Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2019 o 10:17 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 10:17 - 10:19 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Roky sa už hovorí o dlhodobej starostlivosti, či v zariadeniach sociálnych služieb, či v domoch ošetrovateľskej starostlivosti, či v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti . Roky. Roky sa robia konferencie, roky sa tu poukazuje, aký máme problém v našej spoločnosti a, žiaľ, žiaľ, zmena vždy je len čiastková. Ja si dovolím tvrdiť, že v zariadeniach sociálnych služieb s ošetrovateľskou starostlivosťou sú tu umiestňovaní klienti, pacienti, imobilní pacienti, s nazogastrickými sondami, s PEG-mi, s tracheostomickými kanylami, kde sa poskytuje ozaj vysoká špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť. Ošetrujú sa tu vredy predkolenia, dekubity sa tu ošetrujú. Musia sa títo ľudia polohovať, kŕmiť, dávať im piť. A toto majú v niektorých zariadeniach ľudia, čo sú umiestnení, odopierané. Žiaľbohu, čo sme pre nich urobili, pre tieto zariadenia sociálnych služieb, akým spôsobom sme im pomohli?
Zariadeniam tieto výkony, samozrejme, zdravotné poisťovne vôbec nepreplácajú alebo im preplácajú len v minimálnej miere. Je na štáte, vláde, príslušných ministerstvách, aby sa vedeli postarať o našich občanov, o občanov, aby mali zvýšenú kvalitu svojho života a aby pri odchode z tohto sveta, zo života mali také podmienky, aby sme boli hrdé na tieto zariadenia. Lebo títo občania pracovali, odvádzali dane za našu spoločnosť a je naším záujmom sa o nich postarať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 22.5.2019 9:19 - 9:21 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Dobré ráno.
Vážená predsedajúca, vážená vláda, sídlisko Ťahanovce ako Košice je jedno sídlisko na celom Slovensku, ktoré je postavené za, ešte za socializmu v roku 1989-1990 na cudzích pozemkoch. Tieto pozemky neboli vysporiadané ani doteraz a žije na sídlisku 27-tisíc obyvateľov. Žiaľbohu, mestskí poslanci a samozrejme starosta nemôžu, nevedia sa pohnúť, nevedia riešiť pozemky, nikto im s tým nevie akože pohnúť. Ja sa v rámci interpelácie pýtam pána ministra spravodlivosti, akým spôsobom by sme im vedeli pomôcť? Ako tieto pozemky vysporiadať? A tieto pozemky sa netýkajú reštitúcií. To je prvá otázka.

A ďalej by som sa chcela opýtať, keď sa, v zariadeniach sociálnych služieb sa poskytuje aj komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Pán minister Richter sa bráni, že nie vo všetkých zariadeniach sa poskytuje táto komplexná zdravotná starostlivosť. A v rámci interpelácie sa chcem opýtať pána ministra Richtera, že či neplánuje povinné zazmluvnenie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré nie sú zazmluvnené poisťovňami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2019 15:32 - 15:39 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážená pani komisárka, vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vaša správa komplexne hovorí o problémoch občanov so zdravotným postihnutím. Vyzdvihujem u vás, že pre vás to nie je podnet, ale skutočný príbeh ľudí žijúcich v našej spoločnosti, ktorých sa to bytostne dotýka. V správe poukazujete, že rozhodovacia prax úradov práce je z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím, že sú tu veľmi veľké prieťahy a je to beh na dlhé trate pre týchto ľudí.
V roku 2018, popisujete v svojej správe, že ste mali 12 výjazdov do rôznych obcí, do VÚC-iek. A je to ozaj veľká výhoda, si myslím, že pre vás, lebo máte možnosť posúdiť vlastne aj z pohľadu tých obcí, miest, aké sú vlastne tie problémy nielen na základe podnetu, čo vám dal občan, zdravotne ťažko postihnutý človek, ale aj aký má názor na to obec. A vlastne prídete aj na určité nedostatky a problémy, s čím sa potýkajú aj tie obce, aj tie mestá vlastne. Takže si myslím, že tie výjazdy, čo robíte, je to veľmi dobrá vec.
Popisujete v správe podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, v chránených dielňach, denných stacionároch, škôlkach, školách, ktoré ponúkajú inkluzívne vzdelávanie. Pri poskytovaní, samozrejme, zdravotnej starostlivosti o zdravotne ťažko postihnutých, kde sú porušované ich práva, narážate na problém, že nemáte možnosť pozrieť do zdravotnej dokumentácie. Tak ako aj hovoríte, že keď zdravotná poisťovňa neschváli liek, zdravotnú pomôcku, ďalej zdravotnú starostlivosť, kúpele, rehabilitáciu, liek, špeciálny zdravotnícky materiál, a to je ozaj že veľmi veľký problém, dietetické potraviny, nemajú títo ľudia možnosť odvolať sa. A toto je veľmi dôležité, lebo keď zdravotná poisťovňa neschváli tieto veci, ktoré sú veľmi potrebné pre týchto ľudí, a zdravotne ťažko postihnutí ľudia sa nemajú možnosť, opakujem, odvolať sa. Toto je ozaj veľmi vážny problém, a preto je dôležité, stojí to vlastne na nás poslancov, treba zmeniť zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 576, že vlastne vložiť do tohto zákona, aby aj komisár mohol nahliadať do zdravotnej dokumentácie, a takisto do 581 o poisťovniach tak isto treba vložiť, aby mali zdravotne ťažko postihnutí občania právo odvolať sa. Hovorím, toto je na nás poslancov.
Pri monitorovaní a dodržovaní práv zdravotne ťažko postihnutých v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou konštatujete prekvapenie a neochotu vpustiť vás do týchto zariadení sociálnych služieb. Vedenie prevažne nemalo vedomosť o vás ako o komisároch, o komisárke, o existencii komisára a návštevy vaše neboli nikdy vôbec dopredu ohlásené. Takže toto je ozaj veľmi dobré. Takmer vo všetkých zariadeniach ste čelili informácii o nedostatočnom počte zamestnancov. Takže toto je ozaj smutné, že máme nedostatok odborného personálu, takisto pomocného personálu. Bez nedostatku kvalifikovaného personálu je ťažké poskytnúť kvalitnú starostlivosť ľuďom s vysokým stupňom závislosti, odkázaným na pomoc iných.
Naším cieľom je, aby v zariadeniach sociálnych služieb bola klientom zabezpečená komplexná ošetrovateľská starostlivosť so zameraním na prevenciu, aby ich zdravotný stav sa nezhoršoval a nebola potrebná následná hospitalizácia, lebo sú tam, sú tu potom už úplne iné peniaze. Ľudia so zdravotným postihnutím majú právo žiť nezávislý život na rovnakom základe a kvalite, ktorá sa čo najviac približuje životu osôb bez zdravotného postihnutia. Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo žiť v komunite a socializovať sa bez ohľadu na mieru a závažnosť zdravotného postihnutia. Kolotoč opakovaných rozhodovacích procesov je časovo veľmi náročný, veľmi zdĺhavý, natoľko, že veľakrát osoba so zdravotným postihnutím nenájde vôbec silu už s celou tou mašinériou dlhodobo bojovať. Stretávajú sa s neochotou, s nevôľou, s aroganciou... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, pán kolega, poprosím ďalej, aby pani poslankyňa mohla rozprávať. Ďakujem.

Červeňáková, Elena, poslankyňa NR SR
... aroganciou na úradoch práce. To je veľmi smutné. Často sa krát na vás sa obracajú ako na poslednú inštitúciu v zúfalstve, pretože vyčerpali všetky možné dostupné prostriedky a nedočkali sa pomoci zo strany kompetentných orgánov verejnej správy.
Ako hovoríte v správe, keď je vôľa, riešenie je možné. Práca, ktorú robíte pre zdravotne ťažko postihnutých je pre vás poslaním, ozaj je to poslanie a dar. Prajem vám veľa síl, energie, chuti s týmto všetkým bojovať a pomáhať zdravotne ťažkým, zdravotne ťažko postihnutým občanom. Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 15:25 - 15:26 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcela povedať, že sestry v zariadeniach sociálnych služieb sú platené podľa zákona o verejnej službe. Takže je to úplne iná, tam je úplne iná mzda. A sestry v zdravotníckych, ústavných zdravotníckych zariadeniach sú platené podľa zákona 578 o zdravotníckych pracovníkoch. Takže tu je ten rozdiel a je to veľký rozdiel, takže keď my chceme platiť sestrám ako viac v zdravotníckych zariadeniach, musíme navýšiť platy v zákone o verejnej službe. Toto je veľmi dôležité. To je prvé.
Hovorila ste, že aj bolo im šahnuté, že bol im zobratý osobný príplatok a dal sa im do základnej zložky mzdy. Ale ja si myslím, že je to dobrá vec, lebo osobný príplatok je nenárokovateľná zložka mzdy, ale základná zložka mzdy, tú musí dostať každý. A keď bude mať základnú zložku mzdy podľa zákona o verejnej službe vyššiu, tu sa bude odvíjať od tohto všetko ostatné, či nočný príplatok, keď robia nočné služby. Takže myslím si, že treba zdvihnúť zákon, platy v zákone o verejnej službe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 14:48 - 14:49 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Gaborčákovej za jej zhodnotenie správy komisárky pre zdravotne ťažko postihnutých, ktorú vecne, argumentačne zhodnotila. A, samozrejme, prináša aj návrhy na riešenia problémov. Poukázala si na problémy v sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a je hlavne našou úlohou poslancov navrhovať a prijímať také zákony pre osoby so zdravotne ťažkým postihnutím, aby vedeli žiť kvalitný, plnohodnotný život v našej spoločnosti. A ešte viem si predstaviť vašu spoluprácu, pani komisárky, kolegyňa, aj tvoju, keď by fungoval nejaký inštitút alebo už aj na ministerstve práce a sociálnych vecí, že by ste veľmi úzko spolupracovali. A si myslím, že tie vaše výsledky by pomohli alebo vaše riešenia by pomohli ľuďom so zdravotne ťažkým postihnutím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 16:12 - 16:14 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolega, za tvoj príspevok. Ja by som chcela ešte podotknúť na margo toho všetkého, hlavne elektronizácie zdravotníctva v našom systéme, že kontrola národného, kontrola NKÚ ukázala, že ani takmer po 10 rokoch nie je idea elektronického zdravotníctva naplnená v plnej miere, aj keď v poslednom období prišlo k určitému pokroku. Tento doteraz nie príliš úspešný príbeh informatizácie verejnej správy v plnom svetle ukazuje na zlyhanie projektového riadenia e-zdravia na všetkých úrovniach rezortu, ale aj štátu. NKÚ opätovne zdôrazňuje, že bez vyvodzovania osobnej zodpovednosti za nehospodárne, neefektívne a neúčelné vynakladanie zdrojov, čo sa dialo aj v prípade tohto projektu, je vysoko pravdepodobné, že ambiciózne ciele koncepcie v informatizácii spoločnosti ostanú len papierovými cieľmi a nie požadovanou realitou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 16:01 - 16:03 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj príspevok. Ozaj bol hodnotný. A ako si aj povedala, aj načrtla už, akým smerom sa chceme, naše hnutie uberať, že vlastne si už predstavila aspoň v určitých bodov svoju koncepciu, čo sa týka poskytovania zdravotno-sociálnej starostlivosti, hlavne prepojenia.
Ja by som chcela ešte podotknúť, tak ako si povedala, že populácia nám samozrejme starne a nebude sa mať kto postarať o našich seniorov. Vyššie územné celky, ako v správe už je hodnotené, sú v rozpore so zákonom o sociálnych službách, neurčili si ani personálne, ani finančné, ani prevádzkové a organizačné podmienky na plnenie poskytovania služieb v zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa bráni, že nepotrebuje sociálne zariadenia s komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou. Ale chcem podotknúť, sú tu umiestňovaní klienti, ktorí sú polymorbidní, majú viacero diagnóz. A, žiaľbohu, kto sa o nich bude vedieť postarať, ako už bolo avizované koľkokrát, že kuchár, upratovačka? Odborný personál tam nie je a ministerstvo práce ani nechce v zariadeniach sociálnych služieb umiestňovať kolegyne sestry, ktoré by sa starali o týchto ľudí. Žiaľbohu, doba nám ide dopredu. Ako sa k tomu staviame? Akým spôsobom sa staviame? Keď nebude vláda schopná a ochotná sa postarať o svojich seniorov, je to veľmi smutné a samozrejme naši ľudia potom budú naďalej odchádzať do zahraničia pracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 14:02 - 14:08 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Príjemne odpoludnie, vážený predsedajúci, vážená ochrankyňa práv, vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, na začiatok by som chcela oceniť vašu prácu, ktorá má reálne výsledky. Chcem vyzdvihnúť, že verejná ochrankyňa práv chráni najmä práva tých najslabších, slabých, kde hlas, ktorých hlas v spoločnosti nie je silný alebo sa proste nevedia chrániť sami. Teraz hovorím o deťoch. Bolo tu už dneska viackrát spomínané.
Už v minuloročnej správe pani Patakyová opísala a zdôraznila viaceré podnety poukazujúce na dlhodobo nedostatočnú činnosť úradov práce v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí. Opisuje ich, bohužiaľ, aj v tohtoročnej správe, či už v prípade matky troch detí, kde starostka radšej prebrala na seba úlohu orgánu sociálnoprávnej ochrany, či pomoc pri vyriešení situácie chlapca so stredne ťažkým stupňom mentálnej retardácie na organickom podklade a s významnou poruchou správania. Žiaľbohu, týchto zariadení v našej republike nemáme a keď ich máme, tak len ako šafranu. Jeho nesprávne zaradenie do reedukačného centra úradom práce došlo k inštitucionalizovanému týraniu dieťaťa bez reflexie na potrebu bezpečia a istoty ako základu pre dieťa s takouto anamnézou. Podľa predloženej správy nie je to ojedinelý prípad, detí s vážnymi duševnými poruchami stále nám pribúda. V systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately však chýba zariadenie pre deti s ťažkými duševnými diagnózami v spojení s vážnymi poruchami správania, ktoré si vyžadujú maximálnu individuálnu, odbornú aj špeciálnu starostlivosť. I keď podobné prípady pozná človek z reality, veľmi zle sa číta táto správa. Nehovoriac o ďalšom z mnohých prípadov a to je 347 detí v exekúcii v meste Žilina vďaka výkladu ustanovenia zákona o miestnych daniach. Až vašou iniciatívou sa začal, začal situáciu riešiť Ústavný súd. Vo vašich ďalších krokoch, a to, aby sa ustanovenie v realite dôsledne uplatňovalo a ochránilo deti a mladistvých, vám držíme palce.
Dotkla som sa len detí, no správa opisuje aj ďalšie vypuklé problémy, a to nedostatočné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v psychiatrických zariadeniach, zariadeniach väzenských, ďalej porušujú sa tu práva seniorov a takisto porušujú sa práva znevýhodnených etník. Čo s tým? Ako to budeme riešiť? Akým spôsobom?
Naše hnutie OĽANO predkladalo za minulý rok a za tento rok už dosť návrhov zákonov, ale, žiaľbohu, realita je taká, že tieto zákony, sme opoziční, žiaľbohu, tieto zákony, aj keď sú dobré, nie sú prijaté.
Dotkla som sa detí, no správa prináša ďalšie vypuklé tieto problémy, ako sú obete nezákonných sterilizácií, či udeľovanie štátneho občianstva osobe bez štátnej príslušnosti. Dotkla som sa ich preto, lebo sú pre vás všetkých najcitlivejším miestom, ich problémy bolia o to viac. A práve verejná ochrankyňa práv a jej kancelária je v momente, kedy úrady, kompetentní, samozrejme, zlyhávajú a verejná ochrankyňa práv je posledným útočiskom a nádejou. Výstupy sú nám predkladané každoročne spolu s návrhmi na riešenia. Preto žiadam príslušné ministerstvá, aby sa zaoberali odporúčaniami, obsiahnuté v správe, a prijali efektívne opatrenia.
Ďakujem vám za vašu správu, držím vám palce vo vašej ďalšej práci, aj vášmu celému kolektívu, lebo je to ozaj veľmi náročná práca, a ako som už povedala, ľudia si to hlavne dokážu oceniť, keď nemajú, nevedia dosiahnuť právo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 11:56 - 11:57 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Milanovej za jej príspevok. Vidno Natália, že táto téma ťa baví a tejto téme sa venuje dlhodobo, už 20 rokov a má prehľad o tom.
Samozrejme, krajiny V4 sú úplne inde, čo sa týka kinematografie, ako Slovensko. Je to ozaj škoda, lebo ako sa hovorí, musí byť zdravé telo, ale, samozrejme, mal by byť zdravý aj duch. A točenie filmov aj k tomu prispieva, samozrejme.
Ďalšiu poznámku, ako si uviedla, treba pouvažovať, ale malo by význam pouvažovať aj o tom, že firmy mali by podporovať točenie filmov, a akým spôsobom nejaký mechanizmus, aby firmy ozaj podporovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 16:47 - 16:48 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem Soni Gaborčákovej za jej príspevok a, samozrejme, aj Anke Verešovej ozaj, že navrhla ten zákon. Je tu jasné, jasne definované, že nám záleží na prorodinnej politike a hlavne na ženách. Samozrejme, mladé študentky medicíny aj doktorky sú všeobecne diskriminované v praxi, sú všeobecne diskriminované nielen doktorky, samozrejme, aj sestry, všetky ženy, čo sa týka, čo sa týka tehotenstva. Sú diskriminované a máme a my navrhujeme taký zákon, o ktoré sa chceme, o ktorých sa chceme postarať. Takže ako si povedal, Edo, že nám záleží na ľuďoch, ale hlavne nám takisto záleží aj na ženách, aby neboli diskriminované tým, že sú tehotné.
Ďakujem.
Skryt prepis