Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 16:38 hod.

Bc.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 16:38 - 16:40 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, dotkol si sa Jaguaru v Nitre, alebo, resp. pri Nitre. Ja som z Nitry a veľmi vnímam námietky ľudí a oprávnené námietky ľudí, kam smerovala táto pre štát významná investícia. Slovensko je veľmi malá krajina, čo sa týka rozlohy. Stačilo by túto investíciu presunúť o pár stovák alebo pár desiatok kilometrov ďalej do Banskej Bystrice, do Rimavskej Soboty, do Lučenca, kde by všetkými desiatimi Slováci brali takúto pracovnú príležitosť, ako majú v Nitre Nitrania, alebo, resp. ľudia z okolitých obcí. Lenže pre ľudí žijúcich na západnom Slovensku v Nitre plat 700 – 800 euro, ktorý sa im ponúka vo fabrike Jaguari, je niečo neprijateľné, alebo, resp. tam nepracujú. Preto vláda dovolila, aby vo fabrike Jaguari pracovali Rumuni, ľudia z Balkánu, Vietnamci, Ukrajinci a zastávajú tieto pracovné pozície. Nikomu nepriniesla táto investícia úžitok. Sú s ňou len starosti a na tých úrodných poliach, na ktorých stojí táto veľká, ozrutná betónová fabrika, už nikdy nič nevyrastie. Keď sa všetky automobilky zo Slovenska rozhodnú, že odídu, alebo ekonomická situácia bude taká, že autá nepôjdu na odbyt, tak ja neviem, čo budeme jesť. Či budeme jesť tie betónové a železobetónové kusy alebo tie plodiny, ktoré mohli vyrásť na týchto fabrikách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 16:05 - 16:07 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, je všeobecne známe, že v exekučných konaniach častokrát dochádza k zbytočným prieťahom, vďaka ktorým mnoho povinných prichádza o svoj majetok, alebo týmto majetkom nemôžu disponovať, nemôžu disponovať svojimi financiami na bankovom účte. Povinní sa tak častokrát dostávajú do kolotoča dlhov, z ktorých sa len veľmi ťažko môžu dostať. Treba mať na zreteli, že na Slovensku evidujeme dnes viac ako 3,5 mil. exekúcií, ako vyplýva z Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky III/ÚS/309/2015 zo dňa 22. septembra 2015. K obrane okresného súdu o nedostatočnom personálnom obsadení súdu a s tým súvisiacou jeho neprimeranou zaťaženosťou predstavujúcou podľa okresného súdu objektívne okolnosti majúce negatívny dopad na plynulosť konania vo veci sťažovateľky, poukázal Ústavný súd na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej v súlade s medzinárodným štandardom uplatňovania dohovoru platí, že personálne problémy justičného systému nezbavujú štát zodpovednosti za zbytočné prieťahy v súdnom konaní. Námietka personálnych komplikácií nemá povahu okolnosti, ktorá by vylučovala alebo znižovala zodpovednosť súdu za rozhodnutie vo veci občana, ktorý sa naň obrátil.
V dnešnej spoločnosti je neakceptovateľné, aby sa stal občan, ktorý bol povinný v exekučnom konaní a splatil si všetky svoje záväzky, obeťou zbytočných prieťahov súdu alebo súdneho exekútora a prakticky tak prišiel o možnosť disponovať so svojimi majetkovými právami. Pre kohokoľvek je mimoriadne nepríjemné a častokrát doslova likvidačné, ak sa z hľadiska krátkodobej či dlhodobej zlej finančnej situácie siaha na jeho majetok prostredníctvom exekútora. Nikto vo vyspelej spoločnosti nechce byť dlžníkom a spôsobovať tak druhému zbytočnú majetkovú škodu.
No napriek tomu môže takáto situácia nastať aj bez zavinenia dlžníka. Snaha povinného včas splatiť všetky dlhy exekútorovi a vrátiť sa naspäť do dobrej finančnej kondície, je dnes marená úradníkmi, ktorí nemajú uzákonenú lehotu na faktické zastavenie exekúcie.
Pre ochranu majetkových práv občanov Slovenskej republiky je preto nutné stanoviť zákonné lehoty na rozhodnutie súdu, ako aj súdneho exekútora o zastavení exekúcie, nakoľko exekúcia je závažným zásahom do majetkového práva povinného.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2019 16:03 - 16:03 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés, Rastislav Schlosár a Stanislav Drobný predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej činnosti, tzv. Exekučný poriadok, a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je zaviesť lehotu, v ktorej má byť rozhodnuté súdom a súdnym exekútorom o zastavení exekúcie, keďže dnes sa taká lehota v správnom poriadku neupravuje.
Toľko na úvod a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:42 - 15:43 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem. V súčasnosti podľa platnej legislatívy musí účastník konania v prípade prehratého súdneho sporu uhradiť protistrane všetky trovy konania, teda náklady, ktoré súviseli s predmetným súdnym procesom a ktoré na ne vynaložila protistrana.
V tomto prípade musí povinný účastník konania v bezodkladne určenej lehote uhradiť všetky vyčíslené trovy konania. V zmysle uvedeného má povinný možnosť podať proti rozhodnutiu súdov o určení výšky trov konania sťažnosť, avšak podanie takejto sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť trov konania protistrane. Z praktického hľadiska, ak súd rozhodne o oprávnenosti sťažnosti povinného a na základe tejto sťažnosti zníži výšku trov konania, povinný si musí nárokovať vyplatenie, vyplatených trov konania od protistrany. Tento proces trvá častokrát niekoľko týždňov a pre povinného to môže znamenať výrazne zaťažujúci zásah do jeho aktuálnych majetkových pomerov.
Máme za to, že v právnom štáte by mal povinný plniť svoju povinnosť protistrane až po skončení konania o sťažnosti, v ktorom sa preskúma správnosť výroku o výške náhrady trov konania. Ak súd v rámci preskúmania potvrdí alebo upraví výšku trov konania, povinný ju bude musieť zaplatiť protistrane v primeranej lehote.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:40 - 15:41 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marián Kotleba, Ján Kecskés, Rastislav Schlosár a Martin Beluský predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.
Cieľom uvedenej novely zákona je odstránenie neprimerane zaťažujúcej povinnosti pre sťažovateľa, ktorý je povinný platiť náhrady trov konania prakticky ešte pred právoplatným rozhodnutím súdu.
Toľko na úvod a zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:33 - 15:36 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ešte raz ďakujem za slovo. V súčasnosti sa príjmy niektorých dôchodcov pohybujú na hranici chudoby. Častokrát musia rozmýšľať, či zaplatiť poplatky za energie, alebo si na recept kúpiť lieky, alebo si dožičiť nejaké slušné jedlo. Dnešní starobní dôchodcovia sú tí, ktorí budovali súčasný štát, a len na základe nízkeho príjmu v minulosti im dnes Sociálna poisťovňa vypláca nízky dôchodok. Pre nízke príjmy sú dôchodcovia mnohokrát za vidinou dosiahnutia väčšieho príjmu vystavení vplyvom rôznych pokusov o získanie ich majetku, ktorý im zostal, či už prostredníctvom rôznych agentúr, ktoré vykupujú pozemky pod významné štátne investície a dôchodcom ponúkajú a vyplácajú veľmi nízke ceny za ich pozemky, cez klamárov, ktorí im údajne prišli vrátiť preplatky za energie a namiesto toho ich okradnú, až po šmejdov, ktorí im vďaka vplyvom psychológie predajú nekvalitný tovar za astronomické ceny. Samozrejme, netreba zabúdať aj na rodinné pomery, kde starostliví rodičia či starí rodičia prepíšu svoj dom na potomkov, a tí ich z tohto domu jednoducho vyhodia na ulicu.
Situácií, pri ktorých sa dôchodcovia stávajú terčom takýchto útokov čoraz viac pribúda. Z hľadiska neznalosti zákona a priveľkej dôverčivosti sa stávajú ľahkou korisťou pre ľudí, ktorí ich chcú oklamať a získať pre seba finančný prospech. Hoci majú možnosť obrátiť sa s občianskoprávnou žalobou na príslušný súd, z dôvodu nutnosti zaplatiť vysoké súdne poplatky nakoniec túto žalobu nepodajú a nedomôžu sa spravodlivosti.
Súčasné znenie zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov upravuje výšku súdneho poplatku na 6 % z ceny predmetného konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba. Pre dôchodcov, ktorí sa stali obeťou minimálne z jedného zo spomínaných nehanebných činov a zostali tak bez peňazí či majetku, nie je možné zaplatiť právneho zástupcu, nieto ešte vyrubený 6 % súdny poplatok. Častokrát sú teda pochybné prevody majetku alebo nákup drahého nekvalitného tovaru neriešené a odložené ad acta.
Z hľadiska uvedeného navrhujeme, aby sa poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, boli oslobodení od povinnosti platenia predmetného súdneho poplatku. Je to v záujme právneho štátu aj sociálnej spravodlivosti. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:31 - 15:32 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés a Rastislav Schlosár a Stanislav Drobný predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely je oslobodenie starobného dôchodcu, predčasného starobného dôchodcu a invalidného dôchodcu od platenia súdnych poplatkov v občianskoprávnom konaní.
Toľko na začiatok a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:20 - 14:21 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, samozrejme vo svojom vystúpení si presne trafil do čierneho, presne si pomenoval, o čom Slovenská, kedysi, národná strana je, presne si pomenoval, aká je politika Andreja Danka. A vidíš, aké ťažké kalibre na teba vo faktických teraz nasadili, aké dve panie poslankyne a konečne aj pána Soboňu počujeme v tomto parlamente vystupovať. Hovoria o, tebe hovorili o nenávisti len preto, len preto, že si povedal pravdu. Ale presne to je politika SNS-ky. Ak sa chcem zbaviť nepriateľa, tak sa ho pokúsim zničiť. Dnes budú kázať o tom, ako ma vyzerať politická strana, čo ani svojím spôsobom oni sami nedodržujú. A zajtra príde čo? Budete rozpúšťať strany, pretože vy si poviete, že vy to viete najlepšie, alebo vy ste tí elitári, ktorí môžu rozhodovať o osudoch Slovákov na Slovensku, alebo čo?
Čiže, Milan, super pomenované, vidno, že si trafil do čierneho, a uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 10:24 - 10:25 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Martin, ja ťa len doplním, alebo respektíve aby som ostatným kolegom uviedol informáciu. Na Slovensku máme registrovaných viac ako 3 300-tisíc automobilov, ktoré vyprodukujú počas celej svojej životnosti viac ako 62 mil. ton CO2. To je veľmi veľké číslo, ktoré si asi nevieme predstaviť, a prerábka vozidiel na CNG alebo LPG systém je ten najradikálnejší spôsob, ako súčasne, a teda aj najlacnejší, najekonomickejší spôsob, ako súčasne vozidlo, ktoré produkuje vysoké emisie, dokáže teda, respektíve len takouto malou prerábkou znížiť o 20, 30, 40 % produkovaných emisií. Čiže je to úplne jednoduchý spôsob, ako výrazne znížime emisie na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 10:15 - 10:20 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v septembri roku 2015 začala celým svetom rezonovať kauza s emisiami, takzvaný Dieselgate. Išlo o používanie spodného softvéru, ktorý ovplyvňoval emisné výsledky testov automobilov. Po prepuknutí tejto kauzy sa začali objavovať ďalšie pochybnosti v metodike testovania automobilov a nimi produkované emisie a tým pádom sa zaviedol nový systém, nový cyklus merania s názvom WLTP. Tento cyklus má dlhšie skúšobné trasy a vyššie priemerné rýchlosti testovaných vozidiel. Výsledky testovania a zavedenie nového limitu vyprodukovaných emisií jednotlivých automobilov spustilo vlnu vyradenia motorizácií, resp. doplnenie ďalších aktívnych prvkov znižovania emisií do automobilov. Kým dodnes museli mať namontovaný tzv. filter pevných častíc len naftové motory, po novom ich musia mať aj tie benzínové.
Prestavby vozidiel jazdiacich na LPG, CNG či LNG nie sú na Slovensku žiadnou novinkou. Za niekoľko desiatok rokov sa tieto systémy zdokonaľujú a zefektívňujú. Dnes sú na takej úrovni, že jazda na LPG, CNG či LNG nie je prakticky rozoznateľná ako jazda na benzín. Výhoda prevádzky vozidla na plynový pohon má nielen ekonomický, ale aj ekologický charakter.
Ako vyplýva z ekologického prehľadu jednotlivých typov palív vozidiel, spaľovacie motory využívajúce LPG alebo CNG na rozdiel od tých benzínových či naftových motorov neprodukujú žiadne tuhé emisie, ako sú sadze, dym, prach a oxidy síry a ani olovnaté zlúčeniny. Obsahujú menej oxidu uhoľnatého, Cl, menej karcinogénov a jedovatých aromatických uhľovodíkov, napríklad ako sú benzén alebo benzpyrén. Oproti jazde na benzín vyprodukuje jazda na LPG alebo CNG na 1 kilometer až o 20 % menej gramov CO2.
Európska únia si určila cieľ, že do roku 2020 bude každé jedno vozidlo vypúšťať najviac 95 gramov CO2 na kilometer. V roku 2016 podľa analýzy Európskej environmentálnej agentúry priemerná hodnota vyprodukovaného CO2 na Slovensku dosahovala 124,8 gramov CO2 na kilometer. S cieľom znižovať vyprodukované emisie sa Slovensko prihlásilo k záväzku Európskej únie a sľúbilo, že do roku 2020 bude jazdiť minimálne 10 % vozidiel na alternatívne palivá. Keďže v roku 2016 bolo na Slovensku evidovaných len 2,1 % vozidiel jazdiacich na alternatívne palivá, je evidentné, že svoj záväzok voči Európskej únii nesplní.
Vzhľadom na vývoj ekologickej záťaže u nás či vo svete navrhujeme zatraktívniť nákup a prevádzku vozidiel jazdiacich na alternatívny pohon či palivo najväčšej skupine vlastníkov vozidiel, a teda podnikateľom. A to tým spôsobom, že vozidlá jazdiace na LPG, CNG alebo LNG, alebo teda iné palivá a pohony budú oslobodené od dane z motorových vozidiel. Prerábka už existujúcich benzínových vozidiel na tieto plyny či iné alternatívne palivá sa stane pre podnikateľské subjekty ekonomicky zaujímavá ako z hľadiska znižovania nákladov na prevádzku vozidiel, tak z hľadiska znižovania produkovaných emisií.
Každé fyzické osoby nie sú spravidla platcami dane z motorových vozidiel. Zavádzame preto novú formu dotácie na prerábku vozidiel na inštalácie plynových technických zariadení. Každej fyzickej osobe tak vznikne nárok na dotáciu vo výške 500 eur pri prerábke vozidla na LPG alebo na CNG.
Nami predkladaný návrh zákona má veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis