok, nebol tento rok podporený ani jeden, čo pani ministerka zdôvodnila tým, že to nebolo odporúčané komisiou, alebo že také sú výsledky posúdenia žiadostí o dotácie odbornou komisiou. Ako sa ale neskôr ukázalo, komisia odporúčala niečo iné. Komisia odporúčala v šiestich z ôsmich prípadoch tieto projekty podporiť.
Má byť alebo už bola vyhlásená druhá výzva. V tej sú však podmienky nastavené tak, že podľa vyjadrenia zástupcov LGBTI organizácií žiadna z nich tieto podmienky nemôže splniť a ich podpora, ak sa to nezmení, bude trvalo znemožnená. Na poskytnutie dotácie pochopiteľne neexistuje právny nárok, ale z okolností tohto prípadu, z toho, ako to pani ministerka alebo teda ministerstvo zdôvodňuje, z toho, že komisia odporúčala niečo iné, možno, možno predpokladať, že tie projekty neboli hodnotené na základe ich, na základe posúdenia ich kvality, na základe zváženia finančných možností ministerstva kultúry, ale že sa do nich premietol subjektívny postoj pani ministerky kultúry k LGBTI ľuďom a k organizáciám, ktoré ich zastupujú. A spolu s kolegyňou pani poslankyňou Zimenovou máme podozrenie, či nešlo zo strany ministerstva kultúry práve vo vzťahu k LGBTI organizáciám a ľuďom, ktorí mali byť cieľovými skupinami týchto projektov, k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania na základe ich sexuálnej orientácie.
A preto by som chcel využiť, že je tu pani verejná ochrankyňa práv a rovno jej odovzdať podnet, ktorý by sme jej chceli adresovať v tejto veci s kolegyňou Zuzanou Zimenovou, a požiadať ju, aby sa na túto situáciu pozrela a zistila, či neboli porušené základné práva a slobody a princíp rovnakého zaobchádzania.
Takže vám to, pani ombudsmanka, rovno odovzdávam a ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2019 13:44 - 13:45 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani, jedna, poslankyňa a páni, dvaja, poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, skúste, prosím, otvoriť všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:44 - 12:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Verešová, povedala si, že nemáme brať slobodu rodinám a štát nesmie zasahovať do výchovy tým rodinám, ktoré sú funkčné, ja som tiež v úvode svojho vystúpenia hovoril o slobode a o tom, že zbystrím pozornosť, keď sa hovorí o nejakej novej povinnosti, ale zároveň som povedal aj to, že počúvam odborné argumenty a myslím si, že k tejto téme je potrebné pristupovať vecne a na základe vecnej diskusie a nie, nezobrať to ako prestrelku rôznych ideologických stanovísk.
A naozaj toto by som až tak ostro nevidel, že ak posunieme hranicu povinnej školskej dochádzky zo šesť na päť rokov, že tým likvidujeme slobodu rodín alebo niečo posvätné. To je vec nejakej spoločenskej, spoločenskej dohody. Lebo týmto prístupom vlastne akákoľvek povinná školská dochádzka je zásahom do slobody rodín, čokoľvek, čo je zhora nadiktované školám, že musia mať vo svojich vzdelávacích programoch, je zásahom do slobody škôl. Jasné, bavme sa o tej forme, bavme, bavme sa, či to má byť univerzálne alebo pre niektoré skupiny, ako to má byť nastavené, ako to zabezpečovať. Ale samotné, myslím, že neprospeje tej diskusii, keď sa k nej budeme stavať iba ideologicky, že sloboda, nesloboda, lebo nie je to iba o tom podľa môjho názoru.
Druhá vec. Zopakovala si to, čo už sme viacerí povedali, že predkladatelia miesto ministerstva a bolo by to poctivé si priznať, lebo doteraz sme tu jasne nepočuli, že, áno, ministerstvo pripravilo, napísalo to a my sme to iba preložili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:33 - 12:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým trom kolegom za reakcie.
A pánovi poslancovi Petrákovi aj za odpoveď, aj keď neodpovedal na to, čo som sa ja explicitne pýtal, teda že či je to návrh ministerstva, ktorý pripravilo ministerstvo, a vy to iba predkladáte, alebo ste si to sami pripravili a predložili na základe toho, že ministerstvo chcelo, no tak ste si napísali návrh zákona. To som sa pýtal.
