Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.10.2018 o 19:48 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 10:57 - 10:59 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, musíte sa v tom vašom hnutí nejak dohodnúť, pretože vy hovoríte o nedobrom opatrení, ale vaši kolegovia počas prvého čítania hovorili, že toto opatrenie podporia, lebo je dobré.
Po druhé, povedali ste viacero nepravdivých vecí, možno je to spôsobené tým, že ste nepočúvali rozpravu, kde som už vysvetlil zopár z nich. Ale ešte raz, nikto netvrdil, že euro dvadsať, nikto netvrdil, že euro dvadsať je cena obeda. Nikto nikdy to netvrdil. Všetci vieme, že tá cena obeda je vyššia. Jedno euro dvadsať centov je priemerný doplatok rodičov, ktorí doplácajú. To znamená, inštitút, ak sa pýtate, kto, ako sa k tejto sume došlo, Inštitút finančnej politiky vyrátal toto číslo a na základe toho sme konali. Neviem si predstaviť, ako by sme túto vec riešili inak ako poskytnutím rovnakej dotácie na žiaka na každý deň, na každé jedlo, keďže nie sme zriaďovateľmi, zriaďovateľmi sú obce a mestá.
Trváme na tom, že súčasťou dohody je, že samosprávy si už nebudú pýtať od rodičov nič navyše. Viem, že by ste sa tešili, že sme takúto dohodu nedosiahli, ale my sme ju dosiahli. A ak sa naozaj nejaký starosta, primátor nájde, ktorý to napriek tejto džentlmenskej dohode so ZMOS-om, lebo inak sa to dosiahnuť nedá, nájde, tak nech si to potom sám vysvetľuje a rieši. Máme asi 1900 zriaďovateľov, neviem, či ZMOS vie ovplyvniť všetkých. Ale jediné efektívne a spravodlivé riešenie bolo poskytnúť na každé dieťa jedno euro dvadsať centov, pretože to bol priemer doplatku rodiča, nie cena obeda. Nikto to nikdy netvrdil. Osemročné gymnáziá, nepodporíme tento návrh, lebo je to stredná škola, ale opakujem sme pripravení rozšíriť v budúcnosti toto opatrenie aj na stredné školy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 10:47 - 10:48 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak tá vaša prvá otázka by mala skôr znieť na zriaďovateľov, pretože musím upozorniť opäť na to, že zriaďovatelia škôl sú povinní zabezpečiť obed, resp. stravovanie formou zriaďovania školských jedální. Vyplýva to nie zo školského zákona, ale zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Čiže otázka, ako my mienime zabezpečiť priestorové kapacity, nie je fakt na nás, je na zriaďovateľoch. A opakujem, dohodli sme sa so zriaďovateľmi, súčasťou tej dohody je, že zriaďovatelia zabezpečia všetko, čo je potrebné pre tie deti, pretože je to ich prvoradá povinnosť.
Čo sa týka toho kapacitného nárastu detí, neočakávame taký prudký nábeh, neočakávame taký prudký nábeh detí, že by to tie jedálne nemuseli zvládnuť. Ale môžem opakovať, už sme urobili maximálne ústupky, maximálne kroky k dohode a povinnosťou zriaďovateľov je to zabezpečiť. Už aj dnes, keby 100 % detí prejaví záujem o stravovanie, už dnes to zriaďovatelia musia zvládnuť. Ale ako som povedal, tieto veci sa musia riešiť po dohode a som rád, že sme ju dosiahli.
A to "iné jedlo". Desať až jedenásť percent škôl nevie zabezpečiť stravovanie formou v jedálni a už teraz sa trošku prižmuruje nad tým oko, že sa to zabezpečuje formou rôznych balíčkov a podobne. A my nechceme, aby tieto deti boli ukrátené o tú dotáciu, a chceme, že napriek tomu, že tá škola, ide najmä o málotriedky, ktoré nevedia toto zariadiť, aby aj tieto deti mali nárok na túto dotáciu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 10:29 - 10:44 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako som už avizoval vo svojom úvodnom slove, podarilo sa dosiahnuť dohodu medzi predkladateľmi návrhu zákona a organizáciou ZMOS, ktorá združuje mestá a obce, na plynulom uplatnení tohto opatrenia v praxi. Môžem zopakovať, že súčasťou tejto dohody je, že na jednej strane štát okrem výšky dotácie na každé dieťa poskytne zriaďovateľom, teda mestám a obciam navyše prostriedky na technické a personálne zabezpečenie, teda dva milióny eur na technické zabezpečenie a potom z rozpočtu kapitoly ministerstva práce prostriedky na personálne kapacity v počte ľudí tisíc a ešte 60 euro na každú osobu navyše na výdavky, ktoré s tým súvisia. Zároveň, a to je aj predmetom pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložím o malú chvíľu, sa odloží účinnosť tohto zákona v prípade základných škôl na 1. september 2019, teda na začiatok školského roka. V prípade materských škôl toto opatrenie začne platiť už od 1. januára 2019, pretože na materských školách sa neočakáva žiadny veľký problém, keďže už v súčasnosti 94 percent detí sa na materských školách stravuje.
Na oplátku ZMOS súhlasil s týmto opatrením, že ho zavedie do praxe, pretože viete dobre, že zriaďovateľmi škôl sú mestá a obce a štát môže toto opatrenie presadzovať len po dohode s nimi, a zároveň ZMOS sľúbil, že aj keď sa vyskytnú niektoré školy, kde tá výška dotácie je vyššia ako euro dvadsať centov, pretože pri eure dvadsiatich centoch sme vychádzali z priemeru doplatku rodičov za obed, že už ZMOS nebude žiadať od rodičov nič navyše, a teda sa naplní duch toho zákona a to, že chceme, aby deti naozaj obedovali zadarmo.
Ako som povedal, tieto zmeny som premietol do pozmeňujúceho návrhu, ktorý chcem momentálne prečítať, a preto vás, pani predsedníčka, keďže je dosť dlhý, chcem poprosiť o zastavenie času, respektíve o možnosť predniesť tento pozmeňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)


Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No, rokovací poriadok na to pamätá, takže nech sa páči, najprv odôvodnenie a potom technickú časť pozmeňujúcich návrhov.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Dobre. Takže, aby som v krátkosti odôvodnil tento pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že účinnosť tohto zákona sa v prípade základných škôl odkladá na 1. september 2019, v prípade materských škôl zostáva od, tá účinnosť od 1. januára 2019.
Zároveň, keďže už v súčasnosti deti na materských školách a základných školách, ktoré pochádzajú z domácností, ktoré sú alebo v hmotnej núdzi, alebo výška ich príjmu nepresahuje životné minimum, alebo ide o deti, ktoré sú na materských a základných školách, kde viac ako 50 % detí je z takýchto domácností, tak aby tieto deti neprišli o túto svoju súčasnú možnosť, tak v tomto pozmeňujúcom návrhu riešime prechodné ustanovenie, ktoré bude teda platiť až do toho 1. septembra 2019. Zároveň v tomto pozmeňujúcom návrhu upravujeme a nastavujeme režim v rámci ktorého jednotliví zriaďovatelia, respektíve materské školy a základné školy v prípade týchto detí budú nahlasovať zoznamy detí, ktoré majú na takúto dotáciu nárok. Je tam niekoľko technických opatrení, ktoré je zbytočné teraz všetky čítať, ale ide o nastavenie toho režimu, aby všetko bolo v poriadku.
A teraz mi dovoľte prečítať tento pozmeňujúci návrh v presnom znení.
Takže pozmeňujúci návrh znie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, teda školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1160:
1. V čl. I bode 4 v § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová "alebo základnú školu".
2. V čl. I bod 4 v § 4 sa odsek 3 dopĺňa písm. d), ktoré znie:
"d) základnú školu, ak, po prvé, žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima; po druhé, v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi."
3. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: "5. V § 4 ods. 3 znie:
"(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len "strava") v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, b) materskú školu okrem dieťaťa a navštevujúceho posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, c) materskú školu, ak v materskej škole okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
4. V čl. I bode 6 úvodnej vete sa slová "až 9" nahrádzajú slovami "až 11".
5. V čl. I bode 6 v § 4 odsek 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
"Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. d) prvého bodu a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu, na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. c) alebo písm. d) druhého bodu, doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste.".
6. V čl. I bode 6 v § 4 odsek 8 znie:
"(8) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) až d) sa poskytuje na dieťa a) uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), b) neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu.".
7. V čl. I bode 6 v § 4 ods. 9 sa slová "písm. b) a c)" nahrádzajú slovami "písm. b) až d)", za slová "v materskej škole" sa vkladajú slová "alebo v základnej škole" a na konci sa pripájajú tieto slová: "alebo písm. d) prvom bode".
8. V čl. I bode 6 sa za odsek 9 vkladajú odseky 10 a 11, ktoré znejú:
"(10) Žiadateľ je povinný úradu
a) oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa, po prvé, odseku 3 písm. a) do 10. augusta príslušného rozpočtového roka na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka, po druhé, odseku 3 písm. b) až d) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,
b) doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 odseku 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c), na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.
(11) Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.".
9. V čl. I bod 7 znie:
" 7. V § 4 odseky 7 až 10 znejú:
(7) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje
preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu, na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. c), doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste.
Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podaná podľa prvej vety a bola podaná a) do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli, b) po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli.
8. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c) sa poskytuje na dieťa a) uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), b) neuvedené v zozname detí podľa § 10 odsek 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu.
9. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c) možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo sa zmenia príjmové pomery domácnosti uvedené v odseku 3 písm. b).
10. Žiadateľ je povinný úradu
a) oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa, po prvé, odseku 3 písm. a) do 10. augusta príslušného rozpočtového roka na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka, po druhé, odseku 3 písm. b) a c) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,
b) doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c), na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do článku o účinnosti.
10. V čl. I bode 18 v § 12 odsek 6 celom texte sa vypúšťajú slová "ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. b)".
11. V čl. I bod 19 znie:
"19. Paragraf 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Do zúčtovania žiadateľ zahrnie aj dotáciu na dieťa neuvedené v zozname detí podľa § 10 odsek 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa uviedol v oznámení o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa."."
12. Článok I sa dopÍňa bodom 21, ktorý znie:
"21. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 16b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1) Ak žiadateľ, ktorému bola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu, oznámi úradu do 10. septembra 2019 počet detí, na ktoré má byť dotácia poskytnutá, úrad poskytne preddavkovo do 25. septembra 2019 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019; nová žiadosť sa nevyžaduje.
(2) Ak žiadateľ, ktorému nebola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu, podá do 10. septembra 2019 žiadosť o poskytnutie dotácie, úrad poskytne preddavkovo do 25. septembra 2019 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 10:20 - 10:26 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegovia a kolegyne, dovoľte mi v druhom čítaní v krátkosti uviesť náš návrh zákona. Tento návrh zákona je známy ako opatrenie obedy zadarmo. Už bolo o ňom povedané veľa aj parlamente, aj v médiách, ale predsa len mi dovoľte uviesť krátke zdôvodnenie.
Týmto návrhom zákona chceme zlepšiť stravovacie návyky detí v školách a chceme to urobiť nasledovným spôsobom: Navrhujeme zaviesť dotáciu vo výške jedno euro dvadsať centov na každé dieťa na každý deň, v ktorom dieťa absolvuje buď výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, alebo vyučovací proces na základnej škole pre deti posledného ročníka materskej školy a pre všetky deti základných škôl.
Jedno euro dvadsať centov vychádza z priemerného doplatku, ktorý v súčasnosti na obed doplácajú rodičia. Naším cieľom je dosiahnuť to, aby deti posledného ročníka materských škôl a všetky deti základných škôl mali bezplatný obed. Viete dobre, že už v súčasnosti sa poskytuje dotácia vo výške maximálne jedno euro pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré pochádzajú z domácností, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo ich príjem neprevyšuje životné minimum. Túto dávku zachovávame pre ročníky materských škôl, lebo vieme dobre, že deti nastupujú do základných škôl vo veku troch rokov, v prípade ak to zriaďovateľ umožňuje aj vo veku dvoch rokov a teda pre tie ročníky od dvoch, troch rokov až do posledného ročníka materských škôl, aby týmto naším novým návrhom tieto deti o túto dotáciu, tieto deti z chudobných rodín o túto dotáciu neprišli. Naopak, zachovávame ju a ešte ju aj zvyšujeme na to jedno euro dvadsať centov, pretože chceme, aby to bolo rovnaké, ako aj pre všetky deti, ktoré už budú mať teraz plošne nárok na dotáciu.
Ako som povedal, týmto návrhom zákona sledujeme v prvom rade zlepšenie stravovacích návykov detí na školách, ale zároveň aj prax zo zahraničia ukazuje, že takýmto opatrením sa podarilo zlepšiť dochádzku detí do škôl, samotné školské výsledky a najmä sa podarilo tie deti z chudobnejších rodín lepšie včleniť do kolektívu. Príklady, ktoré som spomenul, sú predovšetkým zo škandinávskych krajín, kde s týmto opatrením majú veľmi dobré skúsenosti. Preto chcem povedať, že nejde o žiadne dobrodružstvo Slovenskej republiky, ale ide o opatrenie, ktoré je už vyskúšané v zahraničí s veľmi dobrými výsledkami.
Prečo sme k tomuto opatreniu pristúpili, je, že máme pomerne nízky počet detí, ktoré sa stravujú v jedálňach. V materských školách to ešte taký problém nie je, pretože tam sa stravuje 94 % detí. Na prvom stupni základných škôl ale už je to len 74 % detí a na druhom stupni základných škôl je to už len 57 % detí. Chceme preto naozaj dosiahnuť to, aby čo najviac detí sa malo možnosť naobedovať.
Tento návrh bol aj predmetom kritiky zo strany zriaďovateľov, teda zo strany miest a obcí. Predovšetkým z toho dôvodu, že argumentovali tým, že nebudú pripravené na toto nové opatrenie. Asi ste už mali možnosť zachytiť v médiách, že sa nám podarilo vstúpiť do rokovaní so Združením miest a obcí Slovenska a napokon dosiahnuť dohodu. Dohodu na tom, že schvália, respektíve budú rešpektovať toto opatrenie ako zriaďovatelia, ale na druhej strane my im vytvoríme väčší priestor na prípravu. Preto aj v pozmeňujúcom návrhu, ktorý v rámci rozpravy predložím, odložíme účinnosť tohto zákona v prípade základných škôl na 1. september roku 2019, teda na začiatok nového školského roka. V prípade materských škôl ale už toto opatrenie začne platiť od 1. januára 2019. Výsledkom tejto dohody, džentlmenskej dohody je aj to, že štát poskytne finančnú podporu mestám a obciam na technické zabezpečenie tohto opatrenia, ale aj na personálne. Ministerstvo financií vyčlení popri dotácii, popri tej výške dotácie, ktorá sa odhaduje od osemdesiatich do stodvadsiatich miliónov v závislosti od toho ako deti, v akom počte deti prejavia záujem, aj ešte navyše dva milióny eur na technické vybavenie jedální a zároveň ministerstvo práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na finančnú pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o tisíc ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte zriaďovateľom dá, myslím, 60 euro na osobu na nejaké ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli. Túto dohodu džentlmenskú so ZMOS-om ja, ako som už povedal, premietnem do pozmeňujúceho návrhu, ktorý následne, následne zdôvodním v rozprave.
Chcem vás preto všetkých pekne poprosiť o podporu tohto dobrého opatrenia, ktoré podporujú odborníci, už nie je ani predmetom kritiky zo strany miest a obcí a som pripravený v rozprave odpovedať na akékoľvek vaše otázky.
Ďakujem pekne. A, pani predsedajúca, chcem vás poprosiť, že sa do rozpravy hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 12:29 - 12:31 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán tieňový minister financií Heger, ak budete používať takýto jazyk a takúto rétoriku, tak sa asi ťažko dostanete na úroveň tu prítomného pána ministra financií, ktorý bol viackrát označený v Európe za najlepšieho ministra financií, a poviem vám prečo. Minister financií by mal používať fakty, mal by byť technokrat a do značnej miery si to na vás vážim, že pri väčšine vašich vystúpení to aj robíte. Dnes ste ale predviedli populizmus a demagógiu. Keď to robia strany ako Ľudová strana Naše Slovensko a SME RODINA, tak už trochu mám aj pre to pochopenie, pretože oni, je to súčasť ich štýlu politiky a už voči tomu asi ťažko namietať.
Takže mali by ste použiť čísla. 0,3 %, 0,3 % všetkých zamestnancov predstavujú cudzinci z tretích krajín. Čiže bavíme sa o takomto čísle. Nezamestnanosť klesla na 5 %, ak vy ešte chcete v tejto skupine hľadať nejakých ďalších ľudí, tak si treba povedať, že medzi tými ľuďmi sú už len ľudia, ktorí buď nechcú, alebo nemôžu pracovať, možno ešte niečo. Čiže naozaj ľudia nie sú. 80-tisíc voľných pracovných miest, to je fakt.
No a potom ma trošku prekvapujete vy aj kolegyňa Kiššová z SaS, ktorá ešte ma prekvapila viac ako zo strany, ktorá je vlastne friendly voči podnikateľom, tak ona sa postaví proti tomu zákonu napriek tomu, že najväčšie zamestnávateľské zväzy po ňom tak volajú. Mohli ste si pozrieť tlačovú besedu, pani kolegyňa, spred dvoch dní. No a to vaše riešenie, že teda ste len položili otázky obaja, aj vy, aj pani Kiššová, treba riešiť návrat Slovákov zo zahraničia. Len ste si položili tie otázky, ale nepočuli sme tie riešenia. Tak ja budem veľmi, veľmi zvedavý, veľmi, veľmi zvedavý, ako chcete Slovákov zo zahraničia dostať na Slovensko, a hovorím to naozaj úprimne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:11 - 20:13 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ja by som nadviazal na Ľuboša, tiež chcem oceniť konštruktívny prístup niektorých opozičných strán a zároveň máš, Ľuboš, úplnú pravdu, že teraz strana SaS, čo sa týka sociálnych opatrení, pre mňa z nepochopiteľných dôvodov zlyháva. Richard Sulík oznámil, že ak by bol vo vláde, zruší vlaky zadarmo, zruší obedy zadarmo, zruší lyžiarske kurzy, školy v prírode. Na jednej strane je to nepekné, na druhej strane aspoň voliči vidia, ako sa postupne rámcujú programy jednotlivých strán a budú si môcť vybrať, či teda chcú stranu, ktorá všetko zruší, všetky sociálne opatrenia, alebo stranu a respektíve strany, ktoré budú chcieť tieto opatrenia zachovať.
Mal by som reagovať len na rečníka, ale opäť tu padli niektoré otázky.
Ja som, pán Kollár, už pánovi Krajniakovi na tie vaše odpovedal.
Pán Janckulík, môžem len zopakovať, že už v súčasnosti sú zriaďovatelia, teda obce a mestá povinné podľa školského zákona zabezpečiť stravovanie, aj keby išlo o 100 % detí. Na druhej strane podľa odborníkov sa odhaduje, že ten nárast detí, ktoré využijú to stravovanie, bude len asi o 10 percent. Že teda 10 % by už bol veľký úspech, takže také je očakávanie v praxi, ten nábeh. A samozrejme, pokiaľ by ten nárast bol vyšší, tak ako pri každom inom zákone, aj tu, keď prax ukáže, potrebu pomocnej ruky zo strany štátu, tak ja si myslím, že to urobíme, lebo my tomu opatreniu naozaj veríme.
Čo sa týka toho, aby to jedlo naozaj nejakým spôsobom, nebolo veľa odpadu z toho jedla, tak musia zriaďovatelia určiť, tak ako je to už dnes, presný spôsob nahlasovania a odhlasovania obedov. Verím, že to vyriešia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:01 - 20:03 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajniak mi položil tri otázky. Ja na ne odpoviem. Pán poslanec, chcem vám odpovedať. Pán poslanec, chcem vám odpovedať. Čiže prvá otázka bola, čo s tým 1,20 eur. Chcem vám povedať, že 1,20 eur nie je cena obeda, 1,20 eur je priemerná výška príspevku, ktorý doplácajú rodičia na obed. Cena obeda je vyššia. Zriaďovatelia platia ceny na potraviny, ceny za réžiu a podobne. A oni doplácajú potom tú celkovú výšku obeda. Čiže 1,20 eur je priemerná výška, ktorú dopláca rodič.
Druhá otázka, kto rozhodne či dieťa má nárok diétnu stravu. Rozhodne o tom ošetrujúci lekár. Čiže platí, že pokiaľ jedáleň nevie zabezpečiť diétne jedlo pre dieťa, ktoré má na to potvrdenie od ošetrujúceho lekára, tak až v takom prípade sa vypláca rodičovi hotovosť, to 1,20 eur, aby to dieťa bolo rovnoprávne s ostatnými deťmi.
A tretia vec, čo sa týka, či to zriaďovatelia zvládnu. A už sme aj počuli kritiku z rôznych strán, vrátane ZMOS-u. No chcem vám povedať, že v školskom zákone je jasná citácia, kde sa hovorí, že zriaďovateľ poskytuje stravovanie deťom formou zriaďovania školských jedální. Vyplýva z toho, že podľa školského zákona zriaďovateľ má povinnosť toto stravovanie zabezpečiť. A tá povinnosť už je aj teraz. Čiže aj teraz teoreticky, keby 100 % detí chcelo sa stravovať v školských zariadeniach, zriaďovateľ by to musel zabezpečiť. Nehovoriac o tom, že zriaďovatelia sú platení z podielových daní, 40 % daní z príjmov fyzických osôb sa dáva na hlavu, na žiaka, proste, do tých škôl. Takže je to ich povinnosť.
Samozrejme, my odhadujeme, že ten nárast bude možno len niečo o 10 %, že už by to bol úspech, a to by mali zvládnuť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:48 - 19:53 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, takýto dôležitý zákon takto neskoro večer, ale je to prvé čítanie, tak vieme dobre, že aj druhé čítanie nám poskytne dostatočný priestor na odbornú i politickú diskusiu o tomto návrhu. Preto mi dovoľte, tak ako sa na prvé čítanie patrí, stručne, všeobecne uviesť tento návrh zákona.
Naším návrhom upravujeme dva zákony, a to zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zákon o výchove a vzdelávaní, teda školský zákon. Cieľom je rozšíriť okruh detí, ktorým sa poskytuje dotácia na stravovanie, a to tak, že nárok na túto dotáciu budú mať všetky deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci základných škôl, samozrejme, pokiaľ si riadne plnia povinnú školskú dochádzku.
Ten stav na školách a materských školách, čo sa týka stravovania, je podľa štatistík nasledovný: V priemere 70 % detí a žiakov využíva stravovanie v školských zariadeniach. Číslo v materských školách je pomerne vysoké, je to 94 %, ale na základnej škole je to už horšie, na prvom stupni je to niečo vyše 60 %, na druhom dokonca len niečo vyše 50 percent. A preto chceme týmto opatrením toto percento určite navýšiť.
Chceme zlepšiť stravovacie návyky detí, chceme odstrániť sociálne rozdiely a bariéry medzi deťmi, čo sa týka stravovania, a samozrejme aj ekonomicky odľahčiť rodičov, čo sa týka úhrady za stravovanie.
Vysokú efektivitu tohto opatrenia potvrdzujú príklady zo štátov, kde toto opatrenie už funguje v praxi. A odborníci prišli naozaj k pomerne až neskutočným zistenia. Asi najlepšie príklady sú škandinávske krajiny ako Fínsko alebo Švédsko. Odborníci zistili, že nielenže sa zlepšili stravovacie návyky detí, ale výrazne sa zlepšila aj dochádzka do školy, výrazne sa zlepšili dokonca školské výsledky. A neposlednom rade tie chudobnejšie deti sa oveľa lepšie začlenili do kolektívu.
Výška dotácie, ktorú navrhujeme, je 1,20 eur na každé dieťa a na každý deň, v ktorom to dieťa buď absolvuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, alebo vyučovací proces na základnej škole a zároveň sa naobeduje. V prípade detí, ktoré si vyžadujú diétnu stravu, zriaďovateľ podľa nášho návrhu, ak školská jedáleň nie je schopná zabezpečiť diétnu stravu, tak zriaďovateľ potom poskytne túto dotáciu priamo rodičovi alebo zákonnému zástupcovi v hotovosti.
Dôležité je povedať aj to, že zároveň ponechávame v praxi aj už v súčasnosti platnú dotáciu na stravovanie pre deti v materských školách od troch, resp. dvoch rokov do piatich rokov alebo teda presnejšie povedané do posledného ročníka materskej školy. Túto dotáciu nielenže ponechávame v praxi, ale zároveň ju navýšime z jedného eura na 1,20 eur, aby to bolo rovnaké, ako budú mať deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci na základnej škole.
Súčasne sa navrhujú aj zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.
V zákone o výchove a vzdelávaní navrhujeme doplniť povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytnutú dotáciu.
Návrh zákona má pozitívny vplyv na rodiny a deti a, samozrejme, dopad na štátny rozpočet. Ten vyrátaný odhad je niekde medzi 80 mil. eur až 120 mil. eur, samozrejme, v závislosti od počtu detí, ktoré prejavia o toto opatrenie záujem. Suma je súčasťou 400-miliónového balíka určeného na sociálne opatrenia. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ako i s právom Európskej únie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:37 - 17:39 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, v prvom rade si myslím, že v rozprave by ste mali naozaj vystupovať k obsahu zákona. To keby sme urobili my, tak už pán Dostál vyskakuje ako čertík z krabičky. Po druhé, nechápem tú osobnosť toho vášho tónu, lebo ja si nepamätám, že by niečo podobné som ja niekedy predviedol k vám. Myslel som si, že autorom takýchto narážok je len Igor Matovič, o ktorom si možno viacerí, alebo väčšina z nás, myslí svoje. Keď už hovoríte o tej pravde, tak vám nejakú pravdu tiež chcem povedať.
Pán Poliačik, nestačí si namaľovať tvár inou farbou a tváriť sa, že ste nový politik. Vy ste boli súčasť SaS, organizácie nejakej, o ktorej vám chcem povedať pár právd. Vy ste zamlčali, že šéf tejto organizácie Richard Sulík raňajkoval s Mariánom Kočnerom, popri vymenovávania všetkých hriechov, ste toto zamlčali, túto pravdu, a radil sa o voľbe generálneho prokurátora.
Vy aj pán Dostál hovoríte o znásilňovaní ústavy, tak vám chcem pripomenúť dve veci, obom. Po prvé, zatvárali ste ústa poslancom strany SMER – SD, keď sme boli v opozícii, ale hlavne vy, liberál, ste dovolili, aby sa odsúhlasila verejná voľba namiesto tajnej. Pán Dostál a spol. hovorili, že tajná voľba je výdobytok nežnej revolúcie a napokon prispeli k tomu, aby sa hlasovalo o tajnej voľbe. Vaša štvorica, pán Dostál. A vy, ako liberál, pán Poliačik, vy ako liberál ste len potichu sa prizerali na eštebácke praktiky pána Galka, ktorý odpočúval svojich kolegov, zamestnancov, radových občanov a chcel mňa a chcel mňa ako hovorcu opozičnej strany.
Takže keď sa chceme baviť o pravde a kto je kto, tak môžme aj takto diskutovať, ale ja naozaj, pán Poliačik, by som sa rád vrátil k obsahu zákona a nebol osobný, naozaj nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:15 - 17:17 hod.

Erik Tomáš