Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.5.2019 o 18:13 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2019 18:13 - 18:15 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam v súlade s § 73 rokovacieho poriadku informáciu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1436). Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou uvedeného návrhu aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1533 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna, respektíve gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 16:00 - 16:01 hod.

Elena Červeňáková
 

13.5.2019 14:40 - 14:41 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Alan, ďakujem ti za tvoje vystúpenie, čo sa týka skríningu. Tak ako si jasne povedal, že vlastne skríning, čo sa týka onkologických chorôb, u nás na Slovensku zatiaľ pokuľháva. Takže vítam iniciatívu ministerstva zdravotníctva, že konečne už máme to zadefinované, v zákone to bude aj definované, že ten skríning pôjde a zachráni strašne veľa mladých žien od 16. roku života, takisto podáva aj pomocnú ruku, samozrejme, mužom. Takže je to veľmi dôležité, že sa týmto zaoberáme, a toto je vlastne prínos pre našich ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:08 - 14:09 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za vaše pripomienky a ja, ak dovolíte, odkloním sa od toho všetkého tu. Chcem povedať jednu vec, že včera bol Medzinárodný deň sestier, 12. mája, ako aj Deň matiek, takže dovoľte mi, aby som z tohto miesta poďakovala všetkým sestrám na Slovensku, ktoré stoja pri lôžku pacienta, v ambulanciách, v záchrankách, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v zariadeniach sociálnych služieb, aby mali dobré pracovné podmienky, aby, dúfam, už sa to začalo, aby boli aj spokojní, spokojné s platom, už ako pani ministerka dvihla o 10 % až 15 niekde plat sestrám a ostatným zdravotníckym pracovníkom, takže aby mali dobré pracovné podmienky, finančné podmienky. Prajem im veľa zdravia, veľa energie, veľa síl, veľa schopností pre ich ťažkú a namáhavú prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 11:46 - 12:01 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Príjemné predpoludnie vám prajem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, na úvod dovoľte mi povedať jednu vec. Bavili sme sa tu o zdravotníckych pracovníkoch, samozrejme, o sestrách a praktických sestrách. Ja som sestra. Som pri lôžku pacienta 39 rokov. Teraz rok nie, vyše roka nie.
Chcem povedať to, že na sestru ozaj sa kladie veľmi vysoký nárok pri poskytovaní kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Tak ako tu bolo povedané, že stačí sestra so strednou zdravotnou školou. Lenže predtým to boli výberové školy a odborné školy, kde sa prijímali absolventky s priemerom do 1,5. Podotýkam, boli to výberové školy. Ja som absolvovala takúto školu, Strednú zdravotnícku školu v Levoči. A je pravda, táto škola ma pripravila perfektne do mojej praxe. Lenže škola nestačí. Je jedno, či to bude stredná zdravotnícka škola, alebo vysoká škola, alebo akákoľvek škola, musíme splniť určitý počet hodín. Hovorí sa o tom, že musí to byť 4 600 hodín. Ešte raz hovorím, škola nestačí.
Škola vás nenaučí ľudskému prístupu, ako pristupujete k pacientom, vôbec vás škola na to nepripraví. Myslím si, že je to v ľuďoch, je to v sestrách, v lekároch, v ostatných zdravotníckych pracovníkoch, ako pristupujú k našim pacientom, či majú čas naňho, či majú čas sa s ním porozprávať, či majú čas mu povedať nejaké milé slovo, upokojiť ho. Lebo viete veľmi dobre, keď príde pacient ležať do nemocnice, má strach, nevie, čo sa s ním deje. Niekedy ani ten lekár nemá čas povedať mu, čo vám bude poskytované, čo s vami budeme robiť. Kto to iné má povedať, keď nie tá sestra? Kto iné? Lebo tá sestra stojí pri tom pacientovi – pravda, na zdravie, pani ministerka –, lebo sestra stojí pri pacientovi 24 hodín, nie lekár, nie ostatní zdravotnícki pracovníci, hoci všetci sme dôležití pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, každá jedna kategória zdravotníckych pracovníkov. Takže ľudskosť, charakter sa nedokazuje žiadnou vysokou školou, žiadnou strednou školou, ale je to vždy v človeku. Takže to je, čo sa týka o zdravotníckych pracovníkoch a, samozrejme, o sestrách.
