Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

1.2.2019 o 9:27 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 1.2.2019 9:27 - 9:28 hod.

Anton Hrnko
 

30.1.2019 16:26 - 16:34 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, uvedený zákon je v zmysle ženevskej konvencie, ktorá rozdeľuje ozbrojencov a neozbrojencov, teda kombatantov a nonkombatant, v priestore, kde sú vojaci v prípade, kde je konflikt, a zároveň vychádza v ústrety požiadavke biskupov katolíckej cirkvi, podľa kanonického práva katolíckej cirkvi je vojak len asimilati a soldati, teda vojaci nie sú vojaci v pravom slova zmysle, ale len prispôsobení vojakom a ich hlavnou úlohou je vykonávanie duchovnej služby v ozbrojených silách, v zložkách a tak ďalej.
Nebol by som úplný, keby som nepovedal, že Ekumenická rada cirkví, ktorá zastupuje duchovných v ozbrojených silách, ktorí nie sú v katolíckej cirkvi, ale v iných cirkvách, má v tejto otázke úplne iný názor, myslí si, že aj ich duchovní by mali byť ozbrojení takisto ako ostatní vojaci.
Teda čo je cieľom našej predloženej novely? Cieľom novely zákona je vytvorenie zákonnej možnosti pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou pôsobiace v Policajnom zbore Slovenskej republiky, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky alebo v ozbrojených silách Slovenskej republiky, spočívajúcej v nepridelení a nepoužívaní zbrane. Novela sa tak dotýka zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
Predkladaná novela zosúladí legislatívu Slovenskej republiky so ženevskými konvenciami, v ktorých sa na duchovnú službu hľadí ako na neozbrojenú, teda nekombatantov. Používanie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou pôsobiace v Policajnom zbore Slovenskej republiky, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky alebo v ozbrojených silách Slovenskej republiky majú za cieľ plniť úplne odlišné úlohy ako ostatní policajti, dozorcovia alebo vojaci.
Odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách sa uplatňuje aj v iných krajinách. Nie je to všeobecné, ale v krajinách ako Nemecko, Taliansko, Chorvátsko či Spojené štáty americké tento princíp, že vojenskí duchovní sú neozbrojení, je všeobecné a dlhodobo platný.
V súčasnosti sa osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou pôsobiacim v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách prideľujú zbrane a v niektorých prípadoch ich musia aj používať, napríklad počas povinných cvičných strelieb, ktoré musia absolvovať. V prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou síce zbraň pridelenú nemajú, ale používať ju musia počas povinných cvičných strelieb.
Predkladaná novela generálne nezakazuje osobám povereným duchovnou, pastoračnou službou v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách držať zbrane. Bude na rozhodnutí príslušnej cirkevnej autority, či svojim osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou umožní mať pridelenú zbraň a používať zbraň alebo nie.
V praxi môže nastať situácia, keď príslušná cirkev, cirkevná autorita generálne neudelí súhlas s pridelením a používaním zbrane vo vzťahu k všetkým jej osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou v ozbrojených silách a zboroch, ale aj v situáciách, keď takýto súhlas nebude udelený len individuálnej konkrétnej osobe poverenej duchovnou a pastoračnou službou. Napr. na základe jeho žiadosti vo vzťahu k jeho cirkevnej autorite z dôvodu výhrady vo svedomí.
Predkladaná novela tiež myslí na situácie, keď môže byť osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane počas výkonu jej služby v ohrození. Ak na to nastanú okolnosti, bude osobe poverenej duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana ozbrojeným zborom alebo ozbrojenými silami, ktorých je príslušníkom. Pod primeranou ochranou osoby poverenej duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane sa napríklad rozumie pridelenie neprestrelnej vesty, zavedenie režimových opatrení či pridelenie iného príslušníka so zbraňou na ochranu alebo iné vhodné ochranné opatrenia v závislosti od závažnosti možného ohrozenia osoby poverenej duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane. Osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane bude môcť aj sama požiadať svoj ozbrojený zbor alebo ozbrojené sily o poskytnutie primeranej ochrany, ak sa bude domnievať, že si to okolnosti vyžadujú. O poskytnutí primeranej ochrany rozhodne príslušný veliaci v ozbrojených zboroch alebo v ozbrojených silách.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti a službu verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
V tejto chvíli by som ešte chcel povedať, že vlastne tento návrh a požiadavka biskupov vychádza z celkovej tendencie, ktorá sa uplatňuje v katolíckej cirkvi po 2. svetovej vojne, keď katolícka cirkev najskôr trvala na tom, aby sa kňazi nejakým spôsobom dištancovali od politiky, aby boli pastiermi pre všetkých a nezapájali sa do praktického politického zápasu, teda aby nezastávali politické funkcie. A takisto ide aj o to, aby vlastne sa venovali tomu základnému, čo je ich povinnosť, a to je pastorácia.
Viem, že na tento môj návrh je veľa rozličných názorov, ale keďže ide o to, že v každom jednotlivom prípade bude rozhodovať vrchnosť cirkevná, takže by som umožnil, aby v slovenských ozbrojených silách vlastne bola rešpektovaná výhrada svedomia aj kanonické princípy niektorých cirkví, ktoré v ozbrojených silách pôsobia.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:07 - 16:09 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, musím teda povedať, že toto nebola určite vaša hviezdna chvíľa, keď ste vystúpili s vaším príspevkom.
No, ja osobne si myslím, že presne tu sa hodí aj to latinské príslovie, ktoré nebudem hovoriť po latinsky, ale poviem ho po slovensky, že "keby ste boli mlčali, boli by ste filozofom", lebo teraz ste len odhalili váš vnútorný svet, o ktorom vám tu už viacerí povedali, že je v príkrom rozpore so záujmami slovenského občana a slovenského prvovýrobcu potravín. Pretože, a to mi aj lekári podpíšu, že najlepšia strava pre ľudí je tá, ktorá je lokálne, pretože je na tú stravu navyknutý, generácie a generácie našich predkov, a preto aj najlepšie cez naše telo prechádza.
Takže nedotovať našich prvovýrobcov znamená podporovať tých druhých, pretože v Európe je systém dotácií na poľnohospodárstvo nie preto, že je to nejaký systém, ktorý kriví trh, ale preto, keby potraviny neboli dotované, tak väčšina ľudí by si ich nemohlo kúpiť za tie ceny, za ktoré sa vyrábajú. To je pravda o tom. Preto sú dotované potraviny, pretože priemyselná výroba do určitej miery vyťahuje kapitál z poľnohospodárstva.
A ísť proti tomu, aby sme podporovali našich poľnohospodárov, aby naši ľudia mali kvalitnú, zdravú domácu potravu, je skutočne, no, povedal by som, hodné ekologickej aktivistky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 11:41 - 11:56 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Dubačová, ja chápem vaše rozhorčenie, ale myslím si, že plačete na nesprávnom hrobe, pretože zákonom o ozbrojených silách sa dá upravovať len to, čo sa dotýka ozbrojených síl. Ostatné všetko patrí do úplne iných oblastí.
A ešte jednu vec by som vám chcel povedať, keď už tak hovoríte, existuje tu nejaké ústavné zriadenie, existujú nejaké ústavné práva a na základe týchto ústavných zriadení a práva je to, že to, čo nie je zakázané, je pre občana povolené. Naopak, pre štátne orgány, ktoré môžu robiť len to, čo majú zákonom prikázané.
Nuž a neviem, odkiaľ beriete tie údaje, pretože som sa s nimi nestretol, že by v radoch ozbrojených síl narastal počet sympatizantov extrémizmu. To by som si takéto niečo nikdy nedovolil tvrdiť, pretože intímne poznám ozbrojené sily Slovenskej republiky, pracoval som na ministerstve obrany 16,5 rokov, predtým som bol vo výbore pre obranu a bezpečnosť, teraz som pre obranu a bezpečnosť, takže tieto veci pokladám za, z vašej strany za nejaké neoprávnené osočenie ozbrojených síl.
A keď už hovoríme o tom extrémizme, tak extrémizmus nie je len ľavicový a pravicový, ale sú všelijaké iné extrémizmy, ja by som tu chcel, nechcem ukázať na nikoho, hneď napríklad čechoslovakistický extrémizmus, slniečkarský extrémizmus a aj tam by sme sa mali potom na tie extrémizmy pozrieť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 10:58 - 11:00 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. No, vzhľadom na vaše vystúpenia musím povedať, že toto patrilo k jedným z konštruktívnejších vystúpení, ale mám tu jednu otázku na vás a pravdepodobne to súvisí celkovo aj s tým, na čo ste poukázali.
Totižto od roku ´93, keď bol zriadený výbor pre obranu a bezpečnosť suverénnej Slovenskej republiky, predseda výboru vždy dostal od armády výstroj aj s riadnym označením, že predseda výboru. Aj ja to mám. A keď chodím na cvičenia, kde ma pozvú, napríklad na Lešť, tak jednoducho vzhľadom na situáciu, ktorá sa tam vyvíja, aby tam človek nechodil v poltopánkach a s viazankou, tak chodíme v týchto uniformách. Je to už tradícia. No tak ja neviem, do akej miery toto má byť chápané ako priestupok. Pretože politik, ktorý je napríklad ministrom na vnútre alebo na obrane, predsa je súčasťou tohto stroja.
Takže na toto by som, pán Dostál, potreboval od vás odpoveď, alebo resp. ako to navrhujete riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 12:07 - 12:08 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Grendel, ďakujem vám, že ste umožnili pani poslankyni Remišovej opäť sa ukázať, že jej etalón je už nielen v kompách, v poľnohospodárstve, v reťazcoch, ale aj v otázkach Policajného zboru. Skutočne je to etalón, treba si to vážiť.
Ale poďme teraz k veci. Pán Grendel, ako keby ste prišli včera z Marsu. Vy neviete, čo sa tu udialo od marca aj pod vaším, aj pod vedením pani Remišovej a ďalších členov opozície? Že ste si vynútili zmenu existujúceho policajného zákonu a že vládna koalícia išla vám v ústrety? A teraz, keď to prišlo na lámanie, keď sme to podľa tých návodov, ktoré ste spolu z ulice diktovali, urobili, zrazu sa vám to nepáči. Tak povedzte, čo chcete?! A nie raz hore, druhý raz dole, raz na kompu, potom zas do reťazcov a teraz znovu do Policajného zboru. Takto sa nedajú riešiť veci.
Jednoducho povedali ste, že chcete meniť, zmenili sme a teraz sa vám to nepáči, prečo? Ja viem, že by ste radi ten svoj chaos, ktorý máte vo svojej strane, preniesli do celej spoločnosti, ale, žiaľbohu, ešte sú tu stále normálni ľudia, ktorí vám ten chaos nepripustia urobiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 19:00 - 19:06 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, ďakujem za udelené slovo. Na rokovanie Národnej rady predkladám spolu s mojimi kolegami návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.
Cieľom tejto novely zákona je vytvorenie zákonnej možnosti pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou pôsobiace, teda tie osoby, v Policajnom zbore Slovenskej republiky, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky alebo v ozbrojených silách Slovenskej republiky spočívajúcej v nepridelení a nepoužívaní zbrane. Novela sa tak dotýka zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Predkladaná novela zosúladí legislatívu Slovenskej republiky so ženevskými konvenciami, v ktorých sa duchovná služba považuje za službu nekombatantov, teda ľudí, ktorí nenosia zbrane.
Použitie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou pôsobiace v Policajnom zbore Slovenskej republiky, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky alebo v ozbrojených silách Slovenskej republiky majú za cieľ plniť úplne odlišné úlohy ako ostatní policajti, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo vojaci. Odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených silách a zboroch uplatňujú aj v iných krajinách sveta, napríklad v takých najzaujímavejších, v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku či Spojených štátoch amerických. Tam vlastne duchovní nie sú oprávnení, resp. nemajú pridelenú služobnú zbraň.
V súčasnosti sa osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou pôsobiacim v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách prideľujú zbrane a v niektorých prípadoch ich musia aj používať, napríklad počas povinných cvičení strelieb, ktoré musia absolvovať. V prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou síce zbraň pridelenú nemajú, no používať ju počas povinných cvičení a strelieb musia.
Predkladaná novela generálne nezakazuje osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou v ozbrojených silách a v ozbrojených zložkách držať zbrane. Bude na rozhodnutí príslušnej cirkevnej autority, či svojim osobám povereným duchovnou a pastoračnou prácou v týchto zboroch dovolí alebo nedovolí mať pridelenú a používať zbraň, alebo nie. V praxi môže nastať situácia, keď príslušná cirkevná autorita generálne neudelí súhlas s pridelením a používaním zbrane vo vzťahu k všetkým jej osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách, ale aj situácia, keď takýto súhlas nebude udelený, len individuálne konkrétnej osobe poverenej duchovnou a pastoračnou službou, napríklad na základe jeho žiadosti vo vzťahu k jeho cirkevnej autorite z dôvodu výhrady vo svedomí.
Predkladaná novela tiež myslí na situácie, keď môže byť osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane počas výkonu jej služby v ohrození. Ak na to nastanú okolností, bude osobe poverenej duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana ozbrojeným zborom alebo ozbrojenými silami, ktorých je príslušníkom. Pod primeranou ochranou osoby poverenej duchovnou
a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane sa napríklad rozumie pridelenie nepriestrelnej vesty, zavedenie režimových opatrení či pridelenie iného príslušníka so zbraňou na ochranu alebo iné vhodné obranné opatrenie v závislosti od závažnosti možného ohrozenia osoby poverenej duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane. Osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane bude môcť aj sama požiadať svoj ozbrojený zbor alebo ozbrojené sily o poskytnutie primeranej ochrany, ak sa bude domnievať, že si to okolnosti vyžadujú. O poskytnutí primeranej ochrany rozhodne príslušný veliaci v ozbrojených silách alebo v ozbrojených zložkách.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne, žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby vo verejnej správe pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Na záver by som chcel ešte podotknúť, že rôzne cirkvi majú k tomuto návrhu zákona odlišný prístup, preto v návrhu zákona nie je generálne stanovené, že sa príslušníkom ozbrojených zborov a ozbrojených síl v duchovnej službe neprideľujú zbrane, ale záleží to na cirkevnej vrchnosti, ako sa k danému problému postaví.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 15:40 - 15:41 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Pán Mizík, máte veľký kríž na klope, ale nič kresťanské vo vašom vystúpení nebolo. Žiaľ, v dnešnom svete sa nás dotýka všetko. Nepokoje v Iraku, nestabilita na Strednom východe, bez ohľadu na to, kto a ako to spôsobil, sa nás dotýka bytostne. Vidíme, čo sa deje v západnej Európe, lebo sa spustili prúdy ľudí, ktorí utekajú pred nestabilitou. My tam nejdeme nič rozvracať, naši vojaci tam idú budovať, naši vojaci idú učiť tých ľudí, aby opäť sadli za správne stoličky a riadili si svoju krajinu tak, aby už neprodukovala nebezpečie v celom svete. Takže nič, áno, podľa vás sa nás to netýka, podľa mňa sa nás to týka, pretože ak bude, nebude Blízky východ bezpečný bez ohľadu na to, kto ho rozvrátil, nebude bezpečná asi ani naša krajina. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2018 15:17 - 15:17 hod.

Anton Hrnko
Ďakujem, otázka bola na pani ministerku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 15:09 - 15:16 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené, vážení páni poslanci, preložený návrh zákona sa nerodil ľahko, pretože aj veci, ktoré mal riešiť k spokojnosti verejnosti, k spokojnosti nás všetkých, neboli ľahké. V každom prípade bol veľmi dôležitý alebo je veľmi dôležitý a táto novela najmä v tom, že rieši postavenie Úradu inšpekčnej služby, ktorá bola veľmi kontroverzná, v minulosti vytvárala aj určitým spôsobom právny, právnu neistotu keďže niektorí sudcovia Najvyššieho súdu si tieto veci vykladali rôznym spôsobom. Takže dúfam, že po prijatí tejto novely všetky tieto kontraverzie zaniknú a bude zákon veľkým prínosom pre všetky veci, ktoré bude treba v tejto oblasti riešiť. Boli určité kontraverzie okolo menovania riaditeľa Policajného zboru a myslím, že tieto veci sa vyriešili a hlasovanie ukáže, že sa prijmú dobré znenia, také, ktoré budú na prospech všetkým, ktorým tento zákon bude slúžiť.
Do zákonu sa však dostala jedna vec, ktorá súvisí s možnosťou odvolávania sa príslušníkov Policajných zborov na výbory Národnej rady, teda týchto zložiek na výbory Národnej rady. Myslím si, že výbory Národnej rady nemajú takúto ústavnú povinnosť ani zákony to neukladajú, hoci je tu niektorý zákon, ktorý hovorí o preskúmavaní rozhodnutí, a robí to výbor, ale to je výbor špeciálny, nie je to výbor, ktorý sa zakladá na kontrolu konkrétnych ministerstiev, ale na kontrolu rozhodnutí Národnému bezpečnostnému úradu.
Napriek tomu, keďže je tu určitá kontroverznosť, došli sme k dohode s ústavnoprávnym výborom na tom, že kým sa nevyriešia všetky otázky s tým súvisiace, tieto záležitosti, ktoré boli v návrhu zákona vložené, z toho vynecháme. Preto navrhujem vzhľadom na predložený nasledujúci môj pozmeňovací návrh, aby body 10, 11 a 13 spoločnej správy boli vyňaté na osobitné hlasovanie. A ďalej navrhujem pozmeňujúci návrh, ktorý vám bol rozoslaný, 15-ch a viac poslancov, ako pozmeňujúci návrh Roberta Madeja a Antona Hrnka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, a to nasledovne:
1. V čl. VI sa body 1, 3, 5 a 6 vypúšťajú. Doterajšie body 2 a 4 sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Z vládneho návrhu zákona sa navrhuje odstránenie preskúmavania vybavovania sťažností smerujúcich proti postupu príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. Preskúmavanie sťažností sa javí ako inštitút kvázi mimoriadneho opravného prostriedku a táto činnosť má povahu administratívneho konania, čo prináleží výkonnej moci, exekutívnej. Národná rada Slovenskej republiky a jej orgány sú zložkou zákonodarnej moci, ktorej v zmysle jej kompetencií nepatrí právo rozhodovať o individuálnych právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ktoré na druhej strane prislúcha výkonnej moci alebo moci súdnej. V prípade neschválenia tohto pozmeňujúceho návrhu by došlo k porušeniu vzájomných bŕzd a protiváh, ako i k porušeniu princípu trojdelenia štátnej moci, keď by sa zo zákonodarného orgánu – výboru Národnej rady Slovenskej republiky stal orgán rozhodujúci o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v kvázi administratívnom konaní, ktorého podrobnosti právny predpis neupravuje v dostatočnom rozsahu.
Ďalej, po druhé. V čl. VII sa slová „1.januára 2019" nahrádzajú slovami „1. februára 2019".
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. VII sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
– v čl. II 11. bode § 567o v nadpise sa slová „1. januára" nahrádzajú slovami „1. februára" a v texte § 567o sa slová „1. januárom" nahrádzajú slovami „1. februárom" a slová „31. decembra 2018" nahrádzajú slovami „31. januára 2019",
– v čl. III 38. bode § 287j v nadpise sa slová „1. januára" nahrádzajú slovami „1. februára", v § 287j ods. 1 sa slová „15. januára" nahrádzajú slovami „15. februára", v § 287j ods. 2 sa slová „do 31. decembra 2018" nahrádzajú slovami „do 31. januára 2019", v § 287j ods. 3 sa slová „1. januáru" nahrádzajú slovami „ 1. februáru", slová „1.januára" sa nahrádzajú slovami „1. februára" a slová „31. decembra 2018" sa nahrádzajú slovami „31. januára 2019" a v § 287j ods. 4 sa slová „1. januáru" nahrádzajú slovami „1. februáru".
Odôvodnenie: Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o). Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis