Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2018 o 15:28 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 15:28 - 15:29 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Zákon je prijatý od 1. 9. tohto roku, žiaľbohu, platí zmena názvu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, ale v praxi je to úplne ináč, lebo poniektorí zdravotnícki asistenti preberajú, nechcú preberať na seba zodpovednosť, ktorú má praktická sestra. Žiaľbohu, je to tak. Aj keď sú dovzdelávaní 40 hodinami, ale nechcú všetci, nie, všetci nechcú preberať na seba túto zodpovednosť. To je po prvé. Po druhé, my sme navrhovali, aby táto zmena, keď už bol prijatý ten zákon, aby táto zmena prebehla až od 1., od ďalšieho roku, od 1. 9. 2019, keď už absolventi prichádzajú do škôl, vtedy, aby sa vyvzdelávali, aby bol prijatý štátny vzdelávací program a po štyroch rokoch by vychádzali ako praktické sestry. Nie teraz tá zmena, ktorá prebehla. S týmto nesúhlasím, aj keď už sa stalo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 9:41 - 9:42 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vítam návrh zákona, vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Škoda, že sa to nedotýka súkromného sektora. Je to veľmi takisto dôležité a to je veľmi veľká škoda. Platy vo verejnom záujme sú dlhodobo poddimenzované, zdvihnú sa platy zamestnancom a sestrám, ktoré pracujú v sociálnych zariadeniach, pracujú, pracujú s dlhodobo chorými klientami, kde poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť, a je to veľmi ťažká, náročná práca. Majú tam klientov, ktorí sú tam rok, dva roky, tri roky, a o ich platy sa nikto a dlhodobo nikto nezaujímal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:21 - 15:22 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ako už povedal Marek, my nie sme proti praktickým sestrám, absolútne v tomto doplňujúcom návrhu. Praktická sestra nadobudne platnosť 1. septembra. V poriadku. Nám ide len o to, aby bola zavedená, aby bol rozdiel medzi sestrou, lebo sestra je regulované povolanie a praktická sestra nie je regulované povolanie, aby nebol zmätok v praxi, o to nám len ide po prvé.
Po druhé súhlasím s tebou, pán predseda, že sestra by mala mať v prvom rade ľudskosť, srdce pre toho pacienta a vedela veľmi rýchle rozmýšľať, keď je sama, nemá po ruke lekára absolútne, ja hovorím teraz na intenzívkach a rodiskách, ale to nielen tam, všade, pri príjme. V prvom rade, v prvom kontakte prichádza, do prvého kontaktu prichádza sestra s pacientom, ja nechcem vyvolávať hystérie alebo rozdiel, alebo niečo, alebo že proste ideme proti lekárom alebo proti iným zdravotníckym pracovníkom, absolútne nie. Ale keď my teraz nepomôžeme sestrám a pôrodným asistentkám, teraz, lebo teraz ich nieto, tak už bude, možnože o tri, o štyri o päť mesiacov už bude neskoro. Mne ide len o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 12:58 - 13:00 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ja by som chcela reagovať. Čo sa týka toho, čo si povedal, Alan, že sestry sedia len pri papieroch a nie sú pri pacientovi, žiaľbohu, je to pravda. Musím súhlasiť s tým. Ale čo nie je na papieri, to nie je urobené. Žiaľbohu, je to tak. Uvedomte si jednu jedinú vec, že ak nemáme dokumentáciu a keď nie sme právne ochránené. A my čo máme urobenú ošetrovateľskú dokumentáciu, myslím si, že toto je to len najnutnejšie, čo tam je v tejto dokumentácii.
A mojím návrhom je, nie že ešte návrhom, ale nech ministerstvo porozmýšľa pridať do zdravotníckych zariadení nejaké laptopy alebo čo, aby sestry nemuseli písať do desiatich alebo pätnástich ďalších zošitov, ale aby písali všetko elektronicky a bol by pokoj. Zaznamenať určitú časť a tak ďalej. Takže toto by bolo, myslím si, že navrch. Ešte raz hovorím, čo nie je na papieri, nie je nič urobené. To je po prvé.
Po druhé. Keď my nebudeme motivovať sestry a jediná motivácia, si myslím, že je plat, sestry nám budú odchádzať do zahraničia, sestry pôjdu do iného povolania a nebudeme mať vôbec sestier. Ja som teraz zisťovala u nás ako v Košiciach, prieskum som robila. Znova si dávajú sestry žiadosti, z ÚNLP odchádzajú do VÚSCH-u alebo odchádzajú do ľahších povolaní, alebo skôr idú na ambulancie, lebo sú veľmi zaťažené. A viete veľmi dobre, pacienti sa sťažujú, príbuzní sa sťažujú, tak je to veľmi ťažká práca a hovorím, najdôležitejšia motivácia je plat a, samozrejme, aj pracovné podmienky. Ale bez platu sa nepohneme. Lebo rozdiel, ako už som uvádzala, zdravotnícky asistent má 550 eur alebo do 600, sestra, registrovaná sestra... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2018 12:30 - 12:50 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, 578-ička, zákon 578 hovorí o, aj o kategórii zdravotníckych pracovníkov. Takže myslím si, že je namieste, keď budem hovoriť o sestrách a pôrodných asistentkách.
Jedným z najvypuklejších problémov slovenského zdravotníctva je akútny nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Podľa údajov OECD Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším počtom sestier na tisíc obyvateľov. Zlepšenie nelichotivých štatistík prostredníctvom premenovania zdravotníckych asistentov na praktické sestry tento problém ani zďaleka nevyrieši. Účelové vylepšenie štatistík prinesie len odsúvanie skutočného riešenia problému sestier a pôrodných asistentiek.
Sestry sú neodmysliteľnou súčasťou zdravotníckeho systému a ošetrovateľskej starostlivosti v celosvetovom meradle, a to i napriek tomu, že je ich čoraz menej. Pokiaľ chceme na Slovensku zachovať zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou sú aj erudované sestry, členky multidisciplinárneho tímu, mali by sme im vytvoriť také podmienky pre výkon povolania, aby zo systému neodchádzali do zahraničia alebo do iných povolaní a aby do systému vstupovali nové kolegyne.
O profesionalizácii moderného ošetrovateľstva sa po prvýkrát začalo hovoriť v 19. storočí, kedy došlo k založeniu prvej školy v Londýne pre sestry a odvtedy sa ošetrovateľstvo stalo váženou a uznávanou vednou disciplínou. Rovnako ako v zahraničí, aj na Slovensku došlo historicky k zásadným zmenám vo vnímaní povolanie sestra. Na Slovensku ošetrovateľstvo ovplyvňuje mnoho faktorov, ale hlavne politika vo veľkej miere ovplyvňuje postavenie sestier v systéme zdravotnej starostlivosti. Ošetrovateľstvo u nás ako samostatný vedný odbor po roku 1989 na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej rady sestier a v nadväznosti na medzinárodné projekty HOME, LEMON, TEMPUS, PHARE sa začalo transformovať tak, aby bolo kompatibilné s kritériami pre vstup do Európskej únie. Ošetrovateľské vzdelávanie, a významným spôsobom, ovplyvnilo požiadavky na zvýšenie stupňa vzdelávania sestier, zmenu medicínskeho, technického a výkonného modelu ošetrovateľstva. Samotná prax akceptovala zmeny v ošetrovateľskom vzdelávaní aj napriek problémom, s ktorými sa sestry v praxi doposiaľ stretávajú.
Samozrejme, najväčšiu skupinou zdravotníckych pracovníkov sú sestry. Na Slovensku v mnohých prípadoch absentuje ich podiel na riadení zdravotníctva a tvorbe koncepcií, ktoré sú zamerané na zdravotnú starostlivosť. Vývoj zdravotnej starostlivosti, ktorého ošetrovateľská starostlivosť je jej neodmysliteľnou súčasťou, si žiada veľké zmeny v postavení sestier, v autonómii ošetrovateľskej profesie a sociálno-ekonomickom ohodnotení. V opačnom prípade bude, nebude dostatok sestier v systéme zdravotnej starostlivosti, čo v neposlednom rade môže mať negatívny dopad na zdravie populácie. Takto v roku 2009 predpovedala stav ošetrovateľstva na Slovensku prof. Farkašová. Musím potvrdiť jej slová. Žiaľbohu, sa nemýlila.
Na dôležitosť postavenia sestier v zdravotníctve v roku 2000 v Mníchove upozornili aj ministri zdravotníctva. Na druhej ministerskej konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie o ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii v Európe sa za Slovensko zúčastnil vtedajší minister zdravotníctva Tibor Šagát. Ministri zdravotníctva zdôraznili potenciál sestier a pôrodných asistentiek ako výraznú politickú a sociálnu silu, ale aj zdroj pre rozvoj verejného zdravia, identifikovali kľúčové a dôležité roly, ktoré majú plniť sestry a pôrodné asistentky: podieľať sa na rozhodovaní na všetkých politických úrovniach, aktívne postupovať pri podpore verejného zdravia a komunitného rozvoja, poskytovať komunitné, na rodinu zamerané ošetrovateľské služby a služby pôrodnej asistencie.
Zo zvyšujúcej sa priemernej dĺžky života, nielen na Slovensku, ale aj na celom svete vyplýva, že sestry sa stávajú dôležitou súčasťou starostlivosti o starých a dlhodobo chorých pacientov. Musím však upozorniť, že aj sestry starnú. Na základe štatistiky komory je aktuálne v systéme 1 041 sestier, pracujúcich dôchodkýň, nad 65 rokov života. Alarmujúce je však aj to, že do štyroch rokov k nim pribudne ďalších 3 400 sestier a pôrodných asistentiek, ktoré dovŕšia vek odchodu do dôchodku.
Okrem vyššie spomenutých rolí ministri zdravotníctva v Mníchove odporučili rozvoj vedomostí a praktických zručností sestier a pôrodných asistentiek, a to prostredníctvom výskumu a šírenia informácií, kontinuálneho vzdelávania a prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Viac príležitostí, väčšej interdisciplinárnej spolupráce sestry, pôrodné asistentky, lekári v záujme zlepšenia starostlivosti, samozrejme, o pacienta. Partnerstvá so všetkými ministrami a ďalšími príslušnými orgánmi štátnej správy v jednotlivých krajinách i na medzinárodnej úrovni. Stratégie pre plánovanie ľudských zdrojov a politiku zamestnanosti s cieľom zabezpečiť primeraný počet vzdelaných, kvalifikovaných a racionálne rozmiestnených sestier a pôrodných asistentiek, ktoré budú spravodlivo odmeňované, uznávané a ktoré budú mať príležitosť na ďalší kariérny rast.
Môžem povedať, že implementácia Mníchovskej deklarácie do našej praxe mala aj pozitívny dopad. Na Slovensku sa v súčasnosti v praxi uplatňuje mnoho z jej cieľov, ako napríklad registrácia, regulácia povolania, účasť komory na pripomienkovaní legislatívnych návrhov, noriem, reforma vzdelávania v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii a možnosť kariérneho rastu. Slovensko i napriek týmto pozitívnym krokom aj po 17 rokoch voči sestrám a pôrodným asistentkám záväzky v podobe chýbajúcich motivačných faktorov pre zatraktívnenie profesie, absencie stratégie plánovania a stabilizácie ľudských zdrojov a spravodlivého odmeňovania.
Zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií je zjavné, že za 15 rokov ubudlo v systéme ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku 6-tisíc sestier. Mnoho prieskumov potvrdzuje, že najdôležitejším stabilizačným opatrením pre udržanie sestier v systéme je ich finančné ohodnotenie. Na Slovensku už máme jednu pozitívnu skúsenosť so stabilizáciou zdravotníckeho povolania, a to lekár práve formou adekvátneho finančného ohodnotenia. Prečo by rovnaký spôsob motivácie nemohol platiť aj pre sestry a pôrodné asistentky?
Pre porovnanie uvádzam, že v súčasnosti zdravotnícky asistent, praktická sestra po absolvovaní 2 760 hodín odbornej prípravy má len o 55 eur nižšiu základnú zložku mzdy ako registrovaná sestra, ktorá absolvovala 4 600 hodín odbornej prípravy. Ak chceme, aby sme mali viacej sestier a zastabilizovali sestry, je potrebné ich základnú zložku mzdy zvýšiť najmenej na 1, 1,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Úprava koeficientov by, samozrejme, mala reflektovať aj na koeficienty u sestier vykonávajúcich certifikované činnosti, špecializované činnosti a sestrám s pokročilou praxou. Ako ukazuje prax, mnoho sestier odišlo aj zo zdravotníctva z dôvodu svojvoľného subjektívneho narábania s pohyblivou zložkou zamestnanca manažmentom.
Nezanedbateľná je aj úprava pojmu sestra na registrovaná sestra. Ide o zosúladenie našej terminológie s terminológiou používanou v zahraničí. Predstavuje to možný identifikačný znak, ako bude pacient môcť odlíšiť praktickú sestru od sestry. Zmena názvu sestry na registrovanú sestru vychádza z odporúčania Európskej federácie sestier, ktorá definuje štyri skupiny zdravotníckych pracovníkov, štyri skupiny zdravotníckych profesionálov ošetrovateľskej praxi, a to sú sestry, registrované sestry, sestry špecialistky, sestry s pokročilou praxou a zdravotnícky asistent.
Pojmy sestra s pokročilou praxou a pôrodná asistentka s pokročilou praxou sú nad rámec zákona, pretože vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe a praxe popôrodnej asistencie poskytovanou sestrou alebo pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom, tieto pojmy by mali byť buď vymedzené v zákone, alebo rovnako ako iné zdravotnícke povolania definované prostredníctvom rôznych kritérií, napríklad kvalifikácií v odbornej praxi, v nariadení vlády odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, v spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, v sústave špecializačných odboroch a v sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Žijeme v 21. storočí. Radíme sa medzi vyspelé krajiny, medzi vyspelé spoločnosti sveta. Využívame moderné vymoženosti doby, ale zabúdame na to najdôležitejšie, na človeka, na pacienta, na jeho dušu a na jeho dôstojnosť.
Sestier ubúda, pribúdajú však povinnosti, ubúda čas, ktorý je potrebné venovať pacientom, ich potrebám. Nezohľadňujú sa potreby pacienta. Upúšťa sa od holistického prístupu. Nie je možné pacientke amputovať prsník či pacientovi nohu, ale neriešime jeho ďalšie potreby a problémy. Telo sme síce poriešili, to je pravda, ale kde ostala jeho duša, kto porieši jeho dôstojnosť, keď nie sú sestry a pôrodné asistentky?
Slovenský pacient má právo na vzdelanú sestru s rovnoprávnym postavením v tíme zdravotníckych profesionálov. Potrebujeme vzdelané sestry s vedomosťami a praktickými zručnosťami, schopné samostatného rozhodovania s poznaním logických súvislostí pri ošetrovaní v prospech pacienta. Sestry myslia nielen na seba, ale predovšetkým na pacientov, ktorí vkladajú svoju dôveru, svoj život najčastejšie po lekárovi, samozrejme, sestre.
Dovoľte mi teraz prečítať pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eleny Červeňákovej a Sone Gaborčákovej a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
1. Slovo "sestra" sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádza slovami "registrovaná sestra" v príslušnom tvare.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: Za § 37b sa vkladá § 37c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Pokročilá prax
Pokročilou praxou na výkon zdravotníckeho povolania pre zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 1 písm. d) sa považuje odborná prax v trvaní
a) najmenej 5 rokov, ak ju vykonáva registrovaná sestra, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu,
b) najmenej 8 rokov, ak ju vykonáva registrovaná sestra, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
(2) Pokročilou praxou na výkon zdravotníckeho povolania pre zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 1 písm. e) sa považuje odborná prax v trvaní
a) najmenej 5 rokov, ak ju vykonáva pôrodná asistentka, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia a odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu,
b) najmenej 8 rokov, ak ju vykonáva pôrodná asistentka, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za doterajší bod 11 vkladajú nové body 12 až 19, ktoré znejú:
V § 80ab ods. 1 sa slová "0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy". Je to registrovaná sestra.
13. V § 80ab ods. 2 sa slová "0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy". Certifikovaná sestra.
14. V § 80ab ods. 3 sa slová "0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy". Je to sestra špecialistka.
15. V § 80ab ods. 4 znie: "Základná zložka mzdy registrovanej sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)] s pokročilou praxou podľa § 37c ods. 1, ktorá vykonáva odbornú prax v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy." Pôrodná asistencia.
16. V § 80ac ods. 1 sa slová "0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy".
17. V § 80ac ods. 2 sa slová "0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy". Certifikovaná pôrodná asistentka.
18. V § 80ac ods. 3 sa slová "0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy". Špecializovaná pôrodná asistentka.
19. § 80ac sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: "Základná zložka mzdy pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)] s pokročilou praxou podľa § 37c ods. 2, ktorá vykonáva odbornú prax v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I v doterajšom bode 21 § 102af sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie: "Sestra podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2018 sa považuje za registrovanú sestru podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2018."
Odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
5. V čl. I sa za doterajší bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie: Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 103a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. augusta 2018.
Zrušuje sa § 3 ods. 2 a § 7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Dovoľte, aby som vás požiadala o podporu nášho pozmeňovacieho návrhu, ktorý by zastabilizoval sestry a pôrodné asistentky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.5.2018 10:22 - 10:24 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážená pani komisárka, správa komplexne hovorí o problémoch zdravotne, občanov so zdravotným postihnutím. Občania so zdravotným postihnutím sa v našej spoločnosti stretávajú so šikanovaním, diskrimináciou zo strany rodinných príslušníkov, fyzických osôb a, samozrejme, susedov a hlavne systému. Nášho systému. Vyzdvihujem, pani komisárka, pre vás nie je to podnet, ale skutočný problém a príbeh ľudí žijúcich v našej spoločnosti.
V správe poukazujete, že rozhodujúca prax úradu práce je z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím likvidačná, pričom avizovali zásah do práv, pričom avizujete zásah do práv osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávislý život na rovnakom základe a v kvalite, ktorá čo najviac sa približuje životu osôb bez zdravotného postihnutia. Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo žiť v komunite a socializovať sa bez ohľadu na mieru a závažnosť zdravotného postihnutia. Kolotoč opakovaných rozhodovacích procesov je náročný natoľko, že veľakrát osoba so zdravotným postihnutím nenájde silu s celou mašinériou dlhodobo bojovať, a vy im na tej ceste pomáhate. Dotknuté osoby vlastnou usilovnosťou a vytrvalosťou koľkokrát dokázali prelomiť zdanlivo nepriedušný pancier sociálnej izolácie tvorený ich somatickým hendikepom, čo svedčí o ich úžasnej sile osobnosti, že toľké príkoria, ktoré musia znášať, ich nezlomili.
Vidno vo vašej správe, že táto práca nie je pre vás prácou, ale je to poslanie a povolanie, takže prajem vám naďalej vo vašej práci úspech, aby ste čo najviac ľuďom so zdravotným postihnutím dokázali pomôcť.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.5.2018 9:50 - 9:53 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2017 (tlač 911a).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o prerokovaní Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2017 (tlač 911).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 958 z 29. marca 2018 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny za gestorský výbor, ktorý podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo vo veci rokoval o správe 9. mája 2018 a prijal k nej uznesenie č. 100, v ktorom odporúčal, aby Národná rada zobrala správu na vedomie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci rokoval o správe 9. mája a prijal k nej uznesenie č. 107, v ktorom odporúčal, aby Národná rada zobrala správu na vedomie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny rokoval o správe 24. apríla 2018 a prijal k nej uznesenie č. 83, v ktorom odporúčal, aby Národná rada zobrala správu na vedomie.
Gestorský výbor na základe uznesení výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zobrať na vedomie Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2017 (tlač 911). Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru zo 16. mája 2018 č. 87. Týmto uznesením výbor poveril mňa, aby uviedla som správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som. Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2018 15:08 - 15:10 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, kolegyne, ja by som len chcela povedať, kontrola NKÚ bola venovaná zariadeniam, ktoré vlastnia alebo majú prenajaté súkromní vlastníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nemajú však rovnaké podmienky preplácania výkonov, ako už bolo uvedené aj v správe, aj moji predrečníci už o tom hovorili. Ale napríklad v komunitnej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Všeobecná zdravotná poisťovňa im kumuluje tri až štyri výkony do jedného výkonu. Ďalej limity, ktoré majú, vysoko prekračujú a dlhodobo ich nemajú preplácané. Nemajú platenú dopravu k pacientovi, ako jediní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemajú preplácanú dopravu k pacientovi. Ďalej, čo sa týka takisto ošetrovateľských domov, majú problém s preplácaním zdravotných výkonov, licencované sestry majú problémy s uzatváraním zmlúv s poisťovňami. Je to veľmi smutné, lebo táto zdravotná starostlivosť je oveľa lacnejšia, ako sú poskytovatelia v nemocniciach. Poisťovne si určujú cenu, akú budú platiť za výkon. Ďalej špecializované ambulancie, všeobecné ambulancie majú ozaj takisto problém s preplácaním výkonov, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti. Porušuje sa tu zákon o tvorbe ceny poskytovania zdravotnej starostlivosti. Kde to vlastne spejeme? Ideme dopredu, alebo desať krokov dozadu? Všeobecné, proste poisťovne určujú ceny. Je to smutné? Nie je to smutné? Keď vlastne ministerstvo zdravotníctva je zodpovedné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 15:16 - 15:18 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Pán predseda, ja by som chcela podotknúť k tomu, čo sa týka predpisovania zdravotníckych pomôcok. Sestry a pôrodné asistentky môžu predpisovať, ako som vravela, 17 zdravotníckych pomôcok, z toho je to len obväzový materiál a pomôcky pre inkontinentných pacientov. A čo sa týka inkontinencie, viete veľmi dobre, že v sociálnych zariadeniach máme dlhodobo ležiacich pacientov a majú, sociálne zariadenia majú veľmi málo týchto pomôcok. Tak práve preto nám ide o to, aby sme odbremenili príbuzných pacienta, aby nebehali hore-dole. Kvôli tomu chceme, aby tá, ten garant vlastne mohol predpísať túto pomôcku, tieto pomôcky. Nám ide jedine o to, odbremeniť týchto ľudí a hlavne pacientov, po prvé.
Po druhé, chcem podotknúť k tomu, čo sa týka vzdelávania, lekár musí spĺňať podmienku 5-tisíc hodín, sestra 4 600, nie, lekár 5 500, sestra 4 600 a zdravotnícky asistent 2 100. Preto chcem, hovorím o tom, lebo vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách je, sestry, keď študujú na, kolegyne, keď študujú alebo keď idú mladí študovať na strednú zdravotnícku školu, končia maturitou a majú, je tam diplomovaná sestra, ďalšie nadstavbové štúdium dva roky, alebo ak má maturitu inde, diplomovaná sestra na strednej zdravotníckej škole je tri roky. Takže vzdelávanie na strednej zdravotníckej škole máme. Nám ide len o to, praktická sestra, tá sestra, premenovanie toho zdravotníckeho asistenta teraz v tejto chvíli... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

16.5.2018 15:06 - 15:07 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Nám, samozrejme, ide o posilňovanie kompetencií všetkým zdravotníckym pracovníkom. Je to, myslím si, že je to veľmi dôležité a je to aj motivujúce pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.
Čo sa týka sociálnej starostlivosti, my máme, dávali sme návrh, pozmeňujúci návrh na predpisovanie zdravotníckych pomôcok pre odborného garanta. Odborný garant je tam jedna sestra, to je vedúca sestra alebo kto. Tak nám ide len o to, aby aj tieto kolegyne mohli predpisovať základné zdravotnícke pomôcky, aby pacienti alebo ich príbuzní nemuseli behať hore-dole, aby mohla sestra, ten odborný garant, vlastne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim, rečníčka sa počas faktickej otáčala dozadu.)

Glváč Martin, podpredseda NR SR
Hovorte do mikrofónu, takto si to môžte povedať... (Povedané s pobavením.)

Červeňáková, Elena, poslankyňa NR SR
... vlastne musela, vlastne ten odborný garant, aby vlastne mohol predpísať tú zdravotnícku pomôcku. Nám ide o to, my vieme, že v zdravotníckych zariadeniach je veľmi málo sestier a čo sa týka poskytovania, sú tam vlastne buď päť sestier alebo štyri sestry.
Je pravda aj to, že mladé kolegyne nechcú ísť pracovať do sociálnych zariadení s tým, lebo majú veľmi nízke platy. Veď práve preto musíme aj; aj pracovné podmienky sú veľmi zložité v sociálnych zariadeniach a myslím si, že aj ministerstvo zdravotníctva, aj ministerstvo práce a sociálnych vecí bude mať na starosti tieto pracovné podmienky zmeniť a, samozrejme, aj finančné podmienky, aby išli aj do sociálnych zariadení pracovať aj mladé kolegyne.
Skryt prepis