Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.5.2018 o 14:49 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.5.2018 14:49 - 15:04 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia, byť súčasťou pacientovho života v okamihu jeho najväčšej zraniteľnosti je, samozrejme, privilégium. Pacienti nám do rúk vkladajú vlastný život. Obracajú sa na nás v neľahkej životnej situácii s dôverou. Je preto pre nás záväzkom plniť ich očakávania, podať im pomocnú ruku a pristupovať k nim slušne, humánne, eticky, s úctou a s rešpektovaním práv pacientov. Nie je veľa povolaní, čo toto, ktoré toto dokáže.
Ošetrovateľstvo v sebe zahŕňa mnoho zručností. Je klinické, praktické, technické, inšpiratívne a, samozrejme, aj emocionálne. Práca v zdravotníctve je vzrušujúca, ťažká, veľmi ťažká, náročná, ale aj desivá. No skutočne sú tu naplňujúce okamihy. V ošetrovateľstve sa často nachádzate v situácii, keď je nutné, aby ste zostali pokojní, mysleli jasne a podnikli prvé kroky pre záchranu alebo na záchranu pacienta. Je to komplexná práca, ktorá je hlavne nepredvídateľná. Každý deň je iná a prináša mnoho príležitostí pre rast a rozvoj. Je nutné mať zároveň silný žalúdok, ponechať si zmysel pre humor, čo nie je jednoduché. Ale sestry to vedia. A je jedno, či pracujú v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach, ambulanciách alebo v sociálnych zariadeniach.
Sestra musí byť schopná kriticky myslieť, pretože európsky pohľad na sestru je autonómny pohľad. Sestra musí vedieť posúdiť pacienta, musí vedieť stanoviť jeho problém, nastaviť intervencie zo svojho rozsahu a na to potrebuje, samozrejme, kritické myslenie. Sestra by mala počúvať ušami, očami, ale hlavne srdcom. Sestry majú na seba preberať oveľa viac zodpovednosti či v rámci dlhodobej starostlivosti o chronicky chorých, alebo ide o preventívne aktivity pre obyvateľstvo či už v obciach, alebo v školách. Ak chceme deklarovať, že sme európskou krajinou, tak má sestra nadobudnúť status autonómnej odbornej pracovníčky, ktorá v zdravotníckych službách zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť.
Často sa stretávam s tvrdením v praxi, že plná zodpovednosť za pacienta je na lekárovi. Nespochybňujem to, ale dovolím si tvrdiť, že právna zodpovednosť už teraz v súčasnosti je legislatívne nastavená tak, že sestra plne nesie vlastnú zodpovednosť za výkon ošetrovateľských intervencií.
Som presvedčená, že v živote som mala šťastie. Stala som sa totiž súčasťou života radu ľudí v dobe, keď boli najzraniteľnejší. Bolo a je mi cťou byť súčasťou ošetrovateľstva, lebo toto sú v praxi ozaj posvätné momenty. Nikdy nebudem tie chvíle považovať za samozrejmosť. Počas svojej praxe som videla mnoho sestier prísť a odísť. Boli unavené s ťažkosťami zdravotníckeho systému, dlhými službami – sobota, nedeľa – a, samozrejme, nedostatočným morálnym a finančným ocenením.
Nezabúdajme, že sestry a pôrodné asistentky sú súčasťou multidisciplinárneho tímu, v ktorom sa musia zdravotnícki pracovníci navzájom rešpektovať, uznávať a oceňovať každodennú prácu. Všetci občania Slovenskej republiky sú potencionálnymi pacientmi a ak sestra nemá vytvorené podmienky na prácu, tak sú to zároveň zlé podmienky aj pre pacienta. Každý zdravotnícky pracovník musí mať jasne definované pracovné činnosti, kompetencie, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia.
Pokročilá prax sestier sa začala kreovať už v polovici minulého storočia, najskôr pre anestéziologické sestry a pôrodné asistentky, nasledovalo psychiatrické ošetrovateľstvo. Koncept sestry s pokročilou praxou pre primárnu starostlivosť praktickej sestry bol vytvorený v roku 1960 a jeho vznik podnietil nedostatok praktických lekárov. Pre formálne postgraduálne vzdelávanie vzniklo v roku 1965 s víziou pomôcť vyrovnať rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšiť počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a opraviť neefektívne rozdelenie zdravotníckych zdrojov.
Praktické sestry vďaka kombinácii skúseností a odborných znalostí sú neoddeliteľnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch, Austrálii, Kanade, Izraeli, Holandsku a ďalších päťdesiatich krajinách sveta. Praktické sestry s pokročilou praxou, ktorých základná vzdelanostná úroveň je vysokoškolské vzdelanie s magisterským titulom v odbore ošetrovateľstvo. V Rakúsku a Nemecku musia do roku 2020 dobehnúť vzdelávanie sestier podľa požiadaviek Európskej únie, teda aj tam končí doba stredoškolsky vzdelaných sestier. Máme informácie, že Európska komisia začala správne konanie voči Nemeckej republike za netransformovanie smernice Európskej únie z roku 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.
V zahraničí existuje model certifikovaný asistent sestry, ktorý spolupracuje so sestrou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie, vykonáva výkony súvisiace so stravovaním, hygienou, polohovaním. Jeho pomenovanie jasne vystihuje jeho praktické využitie. Praktické sestry sú zdravotnícki pracovníci pripravení pre podporu zdravia a prevenciu ochorení prostredníctvom edukácie, niektoré diagnostiky a starostlivosť o pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami, odoberanie anamnézy, predpisovanie liekov, vydávanie rozhodnutí a odporúčaní, poskytovanie služieb prenatálnej starostlivosti a plánovania rodičovstva, preventívna starostlivosť vrátane skríningu a imunizácie, dlhodobej starostlivosti, vykonávania alebo spolupráce pri menších operáciách a postupoch, napríklad dermatologické biopsie a šitie a podobne, poradenstvo a edukácia pacientov, primárna, sekundárna, terciálna, selfmonitoring, zvládanie denných aktivít pacientov so zmeneným zdravotným stavom, koordinácia domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Vychádzajúc zo správ o zdravotnom stave obyvateľov a medzinárodných štatistík, svetových zdravotníckych programov a z presvedčenia, že poslanci ako zástupcovia občanov smerujú aktivity k tomu, aby naši občania dostali čo najkvalitnejšiu starostlivosť, čoho dôkazom bude aj opustenie európskych i svetových popredných priečok v chorobnosti a úmrtnosti. Zníženie chorobnosti a úmrtnosti prinesie efektívna prevencia, ktorá je nielen prijateľnejšia pre pacienta, ale i ekonomicky výhodnejšia ako liečba.
Ak chceme vytvoriť kategóriu praktická sestra, tak s vysokoškolským vzdelaním, ktorá by účinne prispela k riešeniu zdravotnej situácie na Slovensku, bola by v súlade s trendami, ktoré sú overené v zahraničí. Nie je možné premenovať zdravotníckeho asistenta teraz na praktickú sestru.
Novelizáciou zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1. 1. 2018 po dlhom čase a volaní sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately konečne podarilo zlegalizovať poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v týchto zariadeniach. Zadefinovali sa podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, čo všetko musí takéto zariadenie spĺňať, ako musí byť materiálno-technicky a personálne vybavené. Vyšpecifikovala sa osoba zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, trojročnú odbornú prax a musí spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Následne, ak zariadenie sociálnej pomoci disponuje zodpovednou osobou, môže poskytovať odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci, ktorá spĺňa indikačné kritériá na poskytovanie takejto starostlivosti. Potreba poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa určí na základe indikačných kritérií v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi, čo posudzuje zodpovedná osoba, teda sestra, a indikuje všeobecný lekár na základe návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
Ďalej sa vyhláškou ministerstva zdravotníctva z roku 2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018 ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tiež sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, práve preto je potrebné doplniť do zákona o lieku, o zdravotníckych pomôckach možnosť uplatnenia činnosti zodpovednej osoby, ktoré vychádzajú z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., kde sa sestrám s pokročilou praxou udeľuje kompetencia indikovať a predpisovať zdravotnícke pomôcky s poskytovaním, v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. V tomto prípade sa pomôže imobilným pacientom, dlhodobo chorým pacientom v zariadeniach sociálnych služieb, pre ktorých bolo utrpením ísť za všeobecným lekárom predpísať dať zdravotnícku pomôcku.
Sestry a pôrodné asistentky môžu predpisovať z 5 000 zdravotníckych pomôcok 17. Nie je to síce veľa, ale vážime si krok ministerstva zdravotníctva a možnosť predpisovania týchto pomôcok. Je to veľký krok pre históriu ošetrovateľstva, o ktorý sa pričinili samotné sestry v spolupráci s ministerskou sestrou a, samozrejme, v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Aj týmto krokom by sme mali dať najavo, že nám záleží na prepojení zdravotno-sociálnej starostlivosti o našich občanov.
Doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eleny Červeňákovej a Sone Gaborčákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa dopĺňa takto:
Za doterajší bod 73 sa vkladajú nové body 74 a 75, ktoré znejú:
"74. V § 119a ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo "alebo".
75. V § 119a ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"c) v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo"."
Poznámky pod čiarou k odkazom 83a) a 83b) znejú:
"83a) § 35, 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
83b) § 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako d).
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2018 9:41 - 9:56 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, keď pán minister Drucker nastúpil do svojej pozície, tvrdil, že považuje za dôležité vytvoriť pre zamestnancov v sektore také podmienky, ktoré posilnia ich dôstojnosť. Chce tiež, aby boli radi, že pracujú na Slovensku. Aká je však skutočnosť? Zdravotnícki pracovníci, odborné spoločnosti, stavovské odborové organizácie v zdravotníctve, vzdelávacie ustanovizne a zamestnávatelia v spolupráci s novovzniknutým odborom ošetrovateľstva na ministerstve zdravotníctva pripravili niekoľko užitočných, koncepčných a legislatívnych návrhov, ktoré boli, žiaľ, bezdôvodne zmenené. O manažérskom zlyhaní ministra svedčí aj to, že za dva roky vo vedení rezortu zdravotnícki pracovníci majú už druhú ministerskú sestru, čo svedčí aj o tom, že ministerstvo zdravotníctva neprikladá sestrám, pôrodným asistentkám, fyzioterapeutom, zdravotníckym záchranárom, zdravotníckym laborantom, zdravotníckym asistentom, sanitárom dostatok pozornosti, pričom tvoria 59,2 % zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. (Zdroj: NCZI.)
V tomto názore nás utvrdila aj bývalá ministerská sestra, ktorá po svojom odstúpení v jednom rozhovore uviedla, citujem: "V pozícii ministerskej sestry som si nevedela zvyknúť na to, že o sestrách rozhodovali iní odborníci a ja som nemala možnosť ovplyvniť ich rozhodnutie. Nadobudla som pocit, že na ministerstve zdravotníctva prevažuje názor niektorých politikov nad vecnou a odbornou argumentáciou. Príkladom môže byť, že ma neprizvali k riešeniu úloh týkajúcich sa ošetrovateľstva, ako napríklad úprava organizácie riadenia v nemocniciach bez možnosti akceptovať názvoslovie pozícií a nariadenia v zmysle odborného usmernenia."
Rovnako aj bývala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo potvrdila, citujem: "Základom dobrej vízie ministerstva zdravotníctva je stabilná, vecne jasná a realizovateľná legislatíva ako pevný pilier dlhodobo udržujúci celý systém. V súčasnosti je legislatívny proces na ministerstve zdravotníctva v troskách. Bez vízie sa ťažko pracuje."
Takýto prístup ministra pokladajú zdravotnícki pracovníci za neprípustný a zlyhanie samotného ministra.
Krajiny Európskej únie dlhodobo upozorňujú na nedostatok zdravotníckych pracovníkov na trhu práce. Do roku 2020 podľa štatistík Európskej komisie ich bude chýbať takmer 1,5 mil., z toho takmer 500-tisíc sestier. Tento negatívny trend súvisí so starnutím obyvateľstva a dožívaním sa vyššieho veku vzhľadom na pozitívny ekonomický rozvoj a kvalitu života obyvateľov Európskej únie, ale aj s útlmom, škoda, záujmu mladých ľudí o prácu v zdravotníctve. Na základe tejto skutočnosti sa snažia tento nedostatok jednotlivé krajiny riešiť zlepšovaním pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov, zavedenie rôznych systémových motivačných prvkov, rôznych benefitov a v neposlednom rade aj úpravou odmeňovania, ktoré by malo reflektovať na pozitívne ekonomické ukazovatele jednotlivých štátov.
Na Slovensku pretrváva aj naďalej nespokojnosť zdravotníckych pracovníkov s pracovnými podmienkami, keďže je ich žalostne málo a sú preťažení. Minister zdravotníctva doposiaľ neurobil nič pre to, aby tento stav zvrátil, nepredložil žiadnu dlhodobú stratégiu plánovania ľudských zdrojov. Minister zdravotníctva doposiaľ nezabezpečil, aby základná zložka mzdy sestry, pôrodnej asistentky, fyzioterapeuta, zdravotníckeho laboranta dosahovala aspoň 1,0-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, pričom opakovane tvrdil, že je v jeho záujme zrušiť tzv. mzdový automat, garanciu mzdy a prejsť na odmeňovanie podľa zásluhovosti. V samotnom Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na rok 2016 a ´18 sa píše, že "zdravotnícki pracovníci mali by byť spravodlivo a transparentne odmeňovaní a mali by mať adekvátne podmienky na prípravu aj na samotný výkon svojho povolania." Každému, samozrejme, z nás je jasné, že mzda patrí medzi základné motivačné faktory zamestnancov, a preto nezatvárajme pred tým oči. Pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov súvisia s filozofiou zamestnávateľa. Preferovať výkon pred spokojnosťou zamestnanca nie je vždy motivačným ani stabilizačným prvkom. Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí zlá organizácia práce, ktorá vyvoláva chaos, absenciu, jasné zadefinovanie kompetencií a ich dodržiavanie. Ďalej je to nekompetentné vedenie tímov, ktoré súvisí s nedostatočným vzdelávaním vedúcich pracovníkov zodpovedných za organizovanie a riadenie zdravotníckych zariadení. Pri výpovediach sestry a pôrodné asistentky sa stretli s veľkým nepochopením, aroganciou, silou moci, bossingom, neetickým správaním niektorých manažmentov nemocníc, ktoré pretrvávajú v niektorých prípadoch až dodnes.
Minister nevyužil tú príležitosť a nenabral odvahu na výmenu manažérov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu, pričom deklaroval, citujem: "Je veľmi dôležité, aby sa vytvoril a presadzoval systém vodcovstva morálnych a odborných autorít, ktorý bude pozitívnym vzorom aj pre nasledujúce nové generácie zdravotníckych pracovníkov a tiež pilierom posilňovania spoločenského postavenia zdravotníckych pracovníkov. Každý vedúci zamestnanec zodpovedá aj svojím konaním za charakter zdravotníctva a musí vyvodzovať osobnú zodpovednosť predovšetkým za svoje etické a zásadné manažérske zlyhanie." Programové vyhlásenie vlády 2016 - 2018.
Minister zmenil organizačné štruktúry zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu, ale iba naoko. Pričom u sestier došlo k zásadným, ale nie pozitívnym zmenám, keďže stratili svoje postavenie v riadení zdravotníckych zariadení. Upozorňujeme aj na to, že zadlžovanie štátnych nemocníc naďalej pretrváva a na ich čele nestoja krízoví manažéri, ale politickí nominanti, ktorí preferujú politickú poslušnosť pred odbornosťou. V mnohých zdravotníckych zariadeniach sú na pozíciách vedúcich pracovníkov zamestnanci, ktorí nespĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na organizovanie a riadenie ošetrovateľskej praxe, a to i napriek opakovaným podnetom a žiadostiam na riešenie zo strany stavovských organizácií. Napriek zrealizovaným kontrolám v zdravotníckych zariadeniach chýba z ministerstva zdravotníctva akákoľvek spätná väzba. Obsadzovanie manažérskych pozícií kvalitnými ľuďmi by malo byť prioritou nielen ministerstva zdravotníctva, ale aj zdravotníckych zariadení. Efektívny výber uchádzačov a transparentné výberové konania by mali byť za účasti predstaviteľov príslušných stavovských a odborových organizácií.
Minister doposiaľ neurobil poriadok v dodržiavaní legislatívy týkajúcej sa napríklad odbornej spôsobilosti na organizovanie a riadenie ošetrovateľskej praxe alebo odbornej spôsobilosti pre výkon povolania. Domnievame sa, že ministerstvo úmyselne zakrýva ich nedodržiavanie, neodpovedá na podnety v lehote ustanovenej zákonom. Neinformuje o zisteniach skutkového stavu a odstránení uvedených nedostatkov. Spochybniteľná je aj nezávislosť a nestrannosť konajúcich kontrolórov, ktorí kontrolujú organizácie v priamej riadiacej pôsobnosti ministerstva, keďže ministerstvo uskutočňuje výkon kontroly v zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Štát prenáša na stavovské organizácie v zdravotníctve niektoré úlohy štátnej správy spojené s elektronizáciou zdravotníctva, ktoré by mal primárne riešiť on sám, a práve preto mal tieto činnosti financovať alebo sa na ich aspoň adekvátne, aspoň na ne adekvátne prispievať. Príkladom je zákonom určená povinná registrácia zdravotníkov, na ktorú štát neplatí ani euro a ktorú komory nemôžu donekonečna vykonávať na úkor poplatkov od svojich členov. Štát ukladá komorám aj povinnosť udelenia sankcií zdravotníckym pracovníkom v podobe pokút za nesplnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona, ale len málokto vie, že tieto finančné prostriedky vybraté komorami končia, samozrejme, v štátnom rozpočte.
Minister Drucker za dva roky svojho pôsobenia neinicioval okrúhly stôl k tejto problematike so zainteresovanými stranami. V spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, vzdelávacích ustanovizní, ktoré majú akreditované špecializačné a certifikačné študijné programy, predstaviteľmi odborov ošetrovateľstva, zdravotníckeho vzdelávania na ministerstve zdravotníctva, hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre odbor ošetrovateľstva sa zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek stretli niekoľkokrát, aby pripravili takú optimalizáciu špecializovaných a certifikačných odborov, ktorá by bola prospešná nielen pre pacienta, ale i pre sestry a pôrodné asistentky. Toto stabilizačné opatrenie malo umožniť sestrám špecialistkám zlepšenie medziodborovej organizácie a spolupráce, zníženie finančného zaťaženia sestier pri zvyšovaní vzdelávania, univerzálnejšie využitie sestier špecialistiek na trhu práce a v neposlednom rade zvýšenie kvality špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296, ktorá bola novelizovaná pod číslom 38, ktoré nadobudlo účinnosť 10. februára 2018, bolo zo strany ministerstva zdravotníctva počas medzirezortného pripomienkového konania zmenené, čím namiesto zamýšľaného zlepšenia došlo k poškodeniu určitej skupiny sestier a pôrodných asistentiek. Na základe tejto novely nie je možné vydávať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 578 niektorým sestrám a pôrodným asistentkám licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní sestra alebo pôrodná asistentka, pretože došlo k zrušeniu potrebnej špecializácie alebo jej prekvalifikovanie na certifikovanú pracovnú odbornú činnosť, ktoré nie je v zmysle zákona podmienkou pre vydávanie licencie.
Na základe informácií o príprave opatrenia ministerstva zdravotníctva k minimálnym personálnym normatívam (správne "normatívom") zdravotníckych zariadení máme za to, že dochádza k bezprecedentnému zásahu do autonómnych povolení sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár. Je neprípustné, aby sestra a pôrodná asistentka sa nahrádzala zdravotníckym asistentom. Slovenské zdravotníctvo môže napredovať len vtedy, ak si všetci zainteresovaní uvedomia, kde je jej miesto a čo znamená tímová spolupráca.
Minister zdravotníctva nesie plnú zodpovednosť za to, že nepredložil jediný racionálny návrh, ktorým by prinajmenšom zastavil neustále znižovanie počtu sestier a zdravotníckych pracovníkov v slovenskom zdravotníctve. Postavenie sestier a pôrodných asistentiek, žiaľ, sa ešte zhoršilo, o čom svedčí aj zásah do autonómie týchto povolaní.
Práca sestry je veľmi náročná, krásna a špecifická. Dokáže zvládať viacero profesií v jednom. Počas svojej práce zdravotnícki pracovníci zažívajú príchod človeka na tento svet, starajú sa o nevyliečiteľne chorých pacientov, zažívajú, samozrejme, záchranu života a radosť, ale zažívajú veľmi často aj smrť v priamom prenose. Nemáme za to, sestry a pôrodné asistentky, že vláda a ministerstvo zdravotníctva podporuje zdravotníckych pracovníkov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2018 9:56 - 9:58 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujem Soni ozaj za výborný návrh tohto zákona. Ako už povedali moji predrečníci, pripravila ho veľmi dobre, na vysokej úrovni a v rámci toho, že rozmýšľajme dopredu. Dávame vlastne ľuďom v našom štáte veľkú nádej a vieru, čo sa týka ambulantnej formy poskytovania sociálnej starostlivosti, že môžu vlastne byť v svojom sociálnom a rodinnom prostredí, kde sú veľké citové väzby, kde majú vlastne veľké citové väzby, že sú vlastne doma, ako už tiež bolo povedané, vo svojej rodine, pri svojej dcére, pri svojom manželovi, pri svojom otcovi, a tak ďalej. Tu je vlastne prepojenie sociálno-zdravotnej starostlivosti, kde títo ľudia majú právo na poskytovanie aj zdravotnej starostlivosti. Seniori a zdravotne ťažko postihnutí ľudia, viete veľmi dobre, že trpia rôznymi vredmi predkolenia, dekubitmi, atď, sú chorí. Takže prichádza do rodinného prostredia aj ošetrovateľská starostlivosť a sestry z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré sa dokážu postarať o týchto ľudí. Takže prosím o podporu tohto zákona, ktorý je veľmi dobre pripravený a v ktorom dávame vlastne ľuďom nádej a vieru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 18:05 - 18:07 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nesúhlasím s princípom platených doplnkových ordinačných hodín, považujem to ozaj za nesystémové. Prečo chceme znova deliť pacientov na tých, čo na to majú, a na tých, čo na to nemajú?
Cestu k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vidím aj v elektronickom zdravotníctve. Je to veľmi dobrá vec a myslím si, že zavádzanie niečoho nového vždy stojí niečo. Je to strastiplná cesta, ale využívanie si asi chvíľu, využívanie asi chvíľu potrvá, no podľa mňa alebo podľa sestier je to správna cesta. Znamená to benefit pre pacienta, pacient má možnosť z domáceho prostredia sa objednať na vyšetrenie, a to elektronicky a hlavne bezplatne, a, samozrejme, skráti sa aj čakacia doba na vyšetrenie. Čo sa týka elektronického systému, urýchli sa komunikácia zdravotníckych pracovníkov, pacientov a, samozrejme, aj poisťovní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 10:30 - 10:31 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ja by som len chcela reagovať na poplatky na urgente. Chcela by som podotknúť, že tieto poplatky, ako už tu bolo povedané, veľmi zaťažujú zdravotnícky personál, či je to lekár, má sa rozhodnúť, že kto bude platiť tieto poplatky, a samozrejme sestry. Zbytočne sú tak isto zaťažovaní a nervózni sú pacienti a ich príbuzní. Veď keď idete na urgent, veď to je nonsens, čo sa tam deje, nespokojnosť. Ja by som navrhovala, pán minister, či by sa buď nedali zrušiť poplatky na urgente, alebo keď, tak nech poplatky platia všetci. Buď zrušiť poplatky, alebo nech platia všetci. Ďakujem.
Skryt prepis