Dovoľte mi, aby som predložila pozmeňujúci návrh. V pozmeňujúcom návrhu nám ide o to, aby sa definovala prax pôrodnej asistencie, lebo je úplne iná ako prax sestry, čo sa týka pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Pôrodné asistentky nepodávajú alebo nerobia niektoré výkony také, ako robí sestra. Robia úplne iné špecifické výkony. To je v tom pozmeňováku.
Ďalej v pozmeňováku hovoríme aj o tom, že zákon č. 448/2008 Z. z. sa zmenil, a bol to zákon o sociálnej pomoci, teraz je to o, zákon o sociálnych službách, preto zariadenia sociálnych služieb, chceme, aby boli aj definované v našom pozmeňováku, že sú to zariadenia sociálnych služieb, nie zariadenia sociálnej pomoci. To je po druhé.
Po tretie. Odborná spôsobilosť, vlastne zodpovedná osoba v zariadeniach sociálnych služieb musí mať aj odbornú spôsobilosť, samozrejme, tam, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, musí zodpovedať, musí mať odbornú spôsobilosť, a to aj určitú špecializáciu. Tak definujeme aj tie špecializácie.
A čo sa týka zariadení sociálnych služieb hovoríme v pozmeňováku aj o tom, že do zariadenia sociálnych služieb nemôže vstupovať sestra samosprávneho kraja, hoci obce a mestá takisto majú v pôsobnosti zariadenia sociálnych služieb, ale sestra samosprávneho kraja nemôže tam vstupovať preto, lebo zákon nám len definuje, kde môže vstupovať, a to len do zdravotníckych zariadení, kde je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť. Takže chceme, hovoríme v tom pozmeňováku aj o tom, aby sestra samosprávneho kraja mohla vstupovať do zariadení sociálnych služieb, a tam vlastne metodicky viesť a..., viesť a odborne poradiť, ako sa má poskytovať ošetrovateľská starostlivosť v týchto zariadeniach. A, samozrejme, aby táto ošetrovateľská starostlivosť nebola poskytovaná neodborníkmi, kuchármi, upratovačkami a tak ďalej.
Takže dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Eleny Červeňákovej a Soni Gaborčákovej, vládny návrh záko... (tlač 1325).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. III sa za doterajší bod 2 vkladajú nové body 3 až 7, ktoré znejú:
„3. V § 2 odsek 14 znie:
(14) Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry pri:
a) poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
b) riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu.“
4. V § 2 ods. 15 sa slovo „najmä“ nahrádza slovom „aj“.
V § 2 ods. 17 sa slovo „ošetrovateľskej“ nahrádza slovom „zdravotnej“.
V § 2 odsek 18 znie:
„(18) Prax v pôrodnej asistencii je praktické uskutočňovanie činnosti pôrodnej asistentky pri:
a) poskytovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii,
b) riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu.“
7. V § 2 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19) Prax pôrodnej asistencie zahŕňa aj:
a) určovanie potrieb pôrodnej asistencie a zdrojov ich zabezpečovania,
b) vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov starostlivosti v pôrodnej asistencii,
c) starostlivosť o reprodukčné zdravie,
d) výchovu zdravotníckych pracovníkov k pôrodnej asistencii a k profesionálnej etike,
e) spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní pôrodnej asistencie.“
Doterajšie odseky 19 až 33 sa označujú ako odseky 20 až 34.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
K bodu 5 - § 2 ods. 17:
Ide o úpravu súvisiacu so zmenou § 2 ods. 14 v tomto doplňujúcom návrhu, keď sa v definícii pôrodnej asistencii používa všeobecnejší termín „zdravotná starostlivosť“, ktorý v sebe zahŕňa aj ošetrovateľskú starostlivosť. Z pohľadu výkonov vykonávajúcich v rámci činností pôrodnej asistencie je poskytovanie zdravotnej asistencie omnoho výstižnejšie ako poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Navrhovanou úpravou sa v podstate precizuje definícia pôrodnej asistencie.
K bodom 6 a 7 - § 2 ods. 18 a § 2 ods. 19:
Navrhovanou úpravou sa po vzore ošetrovateľskej praxe opravuje, upravuje aj prax pôrodnej asistencie.
2. V čl. III doterajšom bode 3 sa nový odsek 34 označuje ako odsek 35.
Legislatívnotechnická úprava vyplýva z doplnenia nového odseku 19 do § 2 v čl. III bode 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
3. V čl. III sa za doterajší bod 3 vkladajú nové body 4 až 8, ktoré znejú:
4. V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci”)”.
5. V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová „zariadení sociálnej pomoci” nahrádzajú slovami „zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately”.
6. V § 7 ods. 2 sa slová „§ 2 ods. 23” nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 24”.
7. V § 10a vrátane nadpisu sa slová „zariadenie sociálnej pomoci” vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately” v príslušnom tvare.
8. V § 10a odsek 5 znie:
(5) Zodpovedná osoba musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, trojročnú odbornú prax a musí spĺnať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch:
a) ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
b) ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
c) ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,
d) ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.
Účelom zavedenia skratky v legislatívnom texte je väčšia prehľadnosť a zrozumiteľnosť textu. V danom prípade však zavedená skratka text nanajvýš formálne zjednodušuje, ale neplní svoj účel, pokiaľ ide o zrozumiteľnosť právneho textu.
K bodu 6 - § 7 ods. 2: Legislatívnotechnická úprava súvisiaca s § 2 ods. 18 v čl. III bode 1.
K bodu 8 - § 10a ods. 5: Sústavu špecializačných študijných odborov ustanovuje nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády”).
S účinnosťou od 1. septembra 2018 sa upravili špecializačné odbory pre sestru uvedené v prílohe č. 3, časť D, písm. a) uvedeného nariadenia vlády.
Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v tomto bode je preto oprava a zosúladenie terminológie zákona s novšou úpravou obsiahnutou v nariadení vlády.
3. V čl. III sa za doterajší bod 10 vkladajú nové body 11 až 13, ktoré znejú:
„11. V § 46 ods. 1 písmeno h) znie:
h) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,”.
Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12. V § 46 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately”.
13. V prílohe č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. nadpis prílohy znie:
„Základné materiálno-technické vybavenie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately”.
K bodom 11 až 13, ods. 1 písm. h), § 46 ods. 3 a príloha č. 1 k zákonu:
Hoci sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. h) zákona tieto činnosti vykonáva len v zdravotníckych zariadeniach.
Keďže samosprávny kraj je tiež zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, sú to zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, je žiaduce, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti bolo kontrolované aj v týchto zariadeniach.
Cieľom predloženého doplňujúceho návrhu je v tomto bode preto umožniť sestre samosprávneho kraja výkon jej úloh nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, a tiež v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z uvedeného dôvodu sa spresňuje odkaz v novej poznámke pod čiarou 53aaa, obsah doterajšieho ustanovenia § 46 ods. 1 písm. h) zákona zostáva naďalej rovnaký.
Úprava názvu prílohy č. 1 k zákonu je legislatívnotechnickou úpravou, ktorá súvisí s úpravami uvedenými v bode 3 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 11:43 - 11:44 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Ak dovolíte, ja by som vyjadril môj názor o tom, že mne chýba vlastne nejaká..., alebo málo diskusie, čo sa týka medzi ministerstvom, medzi zdravotníckym výborom a odbornými spoločnosťami. Samozrejme, medzi Komorou sestier, medzi medicínsko-technickými pracovníkmi a medzi ďalšími komorami. O to by som chcela poprosiť, aby bola tá verejná diskusia medzi komorami. Toto mi tu chýba.
Ďalej. Viete veľmi dobre, že nás zvolili voliči. Dostali sme sa do parlamentu, tak robme veci a kroky tak, aby bola zabezpečená kvalitná, bezpečná zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujeme našim pacientom, aby boli spokojní pacienti a, samozrejme, aj poskytovatelia. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 11:11 - 11:13 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Od 1. 9. 2018 bolo prijaté Národnou radou, že zdravotnícki asistenti sú premenovaní na praktické sestry. To znamená, terajší zdravotnícki asistenti, praktické sestry nespĺňajú vzdelanie, odbornú spôsobilosť praktickej sestry. Štátny vzdelávací program nový nebol vypracovaný a hovorili sme o tom aj na zdravotníckom výbore a, samozrejme, od 1. 9. 2019 tohto roku praktické sestry budú sa pripravovať na stredných zdravotníckych školách podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, to znamená, že o 4 roky, keď skončia maturitu na strednej zdravotníckej škole, budú to praktické sestry, a nie terajší zdravotnícki asistenti, ktoré, ktorí sú premenované na praktické sestry.
Žiaľbohu, v praxi je veľký problém s týmito praktickými sestrami, lebo aj námestníčky, aj vedúce sestry proste majú problém s nimi, lebo nechcú robiť to, čo robia praktické sestry, nevedia podávať ani pripravovať infúzie, majú strach, toto, čo sa deje v praxi, žiaľbohu, toto sa nemalo dopustiť a to, že praktická sestra bude o 4 roky, bude spĺňať odbornú spôsobilosť, prosím. Národná rada to schválila, ale zdravotnícki asistenti majú v praxi teraz problém.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

2.4.2019 15:11 - 15:14 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Zdravotne ťažko postihnutá osoba, žena, muž, dieťa, senior, sa častokrát v svojom živote stretáva so zlým zaobchádzaním fyzických osôb, rodiny, susedov, samozrejme diskrimináciou až v zdravotníckych zariadeniach, nezdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb. Žiaľbohu, táto diskriminácia je aj vo veľkej miere, ich diskriminuje aj samostatný sociálny systém našej spoločnosti. Rozhodovacia prax úradov práce je z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím, žiaľbohu, niekedy až likvidačná. Kolotoč opakovaných rozhodovacích procesov je časovo náročný natoľko, že veľakrát osoba so zdravotným postihnutím nenájde silu s celou tou mašinériou dlhodobo bojovať.
Zásahy do práv osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávislý život na rovnakom základe a kvalite by sa mal čo najviac podobať a približovať životu osôb bez zdravotného postihnutia. Realita však nepotvrdzuje vôbec túto myšlienku. Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo žiť v komunite a socializovať sa bez ohľadu na mieru a závažnosť zdravotného postihnutia. Zdravotne ťažko postihnuté osoby vlastnou usilovnosťou a vytrvalosťou dokážu prelomiť zdanlivo nepriedušný pancier sociálnej izolácie, tvorený ich fyzickým hendikepom, čo svedčí, samozrejme, o ich úžasnej sile a sile osobnosti, že toľké príkoria dokážu znášať a musia to znášať. A tieto príkoria ich vôbec nezlomili.
Častokrát sa práve na nás poslancov obracajú, lebo nevedia si už poradiť so systémom. V zúfalstve, pretože vyčerpali všetky ostatné dostupné prostriedky a nedočkali sa pomoci zo strany kompetentných orgánov verejnej správy. Práve preto by sme mali aktívne zapojiť sa do tejto agendy a prijímať také právne predpisy, ktoré osobám zdravotne ťažko postihnutým budú uľahčovať život a odbremenia ich od zbytočnej byrokracie.
Ja vás poprosím o podporu tohto návrhu zákona, ktorý predložila naša kolegyňa zdravotne ťažko postihnutá Silvia Shahzad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2019 10:06 - 10:08 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená pani podpredsedníčka, vážená pani ministerka, podpora vzdelávania v nedostatkových odboroch v zdravotníctve je veľmi dôležitá. Viete veľmi dobre, koľko sestier nám odišlo do zahraničia, koľko absolventov, koľko starších kolegýň pracuje v zdravotníctve a podpora vzdelávania je ozaj, ešte raz, veľmi dôležitá pre stabilizáciu trhu práce, slovenského trhu práce.
Vítam myšlienku podpory študentov ošetrovateľstva formou pôžičiek, ale nedá mi neupozorniť na to, že opäť sme zaspali dobu. Už v septembri minulého roka pani ministerka zdravotníctva verejne deklarovala, že ponúkajú študentkám ošetrovateľstva finančné prostriedky na to, aby nám zo Slovenska neodchádzali. Ak by to, čo hovorila v minulosti, bolo realitou, nesedeli by sme teraz tu a neriešili by sme Fond na podporu vzdelávania. Neustále sme atakovaní študentami ošetrovateľstva, budúcimi sestrami, kedy príde ten čas a sľuby sa stanú ozaj skutočnosťou.
Dovolím si upozorniť aj na fakt, že tento predkladaný návrh zákona opomenul na nedostatkové povolanie v zdravotníctve, a to sú pôrodné asistentky. Na Slovensku táto skupina zdravotníckych pracovníkov ozaj je veľmi málo a chýba. Taktiež mi nie je jasné, akým spôsobom chce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky docieliť, aby študenti v odbore ošetrovateľstvo žiadali o stabilizačnú pôžičku za uplynulý akademický rok 2018 - 2019 po jeho ukončení. Mám za to, že spätne by sa k tomuto kroku uchýlilo len malé percento študentov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2019 13:35 - 13:36 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená predsedajúca, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam v súlade s § 73 rokovacieho poriadku informáciu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1391).
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou uvedeného návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1465 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona určené výbory prerokovali do 3. mája, resp. gestorský výbor do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis