Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.12.2018 o 16:29 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 16:29 - 16:30 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Niekedy mám pocit, neviem, možnože je to mylný pocit, že zdravotníctvo je na chvoste záujmu našej spoločnosti. Možnože sa mýlim, ale myslím si, že aj zmenou zákona o poskytovateľoch prispejeme k tomu, že zmení sa niečo aj v zariadeniach sociálnych služieb a v nezdravotníckych zariadeniach. Preto vás prosím, hlavne koaličných poslancov, o podporu tohto návrhu, aby občania našej vlasti, našej domoviny mali všade, v každých zariadeniach, či v zdravotníckych, alebo nezdravotníckych, mali poskytovanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 16:28 - 16:29 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické pripomienky. Áno, je to tak, že nie vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb je poskytovaná aj ošetrovateľská starostlivosť. Je to smutné, ale máme tu kolegyňu Gaborčákovú, ktorá je naša tieňová ministerka, takže už aj na jej; myslím si, že už aj dosť urobila pre to, a robí pre to, aby v zariadeniach sociálnych služieb bola poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť adekvátnymi zdravotníckymi pracovníkmi. A toto je veľmi dôležité, lebo, žiaľbohu, keď budeme my len hovoriť, že v zdravotníckych; v zariadeniach sociálnych služieb nemusí byť poskytovaná zdravotná starostlivosť, je to smutné, lebo si dovolím tvrdiť, že seniori, viete veľmi dobre, že trpia rôznymi chorobami, rôznymi chorobami, podliehajú, sú tam pády z postelí a tak ďalej. Už to nie je sociálna starostlivosť, ale je to zdravotnícka starostlivosť. Takže v zariadeniach sociálnych služieb by mala byť všade aj poskytovaná zdravotná starostlivosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 16:22 - 16:25 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak, ako už bolo povedané, zákon 576 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nám ide o technickú úpravu hlavne, aby sa oddelila prax sestry a prax pôrodnej asistentky, aby sa tam jasne definovala. To je prvá technická úprava, aby odborná a laická spoločnosť to vlastne vedela a vedela to aj oddeliť, že je to samostatná prax. To je prvá vec.
Ďalšia vec je vlastne, že už nám neexistujú zariadenia sociálnej pomoci, ale zariadenia sociálnych služieb. To je ďalšia technická úprava.
A dôležitý návrh je to, aby sestra samosprávneho kraja mohla chodiť nielen metodicky riadiť a kontrolovať nielen ústavné zdravotnícke zariadenia, ale zariadenia sociálnych služieb. Viete veľmi dobre, čo sa stalo v IRIS-e, v zariadení sociálnych služieb, kde vlastne kompetencie lekára robil kuchár a kompetencie sestry robila upratovačka alebo realizovala upratovačka. Žiaľ, je to veľmi smutné, že takéto veci sa stávajú aj v terajšej dobe, preto žiadame, aby sestra samosprávneho kraja mohla chodievať do zariadení sociálnych služieb.
Potvrdilo sa aj to, že nefungujúce metodické riadenie ošetrovateľskej starostlivosti a kontrolný mechanizmus v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Je tu veľké riziko ohrozenia života klientov. Viete veľmi dobre, že v zariadeniach sociálnych služieb máme klientov, ktorí majú dekubity, majú tracheostomické kanyly, majú PEG-y, sú imobilní pacienti, tak je, je tam vlastne zodpovedná osoba, ktorá sa stará, mala by sa starať o ošetrovateľskú starostlivosť a ktorá je aj zodpovedná za to, aby tam pracovali v týchto zariadeniach aj sestry. Ale, žiaľbohu, nemáme na to páky, aby tam niekto mohol viesť, aby mohol ísť tam vlastne riadiť a kontrolovať túto ošetrovateľskú starostlivosť. Naši seniori, naši ľudia, naši občania našej spoločnosti si zaslúžia adekvátnu a plnohodnotnú starosť ošetrovateľskú, zdravotnú starostlivosť a starostlivosť pôrodnej asistencie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2018 16:16 - 16:19 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesla zmenu zákona 576 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Návrhom zákona je, v našom návrhu zákona je vyprecizovať a odlíšiť výkon povolania sestry a výkon povolania pôrodnej asistentky, lebo tieto výkony sú samostatné, odlišné, a aby ich odborná a laická verejnosť akceptovala a aby ich aj považovala za samostatné. Cieľom predloženého návrhu zákona je preto oprava a zosúladenie terminológie zákona s novšou úpravou obsiahnutou v nariadení vlády.
Ďalšou navrhovanou zmenou je zrušenie nevhodne zavedenej legislatívnej skratky zariadenia sociálnej pomoci v zákone. Na základe uvedeného sa navrhuje zrušenie tejto skratky, pretože pôsobí mylne. Zákon o sociálnej pomoci bol nahradený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, preto nemôžme hovoriť ani o zariadeniach sociálnej pomoci, ale o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Poslednou a dôležitou úpravou je vlastne využitie sestry samosprávneho kraja na výkon dozoru pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii v zdravotníckych a hlavne aj nezdravotníckych zariadeniach. V súlade s preneseným výkonom štátnej správy dôjde k zachovaniu bezpečnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a kurately.
V súlade s platnou legislatívou sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. h) zákona 578/2004 Z. z., avšak tieto činnosti vykonáva len v zariadeniach ústavných. Keďže samosprávny kraj je tiež zriaďovateľom zariadenia sociálnych služieb, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, je žiaduce, aby bolo poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti metodicky riadené a kontrolované aj v týchto zariadeniach.
Cieľom predloženého návrhu je preto umožniť sestre samosprávneho kraja výkony kontrolných úloh nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb a tiež v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 14:57 - 14:58 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Anka, že si predložila tento návrh. Je to ozaj veľmi dôležitý návrh a dúfam, že bude podporený. Obete komunistického režimu trpeli a trpia aj doteraz. Naša spoločnosť sa na to pozerá. Nerobíme nič preto. Boli porušované ich ľudské práva v komunistickom režime, sú porušované aj teraz. Pýtam sa ešte raz, dokedy sa na túto nespravodlivosť chceme pozerať. Máme možnosť ich aspoň nejakým spôsobom, veľmi malým spôsobom odškodniť. Urobme to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.12.2018 14:42 - 14:44 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam v súlade s § 73 rokovacieho poriadku informáciu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1226).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou uvedeného návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1276 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali následné výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára, resp. gestorský výbor do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 16:25 - 16:26 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Soňa, za tvoj príspevok. Ako vždy bol vecný, argumentačný a háji záujmy občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Samozrejme, všetci starneme a je veľmi dôležité, aby sme sa vedeli postarať o našich občanov. Starší občania sa vyskytnú veľakrát v ťažkej životnej situácii a sú odkázaní na sociálnu pomoc. Tak ako si povedala, musíme podporovať poskytovateľov sociál..., poskytovateľov sociálnych služieb a dokážme našim občanom, že náš štát sa vie o nich postarať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 16:13 - 16:14 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Alan, za tvoj príspevok, kde si hovoril o nižšom odvode za poistencov štátu, čo môže mať negatívny dopad na samotný rozpočet rezortu zdravotníctva a na plnenie úloh, ktoré sa od neho očakávajú.
Musím súhlasiť s vyjadrením Najvyššieho kontrolného úradu, že z pohľadu financovania zdravotníctva klesajúca dynamika rozpočtu príjmov za poistencov štátu v roku 2019 a 2021 je riziková predovšetkým vo vzťahu k možnej ekonomickej kríze, keď príjmy od ekonomicky aktívnych osôb budú klesať. Nie je správne dlhodobo sa spoliehať na to, že zvýšené zdroje do zdravotníctva prinesú ekonomicky aktívni občania a zamestnávatelia, ale štát za svojich poistencov bude platiť čoraz menej. Je smutné, že zdravotníctvo je dlhodobo na chvoste záujmu vlády Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 10:56 - 10:57 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Marek. (Zaznievanie gongu.) Ďakujem ti, Marek, za tvoj príspevok, kde si rozanalyzoval nedostatky v rozpočte za zdravotníctvo. Chcem povedať, že nedostat..., navyšovanie platov pre zdravotníckych pracovníkov, terno to teda nebude, nezastabilizuje sestry a pôrodné asistentky, aby odchádzali do zahraničia za lepšími pracovnými a finančnými podmienkami. Od januára budúceho roku zvyšovanie miezd o 10 % okrem zdravotníkov sa dotkne aj zamestnancov verejnej správy, dochádza opäť k zvyšovaniu minimálnej mzdy a zároveň dochádza k zvyšovaniu cien potravín aj služieb. Chcem podotknúť, že zdravotná politika je taká, ktorá v čase rekordných príjmov do štátnej pokladnice neškrtí zdroje na zdravotníctvo, ale využíva ich tak, aby sme dlhodobo podfinancované zdravotníctvo pozdvihli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 9:29 - 9:30 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Soňa, ja ti ďakujem za tvoj príspevok, ktorý bol vecný, argumentačný a znalý v oblasti o službách zamestnanosti.
Mňa hlavne zaujalo preobsadzovanie pracovných pozícií. Ako si povedala, odídu pracovníci do dôchodku, čo potom? Kto obsadí tieto pracovné pozície? Čo budeme robiť? Ľudia z Ukrajiny, Srbska pôjdu, samozrejme, do zahraničia. Prídu k nám na rok, na dva roky, ale idú radšej von, ďalej, lebo tam majú lepšie pracovné a finančné podmienky. Máme veľmi veľa lekárov a sestier v dôchodkovom veku, ktorí pracujú. Keď títo odídu, už nás to dostihne o rok, nieže o štyri, o päť rokov. Už teraz je problém, čo sa týka lekárov, ktorí pracujú, všeobecní lekári sú v dôchodkovom veku, nemá kto prísť na tieto ambulancie. Žiaľbohu, je to tak. Čo budeme robiť ďalej? Hovorím, nebude to o štyri roky, bude to už o rok.
Správne si vypichla rómsku komunitu. Treba ju viesť, venovať sa jej s trpezlivosťou. Samozrejme, našim ľuďom, dať im také pracovné a finančné podmienky, aby ľudia neodchádzali nám do zahraničia a aby zo zahraničia sa vrátili naspäť k svojim rodinám, aby sa rodiny nerozbíjali, aby sa rodiny rozvíjali, aby sme mali, aby sa zvyšovala populácia.
Ďakujem.
Skryt prepis