Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2018 o 15:59 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2018 15:59 - 16:02 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Do tretice, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o návrh zákona, ktorého spolugestorom je aj Národný bezpečnostný úrad a ktorým sa do národného právneho poriadku preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady z júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii, tzv. smernica NIS.
Smernica NIS predstavuje prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je vyjadrením európskeho konsenzu v otázkach bezpečnostných opatrení v kybernetickom priestore a základných povinností na úseku bezpečnosti, ktoré musia byť v kľúčových sektoroch splnené. Zároveň definuje základný rámec pre spoluprácu orgánov verejnej moci na národnej úrovni, ako aj v európskom priestore. Skutočným cieľom navrhovanej právnej úpravy však nemajú byť len zjednotené bezpečnostné opatrenia. Skutočným cieľom tohto návrhu zákona je vybudovanie dôveryhodného kybernetického prostredia, prostredia, v ktorom sa v súčasnosti odohráva čoraz väčšina, čas, alebo väčšia časť aktivít súkromného života, ako aj komunikácie so štátom pri elektronických službách e-Governmentu, prostredia, v ktorom sa v našom každodennom fungovaní čoraz častejšie pohybujeme. Preto je veľmi dôležité, že príprave návrhu predchádzala široká odborná diskusia, workshopy a stretnutia na tému spôsobu transpozície smernice NIS do nášho národného právneho poriadku na národnej, ale aj európskej úrovni.
Návrh zákona bol vypracovaný nielen na základe podnetov a po konzultáciách s orgánmi verejnej moci, ale aj na základe podnetov a diskusií so zástupcami odbornej verejnosti. Bezpečný kybernetický priestor sa totižto týka nás všetkých.
Návrh zákona vytvára priestor pre konkurenčné prostredie v oblasti zamestnávania kvalifikovaných bezpečnostných pracovníkov na strane štátu, sústreďuje oznamovanie bezpečnostných incidentov v jednom informačno-komunikačnom bode a štandardizuje bezpečnostné požiadavky v celoslovenskom meradle v súlade s medzinárodnými štandardmi, čím prispieva k harmonizácii zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti v európskom prostredí. V potrebnej miere tiež vypĺňa právnu medzeru v súvislosti s kybernetickou obranou, a to úpravou príslušných zákonov na úseku zabezpečenia obrany štátu v krízových situáciách. Kybernetická bezpečnosť obsiahnutá v navrhovanom zákone a navrhovaná úprava kybernetickej obrany tak vytvoria efektívny rámec pre preventívne, ako aj reaktívne opatrenia nielen v čase bežného života, ale aj v čase ohrozenia štátu.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženej vládnej novely zákona, predloženom návrhu zákona ako takého.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2018 15:49 - 15:56 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Možno pár slov na záver. Ja som si veľmi pozorne vypočul vystúpenia všetkých kolegov a musím povedať, že regionálne rozdiely v rámci krajiny, to nie je problém len Slovenskej republiky. Samozrejme Slovenská republika patrí k tým krajinám Európskej únie, kde tie regionálne rozdiely medzi tou najrozvinutejšou a tou zaostalejšou časťou sú jedny z najvýraznejších. Ale v rámci Európskej únie stále takéto problémy pretrvávajú aj v iných krajinách a aj napriek značným investíciám sa ani tam nedarí tie rozdiely zmenšovať takým tempom, ako by sme si všetci predstavovali. Preto môžte mať názor na tento spôsob alebo snahu znížiť tie rozdiely na Slovensku rôzny, ale myslím si, že je správne, ak sa regionálne rozdiely pretavili aj do špeciálneho zákona a konkrétne okresy získali špeciálny status. A to nielen vo vzťahu k akčným plánom, ku ktorým sa na chvíľku ešte vrátim, ale aj k tomu, že vďaka tomuto dnes aj v oblasti eurofondov sú vypisované špeciálne výzvy, ktoré slúžia len rozvinutým regiónom a kde môžu predkladať svoje projekty len subjekty z týchto regiónov, čo im dáva väčšiu šancu na svoj ďalší rozvoj.
Áno, akčné plány sme robili pred tým rokom aj niečo po prvýkrát. Boli tvorené tak, ako hovorili kolegovia poslanci, ktorí s tým majú aj svoju reálnu skúsenosť a práve preto dnes dochádza k revízii týchto akčných plánov a vláda do každého jedného okresu sa vráti a začala už svojím rokovaním v Revúcej tento rok alebo respektíve na sklonku minulého roka a budeme pokračovať v tých rokovaniach. Navštívi vláda každý okres, kde urobí revíziu akčného plánu a kde sa napravia chyby, ktoré tam, samozrejme, v niektorom okrese vznikli, v niektorom okrese menej a napraví sa to.
Ak sa mám dotknúť napríklad transparentnosti, o ktorej hovoril pán poslanec Dostál, chcem ho upozorniť na jednu vec. Ak prejde táto novela, tak vždy na jeden rok dopredu bude vláda schvaľovať investičný plán pre daný okres. To znamená, nieže 15 dní pred uzavretím zmluvy bude potrebné niečo zverejniť, vládny materiál bude zverejnený aj v rámci MPK a potom natrvalo na celý rok a úrad vlády bude môcť podpísať v priebehu toho roku nejakú dotačnú schému na projekty len tie, ktoré sú v tom hlavnom materiáli investičného plánu vlády. To znamená, ten váš pozmeňovák tým pádom aj v skutočnosti by nebol až taký potrebný, pretože to bude rok visieť dopredu na verejnosti a bude sa môcť k tomu každý vyjadriť.
Áno, veď od toho si môžme sľúbiť aj to, že možno, ak prehliadne sa niečo v tom procese, tak niekto z daného regiónu upozorní, že to nemusí byť všetko úplne v poriadku, lebo na diaľku 300-400 kilometrov to z Bratislavy nemusí byť vidieť. Áno, je pravda, aj to, čo hovorili ste vy, pán poslanec, že príspevok tečie pomaly do tých regiónov a malo by to byť rýchlejšie a ja určite tvrdím, že by to malo byť tak, preto aj došlo k zmene, ak ste vnímali, došlo k zmene prechodu celej agendy z ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja priamo na úrad vlády. Tam, samozrejme, tie procesy nejakým spôsobom sa museli nastaviť a ja tak isto by som si želal, aby tie prostriedky tam išli rýchlejšie a pre mňa je to tiež veľmi byrokratické a zložité, ale my máme také zákony, my máme také predpisy, pretože my všetkých v tomto štáte, a vy na čele toho stojíte, samozrejme, my všetkých podozrievame, že iné nerobia, len kradnú a preto si nikto ani nedovolí prísť do parlamentu s nejakou legislatívou, aby sme zjednodušili celý ten proces a skôr verili, že v dobrej viere niekomu dajme peniaze a nech spraví to, čo má spraviť a poďme skontrolovať o rok výsledok a vykašlime sa na to. Ale my venujeme tomu procesu, vôbec, kým sa uzavrú zmluvy, kým sa skontrolujú, kým trikrát sa na to niekto pozrie, kým potom sa bojíme, že príde NKÚ a povie, že došlo k pochybeniu a budú musieť dotyční vracať peniaze, my máme strašne komplikovaný ten byrokratický proces, ale nikto si ho nedovolí zjednodušiť, lebo okamžite ho obviníte a vy by ste možno prvá, pani poslankyňa Kaščáková, prišli s tým, keby som tu stál s nejakou novelou, ktorá má znížiť určité procesy alebo zjednodušiť, že otváram dvere korupcii, aby sme si mohli halabala rozdávať dotácie. To by bola vaša reakcia a nie, že ďakujem veľmi pekne, že z 80 dní spravíte dva. Áno? Čiže musíme toto spraviť.
A váš recept, viete, prepáčte, choďte naozaj, veď prídite tam, veď ja neviem, z ktorého regiónu vy pochádzate, ako často sa doňho vraciate a či patrí medzi takéto ťažšie skúšané regióny. Ja ich mám v Banskobystrickom kraji dosť a som medzi tými ľuďmi. Prosím, choďte tam a povedzte im, viete, čo som ja zistila, ako vám pomôžem, my znížime odvody a my znížime daňové zaťaženie a vy už tu budete prekvitať a vy všetci určite si tu založíte firmy a tu budete zamestnávať tisíce ľudí. A čo by tak asi robili? Skúste do niektorého regiónu ísť a prídite mi povedať, že akú firmu by ste si tam vy otvorili, keby ste aj nulové dane mali platiť, čo by ste tam asi tak robili. To sú ťažko skúšané časti Slovenska, ktoré možno nikdy nedosiahnu tú úroveň, akú má Bratislava, tak ako je, ako sú aj iné krajiny v Nemecku, Francúzsku, kde celé územia nikdy nedosiahnu úroveň toho najsilnejšieho. A pre nich musíme hľadať nejakým spôsobom špeciálne opatrenia a niekedy aj priame intervencie, ktoré jednoducho trh, ale aj obyčajné zlepšenie podnikateľského prostredia nevyriešia, tomu neveríte ani sama, že toto samo by vyriešilo tieto veci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Kaščáková, poprosím, nereagujte na ...

Pellegrini, Peter, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Takže neskúšajme hovoriť, že všetko je zlé. Áno, má to svoje chyby, ja ich tu zodpovedne priznávam, na môj vkus to bolo doteraz pomalé. Dúfame, že dochádza teraz k výraznejšej akcelerácii, že revíziou tých akčných plánov sa tam odstránia aj nejaké takéto pofidérne veci, ktoré tam, samozrejme, niekto z daného regiónu účelovo mohol, mohol vopchať. Tým, že vláda bude verejne rok dopredu informovať, aké investičné projekty ide podporiť, je to dostatočný časový rámec na to, aby verejnosť mohla skontrolovať, či sa tam nenachádza niečo, čo by mohlo vzbudzovať nejaké podozrenie. A ja pevne verím, že aj ten regionálny príspevok začne teraz mohutne tiecť do tých regiónov a že sa veci, veci napravia.
A ešte raz hovorím, netvrdím, že sme našli úplne to najlepšie riešenie, ale treba s tým niečo robiť. A keď to nefunguje nejakým iným spôsobom, treba hľadať nástroje, treba ich vylepšovať, treba reagovať na chyby. Ja si myslím, že mnohé z tých vašich vystúpení boli veľmi korektné, neboli nejaké populistické a išli k podstate veci. A mnohé z nich my sami aj vnímame a snažíme sa na ne reagovať. A ešte raz, vláda v tomto roku navštívi každý jeden menej rozvinutý okres, zreviduje akčný plán, prijme dodatky, prijme ďalšie návrhy tak, aby sa naozaj situácia zlepšila. A ja som rád, že postupne.
A to tiež chcem trochu vyvrátiť, čo ste povedali, že nikde nič sa neudialo. V mnohých okresoch už postupne k nejakému zlepšovaniu dochádza. A nás ako poslancov, členov vlády musí tešiť, ak tie regióny postupne vo svojej životnej úrovni rastú, pretože to je naša úloha a to je naša práca. A ja pevne verím, že aj po novelizácii tohto zákona, ak nájde vašu podporu, sa tie veci zrýchlia, stransparentnia, zefektívnia a budeme sa môcť tešiť, že v tých nasledujúcich rokoch sa tým regiónom bude dariť lepšie, ako dnes. Verte, že iný cieľ my pri príprave týchto zákonov akčných plánov nemáme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 14:25 - 14:29 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcem, aby to vyznelo alibisticky, ale naozaj som chcel pripomenúť to, čo povedal aj teraz pán poslanec Bagačka, že to sa naozaj tvorilo, tvorilo zdola. Súhlasím s tým, že sa tam na prvom kole objavili rôzne typy projektov, ako ste spomínali vy, pán poslanec Pčolinský, a ja som bol jeden z tých, ktorí na vláde otvorene povedali, že si nemyslím, že vybudovanie cyklotrasy má zásadný vplyv na zlepšenie zamestnanosti v tom danom regióne, ak to nie je súvisiace s nejakým veľkým rozmachom cestovného ruchu a zamestnávaním ľudí v nejakých týchto zariadeniach. Preto som rád, že dochádza k revízii týchto akčných plánov, kedy sa vyhodnocujú, upravujú, kde sa zreálňujú a kde sa z nich vyhadzujú aj takéto veci, ktoré mohli sa tam týmto spôsobom v tom prvom kole v nejakom tom, keď sa tvoril zásobník, vytvoriť.
Ale ja určite môžem potvrdiť, že osobne tak isto zdieľam názor, že vybudovať oddychovú zónu pri nejakej špinavej rieke alebo vybudovať cyklotrasu len aby bola, ale chudáci ľudia nemajú prácu a nieto ešte mali čas sa bicyklovať po nej, to nie je to riešenie pre menej rozvinuté regióny. Preto sa prehodnocujú a dávajú sa veci tam, kde sú. A viete, tiež sa mi nepáči, ak zjednodušíte veci a poviete, že svojim dávame, to už naozaj potom neviem, či si fakt myslíte, že by SMER, a to teraz hovorím trošku odľahčene a na srandu, by dával peniaze na projekt človeku zo SME, či čo ste hovorili, pán Mazurek? To už asi nemôžte (povedané s pobavením) ani to tvrdiť, že by sme podporovali nejakého takého človeka. Ale naozaj je to projekt robený zdola, ako povedal pán poslanec, niekde sa môže vyskytnúť chyba, ale naozaj chceme, aby tá realizácia bola na úrovni jednotlivých okresov, pretože tie nemôžu donekonečna len čakať, že niečo v Bratislave sa za nich spraví. Tam musia si povedať, čo chcú a vláda im musí dať pomocnú ruku, ale musia preberať tú zodpovednosť a dnes za realizáciu tých akčných plánov aj svoju zodpovednosť nesú. A tam budeme musieť znášať kritiku v prípade, že sa to nepodarí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2018 14:18 - 14:23 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vystúpim teraz, pán poslanec, aby som nezabudol a aby ste nemali pocit, že nechcem reagovať na to, čo ste povedali.
Ak si dobre pamätám, povedali ste mi, že pochádzate z okresu Kežmarok. Je to tak. A hovorili ste o plnení akčného plánu Kežmarok. Tak na úvod jeden fakt, lebo stále ste si brali do úst vládu, vládu, vládu, vládu a vládu. Chcem vám pripomenúť, že vláda sa rozhodla prijať osobitný spôsob podpory menej rozvinutých regiónov práve iným spôsobom. To znamená, vláda sama povedala jednotlivým okresom: "Dajte sa dokopy a povedzte sami, čo od nás chcete, a ak je to v súlade so zákonmi, tak my sa budeme snažiť to, čo vy tam sami chcete, v tom Kežmarskom okrese, tak vám to pomôžeme zafinancovať a zrealizovať." Ešte raz, to, čo si vy v Kežmarku sami poviete. Takže ak takéto zápalisté vystúpenie ste chceli mať, odporúčam, prosím, nahláste sa k predstaviteľom Kežmarku, nahláste sa tam k akčnej skupine, kde sú zložené, ktorá je zložená zo starostov, primátorov, zástupcov rôznych organizácií, ktorí sami si vymysleli, čo si v Kežmarku chcú robiť a komu to chcú dať a ako to chcú robiť.
Takže prosím, vy tu neobviňujte teraz vládu Slovenskej republiky alebo mňa, že ja posielam alebo neposielam na výstavbu nejakých ubytovacích zariadení nejaké peniaze. My len plníme to, čo si ten okres želá. Pretože na rozdiel od toho, čo tu bola aj v prvom čítaní rozprava, vôbec nejde o centralistické riadenie zase z Bratislavy nevediac, čo sa v danom okrese deje. Naopak, majú voľné ruky jednotlivé okresy a vláda len plní to, čo si okresy žiadajú. Takže ak si vaši milí páni z Kežmarku a okolia želajú toto, čo ste menovali, tak vláda im to len splnila, pretože dôveruje tomu, že okres najlepšie vie, čo si chce v danom okrese spraviť. A preto ja vám dnes nemôžem povedať, prečo je to tak. Poviem vám to možno inokedy, keď v najbližšom období navštívi vláda znovu Kežmarok, pretože si príde skontrolovať plnenie akčného plánu a opäť, ak ste citovali, že tá rada pre rozvoj regionálny, že zatiaľ výsledky sú diskutabilné, to nie je, že vláda seba zhodnotila, že má diskutabilné a nehmatateľné výsledky. Vláda len skomentovala, čo tí lokálni ľudia v Kežmarku momentálne urobili. Pretože oni prevzali zodpovednosť za plnenie toho akčného plánu, nie vláda. A my si to teraz prídeme znovu pozrieť.
A na záver vám poviem, že pevne verím, že sa podarí dojednať veci tak, ako sú plánované a že počas výjazdového rokovania vlády v Kežmarku oznámime naozaj aj významnú investíciu a príchod investora, ktorý vytvorí veľké množstvo pracovných miest práve v priemyselnom parku Kežmarok a že to významne zlepší aj mieru nezamestnanosti a možnosť nájsť si prácu práve v okrese a nepotrebu vycestovať za pracovnou silou alebo za prácou niekde inde. Ale ešte raz. To, čo je napísané v akčnom pláne, to nepísala vláda Slovenskej republiky, ale dámy a páni z Kežmarku, ktorí sa dali dokopy a povedali si, že toto je to najlepšie, čo potrebujú.
Prosím, choďte za nimi a na rokovaniach s nimi, keď budete doma, môžte si to s nimi prejsť, prečo navrhli takéto typy projektov. My ako vláda predsa nemôžme preverovať do detailu každú jednu vec, preto sme využili tento systém. Okres, si menej rozvinutý, vytvor si svoje plány, rob to. Je tu kolega Bagačka, ktorý vie, ako sa to robí v iných okresoch Banskobystrického kraja. Naozaj do toho vláda zasahuje minimálne a splnomocnenec vlády pre menej rozvinuté okresy to pomáha koordinovať. Takže poprosím s podobným vystúpením možno u vás doma vystúpiť a s vašimi ľuďmi podebatovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2018 13:58 - 14:00 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol predmetný vládny návrh zákona.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je najmä rozšíriť pôsobnosť zákona na ďalšie zaostávajúce okresy Slovenskej republiky, v ktorých sa umožní koncentrácia nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zvyšovania zamestnanosti za účelom odstraňovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvality života.
Zvýšenie počtu najmenej rozvinutých okresov sa dosiahne zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5-násobok.
Návrh zákona tiež rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby podnikateľov, ktorým bude možné poskytnúť podporu. Regionálny príspevok sa podľa aktuálne platnej právnej úpravy poskytuje na základe a v súlade s akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu. Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený rámcový dokument obsahujúci potrebné opatrenia smerujúce k odstraňovaniu nepriaznivého stavu v najmenej rozvinutom okrese.
Z doterajšej praxe vyplynula požiadavka na urýchlenie procesu poskytovania regionálneho príspevku, čo sa má dosiahnuť prostredníctvom nového inštitútu ročných priorít akčného plánu, ktorý predstavuje záväzný dokument schválený vládou Slovenskej republiky. Ročné priority budú obsahovať nielen zoznam projektov podporovaných z regionálneho príspevku, ale aj zoznam aktivít potrebných realizovať v príslušnom roku.
Návrh zákona upravuje aj vytvorenie tzv. výborov pre každý najmenej rozvinutý okres, čím sa ponecháva možnosť rozhodovať o potrebách okresu na zlepšenie situácie priamo zástupcom regiónu, čím sa zdôrazňuje iniciatíva zdola. Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa zakotvujú základné podmienky a princípy pri poskytovaní regionálneho príspevku. Z dôvodu osobitného zreteľa je možné poskytnúť regionálny príspevok aj bez splnenia zákonných podmienok.
Predložená novela bola predmetom rokovania v ústavnoprávnom výbore, vo výbore pre hospodárske záležitosti, na ktorom boli predložené aj pozmeňujúce návrhy, s ktorými sa ako predkladateľ stotožňujem a podporujem ich. Vo výbore pre financie a rozpočet bol takisto prerokovaný. Zároveň pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe k návrhu zákona odporúčam takisto prijať.
Dovoľujem si vás, kolegyne a kolegovia, požiadať o podporu takto navrhnutého zákona.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2018 13:53 - 13:57 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte mi zareagovať pár vetami na to, čo zaznelo v rozprave od pána poslanca Rajtára.
No, pán poslanec, to bolo presne také vystúpenie, ako vy mnohí v opozícii radi máte, že prídete sem a naozaj dve tretiny času, mám vážne pochybnosti, respektíve som mal, že či vôbec vy viete, o čom rozprávate, resp. či viete, čo ste vôbec chceli tu za týmto mikrofónom povedať. Pretože to je to, presne to typické snažiť sa vystupovať ku všetkému aj bez toho, aby som si veci naštudoval, aby som možno veciam pokúsil sa trošku rozumieť a možnože sa aspoň profiloval v parlamente ako odborník na danú konkrétnu oblasť a nie ako polyhistor, a takých je tam viacero, ktorí vedia vystúpiť ku všetkému, za všetkých okolností a na všetko majú ten najlepší recept.
Pán poslanec, vy ste kde nabrali, že sa ide niečo vzdelávať o informatizácii? Ten príklad tých troch študentov, ktorých chceme poslať na jeden semester do najlepšej univerzity na svete, je len príklad, akým spôsobom napríklad potrebuje mať organizácia ako naša zákon o dotáciách, aby mohla vôbec, keď podpíše na zahraničnej služobnej ceste s takouto najvýznamnejšou univerzitou nejaký kontrakt, lebo mohla vôbec realizovať veci. Tí študenti tam pôjdu riešiť na základe výberu Žilinskej univerzity, nie mňa, ani nášho úradu, riešiť svoje veci v rámci štúdia, v rámci výskumu a majú aj povinnosť po ich návrate zotrvať naďalej na univerzite a získané schopnosti a vedomosti aj naďalej odovzdávať Slovenskej republike. To je len príklad. To nemá nič s informatizáciou. Tam sú tri rôzne oblasti, na ktoré ak budeme mať peniaze, budeme môcť dotácie dávať. Keď nebudeme mať, nebudeme dávať.
Prostriedky, ktoré hovoríte, náš úrad má napríklad podpísané s americkým štátom Virgínia špeciálny slovensko-americký podporný fond na podporu Smart City riešení, o ktorý je obrovský záujem a ktorý na prvú výzvu reagovalo množstvo firiem a miest, ktoré by chceli v rámci týchto projektov fungovať a majú možnosť opäť v spolupráci s americkým súkromným sektorom otestovať tieto riešenia, následne ich implementovať v našich mestách.
Tak prosím vás, nesplietajte vy tu hrušky s jablkami. Vy ani neviete, o čom ten zákon je. A keď už, tak minimálne ako predseda parlamentu si pamätám, že ako rečník má vystúpiť vždy poslanec aj každý, kto tu stojí, k navrhovanému zákonu a má sa venovať téme. Ten zákon nemá nič s informatizáciou. Ale keď by už aj o tej informatizácii ste chceli niečo vedieť, prosím vás pekne, vy tu, nedovolím vám viac tu rozprávať a tárať. Všetci, jeden, to tu verklíkujete jeden za druhým, že sa niekde minula miliarda a nič nefunguje.
Prosím vás pekne, mňa naozaj a som to povedal už viackrát, nezaujíma názor vás, pán Rajtár, lebo vy sa tomu nerozumiete vôbec. Mňa zaujíma názor odborníkov a zaujíma ma názor medzinárodných inštitúcií, ktoré Slovensko z roka na rok posúvajú v rebríčkoch hodnotenia a naše úrovne informatizácie na najvyššie miesta. A keď si chcete vy hovoriť o zverejňovaní dát, tak chcem vám povedať, že Slovenská republika je na treťom mieste zo všetkých európskych krajín v množstve a kvalite zverejnených dát, ktoré sa dajú strojovo spracovávať, nad ktorými je možné robiť aplikácie. A v tomto sme lídrami, sme Top 3 krajín v rámci Európskej únie. Tak prosím vás pekne, že sa tu vôbec nehanbíte sa postaviť a tárať tu takéto nezmysly a zhadzovať Slovenskú republiku a dokonca klamať všetkých nielen v tejto sále, ale ešte aj tých, ktorí sledujú toto vysielanie, že tu nič nefunguje a že sme tu zlí.
Naozaj ak to raz povedia medzinárodné inštitúcie, to má väčšiu váhu, ako čo poviete vy, pán Rajtár. A na budúce, keď chcete k týmto témam vystupovať, tak si ich naštudujte a skúste sa poradiť s nejakými odborníkmi, nech vám vysvetlia, čo funguje a nefunguje. A keď vy odo mňa chcete konkrétne riešenia, tak aj vy, prosím, vystupujte veľmi konkrétne a nie paušalizovať, miliarda a nič nefunguje. Takto to nemôže fungovať ďalej a ja vám to už nikdy nedovolím.
Dovidenia. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2018 13:42 - 13:43 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Ide o štandardný návrh zákona, ktorým disponujú všetky rezorty, všetky ministerstvá Slovenskej republiky, pretože v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách sa dotácie môžu poskytovať len v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok a len na základe osobitného zákona.
Z titulu oblastí, ktoré zastrešuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, vyplýva v mnohých prípadoch potreba v prípade existencie dostatočných zdrojov mať možnosť poskytnúť a podporiť niektoré aktivity aj priamo zo štátneho rozpočtu a nielen zo štrukturálnych fondov. Išlo by o účely poskytovania dotácií hlavne do oblasti digitálnej agendy, oblasti investícií, podpora rozvoja investičného prostredia, ako aj agendy 2030.
Napríklad typickým príkladom, na ktorý bude využitý tento zákon, bude vyslanie prvých troch študentov Žilinskej univerzity na jednu z najlepších verejných vysokých škôl na svete do univerzity v Kalifornii v Berkeley, s ktorou náš úrad má podpísanú dohodu a vďaka tejto dohode a nášmu financovaniu títo najúspešnejší študenti budú môcť stráviť časť svojho štúdia a výučby priamo na tejto najlepšej univerzite. Aj na to napríklad budeme môcť použiť zákon. Bez tohto zákona by sme ani takúto dotačnú schému nikdy nemohli mať k dispozícii. Ale ešte raz, ide o štandardný zákon, ktorý kopíruje úpravu ostatných rezortov, vrátane úradu vlády.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.12.2017 9:36 - 9:40 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého gestorom je Národný bezpečnostný úrad a ktorým sa do národného právneho poriadku transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (ďalej len „smernica NIS“).
Smernica NIS predstavuje prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútorno-štátnych orgánov, zvyšuje ich vzájomnú koordináciu a predstavuje bezpečnostné podmienky pre kľúčové sektory.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný legislatívny rámec nutný pre efektívnu realizáciu kľúčových opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni a prijaté všeobecným konsenzom prostredníctvom Smernice NIS.
Návrh zákona komplexným spôsobom poníma problematiku riešenia a zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti. Vytvára konkurenčné prostredie v oblasti zamestnávania kvalifikovaných pracovníkov na strane štátu, sústreďuje oznamovanie bezpečnostných incidentov v jednom informačno-komunikačnom a štandardizuje bezpečnostné požiadavky v celoslovenskom meradle v súlade s medzinárodnými štandardami, čím prispieva k harmonizácii problematiky zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti v európskom prostredí. Návrh zákona v nevyhnutne potrebnej miere vypĺňa právnu medzeru v súvislosti s kybernetickou obranou novelizovaním príslušných zákonov na úseku zabezpečenia obrany štátu v predpokladaných situáciách.
Kybernetická bezpečnosť obsiahnutá v navrhovanom zákone o kybernetickej bezpečnosti a navrhovaná úprava kybernetickej obrany tak vytvorí efektívny rámec pre preventívne, ako aj reaktívne opatrenia.
Príprave návrhu zákona predchádzala široká odborná diskusia. Národný bezpečnostný úrad v rámci príprav organizoval celonárodné workshopy a stretnutia na tému transpozície smernice NIS do národného právneho poriadku a predsedal stredoeurópskej platforme pre kybernetickú bezpečnosť. Návrh zákona bol vypracovaný aj na základe podnetov a po konzultáciách s orgánmi verejnej moci, ktoré sa k navrhovaným zmenám a oblastiam úprav vyjadrili formou pripomienok, ako aj na základe podnetov a diskusií so zástupcami odbornej verejnosti.
Prijatie navrhovaného zákona nemá sociálne vplyvy, ani vplyv na životné prostredie, ani na služby verejnej správy pre občana, bude mať ale pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ale bude mať aj určité vplyvy na podnikateľské prostredie a rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády, Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky, Bezpečnosťou radou Slovenskej republiky a dňa 8. novembra 2017 bol schválený vládou Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tejto právnej úpravy.
Ďakujeme veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2017 14:40 - 14:42 hod.

Peter Pellegrini
Ja by som veľmi rád pochváli Slovenskú republiku, že sme skončili v tomto rebríčku na treťom mieste zo všetkých európskych krajín, ale, žiaľ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Ďakujeme, ale...

Pellegrini, Peter, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
... nemôžem to pani poslankyni povedať, lebo tu nie je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 7.12.2017 14:38 - 14:40 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem pekne.
Skryt prepis