Nie je celkom porovnateľná situácia s tým zákonom o pedagogických zamestnancoch, keďže tam prišlo k takej zásadnej zmene po pripomienkovom konaní, že sa kritici toho návrhu dožadovali, aby to išlo znova do medzirezortného pripomienkového konania, pretože legislatívne pravidlá predpokladajú, že keď sa zásadným spôsobom zmení návrh zákona, tak by mal ísť znova do medzirezortného pripomienkového konania, aby, aby sa všetci mali možnosť vyjadriť aj k tej, aj k tej zmenenej forme. A to bola, to bola jedna z hlavných výhrad.
A nerozumiem teda celkom ani tomu argumentu, že, že niektorí pripomienkujúci mali potom pocit, že, že v pôvodnej podobe bol ten návrh lepší. No tak z tejto jednej anekdotickej skúsenosti odvodíme, že pripomienkovanie je vlastne zlé a lepšie by ho bolo vypustiť, lebo sa pripomienkovaním viac pokazí, ako, ako dá do poriadku? No tak to je veľmi zvláštny prístup.
Ten argument s nedostatkom času po troch rokoch koaličnej vlády a po tom, čo je SMER pri moci od roku 2006 s krátkou prestávkou, prepáčte, pán poslanec, ale to naozaj sa nedá brať. Ak je nedostatok času, tak ste si ho spôsobili iba sami.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2019 12:19 - 12:28 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán striedajúci spolupredkladateľ a všetci ostatní v sále prítomní, nemal som pôvodne v pláne vystúpiť k tomuto návrhu zákona, ale včera som na chodbe stretol práve pani poslankyňu Smolíkovú a vyzvala ma, aby som vystúpil. Aspoň tak som to pochopil. Tak plním, plním jej želanie, a teda rozhodol som sa, že teda nesklamem dôveru, ktorú vo mne vložila, a poviem aj pár slov k tomuto návrhu zákona. Lebo nie som expert na školstvo, ale, ale myslím si, že pár slov k tomu povedať dokážem.
Moje základné ideové nastavenie je také, že keď počujem o nejakej novej povinnosti, tak obvykle zbystrím a som taký skeptický a zdržanlivý, lebo si myslím, že mali by sme dávať čo najväčší priestor slobodnému konaniu jednotlivcov nielen v ekonomike, ale aj v spoločnosti a v ich osobných životoch. Čiže keď som sa prvýkrát dozvedel o zámere zaviesť povinnú škôlku, môže to mať rôzne podoby, podľa veku dieťa či univerzálne, alebo iba na niektoré skupiny, či povinná dochádzka, alebo povinné vzdelávanie, o všetkom sa dá, alebo v akej forme inštitucionálnej, alebo inej, o tom všetkom sa dá hovoriť. Ale, ale moje prvotné zastavenie je aké, že, že skôr o takomto zámere pochybujem.
Ale, áno, počúvam, počúvam odborné argumenty, počúvam argumenty ľudí z praxe a uznávam, že tá idea môže mať reálny pozitívny dopad na, na deti a na ich, na ich prípravu a zlepšiť perspektívne ich školské výsledky. A špeciálne na skupiny, ktoré, ktoré dnes škôlku neabsolvujú a začínajú až v škole.
Takže som otvorený počúvať tomu a uznávam, že toto je vec, ku ktorej treba pristupovať odborne a vecne a nie, nie primárne ideologicky, aby sme tu zvádzali súboj pravice s ľavicou a liberálov s konzervatívcami alebo podobne.
K obsahu toho návrhu, k jeho nedostatkom, problémom sa tu už viackrát vyjadrili moji predrečníci, a teda nemám, nemám potrebu, potrebu opakovať ich v tej vecnej stránke. Ale to, čo by som rád nielen zopakoval, alebo prípadne počul na to aj nejakú takú vážnu odpoveď, je, že, že prečo zasa v takejto veci ideme obchádzať riadny, normálny legislatívny proces. Tú debatu sme absolvovali na pôde tohto parlamentu už nespočetnekrát, keď opozícia vytkne koaličným poslancom, že nejaký návrh zákona by mal byť predložený ako vládny návrh zákona, lebo ide o dôležitú vec, a mali by k nej mať možnosť sa vyjadriť nielen poslanci, ktorí tu možnosť majú, samozrejme, môžme si tu povedať, čo chceme, spoza tohto pultíku, môžme predkladať pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní, môžme to prebrať vo výboroch, ale aj verejnosť. A samozrejme, že verejnosť teraz môže napísať predkladateľom, môže, môže v médiách diskutovať o tom, čo si o tom myslím, čo by sa tam prípadne malo upraviť a možno sa aj upraví v priebehu druhého čítania. Ale takou normálnou, zákonom vytvorenou možnosťou, ako sa verejnosť môže zapojiť do prípravy, prípravy návrhov zákona, je predsa medzirezortné pripomienkové konanie.
Nikto nemôže poslancom, ani tým koaličným, vziať právo predkladať návrhy zákonov. O tom nie je spor. Ten spor sa vedie o to a tá kritika smeruje k tomu, že sú návrhy, ktoré sú tak dôležité, systémové a ďalekosiahle z medzirezortného pripomienkového konania, aby sa aj iné štátne orgány, ministerstvá, záujmové združenia a verejnosť mohli k tomu vyjadriť, mohli si vydiskutovať svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Toto v poslaneckom návrhu nie je možné.
A keby to bolo tak, že, dobre, je to téma, ktorá vás zaujíma, tak ste sa do toho pustili, poctivo ste na tom dlho pracovali, napísali ste aj, aj komplexný veľký návrh zákona. Však ako boli prípady, že, ja neviem, Ján Longoš predložil zákon o slobodnom prístupe k informáciám, čo je tiež veľká vec, ale toto nie je ten prípad. Toto je prípad, že ten návrh predložilo ministerstvo iba vaším prostredníctvom. Alebo chcete tvrdiť, že, že to bolo tak, že ste sa stretli s pani Smolíkovou a s pánom Vörösom a teraz na opakovaných stretnutiach ste spoločne ten návrh písali a dolaďovali jeho jednotlivé detaily? Alebo ste si rozdelili, že vy napíšete, pán poslanec Petrák, článok I, pani poslankyňa Smolíková článok II a pán poslanec Vörös článok III a ten článok IV, ktorý hovorí o účinnosti, ste spoločne napísali? Keď je to návrh ministerstva, tak má byť predložený ako vládny návrh, nie ako návrh poslanecký. A možno sú výnimočné situácie, keď to nejde inak, keď, keď proste hrozí katastrofa, ale toto, toto nie je ten prípad. Aj z hľadiska samotného zákona by mohol byť lepší, keby prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Veci, na ktoré tu kolegovia upozornili, by sa mohli vydiskutovať v rámci toho pripomienkového konania. A jasné, jasné, 100-percentná zhoda by sa nenašla, lebo, lebo, lebo rozdielne predstavy existujú a sú a sú legitímne. Ale eliminovať iné predstavy nielen tým, že, dobre, no tak rozhodne väčšina, ale tým, že obídeme riadny legislatívny proces, nie je podľa môjho názoru korektné.
A nie je, nie je v poriadku ani to, keď, keď de facto ministerskí úradníci pracujú na vládnych poslancoch. Ja keď si chcem, ja keď si chcem napísať nejaký návrh zákona, tak to môžem urobiť tak, že si ho napíšem sám alebo, alebo máme právnika v klube, alebo iní poslanci majú, majú právnikov ako asistentov, tak spoločnými silami alebo, alebo to niekomu zadajú. Pani poslankyni Šimkovičovej napíše, napíše advokátska kancelária, ktorá chce cez ňu prelobovať nejakú novelu Civilného mimosporového poriadku - a už je na pováženie. Ale, ale dobre.
Ale vám to v podstate napísali ministerskí úradníci. To tiež nie je v poriadku, že ministerskí úradníci, ktorí by mali pracovať pre ministerstvo, pracujú pre vládnych poslancov.
No, pán Petrák krúti hlavou, tak ja budem veľmi netrpezlivo čakať na jeho odpoveď, že ako to, ako to teda vzniklo. Lebo ak to vzniklo tak, že to pripravili na ministerstve a miesto toho, aby to išlo medzirezortným pripomienkovým konaním, ide to ako návrh troch vládnych poslancov, tak to v poriadku nie je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 16:54 - 16:55 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Číž, no niežeby ma to prekvapilo, ale predsa len váš tón trochu zaskočil. Ja som pokojným tónom tiež kritizoval ten návrh, lebo v ňom vidím nejaké problematické úskalia. Ale kritizovať ho z tej pozície, z akej ste ho kritizovali vy, ma núti sa drobne toho návrhu zastať, pretože v tom návrhu je aspoň dobrý úmysel na rozdiel od návrhu, ktorým ste sa prezentovali vy. Zakotviť do zákona povinnosť verejných funkcionárov odpovedať všetkým médiám úplne, presne, pravdivo je možno naivné, ale určite je to vedené dobrým úmyslom. Zakotviť alebo vrátiť do zákona právo politikov na odpoveď žiadnym dobrým úmyslom vedené nie je. Naopak, je to vedené snahou politikov, ktorí, ktorí nedokážu normálnym spôsobom prezentovať svoje názory a chcú zasahovať do slobody médií.
Povinnosť politikov odpovedať zakotvená do zákona je možno naivná, právo politikov na odpoveď, ako ho navrhujete vy, je nebezpečné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 16:46 - 16:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja svojím vystúpením dám priestor môjmu obľúbenú poslancovi za SMER - sociálnej demokracie, aby pokiaľ chcel faktickou zareagovať, keďže sa nestihol prihlásiť do rozpravy, aby mohol, mohol reagovať. Dúfam, že to, k čomu sa vyjadrím, bude nejako súvisieť s tým, k čomu sa chcel vyjadriť aj on.
Vážená pani predkladateľka, ja síce rozumiem dobrému úmyslu predkladateľov tohto návrhu, len si nie som celkom istý, že či ide o úpravu, ktorá je reálne vykonateľná a ktorá je, je primeraná. Samozrejme, že môžme vnímať ako problém, ak sa, ak sa premiér na tlačovej besede odmieta vyjadriť, odpovedať na otázky konkrétneho média. Môžeme ho za to kritizovať, ale teda je otázka, či mu uložiť povinnosť odpovedať na otázky priamo zákonom. Dnes tá povinnosť existuje vo vzťahu k orgánom verejnej moci a k ďalším organizáciám, ktoré majú, majú verejnú povahu. Rovnako takáto povinnosť existuje nielen voči médiám na základe tlačového zákona, ale aj voči, voči občanom na základe, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ale nie som si istý, že je to možné zadefinovať ako povinnosť pre všetkých verejných funkcionárov. Odvolávajú sa tam predkladatelia na ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý zahŕňa verejných funkcionárov od prezidenta cez poslancov Národnej rady, členov vlády, vedúcich ústredných orgánov, sudcov Ústavného súdu, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu, členov Súdnej rady, generálneho prokurátora, verejného ochrancu práv, členov Bankovej rady, starostov obcí, poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Nie je mi celkom jasné, ako si, ako si predstavujete, že títo verejní funkcionári by mali informačnú povinnosť aj vo vzťahu aj ako fyzické osoby, lebo sú fyzické osoby, to nie sú orgány. Orgánu uložíte, uložíte povinnosť odpovedať, tak mal by v primeranej lehote odpovedať na otázku, ktorá príde od novinára. Rovnako by mal ten orgán odpovedať v primeranej alebo v zákonom stanovenej lehote na, na žiadosť o informácie, ktorá príde od občana. Ale akým spôsobom, akým spôsobom chcete túto povinnosť zakotviť voči, voči verejným funkcionárom, najmä keď tí verejní funkcionári sú tak značne široko zadefinovaní tým ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
No a ďalší aspekt toho, že vy tam navrhujete sankcie podobne ako, ako pri zákone o slobodnom prístupe k informáciám, kde sa možno dopustiť priestupku na úseku práve k informáciám. Tak môže sa verejný funkcionár, napríklad poslanec mestského zastupiteľstva v Snine dopustiť priestupku tým, že poruší takúto, takúto povinnosť? Tak čo, čo teraz proste, bude, bude nejaké miestne médium sa sťažovať, že neposkytoval im včasné, pravdivé a všestranné informácie? Lebo áno, akože všeobecne môžem povedať, že je to, že je to správny princíp, že, že volení funkcionári a napokon aj dnes majú poslanci obecných zastupiteľstiev zo zákona povinnosť informovať svojich voličov. Ale zadefinovať to takto natvrdo a stanoviť to ako priestupok, tak neviem si celkom dobre prestaviť, akým spôsobom by sa, by sa toto právo malo realizovať a najmä akým spôsobom to potom štátne orgány budú kontrolovať a postihovať tých verejných funkcionárov, ktorí sa toho dopustia.
Sú veci, ktoré sú, že dobré a správne a oprávnené, len nie všetky veci, ktoré sú dobré a správne a oprávnené, je potrebné napísať do zákona ako povinnosť, lebo môže vyplývať, vyplývať z niečoho iného, ako to, že to napíšeme do zákona. A keď to aj napíšeme do zákona, tak nie za všetko musí byť hneď stanovená, stanovená sankcia. Aj keď, samozrejme, že je problém, ak je zadefinovaná nejaká povinnosť a nie, nie sú sankcie. Však poznáme zo zákona o obecnom zriadení, že je tam kopu povinností, ktoré nie sú rešpektované.
Ale obávam sa, že práve toto je ten prípad, keď, keď by sme nešli, nemali ísť do toho, aby sme, aby sme toto očakávanie, ktoré celkom legitímne má verejnosť voči verejným funkcionárom, dávali ako povinnosť stanovenú pod hrozbou sankcie priamo do zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.5.2019 16:32 - 16:33 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis