Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:29 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:29 - 15:32 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spomínanú správu. Podľa § 123 ods. 4 zákona o sociálnom, zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov členov Dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Výbor Národnej rady pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Oto Nevický oznámil Národnej rade listom zo dňa 21. novembra 2019, že inžinier Pavol Brnka písomne oznámil vzdanie sa členstva v Dozornej rade Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2019. Súčasne navrhujú zvoliť do Dozornej rady Sociálnej poisťovne JUDr. Daniela Širhala, MBA manažéra pre sociálny dialóg a právne záležitosti a zástupcu generálneho sekretariátu AZZZ. Návrh na voľbu JUDr. Daniela Širhala za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a kandidát spĺňa podmienky stanovené § 123 tohto zákona. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 223 z 28. novembra 2019 súhlasil s návrhom na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a konštatoval, že je predložený v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po a) zobrať na vedomie vzdanie sa člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Pavla Brnku k 31. decembru 2019, po b) zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov Daniela Širhala, ktorého funkčné obdobie začína plynúť od 1. januára 2020 a po c) vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498. Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady, opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykonajú nové voľby na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady. Výbor ma poveril informovať Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore pre sociálne veci a o stanovisku výboru. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

22.10.2019 14:08 - 14:09 hod.

Erik Tomáš
Len chcem požiadať, aby bolo hlasovanie o tomto bode zajtra o jedenástej dopoludnia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 10:56 - 10:57 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto návrhu skupiny poslancov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2051 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 205 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2019 10:41 - 10:44 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegovia, kolegyne, cieľom predloženého návrhu je podpora rodín s deťmi, kde si povinná osoba neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči deťom. Zvýšením príjmovej hranice na 3,3-násobok súm životného minima bude možné náhradné výživné poskytovať väčšiemu okruhu osôb. Zvýšením maximálnej poskytovanej sumy náhradného výživného na 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa sa pomôže najmä rodinám, kde bola vyživovacia povinnosť súdom určená vo vyššej sume, ako je súčasný 1,2-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Dosiahne sa tak zlepšenie finančnej situácie rodín, kde jeden z rodičov zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť.
Zmenou príjmovej hranice na 3,3-násobok súm životného minima sa táto príjmová hranica u jedného rodiča s jedným dieťaťom priblíži k priemernej mzde v národnom hospodárstve a náhradné výživné sa ako štátna sociálna dávka stane dostupnejšie.
Možno pre lepšiu ilustráciu, kolegovia, by bolo, keby som povedal tie dve dôležité sumy. Čiže v prípade zvýšenia príjmu rodiča s jedným nezaopatreným dieťaťom sa tá maximálna výška príjmu, do ktorého je možné poberať náhradné výživné, zvýši na sumu tisíc eur, 1 010 eur. To je presne to, o čom hovoríme, že je to už blízko priemernej mzde. A čo sa týka samotného náhradného výživného, tak maximálna výška sa týmto opatrením zvýši na 355 eur, čo v praxi znamená, že náhradným výživným pokryjeme vlastne 95 až 98 % rodičov, ktorým bolo priznané výživné. Takže prakticky tým vyriešime ten problém, že keď nezodpovedný rodič neplatí, tak štát sa náhradným výživným postará u väčšiny rodičov, ktorí trpia.
Ďalšia zmena je: skrátením podmienky trvania exekučného konania na vymoženie pohľadávky na výživnom z troch mesiacov na dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie sa zabezpečí včasnejšie poskytnutie náhradného výživného, ktoré bude riešiť aktuálnu potrebu finančných prostriedkov na dieťa. V tejto súvislosti sa vstupuje aj do Trestného zákona, kde sa sprísňuje skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy. Jednoducho povedané opäť ľudskou rečou, už po dvoch mesiacoch vzniká nárok na náhradné výživné od začatia exekúcie. Dokonca príslušný úrad práce je povinný v takomto prípade okamžite podať trestné oznámenie.
No a tretia významná zmena, o ktorej tu hovoríme, je, že cieľom návrhu je taktiež zmena v povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnej dobe má túto povinnosť oprávnená osoba. Návrhom zákona sa oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom od tejto povinnosti odbremení. Vrátenie preddavkov poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré sa budú zo zákona, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatenie náhradné, vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.
Takže ak po vyplácaní náhradného výživného sa podarí exekútorovi vymôcť od neporiadneho rodiča to riadne výživné, tak už tá povinnosť nebude na oprávnenej osobe. To znamená, nebude musieť ten nešťastný rodič to vracať, ale priamo to exekútor pošle úradu práce a rodič, ktorý už aj tak má dosť svojich starostí, nebude mať žiadne ďalšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2019 10:33 - 10:36 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, kolegyne, tento návrh zákona je už pomerne verejne dobre známy, preto sa obmedzím na stručné zdôvodnenie s tým, že sme, samozrejme, pripravení v rozprave zodpovedať na všetky otázky.
Cieľom tohto návrhu zákona je zmeniť spôsob určovania, resp. výpočtu minimálnej mzdy. Všetci dobre vieme, že v súčasnosti sa tak deje na základe dohody, alebo má skôr diať na základe dohody zástupcov zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a vlády, teda sociálnych partnerov, ale pokiaľ si dobre pamätám, v histórii sa ešte ani raz nestalo, že by sa sociálni partneri dohodli na minimálnej mzde.
Prvým dôležitým bodom, ktorým chcem, ktorý chcem uviesť, je, že napriek tomu, čo som povedal, zachovávame aj v tomto zákone možnosť dohody medzi sociálnymi partnermi. Ak sa sociálni partneri dohodnú na výške minimálnej mzdy do 31. júla, alebo na hospodárskej a sociálnej rade do 31. augusta, tak bude platiť minimálna mzda na základe ich dohody. V prípade ale, že sa nedohodnú, tak sa minimálna mzda stanoví vzorcom, ktorý predvída tento návrh zákona. Základom pre výpočet minimálnej mesačnej mzdy bude priemerná nominálna mesačná mzda v slovenskom hospodárstve, ktorú zverejňuje Štatistický úrad, a bude to vlastne, bude to stanovené tak, že minimálna mzda sa stanoví na základe priemernej mzdy, ktorá dva roky predchádza roku, na ktorý je tá minimálna mzda určovaná. A minimálna mzda bude znamenať 60 % tejto priemernej mzdy.
Prečo sa to určuje takto? Vieme dobre, že Štatistický úrad v danom roku zverejňuje priemernú mzdu z predchádzajúceho roka až v marci a teda v čase začiatku rozhovorov medzi sociálnymi partnermi, teda medzi zástupcami zamestnávateľov, zástupcami zamestnancov a vládou už bude známa presná, konkrétna výška priemernej mzdy za predchádzajúci rok. A preto je možné na základe tejto sumy určiť vzorcom minimálnu mzdu na ten rok nasledujúci.
V oboch prípadoch sa navrhuje, aby sa suma minimálnej mzdy určila celým číslom. A taká posledná menšia zmena je, že po určení minimálnej mzdy bude ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňovať túto sumu v Zbierke zákonov, aby si ju verejnosť nemusela počítať sama.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 18:51 - 18:52 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1747 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32. dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 18:29 - 18:29 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s rokovacím poriadkom som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1630. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1733 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 18:24 - 18:25 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1565. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1670 z 5. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 18:12 - 18:13 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pána Kažimíra chcem pozdraviť a zatiaľ pekne a ubezpečiť ho, že nikto ľahkovážne s touto témou nenarába. Aj dnes, napriek tomu, že ide ešte len o prvé čítanie, ste mali možnosť si vypočuť mnoho vecných argumentov.
Po druhé súhlasím, pán Dostál, je to hodnotový spor, dokonca hodnotový spor je aj o daňovo-odvodové zaťaženie a jeho znižovanie, len som vytkol pani Gaborčákovej, že Radičová, Radičovej vláda, ktorá to mala v programe a chcela to urobiť, to neurobila, a OĽANO bolo súčasťou tej koalície. Čiže toto je hodnotový spor, ktorý mám rád. Stále je lepší ako nejaké nezmyselné mimoriadne schôdze.
No a máte pravdu, že nie vo všetkých krajinách je minimálna mzda zavedená ako inštitút, ale jedným dychom treba dodať, že vo väčšine krajín je minimálna mzda. A stále platí, že napriek našej enormnej snahe je na Slovensku siedma najnižšia spomedzi tých krajín, kde zavedená je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 18:01 - 18:03 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, to znižovanie daňovo-odvodovej záťaže je už taká klasická pravicová mantra. Ale zabite ma, pokiaľ si nepamätám správne, zatiaľ to bola jedine vláda SMER-u, ktorá pristúpila k zníženiu odvodov, a to zdravotných. Myslím si, že pán Mihál to síce spomenul, ale nepovedal správny údaj, pretože bolo to už do príjmu 560 eur nižšie, čiže nebolo to od hranice minimálnej mzdy, ale postihovali sme takto nízkopríjmové a strednopríjmové skupiny.
Druhá vec, aj kolegyňa Vaľová to spomínala, je nefér hovoriť to B, že pokiaľ teda znížime odvody a dane, potom bude proste menej na dôchodky a na všetko iné, pretože sa bude menej odvádzať na zdravotné a sociálne poistenie. Čiže viem, že pán Mihál v čase Radičovej vlády plánoval takú tú daňovo-odvodovú reformu, ale nedošlo k nej a vy ste boli súčasť, myslím OĽANO, koalícii. Čiže opakujem, zatiaľ sme to urobili len my, vy nie. Vy o tom hovoríte, len keď ste v opozícii.
Chcem pripomenúť, že teraz sme podporili návrh MOST-a na zvýšenie nezdaniteľnej časti, a vidíte, ako vykrikujú mestá a obce, pretože sú to ich peniaze. Už čo sa deje len pri takomto malom znížení, resp. zvýšení nezdaniteľnej časti.
Tiež sa mi nepáči, keď hovoríte o tomto legislatívnom procese ako nevhodnom. Potom nejak degradujeme ten parlament. V čom? Však sme zákonodarný zbor, môžeme to takto predkladať, nemyslím si, že je nevhodná forma.
Diskusia? Povedal som, že som prijal pozvanie na Hospodársku a sociálnu radu, kde budú všetci. Môžme o tom diskutovať, potom bude druhé čítaní v októbri. Bavíme sa o forme, či to musí byť to medzirezortné pripomienkové konanie, alebo iná forma diskusia. A som prípustný všetky, všetkému.
A na záver, ak sa vy prikláňate k tomu, že by tá minimálna mzda mala byť vypočítaná od mediánovej mzdy, tak hovoríte, že chcete pre ľudí nižšiu minimálnu.
Skryt prepis