Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.2.2019 o 14:40 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:40 - 14:42 hod.

Anton Hrnko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:18 - 14:20 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem. Najskôr k pánovi poslancovi Tittelovi, pretože skutočne aj, ako mi vysvetľoval predseda zväzu ľadového hokeja, oni chceli symbol, ktorí by najviac priblížil štátny znak, preto konali tak, ako konali, hoci v rozpore s heraldickými pravidlami.
Čo sa týka pána Poliačika, nebudem reagovať na nezmyselné osočovanie, ktoré sa tu v tomto pléne aj tlačí, hovorí na rôznych predstaviteľov tohto štátu, pretože na každého sa dá niečo vymyslieť. Ale čo sa týka môjho návrhu zákona, tak samozrejme heraldika pozná niekoľko vyobrazení, je to vyobrazenie vo farbe, je to vyobrazenie vo farbe a v kove, je to vyobrazenie šrafovaním a bodkovaním, neviem, jak sa vyznáte v heraldike, kde sa jednotlivé farby, majú svoje šrafovanie, bodkovanie alebo podobne, a podľa tohto zákona aj čiernobiele zobrazenie bez šrafovania je chápané ako zobrazenie štátneho znaku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 14:06 - 14:15 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, nebudem sa vôbec tajiť, že uvedený návrh zákona som sa rozhodol podať po tom, ako vznikli určité pochybnosti, nedorozumenia v súvislosti s novým logom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Medzičasom som si s pánom šéfom Slovenského zväzu ľadového hokeja sadol, podebatovali sme o týchto symboloch a myslím si, že sme sa aj nejakým spôsobom dohodli, aby aj logo Slovenského zväzu ľadového hokeja bolo v súlade s heraldickými princípmi.
Avšak keď som začal s heraldikmi slovenskými komunikovať o novelizácii tohto zákona, zistil som, že je omnoho viac vecí, ktoré treba upraviť v slovenskej heraldickej tvorbe a najmä v súvislosti so zákonom o štátnych symboloch. Predovšetkým doba sa zmenila od roku ´93, zmenili sa aj mnohé terminologické veci, ktoré treba upraviť. To je len taká nepodstatná časť tohto zákona. A zároveň nejde len o samotné štátny symboly, ktoré sú stanovené v ústave a v zákone, ich výzor, presné rozmery atď., ale ide o, napríklad o znamenie slovenského štátneho znaku, ktoré sa napríklad používa v prezidentskej štandarde, v označení slovenskej vojenskej techniky, teda armádnych vozidiel, je v podstate označením slovenských lietadiel atď., ale ide aj o stáročia zažitý symbol slovenského národného znaku a slovenskej národnej a štátnej symboliky, ktorá sa tu vyvíjala minimálne od 13. storočia.
Myslím, Belo III. prvýkrát dal dvojkríž do štítu a vytvoril tak prvýkrát štátny znak, ktorý symbolizoval vtedy celé Uhorsko, ale v dejinách Uhorska bol vždy spojený s jeho hornou časťou. Preto aj napríklad všetky významné slovenské mestá, ktoré získali svoje mestské privilégiá v 13. storočí, majú v svojich erboch určitým spôsobom modifikované dvojkríže doplnené hviezdičkami alebo mesiačikmi alebo slniečkami, a tzv. dolnozemské mestá, ktoré sú v dnešnom Maďarsku, majú svoje erby odvodené od druhej časti uhorského štátneho znaku, kde sa hovorí o, v miestnom sa teda hovorí, sú tzv. arpádovské brvná alebo o troch riekach, Drave, Save, Dunaji a Tise.
Tento stáročia s územím spájaný symbol v 19. storočí predstavitelia slovenského národného hnutia akceptovali ako svoj národný symbol a je príznačné, že nikto im túto akceptáciu a označovanie Slovenska týmto symbolom nespochybnil, nebola to ani uhorská vláda, ani predstavitelia maďarského národného hnutia, jednoducho akceptovali, že tento územný znak môže byť používaný aj ako slovenský národný symbol. On sa samozrejme vyvíjal, najskôr to bol len čistý dvojkríž, strieborný dvojkríž v červenom poli, neskoršie, v čase úpadku heraldiky pribudli k nemu tri kopce, ktoré sa potom vysvetľovali ako Tatra – Matra – Fatra. Ony boli pôvodne zelené, ale aj v dnešnom maďarskom znaku sú zelené, ale v 19. storočí štúrovci ako zmenili aj výklad trošku, Tatra – Matra – Fatra na štíty Tatier. A keďže tie sú také sinavé, modré, tak zmenili aj farbu modrú, ktorá bola zároveň aj farbou slovenskou. Takisto tvár kopcov sa menil, keď sme, a teraz musím povedať, že v roku 1990 som bol spolu s heraldikom Vrtielom, akademickým maliarom Čisárikom a s politikom vtedajším, dnes už nebohým Romanom Zelenayom, spoluautor slovenskej štátnej symboliky, zástavy, erbu i pečate, neskôr som predkladal v tomto parlamente aj návrh štátnej prezidentskej štandardy. Takže prirodzene keď vznikol ten konflikt so Zväzom slovenského ľadového hokeja, heraldici, ktorí vedeli o týchto mojich aktivitách, sa obrátili na mňa, aby som nejakým spôsobom tieto veci zabezpečil.
A je príznačné, že niektorí ľudia nemajú vzťah k štátnym symbolom a rôznym spôsobom ich znevažujú. Nejde ani tak o štátne symboly ako také, ale to, čo hovoríme, národný znak Slovákov, ktorý všeobecne sa chápe ako dvojkríž na trojvrší bez toho, aby sme povedali, akým spôsobom tento dvojkríž má vypadať, či má mať konkávne, konvexné alebo hranaté hrany, či má byť, aké majú byť rozmery. Jednoducho tento znak alebo národný symbol k Slovenskej republike patrí, patrí k slovenskému národnému cíteniu a mnohí ľudia, nie všetci, ale mnohí ľudia chápu znevažovanie týchto symbolov ako znevažovanie seba samých a svojej dôstojnosti.
Takže v tomto zmysle je v návrhu zákona aj určitá represia, teda pokuta za zneužívanie alebo používanie tohto symbolu, ktorý je, ktoré by bolo nedôstojné, ale nie je cieľom tohto zákona pokutovať. Pretože úctu k štátnym symbolom, úctu k štátu, úctu k spoločenskému zriadeniu, v ktorom žijeme, nie je možné vynucovať násilím. Skôr ide o to, aby sme našich ľudí vychovávali, aby sme ich jednoducho viedli k tomu, aby si vážili to, čo nás nejakým spôsobom symbolizuje, pretože musím zodpovedne povedať, nikto si nás nebude vážiť, ak my sami seba si nebudeme vážiť. A vlastne naše považovanie samých seba je aj určitým spôsobom spojené s tým, ako si vážime svoje národné a štátne symboly.
Pamätáme si tu zopár incidentov, keď niektorí horlivci podpaľovali európske vlajky a jednoducho došlo to až k trestným stíhaniam a súdnym konaniam. No nerád by som bol, aby takéto konanie vo vzťahu k slovenským národným a štátnym symbolom viedlo k trestným konaniam. Skôr by som bol za to, aby sme vychovávali našich ľudí k tomu, že si majú vážiť seba samých, svojich spoluobčanov, svoju, svoju obec, svoj štát, svoju Slovenskú republiku.
Preto vás, vážení páni poslanci, prosím, aby ste podporili návrh tohto zákona do druhého čítania s tým, že heraldická komisia ministerstva vnútra ma požiadala aj o to, aby som do návrhu zákona začlenil nové zákonné zobrazenie národných a štátnych symbolov, ktoré by bolo prílohou tohto zákona. Ak uvedený návrh prejde do druhého čítania, budem sa snažiť tieto návrhy heraldickej komisie ako zobrazenie štátnych symbolov Slovenskej republiky do tohto zákona pripojiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 14:00 - 14:04 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som na rokovanie Národnej rady predložil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov je zvýšenie ochrany štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti, ktorý vychádza priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Tiež ochrana tradícií, ktoré súvisia s používaním štátnych symbolov, a aj ochrana štátnych symbolov pred ich znevažovaním v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe.
V súčasnosti vznikajú nejasnosti súvisiace s používaním štátnych symbolov, najmä pokiaľ ide o ich používanie pri reprezentovaní Slovenskej republiky v zahraničí. Nijakým spôsobom sa nerieši v aktuálnych predpisoch ochrana štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a štátnych symbolov v digitálnej podobe. Zároveň nie je úplne jasné, kedy môžeme hovoriť o znevažovaní štátnych symbolov, s čím súvisí aj nedostatočné definovanie kompetencií týkajúcich sa dohľadu nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch. V praxi sa tak stáva, že štátne symboly sú nedôstojne vyobrazované či napodobňované, čo je vzhľadom na dôležitosť štátnych symbolov z pohľadu upevňovania štátnosti neprípustné, keďže neúcta k štátnym symbolom je v skutočnosti neúcta k samotnému štátu, teda k nám, všetkým občanom Slovenskej republiky.
Navrhovanými úpravami zákona sa zvýši ochrana štátnych symbolov a spresnia sa kompetencie dohľadu nad zachovávaním zákonnosti pri používaní štátnych symbolov. Používanie štátnych symbolov v zahraničí priznáva štátnemu znaku osobitné postavenie. Novela tak isto definuje aj nové pojmy, ktoré úzko súvisia a bezprostredne taktiež majú vzťah so štátnymi symbolmi. Ide o znamenie štátneho znaku, ktoré sa používa v rôznych vyobrazeniach, a taktiež o národný symbol, ktorý má stáročnú tradíciu používania na našom území. Novelou sa upravujú zastarané pojmy, ktoré zákon používa, a nahrádzajú sa pojmami, ktoré sú uplatnené v súčasnom legislatívnom prostredí.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka, dovoľte mi, aby som týmto uzavrel uvedenie zákona a zároveň sa prihlásil ako prvý do diskusie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 15:09 - 15:25 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán poslanec, keď ste sa mi začali trošku miešať do remesla, dovoľte, aby som ja trošku vás skorigoval. Hovorili ste tu o posledných vládach, ktoré údajne sú vinné za to, čo sa stalo. Zabudli ste tam tú jednu, kde bolo OĽANO a bola to veľmi neúspešná vláda, dokonca sa sama pochovala. Takže nechcime, aby sme si tu vyčítali.
No ďalej, samozrejme, ste tu veľmi intenzívne hovorili, že poďme sa dohodnúť. A teraz mi povedzte, ruku na srdce, čo ste za tie tri roky urobili, akú ústretovosť voči vláde ste vy osobne, váš poslanecký klub alebo opozícia vyvinuli na to, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli smerom na to, alebo smerom k tomu, aby sme vypracovali nejakú koncepciu, čo je pre Slovensko prioritné. Okrem toho, že ste všetko, čo táto vláda pripravila, zrovnali pod zem, resp. zašľapali pod zem, nenašli ste nič pozitívne, čo by táto vláda urobila. Takže sú to také výkriky do tmy, ktoré nemajú reálnu, žiaľ, nemajú reálnu hodnotu, pretože skutočne by sme potrebovali, aby sme sa na niektorých veciach závažných dohodli.
No a tá posledná vec, ktorú by som chcel povedať. My už len dnes reparujeme to, čo liberálne myšlienky urobili v našej krajine v rámci transformácie. Keď sme tu mali pomerne fungujúci poľnohospodársko-priemyselný komplex, došlo k tomu, že sa tieto veci oddelili, poľnohospodári sa nechali úplne na seba a priemyselný komplex, ktorý bol na nich naviazaný, z väčšej miery bol zlikvidovaný. Takže my len napravujeme to, čo sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

5.2.2019 14:24 - 14:40 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca.
Pani poslankyňa, vy stále spomínate len o trhu, o trhu, ale trh nám tu produkuje také veci, že človek sa až niekedy chytí za hlavu, keď vidí dvojaké praktiky v obchodných reťazcoch, keď vidí pokazené mäso, však trh to napraví. Povedzte mi, ako trh vytlačí pokazené mäso, ktoré je lacnejšie a zdá sa, že je celkom dobré. No, takže v tomto zmysle tie vaše všetky útoky na reguláciu trhu, ktorý sa snažíme dať na nohy, pretože on je na hlavu. Tu sa všetko ženie za ziskom namiesto toho, aby sa hnalo všetko, aby bol spotrebiteľ spokojný. Trh všetko vyrieši, áno, spotrebiteľ bude spokojný, keď bude dostávať najlacnejšie, lebo trh to vyriešil, čo to bude na tom pulte, radšej pomlčme.
Ale upozornil by som na jednu vec, ktorá je tu dlhodobo, dnes som to mal napríklad na stretnutí s Nemcami. Jeden váš člen vášho poslaneckého klubu opäť hovoril o nulových dotáciách, váš poslanec tu sediaci hovoril minule, že dokiaľ v Európe budú nejaké dotácie, že našich poľnohospodárov nevybijeme, tak chcem sa teda opýtať, čo teda chcete urobiť s našimi poľnohospodármi, čo teda chcete urobiť s naším trhom. Prečo takýmto spôsobom vaša strana pristupuje k domácim výrobcom, prečo ich nechce vybiť teraz, čo s nimi urobí potom, keď budete pri moci?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 9:31 - 9:32 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ja si myslím, že poslanec má právo vysloviť sa aj k formálnym veciam, nielen k obsahovým. To je jedna vec.
Druhá vec je, samozrejme, že som vystúpil z klubu Slovenskej národnej strany, to bolo vo februári ’94, voľby boli v septembri ’94. Založili sme medzitým stranu, ale vystupovali sme ako nezávislí alebo nezaradení poslanci. Môžete si pozrieť do..., keď nájdete, tak sa vám ospravedlním. Ak, ale myslím si, že som takto nevystupoval v parlamente.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2019 9:27 - 9:28 hod.

Anton Hrnko
 

30.1.2019 16:26 - 16:34 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, uvedený zákon je v zmysle ženevskej konvencie, ktorá rozdeľuje ozbrojencov a neozbrojencov, teda kombatantov a nonkombatant, v priestore, kde sú vojaci v prípade, kde je konflikt, a zároveň vychádza v ústrety požiadavke biskupov katolíckej cirkvi, podľa kanonického práva katolíckej cirkvi je vojak len asimilati a soldati, teda vojaci nie sú vojaci v pravom slova zmysle, ale len prispôsobení vojakom a ich hlavnou úlohou je vykonávanie duchovnej služby v ozbrojených silách, v zložkách a tak ďalej.
Nebol by som úplný, keby som nepovedal, že Ekumenická rada cirkví, ktorá zastupuje duchovných v ozbrojených silách, ktorí nie sú v katolíckej cirkvi, ale v iných cirkvách, má v tejto otázke úplne iný názor, myslí si, že aj ich duchovní by mali byť ozbrojení takisto ako ostatní vojaci.
Teda čo je cieľom našej predloženej novely? Cieľom novely zákona je vytvorenie zákonnej možnosti pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou pôsobiace v Policajnom zbore Slovenskej republiky, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky alebo v ozbrojených silách Slovenskej republiky, spočívajúcej v nepridelení a nepoužívaní zbrane. Novela sa tak dotýka zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
Predkladaná novela zosúladí legislatívu Slovenskej republiky so ženevskými konvenciami, v ktorých sa na duchovnú službu hľadí ako na neozbrojenú, teda nekombatantov. Používanie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou pôsobiace v Policajnom zbore Slovenskej republiky, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky alebo v ozbrojených silách Slovenskej republiky majú za cieľ plniť úplne odlišné úlohy ako ostatní policajti, dozorcovia alebo vojaci.
Odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách sa uplatňuje aj v iných krajinách. Nie je to všeobecné, ale v krajinách ako Nemecko, Taliansko, Chorvátsko či Spojené štáty americké tento princíp, že vojenskí duchovní sú neozbrojení, je všeobecné a dlhodobo platný.
V súčasnosti sa osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou pôsobiacim v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách prideľujú zbrane a v niektorých prípadoch ich musia aj používať, napríklad počas povinných cvičných strelieb, ktoré musia absolvovať. V prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou síce zbraň pridelenú nemajú, ale používať ju musia počas povinných cvičných strelieb.
Predkladaná novela generálne nezakazuje osobám povereným duchovnou, pastoračnou službou v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách držať zbrane. Bude na rozhodnutí príslušnej cirkevnej autority, či svojim osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou umožní mať pridelenú zbraň a používať zbraň alebo nie.
V praxi môže nastať situácia, keď príslušná cirkev, cirkevná autorita generálne neudelí súhlas s pridelením a používaním zbrane vo vzťahu k všetkým jej osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou v ozbrojených silách a zboroch, ale aj v situáciách, keď takýto súhlas nebude udelený len individuálnej konkrétnej osobe poverenej duchovnou a pastoračnou službou. Napr. na základe jeho žiadosti vo vzťahu k jeho cirkevnej autorite z dôvodu výhrady vo svedomí.
Predkladaná novela tiež myslí na situácie, keď môže byť osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane počas výkonu jej služby v ohrození. Ak na to nastanú okolnosti, bude osobe poverenej duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana ozbrojeným zborom alebo ozbrojenými silami, ktorých je príslušníkom. Pod primeranou ochranou osoby poverenej duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane sa napríklad rozumie pridelenie neprestrelnej vesty, zavedenie režimových opatrení či pridelenie iného príslušníka so zbraňou na ochranu alebo iné vhodné ochranné opatrenia v závislosti od závažnosti možného ohrozenia osoby poverenej duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane. Osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane bude môcť aj sama požiadať svoj ozbrojený zbor alebo ozbrojené sily o poskytnutie primeranej ochrany, ak sa bude domnievať, že si to okolnosti vyžadujú. O poskytnutí primeranej ochrany rozhodne príslušný veliaci v ozbrojených zboroch alebo v ozbrojených silách.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti a službu verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
V tejto chvíli by som ešte chcel povedať, že vlastne tento návrh a požiadavka biskupov vychádza z celkovej tendencie, ktorá sa uplatňuje v katolíckej cirkvi po 2. svetovej vojne, keď katolícka cirkev najskôr trvala na tom, aby sa kňazi nejakým spôsobom dištancovali od politiky, aby boli pastiermi pre všetkých a nezapájali sa do praktického politického zápasu, teda aby nezastávali politické funkcie. A takisto ide aj o to, aby vlastne sa venovali tomu základnému, čo je ich povinnosť, a to je pastorácia.
Viem, že na tento môj návrh je veľa rozličných názorov, ale keďže ide o to, že v každom jednotlivom prípade bude rozhodovať vrchnosť cirkevná, takže by som umožnil, aby v slovenských ozbrojených silách vlastne bola rešpektovaná výhrada svedomia aj kanonické princípy niektorých cirkví, ktoré v ozbrojených silách pôsobia.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:07 - 16:09 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, musím teda povedať, že toto nebola určite vaša hviezdna chvíľa, keď ste vystúpili s vaším príspevkom.
No, ja osobne si myslím, že presne tu sa hodí aj to latinské príslovie, ktoré nebudem hovoriť po latinsky, ale poviem ho po slovensky, že "keby ste boli mlčali, boli by ste filozofom", lebo teraz ste len odhalili váš vnútorný svet, o ktorom vám tu už viacerí povedali, že je v príkrom rozpore so záujmami slovenského občana a slovenského prvovýrobcu potravín. Pretože, a to mi aj lekári podpíšu, že najlepšia strava pre ľudí je tá, ktorá je lokálne, pretože je na tú stravu navyknutý, generácie a generácie našich predkov, a preto aj najlepšie cez naše telo prechádza.
Takže nedotovať našich prvovýrobcov znamená podporovať tých druhých, pretože v Európe je systém dotácií na poľnohospodárstvo nie preto, že je to nejaký systém, ktorý kriví trh, ale preto, keby potraviny neboli dotované, tak väčšina ľudí by si ich nemohlo kúpiť za tie ceny, za ktoré sa vyrábajú. To je pravda o tom. Preto sú dotované potraviny, pretože priemyselná výroba do určitej miery vyťahuje kapitál z poľnohospodárstva.
A ísť proti tomu, aby sme podporovali našich poľnohospodárov, aby naši ľudia mali kvalitnú, zdravú domácu potravu, je skutočne, no, povedal by som, hodné ekologickej aktivistky.
Ďakujem.
Skryt prepis