Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

6.12.2018 o 14:15 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 6.12.2018 14:15 - 14:19 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, naozaj ma veľmi teší, že napĺňame sľuby aj plány v sociálnej politike, aby sa dobrá ekonomická kondícia krajiny stále viac pretavovala do adresného prerozdeľovania verejných zdrojov smerom k mladým ľuďom, rodinám, seniorom, nezamestnaným, ale aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. V každom prípade platí, že samozrejmou súčasťou budúceho štátneho rozpočtu sú všetky sociálne opatrenia, ktoré sme pripravili v priebehu roka 2018, ale aj tie, ktoré finalizujeme a nadobudnú účinnosť až v budúcom roku.
Výdavky rezortu práce rastú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 o 101 miliónov eur a to najmä vo výdavkoch na sociálnu inklúziu. Dôvodom nárastu je predovšetkým novelizácia zákonov o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. V rámci výdavkov na sociálnu inklúziu sa v roku 2019 rozpočtujú výdavky a príspevky v hmotnej núdzi, dotačné programy pre deti z nízkopríjmových skupín a dávky na podporu rodiny, prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či ďalšie dávky sociálnej pomoci a podpory. A nebudem ani hovoriť o téme navyšovania miezd, na ktorú som odpovedal už v predchádzajúcej otázke a ktorá je tiež súčasťou aj výdavkov v sociálnej oblasti.
Slovensko ako celá Európa čelí nízkej pôrodnosti a dôležité je preto podpora a sociálna ochrana mladých rodín s deťmi, kompenzácia straty ich príjmu počas starostlivosti o deti, ako aj pomoc pri čoraz náročnejšom zosúlaďovaní rodinných a pracovných povinností rodičov. Podpora rodiny prostredníctvom rodinných dávok je určená všetkým rodičom bez ohľadu na ich príjem. Potenciálom pre lepšie cielenie rodinnej politiky je podmienka získania dávok s nízkym príjmom domácnosti.
Celková podpora rodiny predstavuje výdavky v sume až 756 miliónov eur a prevažnú časť týchto výdavkov na podporu rodiny predstavuje prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na prídavok na dieťa sa v roku 2019 rozpočtuje 320 miliónov eur, čo oproti schválenému rozpočtu v roku 2018 predstavuje nárast o ďalších skoro 6 miliónov eur. A dôvodom je výraznejší rast výšky prídavku v roku ´19 oproti predchádzajúcemu obdobiu. Na rodičovský príspevok sa v roku 2019 rozpočtuje 382 miliónov, čo je opäť viac o 9,15 milióna, ako tomu bolo v roku 2018.
Nemôžem nespomenúť aj zavedenie výkonu opatrení súvisiacich s ambulantnou a terénnou formou v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately. Posilňuje sa finančná podpora náhradnej starostlivosti o dieťa zvýšením príspevkov tak, aby čo najviac detí vyrastalo v rodinnom prostredí. Daňový bonus na deti do šesť rokov sa zdvojnásobuje. Výška daňového bonusu na dieťa bude 22,17 eura mesačne, pričom za dieťa pod šesť rokov to bude 44,34 mesačne a spolu to ročne bude 532 eur navyše. A nárok na daňový bonus majú tí, čo zarobia ročne aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. To je opäť podpora tých, ktorí pracujú a majú deti.
Jedným z najdôležitejších sociálnych opatrení je zavedenie bezplatného stravovania v materských a základných školách v roku 2017, pretože v tomto roku sa stravovalo v našich školách iba 381-tisíc žiakov z celkového počtu 516-tisíc a z detí rodín v hmotnej núdzi malo obedy zadarmo iba 56-tisíc z nich. Na jedného žiaka tak bude štát prispievať sumou euro dvadsať.
Ďakujem vám všetkým za podporu všetkých zákonov, ktoré v roku 2019 ešte výrazne zlepšia sociálnu situáciu mnohých okruhov ľudí, o ktorých som hovoril v úvode tejto otázky. A som veľmi rád, že zákony, ktoré zlepšujú postavenie ľudí na Slovensku, zvyšujú ich kvalitu, nachádzajú veľkú podporu u vládnej koalície a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 6.12.2018 14:09 - 14:14 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, kolegyne, kolegovia, naozaj neskrývam úprimnú radosť z toho, že ste včera na rokovaní Národnej rady schválili prvý, historicky prvý vyrovnaný rozpočet Slovenskej republiky na rok 2019. Je to dôležitý nielen finančný, ale hlavne politický odkaz a dôkaz, že k správe vecí verejných pristupujeme naozaj veľmi zodpovedne a s jasnou víziou. A ukazuje sa veľmi jasne, že vládna koalícia je schopná sa dohodnúť na cieľoch, naplnenie ktorých umožní našej krajine ďalej rásť a napredovať. A chcel by som vám, všetkým voleným zástupcom občanov úprimne poďakovať za včerajšiu podporu, ktorú návrh rozpočtu v Národnej rade dostal.
Slovenská ekonomika dosahuje vysoké tempá rastu a vláde záleží na tom, aby aj občania pocítili priaznivý vývoj ekonomicky vo svojich životoch. A preto pokiaľ výkonnosť slovenskej ekonomiky umožňuje, je našou povinnosťou preniesť tieto dobré hospodárske výsledky medzi čo najširšie vrstvy obyvateľstva a neponechať z nej profitovať iba malú časť. A vláda robí všetko pre to, aby spravodlivo prerozdelila disponibilné zdroje medzi všetkých ľudí na Slovensku, ktorí to potrebujú.
Na včerajšej tlačovej konferencii predsedovia koaličných politických strán hovorili o navýšení peňažných prostriedkov pre jednotlivé oblasti verejného života. Vyššie financovanie znamená plnohodnotnejšie verejné služby. Či sa už jedná o bezprostredný nárast miezd, zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, zvýšenie environmentálnych služieb, posilnenie vonkajšej aj vnútornej obrany, stabilizáciu poľnohospodárskeho sektora s dopadom na ceny potravín a v neposlednom rade aj samotnú sociálnu sféru. Občania, opatrenia uvedené v niektorých prípadoch pocítia občania priamo, inde pocítia nepriamo.
Rozpočet na budúci rok tvorí všetky predpoklady na to, aby sa úroveň a kvalita života ľudí na Slovensku opäť výrazne zlepšila. Chceme mať zo Slovenska republiku modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu a som rád, že aj v tejto oblasti sme sa zásadne posunuli vpred. Pravdepodobne najbezprostrednejšie občania pocítia nárast miezd vo verejnom sektore, zvyšovanie minimálnej mzdy, ale aj opatrenia štátu na lepšie ohodnotenie práce v noci, cez víkendy a sviatky. Minimálna mzda stúpne od januára budúceho roka z doterajších 480 na 520 eur. Vyššie výplaty sa týkajú viac ako 150-tisíc zamestnancov, a to tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Vláda, odborári a samospráva dospeli ku kolektívnej dohode a v najbližších dvoch rokoch tak dôjde k historicky najvyššiemu zvyšovanie platov zamestnancov verejnej správy. V roku 2019 o 10 percent a už o ďalších dvanásť mesiacov v roku 2020 o ďalších desať percent. Toto zvýšenie sa týka 350-tisíc zamestnancov štátu, počnúc všetkými profesiami, vrátame školníkov, učiteľov, vedeckých pracovníkov, zamestnancov v domovoch sociálnych služieb či referentov na obecných a mestských úradoch. A v niektorých profesiách sa zvýšenie mzdy bude pohybovať v rozmedzí od 40 až do 160 eur mesačne. Za veľmi podstatné však považujem aj to, že rozpočet reaguje aj na zmenu zákona o verejnej službe. Zmena sa v budúcom roku premietne do nových platových tabuliek, pritom najnižšia platová tarifa už bude na úrovni minimálnej mzdy. Ide teda tak isto o historický prelom a je to najvyššie zvyšovanie platov pre verejnú správu od roku 2004, odkedy funguje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa. Štedrejšia dlaň verejných financií má svoje odôvodnenie v dobrých ekonomických parametroch, ktoré sa darí zabezpečiť viac príjmov v oblasti daní a povinných odvodov.
Na oblasť vzdelávania sú v rozpočte na rok 2019 vyčlenené zdroje v objeme štyri miliardy. Vyrovnaný rozpočet umožní zlepšiť aj podmienky nástupu nových učiteľov, či zmeniť podmienky pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Prvýkrát v histórii sa v rámci rozpočtových možností darí odmeňovať aj justičných pracovníkov. A možno tiež pristúpiť aj k zásadnej reforme odmeňovania vojakov a k nárastu ich platov. V rozpočte sme nezabudli ani na našich poľnohospodárov, kde rozpočet ráta s rezervou minimálne 50 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia môže na základe rozpočtu klásť väčší dôraz na ochranu životného prostredia, na zabezpečenie opatrení proti suchu, či na odstránenie starých environmentálnych záťaží. Zvýšia sa napríklad aj financie pre rezort dopravy, ktoré majú slúžiť na cesty a železnice. A rozpočet na rok 2019 počíta aj s tým, že poklesne DPH na ubytovanie z dvadsať na desať percent a zavedú sa dotované rekreačné poukážky na dovolenku na Slovensku.
Od januára si polepšia aj dôchodcovia, kde priemerný starobný dôchodok by mal vzrásť o ďalších 11 euro 50 centov a bude predstavovať úroveň približne 454 eur.
Rád by som sa pristavil ešte pri oblasti zdravotníctva. Celkové príjmy sa tu na rok 2019 predpokladajú vo výške 5,04 miliardy eur s medziročným nárastom 243,8 milióna eur. Ide o zásadný podiel na raste zdrojov. Ide o najvyšší a historicky najväčší rozpočet pre zdravotníctvo opäť v histórii Slovenskej republiky a pevne verím, že ho občania pocítia aj na zvýšenej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 6.12.2018 14:03 - 14:09 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, dámy a páni, aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Ukrajine vnímame naďalej ako vážnu a všetci s napätím sledujeme vývoj situácie na Ukrajine, ako aj reakcie Ruska a Ukrajiny. Celá kauza má nielen právny, ale aj vojenský rozmer. A pre Slovensko v tomto štádiu konfliktu je dôležité, aby medzi Ruskom a Ukrajinou nedochádzalo k ďalšej eskalácii napätia.
Bezprostredne po vyostrení situácie u nášho východného suseda som počas minulého týždňa zvolal viaceré operatívne porady a mimoriadne rokovania bezpečnostných a obranných zložiek Slovenskej republiky a začiatkom tohto týždňa som rokoval aj s vedením rezortu hospodárstva našich plynárenských spoločností.
Dvadsiateho ôsmeho novembra som zvolal operatívnu poradu s cieľom v širšom spektre posúdiť pripravenosť Slovenskej republiky na možný vývoj vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou a následne bolo zvolané aj mimoriadne rokovanie Národného bezpečnostného analytického centra. Na tomto rokovaní bolo prijaté rozhodnutie ponechať stupeň ohrozenia Slovenska na súčasnej úrovni dva a v prípade ďalšej eskalácie napätia medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou bude zvážené vydanie rozhodnutia o začatí činnosti Národného bezpečnostného analytického centra v režime 24-hodinovej prevádzky.
Keďže stále je v platnosti vyhlásenie ukrajinského prezidenta o stave vojnového ohrozenia v 10-tich administratívnych oblastiach Ukrajiny, časť obyvateľstva Ukrajiny sa môže začať presúvať z východných častí Ukrajiny na západ, čo môže vytvárať tlak na prekročenie našej hranice. Preto situáciu monitorujeme a môžem potvrdiť, že k zvýšenému prílivu ukrajinských občanov, ktorí by nelegálnou cestou prekračovali našu hranicu, zatiaľ neprišlo.
Chcem vás ubezpečiť, že v najvyššom záujme Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky je hájiť záujmy jej občanov a Slovenská republika je pripravená brániť suverenitu a územnú celistvosť nášho štátu. Slovenská republika si dôsledne plní úlohy stráženia spoločnej slovensko-ukrajinskej hranice, a teda aj schengenského priestoru.
Doposiaľ naše bezpečnostné a spravodajské zložky nezaznamenali indikátory, ktoré by naznačovali bezprostredné ohrozenie našej bezpečnosti. V prípade akéhokoľvek narušenia hraníc ozbrojené sily dokážu nasadiť disponibilné sily a prostriedky. Pre okamžité nasadenie sú k dispozícii príslušníci Policajného zboru a cudzineckej a hraničnej polície na monitorovanie slovensko-ukrajinskej zelenej hranice. Sme pripravení vysporiadať sa aj s prípadnými humanitárnymi problémami. Na riešenie možných utečeneckých kríz prichádzajúcich z Ukrajiny má Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spracovaný pohotovostný plán nasadenia síl a technických prostriedkov v prípade príchodu vysokého počtu nelegálnych migrantov na vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky s Ukrajinou.
O pripravenosti príslušných subjektov na zvládnutie možnej krízovej situácie informovala ministerka vnútra na včerajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Musím však zdôrazniť, že štátne orgány a orgány verejnej moci priebežne vzniknutú situáciu monitorujú, no zároveň nechcú bezdôvodne traumatizovať a strašiť spoločnosť.
Vo vašej otázke sa pýtate aj na pripravenosť Slovenskej republiky zvládnuť prípadnú energetickú krízu. Keďže ide o mimoriadne dôležitú otázku, ktorá sa týka nielen zabezpečenia chodu našej ekonomiky, ale aj dodávok energií pre obyvateľstvo, bola uvedená otázka predmetom môjho záujmu začiatkom tohto týždňa. V oblasti energetickej bezpečnosti, ak by pod vplyvom eskalácie krízy došlo k obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok zemného plynu, boli preverené zásoby zemného plynu a môžem konštatovať, že Slovensko má zásoby týchto komodít nad zákonom stanovenú lehotu, a preverili sme tiež pripravenosť reverzného toku plynovodu tak, aby sme boli aj naďalej schopní zásobovať Slovenskú republiku aj z iných zdrojov ako zo vstupného bodu na východe Slovenska. Spolu s ministrom hospodárstva sme rokovali s predstaviteľmi všetkých plynárenských spoločností o zabezpečení plynulých dodávok plynu počas zimného obdobia a pripravenosti na riešenie prípadných výkyvov, respektíve obmedzení v dodávkach plynu. Podobnú situáciu už musela vláda riešiť aj v roku 2009 a následne boli prijímané viaceré opatrenia na zlepšenie zaistenia a zvýšenie rezerv v zásobách plynu, ktoré dnes máme, a dnes je preto situácia podstatne lepšia. Kapacitami, ktorými dnes disponujeme, vieme v nasledujúcich mesiacoch pokryť spotrebu podnikov, ale aj domácností. A v súčasnosti všetky dodávky plynu z Ruskej federácie cez Ukrajinu idú podľa dohodnutého normatívneho režimu.
Slovensko prostredníctvom diplomatických opatrení bude aj naďalej vplývať na obidva zúčastnené štáty s cieľom vyhnúť sa ďalšiemu vyhroteniu napätia v regióne. A Slovenská republika, ktorá v januári 2019 preberá ročné predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, bude v tomto kontexte aj pokračovať a situácia na Ukrajine bude jednou z priorít nášho predsedníctva v OBSE a Slovensko ostane verné svojej konzistentnej zahraničnopolitickej pozícii založenej na dodržiavaní medzinárodného práva.
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 6.12.2018 14:02 - 14:03 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov, ktorí sú poverení zastupovaním. Neprítomný je pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste, zastupuje ho pani ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka zastupuje minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga. Ministerku vnútra Denisu Sakovú zastupuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka zastupuje minister spravodlivosti Gábor Gál a minister obrany Peter Gajdoš bude zastupovaný podpredsedníčkou vlády Slovenskej republiky a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pani Gabrielou Matečnou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2018 19:46 - 19:53 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem za možnosť vystúpiť ešte pred tým, ako začnete prerokovávať bod 7 vášho programu, ktorým je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dokumentu OSN, tzv. Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorý máte na stole ako tlač 1233.
Ako predseda vlády Slovenskej republiky som rád, že Národná rada Slovenskej republiky venuje primeranú pozornosť aj tejto oblasti a prijímaniu medzinárodných dokumentov, a bol by som rád, aby ste pred samotným rokovaním, ktoré vás čaká, poznali postoj vlády Slovenskej republiky k tomuto paktu a k tomuto dokumentu.
Pripomínam, že už pred tromi alebo štyrmi týždňami som verejne vyhlásil, že vláda Slovenskej republiky pod mojím vedením neurobí nič, čo by akýmkoľvek spôsobom mohlo ohroziť alebo obmedziť suverenitu Slovenskej republiky, alebo by mohlo mať akýkoľvek dopad na bezpečnosť občanov a krajiny ako takej. A tento postoj sa nijakým spôsobom nemení.
A preto vás chcem oficiálne informovať, že postoj vlády Slovenskej republiky, a ja som ho už v nedeľu na pôde Bruselu oficiálne oznámil, je, že slovenská vláda má výhrady k samotnému textu Marrákešského protokolu a nemieni sa dať zaviazať takýmto dokumentom, pretože Slovenská republika je suverénnou krajinou, ktorá si má právo sama dirigovať a rozhodovať a tvoriť národnú migračnú politiku, ktorú musí mať plne pod kontrolou. Slovenská republika je krajinou, ktorá rozoznáva legálnu a nelegálnu migráciu a nelegálnu migráciu nepovažuje za prínosnú, ale považuje ju za škodlivú a za migráciu, ktorá prináša aj vážne bezpečnostné riziká ohrozenia nielen pre Slovensko, ale aj pre celý kontinent, kde sa takáto migrácia deje. A z mnohých krajín máme konkrétne skúsenosti, ako sa zmenila bezpečnostná situácia po príchode migrantov, o ktorých nikto nevedel, odkiaľ sú, čo sú, aký je ich zámer a kde sa v krajine hýbu. A preto chcem potvrdiť, že Slovenská republika bude vždy sama rozhodovať o tom, ktoré opatrenia v oblasti migrácie prijme, koho do krajiny vpustí, aké má mať vzdelanie, z akej krajiny má pochádzať, kde má pracovať, kde bude bývať a ako sa tu bude správať.
A preto vás chcem uistiť, že vláda Slovenskej republiky nijakým spôsobom nevybočuje z týchto zásad, ktoré sú jasné nielen tento týždeň, ale už niekoľko rokov, a vláda pod mojím vedením neotočí z našej zahranično-politickej orientácie, ale neotočí ani od časti migrácie, pretože si povedzme úprimne a jasne a pripomeňme si to, Slovenská republika bola krajinou, ktorá ako prvá odmietla povinné kvóty. Slovenská republika bola krajinou, ktorá podala žalobu na Európsku komisiu za rozhodnutie väčšinovým hlasovaním o povinných kvótach, a na tejto pozícii Slovenská republika nič nemení. A Slovenská republika dá jasne najavo, že sa necíti a sa nebude cítiť viazaná žiadnym z opatrení, ktoré by viedli k realizácii časti Marrákešského protokolu, a vyhradzujeme si právo, aby sme v oblasti migrácie prijímali vlastné rozhodnutia, suverénne rozhodnutia, prijímali vlastnú legislatívu a nedovolili si nanútiť riešenia, ktoré nie sú v súlade s politikou Slovenskej republiky.
V tomto duchu bude aj oficiálne stanovisko vlády Slovenskej republiky, ktoré dáme jasne najavo všetkým, ktorí majú pochybnosť o našom postoji. Ja som o tomto postoji informoval aj kolegov premiérov na stretnutí v Bruseli na mimoriadnom summite v nedeľu, ktorý sa venoval, samozrejme, brexitu. Je mnoho ďalších krajín, ktoré začínajú mať rovnaké pochybnosti, rovnako v nemeckom parlamente bude parlament. Je mnoho ďalších krajín, ktoré začínajú mať rovnaké pochybnosti, rovnako v nemeckom parlamente bude parlament diskutovať o stanovisku, ktorým chce dať najavo, že tak isto nebudú záväzné pre nemeckú legislatívu žiadne ustanovenia tohto paktu a že Nemecko zostáva naďalej suverénne v tvorbe svojej legislatívy. Niektoré krajiny svoje stanovisko vyjadrili už v procese, niektoré krajiny sa prihlásia k tomuto ešte teraz. A preto chcem garantovať, že vláda Slovenskej republiky bude vždy chrániť bezpečnosť občanov Slovenskej republiky a bude chrániť suverenitu Slovenskej republiky a bude vždy dbať na to, aby sme rozhodnutia v tak závažnej otázke prijímali suverénne a sami. A preto vám chcem poďakovať za váš postoj a poďakovať za podporu, pretože tak ako je nakoncipované uznesenie, respektíve ako tak sledujem názor naprieč politickým spektrom, je plne v súlade s pozíciou vlády a ja budem rád, keď rozhodnutie vlády, ktoré sme prijali a ktoré dlhodobo prezentujeme, nájde podporu aj v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, pretože to dáva vláde ešte silnejší mandát, keď jej názor je takto široko podporený aj v Národnej rade Slovenskej republiky.
Toto vystúpenie ešte pred rokovaním som neurobil preto, aby ste nemohli na mňa reagovať, ale aby som vám možno ušetril aj čas, pretože máte pred sebou ešte veľké množstvo programu, čaká nás rozpočet a rôzne ďalšie veci, aby ste nemuseli vo svojich vystúpeniach vyjadrovať akúkoľvek pochybnosť, ako sa zachová vláda Slovenskej republiky. Postoj vlády Slovenskej republiky som vám tlmočil jasne a garantujem vám, že ako predseda vlády nedovolím, aby zo strany vlády bol urobený akýkoľvek akt, ktorý by nás akýmkoľvek spôsobom mohol zaviazať k tomu, aby sme sa pripojili k tomuto protokolu, respektíve neurobíme žiadnu aktivitu, ktorá by mohla byť vnímaná ako akýkoľvek prejav súhlasu s prijatím tohto paktu.
Toľko za vládu Slovenskej republiky a ďakujem vám veľmi pekne, že ste si ma vypočuli. Všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

13.9.2018 14:19 - 14:20 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj za túto otázku. Sčasti som vám na ňu odpovedal už v tej prvej, ale dovolím si povedať o ďalšej iniciatíve, ktorú chystáme. Ešte pred letnými prázdninami som uznesením požiadal jednotlivých členov vlády, aby nám teraz v jesennom období priniesli každý za seba a za svoj rezort balík opatrení, ktoré by mali pomôcť a napĺňať našu ďalšiu ambíciu vytvoriť zo Slovenska takzvaný, nazvali sme ho, priateľský štát. To znamená štát, ktorý zbytočne neobťažuje občana alebo spoločnosť nejakými požiadavkami, ale vie fungovať do istej miery maximálne autonómne bez toho, aby potreboval interakciu s občanom a s občanom komunikoval len v nevyhnutných prípadoch.
Očakávam, že budeme svedkami od jednotlivých rezortných ministrov, že budeme svedkami rôznych návrhov, ktoré znížia a zjednodušia nám život. Nie je to len o byrokracii, niekedy je to o až prehnanej regulácii, ktorú sme tak nejakým spôsobom za 25 rokov svojej existencie zaviedli do nášho právneho systému, niekedy, samozrejme, pod rúškom implementácie európskych smerníc. Popri bežnej implementácii základných smerníc častokrát naše odborné útvary na rôznych ministerstvách do toho vniesli ešte mnohé slovenské špecifiká a v mnohých prípadoch sa ukazuje, že si škodíme, pretože sme preregulovaní viacej, ako je regulovaná Únia v priemere, a kde sme častokrát, a ten výraz častokrát zaznieval u bežných občanov, že sa niekedy tvárime pápežskejšie ako od pápeža. A niekedy navytvárame toľko rôznych predpisov a regulácií, že dokonca bránime rozvoju v mnohých oblastiach, či už poskytovania drobných služieb, alebo založenia si podnikania, alebo naozaj úprav nejakých, nejakých objektov a tak ďalej.
Nebudem hovoriť o problematickom celom spôsobe stavebných konaní a povoľovaní, o rôznych iných predpisoch, ktoré vyžadujú úrady veterinárnej alebo teda takzvaná naša hygiena, ktorá keď príde do podniku, tak vyžaduje naozaj také veci, ktoré ak by ste navštívili obdobnú reštauráciu alebo zariadenie vo Francúzsku, v Taliansku, Nemecku alebo niekde inde, tak podľa predpisov Slovenskej republiky by museli dve tretiny týchto zariadení okamžite zavrieť, prelepiť páskou a nedovoliť tam nikomu sa napiť ani vody, nieto ešte najesť. A preto by sme mali byť svedkami a ja urobím všetko pre to, aby sme prezentovali teda na jeseň a začiatkom budúceho roku veľký rad opatrení v jednotlivých agendách, kde budeme postupne zjednodušovať si život navzájom a vytvárať tak priestor možno pre našich úradníkov, aby menej trávili času v kanceláriách prehadzovaním papierov, ale tí, ktorí majú napríklad vykonávať kontrolu v rôznych oblastiach, aby radšej každý deň boli na uliciach, navštevovali firmy, navštevovali tie oblasti, ktoré kontrolovať majú, a aby tak efektívne skôr sme kontrolovali dodržiavanie jednoduchších zákonov, ako keď ich chceme z kancelárií byrokraticky tak skomplikovať, že už radšej nakoniec človek ani nič nerobí, lebo sa v tej spleti zákonov nevyzná. Takže toto bude druhá vlna. Myslím si, že takisto nájdeme u vás podporu, tak ako sme ju našli aj pri jednomyseľnom schválení zákona boja proti byrokracii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 13.9.2018 14:15 - 14:19 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 14:09 - 14:14 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, súčasná vláda, ako aj predchádzajúca vláda, ktorá vzišla z volieb do Národnej rady v roku 2016, si vytýčila ako jeden z primárnych cieľov boj s byrokraciou, resp. odstraňovanie neprimeraného nadmerného administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov.
V programovom vyhlásení vlády sa vláda zaviazala, že bude znižovať bremeno byrokracie v rôznych sférach spoločnosti, napríklad v daňovo-odvodovom systéme, v sociálnom poistení, v školstve, vo vede a výskume, v zdravotníctve, v poľnohospodárstve, v potravinárstve a vo verejnom obstarávaní, a naším cieľom bolo hneď od začiatku navrhnúť systematické, konkrétne, ale hlavne realistické opatrenia na radikálne zjednodušenie regulačného a právneho rámca na znižovanie administratívneho zaťaženia, tzv. debyrokratizácia, ktorá najviac trápi občanov a podnikateľov po celom Slovensku.
Prvým koncepčným materiálom bola Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, ktorú som mal tú česť predložiť ešte ako podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a bola schválená v septembri 2016. Naplnili sme tak jeden z našich programových cieľov, ktorým je podpora elektronickej a automatizovanej komunikácie so štátnymi a verejnými inštitúciami a jej optimalizácia.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyvrcholením úprimného úsilia vlády bolo predloženie vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, takzvaný zákon proti byrokracii, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 15. mája 2018, za čo aj tu na tomto mieste vám chcem všetkým úprimne poďakovať. Proti schváleniu tohto zákona nezahlasoval v Národnej rade Slovenskej republiky ani jeden prítomný poslanec a zákon proti byrokracii bol schválený v Národnej rade jednohlasne.
Historicky prvý zákon zameraný proti byrokracii vstúpil do platnosti len nedávno 1. septembra a niektoré ustanovenia ako výpisy a odpisy z registra trestov alebo potvrdenia o návšteve školy, o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení a daniach nadobudnú platnosť až neskôr, konkrétne od 1. januára 2019 a neskôr. Uvedený zákon, ako isto dobre viete, zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať dáta pri svojej úradnej činnosti, ktoré má vo svojich informačných systémoch, a zároveň oslobodzuje občanov a fyzické osoby aj právnické osoby od povinnosti predkladať tieto najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občana a štátu. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a výpisy a odpisy z registra trestov.
Zníženie a odbúranie neúčelnej, nadmernej a zbytočnej administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb sa stáva skutočnosťou. Zákon proti byrokracii mení 167 zákonov, dotýka sa 12 nariadení vlády, 68 vyhlášok a ôsmich opatrení. A od tohto momentu orgány verejnej moci už nemôžu požadovať preukazovanie skutočností uvedených v listinných výpisoch príslušných registrov, pokiaľ si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy, alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.
Ide však iba o prvý krok z celého radu opatrení, takzvaného princípu jedenkrát a dosť, ktoré vláda Slovenskej republiky pripravila a bude postupne rozširovať o ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré už občania nebudú povinní štátu dokladovať v listinnej podobe. V príprave je napríklad aj projekt o dátovej integrácii, ktorý by sa mal začať od polovice roku 2019.
Implementáciou tohto zákona začíname novú etapu komunikácie občana a podnikateľov s úradmi. V aplikačnej praxi sa v súčasnosti uskutočňujú požadované úkony, dolaďujú sa, samozrejme, technické detaily a prebiehajú školenia zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí musia razantne zmeniť svoje doterajšie myslenie a svoje postupy, pretože si to vyžaduje naozaj náležitú prípravu a veľkú dôkladnosť. Zákon proti byrokracii sa dotýka priamo minimálne 40-tisíc úradníkov, ktorí prichádzajú do styku s týmto novým systémom. A v zákone, čomu sa ja veľmi teším, je konečne aj sankcia za jeho porušenie od tisíc do päťtisíc eur pre inštitúciu, ktorá by nerešpektovala tento zákon a naďalej terorizovala občana alebo firmu požadovaním dokumentov, ktoré si vie získať aj sama.
Po zavedení takýchto opatrení do praxe by sa mohlo reálne ušetriť a občanom a firmám by zostalo v peňaženkách viac než 13 mil. eur a mali by sme im ušetriť viac ako 600-tisíc hodín ich drahocenného času, ktorý doteraz míňali pobehovaním po úradoch a žiadaním rôznych výpisov. Takže sa veľmi teším, že sa pod vedením nového pána podpredsedu darí tento zákon uvádzať do praxe, a želám si, aby tak, ako to k 1. 9. bolo pri týchto troch rôznych dokumentoch, v nasledujúcich mesiacoch sme boli svedkami odbúravania ďalších a ďalších byrokratických opatrení v našom štáte.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 13.9.2018 14:09 - 14:14 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, dámy a páni, programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky uvádza, že zvyšovanie finančného ocenenia sa bude realizovať u všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom aj na začínajúcich učiteľov.
Pokiaľ ide o problematiku odmeňovania začínajúcich pedagogických zamestnancov, ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu navrhuje zvyšovanie platov učiteľov na začiatku kariéry úpravou ich tarifného platu začínajúceho učiteľa na základnej alebo strednej škole pri zohľadnení ohláseného 10-percentného zvyšovania platov od 1. 1. 2019. Napríklad v súčasnosti začínajúcemu učiteľovi zaraďovanému v 9. platovej triede prináleží tarifný plat 731 eur. Po už schválenom 10-percentnom zvyšovaní od 1. 1. 2019 sa začínajúcemu učiteľovi zvýši tarifný plat na 805 eur. Po schválení navrhovaného zvyšovania platov učiteľov špecificky na začiatku kariéry sa začínajúcemu učiteľovi zvýši tarifný plat o 9,5 % na cirka 832 eur.
Valorizácia platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a rovnako učiteľov vysokých škôl a vývojových a výskumných zamestnancov sa v zmysle dohody sociálnych partnerov uskutoční v roku 2019 a v roku 2020 formou nariadenia vlády po podpise príslušnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o 10 % každý rok.
Som veľmi rád a chcem veľmi pekne poďakovať paniam poslankyniam a pánom poslancom, ktorí odsúhlasili poslanecký návrh, že je možné podpísať kolektívnu dohodu aj na viac ako jeden rok, čo garantuje naozaj stabilitu zvyšovania platov zamestnancov verejnej správy, ale aj pedagógov, kde v priebehu dvanástich mesiacov dôjde k výraznému navýšeniu platov o pätinu, to znamená o 20 percent.
Je veľmi potešiteľné, že sa tak už niekoľko rokov v rade darí výrazne zvyšovať platy našich učiteľov nad priemer bežného rastu platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe, to znamená, platy pedagógov posledné roky vždy rastú rýchlejším tempom, ako rastú platy iným zamestnancom v štátnej a verejnej správe. Som rád, že aj za tohto volebného obdobia už došlo k zvýšeniu platov trikrát po 6 % a ešte do konca volebného obdobia by sa mali dvakrát výrazne zvýšiť platy našim pedagógom, čím ich postupne chceme dostať na avizovanú úroveň 85 % zárobku, priemerného zárobku vysokoškolských pracovníkov v Slovenskej republike.
Naším cieľom je mzdu začínajúceho pedagóga zvýšiť tak, aby bola zaujímavá aj pre mladého človeka, ktorý si chce po skončení štúdia založiť rodinu a pritom chce pracovať ako učiteľ. Prvý krok bude vykonaný už v roku 2019, ďalší bude nasledovať už o rok neskôr. Chceme, aby noví učitelia, ktorí ukončia pedagogické fakulty, nastupovali za lepších podmienok ako ich predchodcovia, a toto považujeme za kľúčové.
Na tomto mieste ale chcem pripomenúť, že aj v prípade začínajúcich učiteľov nepôjde len o štandardné navyšovanie nástupného platu v tej základnej tarife o 10 a 10 %, ale pán podpredseda vlády a minister financií spolu s pani ministerkou školstva pripravujú opatrenie, špeciálne opatrenie, akým spôsobom by sa skokovo mohli od 1. 9. 2019, to znamená v nasledujúcom školskom roku, výrazne zvýšiť nástupné platy začínajúcich učiteľov nad rámec štandardného navyšovania 10 % a 10 % v roku ´19 a ´20, pretože v opačnom prípade nebudeme schopní – hlavne v regiónoch, ako je Bratislava alebo ekonomicky dobre prosperujúce regióny – prilákať učiteľov do tejto praxe. Takže konkrétny návrh špeciálneho opatrenia na nárast začínajúcich pedagógov bude predstavený v priebehu roka 2019 a už návrh rozpočtu, ktorý predloží pán podpredseda vlády a minister financií do Národnej rady, bude v sebe mať zakomponovanú určitú rezervu, aby toto špeciálne skokové navýšenie platov začínajúcich učiteľov od 1. 9. 2019 aj v sebe obsahovalo.
Pokiaľ ide o druhú časť vašej otázky, chcem uviesť, že v súčasnosti je v legislatívnom procese, a včera ste o ňom hlasovali, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Chcem veľmi pekne poďakovať, že našiel včera podporu až 138 poslancov a bol postúpený do ďalšieho štádia.
Predmetný návrh upúšťa od roztrieštenosti existujúceho systému odmeňovania zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, nakoľko redukuje súčasný počet stupníc platových taríf na tri a návrh ponecháva základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré žiada z platových taríf; v ktorej žiadna z platových taríf už nebude pod úrovňou minimálnej mzdy, čomu sme naozaj čelili niekoľko rokov dozadu aj napriek tomu, že vždy boli zamestnancovi doplácané mzdy do úrovne minimálnej mzdy a zákon nebol nikdy porušovaný.
Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať za podporu a verím, že budeme môcť naozaj byť svedkami v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov najvýraznejšieho rastu platov zamestnancov štátnej a verejnej správy v histórii Slovenskej republiky, a pevne verím, že to ocenia všetci, ktorí poctivo a zodpovedne pracujú pre našu republiku, pre našu samosprávu a pre ďalšie organizácie, ktoré sú financované z verejných financií.
Ďakujem veľmi pekne. Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 13.9.2018 14:02 - 14:03 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení podpredsedovia Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegovia ministri, dovoľte mi, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomný je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, zastupuje ho podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Ministerku vnútra Denisu Sakovú, ktorá je na zahraničnej pracovnej ceste, zastupuje minister hospodárstva Peter Žiga.
A prečítam členov vlády, na ktorých neboli položené žiadne otázky, a preto sa hodiny otázok dnes nezúčastňujú: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ministerka kultúry Ľubica Laššáková, minister spravodlivosti Gábor Gál a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Na týchto všetkých nie sú položené otázky, a preto ich ospravedlňujem z hodiny otázok.
Ďakujem.
Skryt prepis