Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2018 o 14:09 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 14:09 - 14:14 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, súčasná vláda, ako aj predchádzajúca vláda, ktorá vzišla z volieb do Národnej rady v roku 2016, si vytýčila ako jeden z primárnych cieľov boj s byrokraciou, resp. odstraňovanie neprimeraného nadmerného administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov.
V programovom vyhlásení vlády sa vláda zaviazala, že bude znižovať bremeno byrokracie v rôznych sférach spoločnosti, napríklad v daňovo-odvodovom systéme, v sociálnom poistení, v školstve, vo vede a výskume, v zdravotníctve, v poľnohospodárstve, v potravinárstve a vo verejnom obstarávaní, a naším cieľom bolo hneď od začiatku navrhnúť systematické, konkrétne, ale hlavne realistické opatrenia na radikálne zjednodušenie regulačného a právneho rámca na znižovanie administratívneho zaťaženia, tzv. debyrokratizácia, ktorá najviac trápi občanov a podnikateľov po celom Slovensku.
Prvým koncepčným materiálom bola Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, ktorú som mal tú česť predložiť ešte ako podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a bola schválená v septembri 2016. Naplnili sme tak jeden z našich programových cieľov, ktorým je podpora elektronickej a automatizovanej komunikácie so štátnymi a verejnými inštitúciami a jej optimalizácia.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyvrcholením úprimného úsilia vlády bolo predloženie vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, takzvaný zákon proti byrokracii, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 15. mája 2018, za čo aj tu na tomto mieste vám chcem všetkým úprimne poďakovať. Proti schváleniu tohto zákona nezahlasoval v Národnej rade Slovenskej republiky ani jeden prítomný poslanec a zákon proti byrokracii bol schválený v Národnej rade jednohlasne.
Historicky prvý zákon zameraný proti byrokracii vstúpil do platnosti len nedávno 1. septembra a niektoré ustanovenia ako výpisy a odpisy z registra trestov alebo potvrdenia o návšteve školy, o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení a daniach nadobudnú platnosť až neskôr, konkrétne od 1. januára 2019 a neskôr. Uvedený zákon, ako isto dobre viete, zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať dáta pri svojej úradnej činnosti, ktoré má vo svojich informačných systémoch, a zároveň oslobodzuje občanov a fyzické osoby aj právnické osoby od povinnosti predkladať tieto najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občana a štátu. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a výpisy a odpisy z registra trestov.
Zníženie a odbúranie neúčelnej, nadmernej a zbytočnej administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb sa stáva skutočnosťou. Zákon proti byrokracii mení 167 zákonov, dotýka sa 12 nariadení vlády, 68 vyhlášok a ôsmich opatrení. A od tohto momentu orgány verejnej moci už nemôžu požadovať preukazovanie skutočností uvedených v listinných výpisoch príslušných registrov, pokiaľ si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy, alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.
Ide však iba o prvý krok z celého radu opatrení, takzvaného princípu jedenkrát a dosť, ktoré vláda Slovenskej republiky pripravila a bude postupne rozširovať o ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré už občania nebudú povinní štátu dokladovať v listinnej podobe. V príprave je napríklad aj projekt o dátovej integrácii, ktorý by sa mal začať od polovice roku 2019.
Implementáciou tohto zákona začíname novú etapu komunikácie občana a podnikateľov s úradmi. V aplikačnej praxi sa v súčasnosti uskutočňujú požadované úkony, dolaďujú sa, samozrejme, technické detaily a prebiehajú školenia zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí musia razantne zmeniť svoje doterajšie myslenie a svoje postupy, pretože si to vyžaduje naozaj náležitú prípravu a veľkú dôkladnosť. Zákon proti byrokracii sa dotýka priamo minimálne 40-tisíc úradníkov, ktorí prichádzajú do styku s týmto novým systémom. A v zákone, čomu sa ja veľmi teším, je konečne aj sankcia za jeho porušenie od tisíc do päťtisíc eur pre inštitúciu, ktorá by nerešpektovala tento zákon a naďalej terorizovala občana alebo firmu požadovaním dokumentov, ktoré si vie získať aj sama.
Po zavedení takýchto opatrení do praxe by sa mohlo reálne ušetriť a občanom a firmám by zostalo v peňaženkách viac než 13 mil. eur a mali by sme im ušetriť viac ako 600-tisíc hodín ich drahocenného času, ktorý doteraz míňali pobehovaním po úradoch a žiadaním rôznych výpisov. Takže sa veľmi teším, že sa pod vedením nového pána podpredsedu darí tento zákon uvádzať do praxe, a želám si, aby tak, ako to k 1. 9. bolo pri týchto troch rôznych dokumentoch, v nasledujúcich mesiacoch sme boli svedkami odbúravania ďalších a ďalších byrokratických opatrení v našom štáte.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 13.9.2018 14:09 - 14:14 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, dámy a páni, programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky uvádza, že zvyšovanie finančného ocenenia sa bude realizovať u všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom aj na začínajúcich učiteľov.
Pokiaľ ide o problematiku odmeňovania začínajúcich pedagogických zamestnancov, ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu navrhuje zvyšovanie platov učiteľov na začiatku kariéry úpravou ich tarifného platu začínajúceho učiteľa na základnej alebo strednej škole pri zohľadnení ohláseného 10-percentného zvyšovania platov od 1. 1. 2019. Napríklad v súčasnosti začínajúcemu učiteľovi zaraďovanému v 9. platovej triede prináleží tarifný plat 731 eur. Po už schválenom 10-percentnom zvyšovaní od 1. 1. 2019 sa začínajúcemu učiteľovi zvýši tarifný plat na 805 eur. Po schválení navrhovaného zvyšovania platov učiteľov špecificky na začiatku kariéry sa začínajúcemu učiteľovi zvýši tarifný plat o 9,5 % na cirka 832 eur.
Valorizácia platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a rovnako učiteľov vysokých škôl a vývojových a výskumných zamestnancov sa v zmysle dohody sociálnych partnerov uskutoční v roku 2019 a v roku 2020 formou nariadenia vlády po podpise príslušnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o 10 % každý rok.
Som veľmi rád a chcem veľmi pekne poďakovať paniam poslankyniam a pánom poslancom, ktorí odsúhlasili poslanecký návrh, že je možné podpísať kolektívnu dohodu aj na viac ako jeden rok, čo garantuje naozaj stabilitu zvyšovania platov zamestnancov verejnej správy, ale aj pedagógov, kde v priebehu dvanástich mesiacov dôjde k výraznému navýšeniu platov o pätinu, to znamená o 20 percent.
Je veľmi potešiteľné, že sa tak už niekoľko rokov v rade darí výrazne zvyšovať platy našich učiteľov nad priemer bežného rastu platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe, to znamená, platy pedagógov posledné roky vždy rastú rýchlejším tempom, ako rastú platy iným zamestnancom v štátnej a verejnej správe. Som rád, že aj za tohto volebného obdobia už došlo k zvýšeniu platov trikrát po 6 % a ešte do konca volebného obdobia by sa mali dvakrát výrazne zvýšiť platy našim pedagógom, čím ich postupne chceme dostať na avizovanú úroveň 85 % zárobku, priemerného zárobku vysokoškolských pracovníkov v Slovenskej republike.
Naším cieľom je mzdu začínajúceho pedagóga zvýšiť tak, aby bola zaujímavá aj pre mladého človeka, ktorý si chce po skončení štúdia založiť rodinu a pritom chce pracovať ako učiteľ. Prvý krok bude vykonaný už v roku 2019, ďalší bude nasledovať už o rok neskôr. Chceme, aby noví učitelia, ktorí ukončia pedagogické fakulty, nastupovali za lepších podmienok ako ich predchodcovia, a toto považujeme za kľúčové.
Na tomto mieste ale chcem pripomenúť, že aj v prípade začínajúcich učiteľov nepôjde len o štandardné navyšovanie nástupného platu v tej základnej tarife o 10 a 10 %, ale pán podpredseda vlády a minister financií spolu s pani ministerkou školstva pripravujú opatrenie, špeciálne opatrenie, akým spôsobom by sa skokovo mohli od 1. 9. 2019, to znamená v nasledujúcom školskom roku, výrazne zvýšiť nástupné platy začínajúcich učiteľov nad rámec štandardného navyšovania 10 % a 10 % v roku ´19 a ´20, pretože v opačnom prípade nebudeme schopní – hlavne v regiónoch, ako je Bratislava alebo ekonomicky dobre prosperujúce regióny – prilákať učiteľov do tejto praxe. Takže konkrétny návrh špeciálneho opatrenia na nárast začínajúcich pedagógov bude predstavený v priebehu roka 2019 a už návrh rozpočtu, ktorý predloží pán podpredseda vlády a minister financií do Národnej rady, bude v sebe mať zakomponovanú určitú rezervu, aby toto špeciálne skokové navýšenie platov začínajúcich učiteľov od 1. 9. 2019 aj v sebe obsahovalo.
Pokiaľ ide o druhú časť vašej otázky, chcem uviesť, že v súčasnosti je v legislatívnom procese, a včera ste o ňom hlasovali, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Chcem veľmi pekne poďakovať, že našiel včera podporu až 138 poslancov a bol postúpený do ďalšieho štádia.
Predmetný návrh upúšťa od roztrieštenosti existujúceho systému odmeňovania zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, nakoľko redukuje súčasný počet stupníc platových taríf na tri a návrh ponecháva základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré žiada z platových taríf; v ktorej žiadna z platových taríf už nebude pod úrovňou minimálnej mzdy, čomu sme naozaj čelili niekoľko rokov dozadu aj napriek tomu, že vždy boli zamestnancovi doplácané mzdy do úrovne minimálnej mzdy a zákon nebol nikdy porušovaný.
Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať za podporu a verím, že budeme môcť naozaj byť svedkami v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov najvýraznejšieho rastu platov zamestnancov štátnej a verejnej správy v histórii Slovenskej republiky, a pevne verím, že to ocenia všetci, ktorí poctivo a zodpovedne pracujú pre našu republiku, pre našu samosprávu a pre ďalšie organizácie, ktoré sú financované z verejných financií.
Ďakujem veľmi pekne. Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 13.9.2018 14:02 - 14:03 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení podpredsedovia Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegovia ministri, dovoľte mi, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomný je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, zastupuje ho podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Ministerku vnútra Denisu Sakovú, ktorá je na zahraničnej pracovnej ceste, zastupuje minister hospodárstva Peter Žiga.
A prečítam členov vlády, na ktorých neboli položené žiadne otázky, a preto sa hodiny otázok dnes nezúčastňujú: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ministerka kultúry Ľubica Laššáková, minister spravodlivosti Gábor Gál a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Na týchto všetkých nie sú položené otázky, a preto ich ospravedlňujem z hodiny otázok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 10.5.2018 14:15 - 14:21 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku. A som rád, že sa pýtate aj na zahraničné cesty, pretože väčšinou z nich tie informácie sú veľmi, veľmi slabé alebo veľmi, veľmi strohé.
Krátko po mojom vymenovaní za predsedu vlády som sa rozhodol navštíviť našich kľúčových partnerov, ale aj kľúčové inštitúcie na pôde Bruselu a som veľmi rád, že už mám za sebou – aj vzhľadom iba na tých pár týždňov, kedy som vo funkcii – stretnutie s najvyšším predstaviteľom NATO, s najvyšším predstaviteľom Európskej komisie, Európskej rady, že som mal možnosť stretnúť sa s naším kolegom premiérom Poľskej republiky, Českej republiky, že som absolvoval oficiálnu návštevu u nemeckej kancelárky Angely Merkelovej aj u spolkového prezidenta a že som mal tú možnosť tento pondelok absolvovať aj zahraničnú cestu a oficiálne navštíviť rakúskeho suseda, kde som mal tú česť stretnúť sa aj s prezidentom spolkovej; spolkovým prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a zároveň aj so spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom.
Musím povedať, že išlo o moju prvú návštevu na tejto úrovni s oboma pánmi, a musím povedať, že tie rozhovory, ktoré sme spolu mali, boli veľmi, veľmi užitočné a veľmi konštruktívne a niesli sa naozaj vo veľmi priateľskej atmosfére.
Je veľmi symbolické a myslím, že je to pre daný región veľmi dobré, že v rovnakom čase, ako prevezme Rakúsko predsedníctvo v Rade Európskej únie k 1. 7. tohto roku, v tom istom čase Slovenská republika k 1. 7. na jeden celý rok prevezme predsedníctvo vo formáte Vyšehradskej štvorky. To nám dáva naozaj veľmi dobrú možnosť, aby sme spoločne vzájomne prispeli aj k úspechu samotného rakúskeho predsedníctva, pretože ak bude úspešné rakúske predsedníctvo, bude to aj náš úspech, a že priority nášho predsedníctva vo V4 naozaj veľmi korešpondujú aj s prioritami rakúskeho predsedníctva.
Musím povedať, že Rakúsko je naším druhým najväčším investorom v Slovensku, a keď poviem, že prvým je Holandsko, ale v skutočnosti, a nech mi je teda prepáčené, ale v skutočnosti je Holandsko pre mnohé firmy len schránka, tak môžem povedať, že Rakúsko so svojimi 6,5 mld. investovanými v našej krajine je prvým najväčším investorom reálnym v tejto krajine. Pôsobí tu viac ako dvetisíc rakúskych firiem, ktoré zamestnávajú medzi 40- až 45-tisíc zamestnancov, a preto aj vzhľadom na tieto vzťahy je dôležité, aby sme zintenzívnili vzťahy na najvyššej úrovni.
Otvorili sme otázku jadrových elektrární. Je vám všetkým dobre známe, že Rakúsko je odporcom výroby elektrickej energie z jadrových zdrojov. Na druhej strane som ja za Slovenskú republiku garantoval, že Slovenská republika vo svojom vlastnom záujme alebo v záujme svojich vlastných občanov urobí všetko pre to, aby naše jadrové zdroje boli maximálne bezpečné. Som rád, že funguje priamy kontakt medzi naším Úradom jadrového dozoru a príslušnou autoritou v Rakúsku, aby mali online informácie, ak by sa nejaké záležitosti v našom jadrovom zariadení diali.
No a zároveň sme hovorili aj o projekte širokorozchodnej železnice, kde stále je plán rakúskych, ukrajinských, slovenských a rakúskych železníc predĺžiť širokorozchodnú trať smerom na Rakúsko s tým ale, že jeden zásadný a veľký terminál musí byť na území Slovenskej republiky a druhý by mohol byť za Dunajom. Ale to ešte bude predmetom veľkých diskusií.
Samozrejme, že sme sa nevyhli ani otázke, kde sa rozdeľujú naše názory a som veľmi otvorene a kriticky sa vyjadril k plánu Rakúska zaviesť indexáciu rodinných prídavkov a informoval som pána kancelára, že sa to dotkne desiatok tisíc ľudí, Slovákov, ktorí pracujú, ale hlavne sa to môže dotknúť 36-tisíc opatrovateliek, ktoré sa starajú o 18-tisíc dôchodcov rakúskych, ktoré sú platené nie veľkou mzdou ako živnostníčky, ale prídavky na deti predstavujú akoby doplatok k tej mzde a je to pre nich určitá forma motivácie. V prípade, že Rakúsko zníži tieto prídavky, môže sa stať, že dôjde k výraznému odlivu našich opatrovateliek z Rakúska naspäť domov a to si musí tiež potom rakúska strana uvedomiť, pretože sa to môže dotknúť 18-tisíc rakúskych rodín.
Verejne som povedal, že ak niekto v konkrétnej krajine odvádza rovnakú úroveň sociálnych odvodov a platí rovnakú úroveň daní, má mať rovnaké právo aj na rovnakú výšku sociálnych dávok. Ak rakúska strana chce indexovať sociálne, alebo teda rodinné prídavky, tak nech pre našich občanov aj indexuje samotné odvody sociálne, ktoré tam naši ľudia, ktorí tam pracujú, aj odvádzajú. Vtedy to bude fér. Ale trestať niekoho len kvôli tomu, v ktorej časti Európy žije a v ktorej časti Európy pracuje, nepovažujem za správne a pánovi rakúskemu kancelárovi, som mu to veľmi otvorene povedal.
Vítam ale, že budú prebiehať diskusie aj na úrovni poslancov a rakúsky veľvyslanec je pripravený detailnejšie nám vysvetliť celý ten systém, aby sme nepracovali na základe dezinformácií, ale aby sme mali jasný výpočet a aby sme vedeli posúdiť, či dôjde k enormnému zníženiu, alebo tá indexácia znamená len nejaké jemnejšie zníženie tých detských prídavkov. Je to naša úloha a v tomto si vieme ako dobrí partneri povedať aj o veciach, na ktorých sa nezhodneme, ale to patrí ku konštruktívnemu dialógu a nenarušilo to absolútne priebeh našich rozhovorov. Ale v tomto prípade ja ako premiér slovenskej vlády budem vždy hájiť záujmy našich občanov, Slovákov, Sloveniek a všetkých, ktorí na Slovensku žijú.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 10.5.2018 14:14 - 14:15 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, aby hodina otázok v tomto parlamente bola zaujímavejšia a aby sa na jednu otázku nemohol premiér odpovedať 15 minút a na jednu poslaneckú otázku potom ďalších 45 minút niektorý poslanec, aby sa nedostalo na iné otázky, som zmenil ja ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky, kedy som navrhol, aby maximálna odpoveď mohla byť päť minút, aby minimálne premiér musel odpovedať na päť otázok a ďalší páni poslanci po päť minút na každé ďalšie otázky, ktoré prídu; teda na tri otázky a poslanci po premiérovi aby odpovedali každý po päť minút, aby sme odpovedali na viac otázok, lebo predtým bola taká prax, že niekedy niekto tu pol hodinu odpovedal na jednu otázku. Čiže je mojím záujmom a vďaka mne je to živšie.
Ale prepáčte, pán poslanec, ja nemôžem za to, že vy ste dnes jediný podali za opozíciu otázku a že mojich 14 kolegov sa opýtalo to, čo sa opýtalo. Prečo sa neopýtalo 35 opozičných poslancov na niečo? (Potlesk.) Ja im budem veľmi rád odpovedať. Ja sa nebojím žiadnej otázky, ktorá mi je tu položená, ale prepáčte, neberte právo poslancom na jednej strane, aby sa mohli pýtať rovnako ako vy.
A teda na záver, áno, budem si navždy pamätať, že moja prvá otázka, na ktorú som odpovedal v parlamente ako predseda vlády, bola práve od vás. A myslím, že som nemal najmenší problém ju zodpovedať, a preto vyzývam kolegov z opozície, ak chcete, aby som odpovedal aj na vaše otázky, tak ich v prvom rade najprv musíte aj podať.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 10.5.2018 14:06 - 14:12 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, určite je potrebné na úvod pripomenúť, že reforma verejnej správy spojená s decentralizáciou moci v prospech občanov a samospráv je zdĺhavým a náročným procesom, ktorý v mnohých štátoch Európskej únie trval aj niekoľko desaťročí.
Primárny cieľ uskutočnených procesov je pomerne jasný. To znamená presun rozhodovacích právomocí na úroveň, ktorá je schopná konkrétnu kompetenciu vykonávať čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. Reformu verejnej správy tak nikdy nie je možné úplne dokončiť, pretože je to proces neustále otvorený novým trendom, požiadavkám a nárokom, ktoré kladú občania ako koneční užívatelia výhod na štát a na vyššie územné celky.
Na Slovensku sa tieto procesy začali v období pred vstupom do Európskej únie ako náš osobný záväzok k dobrému vládnutiu a v neposlednom rade aj k efektívnejšiemu čerpaniu fondov Európskej únie na úrovni nad 3, čo sú vyššie územné celky, a nad 5, čiže na úrovni obcí. Je prirodzené, že s nárastom kompetencií jednotlivých územných celkov reforma verejnej správy od roku 2005 počítala s fiškálnou decentralizáciou, ktorá od roku 2016 stanovila princíp prerozdeľovania podielových daní, kedy na rozdiel od pôvodných 97,7 % zverila obciam 70 % príjmov z daní fyzických osôb a 30 % z tohto výnosu vyšším územným celkom, čo dnes sumárne tvorí viac ako 2,7 mld. eur. Ešte raz opakujem, 2,7 mld. eur v rozdelení 70 % obciam, 30 % vyšším územným celkom.
V rámci pravidelných rokovaní, napríklad k návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné obdobie, samospráva oceňuje dynamický rast daňových príjmov v posledných rokoch. A len medzi rokom ´16 a ´17 tento rast predstavoval 7,7 % a v absolútnom vyjadrení našim obciam a mestám a vyšším územným celkom vzrástli ich príjmy o 183 mil. eur oproti roku predchádzajúcemu. Ešte raz, o 183 mil. eur majú obce a mestá viac. Samozrejme, prispelo k tomu aj napravenie toho nespravodlivého zníženia podielu samospráv na výnose dane z príjmov fyzických osôb predošlou pravicovou vládou, kedy im Ivan Mikloš znížil podiel na výnose z daní z príjmov fyzických osôb a povedal im, že to, čo som vám zobral, nahraďte si od občanov príjmami z daní z nehnuteľností. My sme tento pomer vrátili naspäť. Dali sme obciam 70 a VÚC-kam 30.
Dobrú finančnú kondíciu našich miest a obcí, pán poslanec, potvrdzujú aj nárasty na zostatkoch účtov, ktoré vykázali naše obce a mestá na Slovensku a ku koncu roku 2017 suma na účtoch samosprávy, ich prebytky predstavovali sumu vyššiu ako 900 mil. eur a vyššie územné celky mali na účtoch viac ako 257 mil. eur. Preto nemôžem súhlasiť s vaším názorom, že mestá a obce nemajú dostatok prostriedkov na to, aby si plnili svoje povinnosti, keď každý rok im rastú príjmy a každý rok sa ešte aj zvyšujú prebytky hospodárenia jednotlivých obcí.
Samozrejme, že musíme hovoriť aj o tom, že dnes máme 2 900 aj niečo obcí, z ktorých niektoré majú 40 obyvateľov, 50 obyvateľov, 120 obyvateľov. Takéto obce asi ťažko z podielových daní vzhľadom na svoju veľkosť a rozpočet budú schopné plniť si všetky svoje povinnosti, a preto sa veľmi nádejam, že naše mestá a obce pristúpia k spolčovaniu jednotlivých obecných úradov a k poskytovaniu služieb v tých menších obciach naozaj spoločne v rámci nielen jednotných úradovní, ale aj jednotného poskytovania mestských a komunálnych služieb.
Samozrejme, že primárne nemusím pripomínať, že reforma, ktorá bola konštituovaná v roku 2002, obciam zverila okrem pôvodných kompetencií aj školstvo, dopravu, opatrovateľskú službu, vyšším územným celkom zase okrem školstva a sociálnych vecí aj kultúru, dopravu a starostlivosť o prvej; cesty II. a III. triedy. Ale pri napríklad vyšších územných celkoch sme dospeli do štádia, kedy originálne zverená kompetencia v oblasti zriaďovateľskej pôsobnosti odborných škôl napríklad dnes nezaisťuje adekvátnu efektivitu a neprodukujú nám odborné školy pod gesciou vyšších územných celkov takú kvalifikovanú pracovnú silu, akú potrebujeme v slovenskom hospodárstve, a častokrát potom sanujeme tieto nedostatky tým, že využívame obrovské množstvo zdrojov na to, aby sme rekvalifikovali ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom pomýlili vo svojom vzdelávaní.
Chcem uviesť, že samotná samospráva a ZMOS ako jednu z priorít svojho nadchádzajúceho zjazdu považuje zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy vrátane nastavenia parametrov dane z príjmov fyzických osôb a miestnych daní s cieľom posilňovať jej finančnú stabilitu.
Chcem vás ubezpečiť, že vláda Slovenskej republiky venuje tejto problematike vážnu pozornosť a sme si vedomí, že iba základné princípy, na ktorých bola reforma spúšťaná, to znamená spravodlivosť, transparentnosť, ale najmä samostatnosť a zodpovednosť, môžu prispieť k efektívnemu a otvorenému vládnutiu tak na centrálnej, ako aj samosprávnej úrovni.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 10.5.2018 14:04 - 14:05 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážení páni podpredsedovia Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomná kvôli zahraničnej pracovnej ceste je pani podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, zastupuje ju pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Nie je prítomný ani minister dopravy a výstavy Árpád Érsek, zastupuje ho takisto pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú pre pracovné povinnosti ospravedlňujem, ale nie sú na ňu položené žiadne otázky. Takisto nie sú položené otázky ani na pána ministra hospodárstva Petra Žigu, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. A nie sú otázky ani na pána ministra Gábora Gála, ktorých týmto z hodiny otázok ospravedlňujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.3.2018 22:01 - 22:07 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážené kolegyne, kolegovia z vlády Slovenskej republiky, sedel som tu poctivo celé dva dni, ako prebiehala rozprava, a ak som sa aj na chvíľku vzdialil z tejto miestnosti, tak to bolo stále v rámci budovy a bolo to len v mimoriadnych okolnostiach, keď som musel plniť povinnosti, ktoré mi vyplývajú z pozície predsedu vlády.
Prepáčte, ale teraz poviem niečo ako človek, ktorý bol predseda Národnej rady Slovenskej republiky, a nikto mi to nemôže zobrať, že som na čele tohto zákonodarného zboru sedel. Aj z tohto miesta sa chcem tým ľuďom, ktorí dva dni túto rozpravu pozerali, ospravedlniť za to, čo si museli a akým spôsobom vypočuť od niektorých kolegov tu v pléne. Pretože to nemalo úroveň. Prepáčte. (Potlesk.)
Ja som sa snažil robiť si poznámky a v dobrom úmysle, že mnohí z vás vystúpia, pretože im ide o dobro Slovenska a budú dávať pripomienky, odborné návrhy, budú upozorňovať na to, čo by bolo treba zlepšiť, áno, boli aj takí. Ale bolo ich žalostne málo z tých 39, ktorí vystúpili. A ďakujem tým, pretože som si od nich zobral pár podnetov a budem sa snažiť, ak nám dôveru dáte, mnohé veci napraviť.
Ale, prepáčte, ten zbytok bol väčšinou o nejakých pojednaniach filozofických a hlavne o čítaní rôznych článkov, rôznych e-mailov a rôznych blogov. Nič z vlastnej hlavy, žiadna odbornosť. Prázdnota. A to je, žiaľ, obraz dnešnej opozície, ktorá tak vehementne chcela prevziať moc a vládnuť tejto krajine. Prepáčte. (Potlesk.)
Pán Matovič tu niečo sľuboval. Ja chcem tiež sľúbiť všetkým slušným ľuďom tejto krajiny, že ak dostanem dôveru, tak ja osobne, ako aj celá vláda Slovenskej republiky bude robiť všetko pre to, aby Slovensko bolo dobrým miestom na život, aby Slovensko aj naďalej bolo modernou a prosperujúcou krajinou, aby to bola krajina Slovensko, na ktorú budeme môcť byť všetci hrdí. A urobím všetko pre to. A želám tejto krajine a všetkým jej obyvateľom, aby, keď raz moja vláda skončí, na jej čelo nikdy nenastúpil uznaný daňový podvodník, človek, ktorý zneužíva moc a odpočúva, alebo ľudia, ktorí sú prepojení s mafiou. Toto ja želám Slovenskej republike. (Potlesk.)
Zazneli tu aj niektoré reakcie na aktuálne dianie na medzinárodnej scéne. A mnohí ste tu prezentovali svoj postoj, ako Slovensko malo alebo nemalo reagovať na útok v Spojenom kráľovstve. Chcem vám povedať, že Európska únia má 28 členov ešte stále. A k vyhosteniu diplomatov pristúpilo zatiaľ podľa aktuálnej konzultácie s pánom ministrom Lajčákom a naším pánom veľvyslancom Javorčíkom 16 a ďalších 12 nie. Čiže Slovensko nie je osamotené v tomto svojom konaní, ale Slovensko konaná veľmi rozvážne.
A, prepáčte, pán Klus, ja si vás veľmi vážim, ale určite mi prepáčite, ak poviem, že viac budem počúvať názoru svetovo uznávaného politika a diplomata, ktorý dnes zastáva post predsedu Valného zhromaždenia OSN, a budem sa viac radiť s ním ako s vami. Prepáčte. Budem to robiť vždy. (Potlesk.)
A Slovenská republika má pred sebou aj ďalšie kroky pripravené a budeme čakať, pretože len presvedčenie o vysokej pravdepodobnosti ruskej zodpovednosti slovenskej strane nestačí. Začneme predvolaním pána veľvyslanca, ak budeme potrebovať ísť ďalej, máme pred sebou ďalšie a ďalšie kroky. Chcem vás uistiť, že Slovensko sa bude správať zodpovedne. Ale na druhej starne sme deklarovali jasne, že nebude poliehať ani nejakému nátlaku a robiť zbytočné teatrálne gestá. Toľko k zahraničnej politike Slovenskej republiky. A ešte raz, Európska únia má ešte stále 28 členov a 12 krajín postupuje rovnako, ako postupujem my.
Na záver, pretože som fakt po tých dvoch dňoch unavený, a preto sa ospravedlňujem, že tu nepredvediem nejaké veľké vystúpenie, ale chcem vyjadriť ešte jeden svoj názor a postoj a pripomenúť, že, ešte raz, predložením programového vyhlásenia vlády v totožnom znení, ako bolo predložené pred dvoma rokmi, nikto nechcel uraziť parlament, to by som si ja nikdy v živote nedovolil, nikto nechcel si akoby nejakým spôsobom uľahčiť prácu, ale chcem ešte raz pripomenúť, sme v polovici vládnutia, máme pred sebou ďalšie dva roky, a ak nechceme, aby Slovensko stagnovalo, je čas, aby vláda okamžite po získaní dôvery mohla pokračovať ďalej vo svojej práci a nadviazať na úspechy, ktoré sme za svojich 25 rokov existencie dosiahli a nikto ich nemôže spochybniť. Preto ešte raz, neberte to ako neúctu k parlamentu, ale ako snahu čo najskôr si vyhrnúť rukávy a pracovať.
A ja ešte raz vás chcem, panie poslankyne a páni poslanci, požiadať o vyslovenie dôvery mojej vláde, mojim kolegyniam a kolegom, ktorí sedia za mnou, a ešte raz všetkým sľúbiť, že budeme robiť tak, aby sa čestným ľuďom na Slovensku dobre žilo a tí, ktorí páchajú trestnú činnosť, boli potrestaní.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.3.2018 10:04 - 10:17 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážené panie ministerky, páni ministri, dámy a páni, v zmysle čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky predstupujem pred vás ako prezidentom vymenovaný predseda vlády Slovenskej republiky a predkladám parlamentu programové vyhlásenie novej vlády.
Zároveň si vás dovoľujem požiadať o schválenie tohto programového vyhlásenia a tým aj požiadať o vyslovenie dôvery novej vláde.
Včerajšie vymenovanie novej vlády prezidentom republiky považujem za míľnik, ktorý by mal ukončiť nepokoj na Slovensku a opäť nastoliť stabilitu a predovšetkým opäť obrátiť pozornosť politikov i médií k skutočným problémom ľudí a zlepšovaniu ich života.
Programové vyhlásenie novej vlády, ktoré máte pred sebou, preberá ciele a plány vlády predchádzajúcej. Je to logické, keďže programové ciele vládnej koalície ostávajú identické. Dovolím si upozorniť, že predchádzajúci kabinet, napriek iba dvojročnému času vládnutia, už viaceré tieto ciele splnil a v ďalších sa výrazne priblížil k ich naplneniu. Preto si nová vláda dala za úlohu pokračovať v úspešných projektoch a prísť s ďalšími novými riešeniami v oblastiach, ktoré to potrebujú.
Moja vláda je pripravená okamžite pracovať. Nežiada a ani nemôže žiadať žiadnych obvyklých 100 dní na oboznámenie sa so stavom jednotlivých rezortov. Naopak, od svojich kolegov od prvého dňa očakávam viac ako 100-percentný výkon.
Budem od nich vyžadovať konkrétne kroky vo viacerých oblastiach, ktoré v najbližších dňoch predstavím, ale ich ťažisko je však jasné už dnes a nachádza sa práve v predloženom programovom vyhlásení vlády: rast životnej úrovne ľudí na Slovensku, debyrokratizácia štátu, zjednodušenie života ľudí v našej krajine a ekonomický rast spojený so zodpovedným hospodárením.
Dovoľte mi ešte vrátiť sa niekoľkými slovami k uplynulému mesiacu. Do slovenských politických dejín vojde ako jeden zo zlomových okamihov. Ohavná vražda mladého novinára a jeho priateľky rozpútala medzi ľuďmi doteraz nevídané emócie a vášne, ktoré sa postupom času pretavili aj do politickej krízy.
Chcem zdôrazniť, a viackrát som to zopakoval, že smrť týchto dvoch mladých ľudí hlboko zasiahla nás všetkých. A som si istý, že v podobnom pohnutí ostal každý normálne cítiaci človek na Slovensku.
Vzhľadom na profesiu mladého žurnalistu som však tento čin, v prípade, že sa potvrdia súvislosti s jeho prácou, vnímal ako útok na demokratické piliere štátu a na jedno zo základných ľudských práv, ktorým je sloboda prejavu. Ostala nám tu zásadná povinnosť a tou je dôkladne vyšetriť dvojnásobnú vraždu a urobiť všetko pre nájdenie páchateľov, ich usvedčenie a spravodlivé potrestanie. Toto je skutočný dlh štátu voči pozostalým mladej dvojice, ako i všetkým občanom Slovenskej republiky.
Chcem vás preto všetkých poprosiť, nechajme pracovať políciu, dôverujme schopnostiach skúsených vyšetrovateľov a nemarme ich prácu lacným politickým zneužívaním tejto témy. Na rozptýlenie akýchkoľvek pochybností o nezávislosti vyšetrovania sa v týchto dňoch definitívne skladá medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý bude zárukou profesionálneho odstupu od akýchkoľvek politických či mediálnych tlakov.
Bola to vládna koalícia, ktorá od začiatku zdôrazňovala práve potrebu vyriešenia tohto prípadu. A k tejto priorite sa hlási i nová slovenská vláda, ako i nový minister vnútra, ktorého úlohou bude vytvárať čo najlepšie podmienky pre úspešnú prácu polície. Tragédia, ktorá zamávala Slovenskom, sa nevyšetrí ani v uliciach, ani vo volebných miestnostiach a ani na novinových stránkach. Preto opakujem, nechajme pracovať profesionálov a skončime so zneužívaním tejto tragédie v politickom zápase. (Potlesk.)
Obrovský mediálny i politický tlak našiel svoju odozvu aj v zhromaždeniach ľudí, ktorí prišli na námestia slobodne a demokraticky vyjadriť svoj názor. To, že sa tak stalo, je dobrou vizitkou slovenskej demokracie a uplatňovania občianskych slobôd. Môj osobný postoj k týmto zhromaždeniam bol vždy rovnaký a som vďačný, že nedošlo k žiadnym prejavom násilia, nepokojom ani škodám na majetku.
Vnímam aj tie hlasy, ktoré vystupovali s výsostne politickými požiadavkami. Vyriešiť politickú krízu je však úlohou nás politikov. Parlamentná demokracia má svoje jasné pravidlá a ja som veľmi rád, že napokon boli dodržané.
Nebudem dnes hodnotiť úlohu slovenskej opozície v celom tomto prípade. Je ale samozrejmé a logické, že sa pokúša dostať k moci a že v predčasných voľbách vidí pre seba viaceré politické výhody.
Politika má však ale aj iný, štátnický rozmer. A tým rozmerom je zodpovednosť voči vlastnej krajine. Je nesporné, že Slovensko na svoj úspešný vývoj potrebuje pokoj a stabilitu. To sú hodnoty, ktoré sú nielen v priamom protiklade s konaním predčasných volieb ako takých, ale aj s ohľadom na ich možné výsledky. Som presvedčený, že by nič nevyriešili, len by prehĺbili nepokoj v spoločnosti a ustanovili by zmätok ako trvalý stav v našej krajine.
Slovensko má dnes legitímne zvolený parlament, ktorého jasná väčšina sa hlási k pokračovaniu súčasnej vládnej koalície a k dokončeniu práce pre ľudí, ktorú pred dvoma rokmi vláda začala. Práve od podpory Národnej rady odvodzuje svoj mandát vláda Slovenskej republiky a parlament je tou inštitúciou, ktorej sa vláda zodpovedá a ktorá ako jediná môže rozhodovať o jej bytí alebo nebytí. A to hovorím s plným rešpektom, pretože som mal tú česť stáť na čele Národnej rady Slovenskej republiky a vždy budem chápať, aký je postoj vlády a aký je postoj Národnej rady Slovenskej republiky v tomto vzťahu.
Súčasnú vládnu koalíciu zrodili výsledky demokratických parlamentných volieb v roku 2016 a v nich je vyjadrená aj vôľa ľudí. A toto môže byť mechanizmus, a jediný mechanizmus, akým môže fungovať zastupiteľská demokracia.
Politická kríza spojená s domácim i medzinárodným mediálnym tlakom však okrem personálnych zmien priniesli aj veľmi vážne dôsledky na obraz Slovenska v zahraničí. Absolútne odmietam názory, že Slovensko je akousi čiernou dierou v Európe. (Reakcia z pléna.) Nie je na nich nič pravdivé.
Spomeňme si, ako len niekoľko dní pred dvojnásobnou tragédiou zneli z úst predsedu vlády či prezidenta Slovenskej republiky rovnaké slová, a zacitujem ich: "Slovensko je úspešný príbeh." Tieto slová platia aj dnes, pretože za 25 rokov samostatnosti sme prešli obrovský kus cesty. Stali sme sa členmi Európskej únie i NATO. Vstúpili sme do Schengenu aj do eurozóny. Vysporiadali sme sa s nezamestnanosťou ako dlhoročným najväčším problémom Slovenska a máme pred sebou výborné ekonomické perspektívy. Život ľudí sa postupne zlepšuje a stále viac sa svojou úrovňou šplhá ku krajinám, na ktoré sme sa kedysi pozerali ako na nedosiahnuteľný cieľ. Toto je skutočné Slovensko, a nie jeho pokrivený, falošný a účelovo vytváraný negatívny obraz. Naprávanie tohto obrazu... (Potlesk.)
Naprávanie tohto obrazu bude aj mojou osobnou prioritou ako predsedu vlády. Prvé kroky som urobil už včera, keď som absolvoval svoju prvú cestu v novej funkcii do Bruselu a hovoril s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie. Môj odkaz bol jednoznačný, že Slovensko je demokratickou, úspešnou a modernou krajinou a jej nová vláda je zárukou jasnej proeurópskej orientácie našej krajiny.
Je mi veľmi ľúto, že podobný odkaz nešíria aj tí, ktorých prvotnou úlohou by mala byť obhajoba dobrého mena a záujmy krajiny. Považujem za veľmi nešťastné, ak opozícia prenáša vnútropolitický zápas aj mimo Slovenska a v túžbe po moci absolútne nehľadí na to, aké nedozerné škody na medzinárodnom poli spôsobuje aj našej krajine.
Som pripravený urobiť všetko pre to, aby sme tieto škvrny zmyli a vrátili renomé Slovenska tam, kam v rámci Európy i sveta patrí. A preto plánujem v tejto súvislosti ďalšie kroky vrátane vystúpenia v Európskom parlamente. Zaujmem tam veľmi jasné stanovisko k postojom niektorých europoslancov a uvediem na pravú mieru viaceré nepravdy a klamstvá, ktoré sa o Slovensku v parlamente začali šíriť. (Potlesk.)
Vážené dámy a páni, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi z tohto miesta poďakovať sa aj doterajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi i odchádzajúcim ministrom za obrovský kus práce, ktorý vykonali. Robert Fico zanechal v slovenskej politike... (Potlesk.) Robert Fico zanechal v slovenskej politike ako trojnásobný premiér výraznú stopu ako ešte nikto pred ním. Bude ju tvoriť aj naďalej ako predseda strany SMER - sociálna demokracia, ktorej programové piliere sa úmerne jej postaveniu odrážajú aj v programovom vyhlásení novej vlády. Na prácu končiacich ministrov v mnohom nadviažu ich nástupcovia a verím, že svojím vlastným pohľadom na vec dajú svojim rezortom ďalšiu novú dynamiku.
Nová vláda, ktorá sa opiera o stabilnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá vzišla z demokratických parlamentných volieb, je dobrou vizitkou slovenskej demokracie. Vážnu politickú krízu sme ustáli v ústavných rámcoch a dokázali sme, že vieme takýmito ťažkými skúškami prejsť v rámci právneho štátu a dodržiavania ústavných zásad deľby moci.
Ďakujem preto z tohto miesta aj pánovi prezidentovi, že v konečnom dôsledku rešpektoval zásady parlamentnej demokracie i Ústavy Slovenskej republiky a nepodľahol mediálnym a politickým tlakom na jej demontáž a zmenu z parlamentného systému na prezidentský. (Potlesk.)
Vyjadrujem nádej, že vymenovaním novej vlády a schválením jej programového vyhlásenia Národnou radou Slovenskej republiky sa budeme môcť naplno vrátiť k práci pre ľudí a riešiť problémy každodenného života. Mnohí sú už unavení doterajším politickým napätím a čakajú návrat do normálnych koľají. Návrat k pokoju, návrat k stabilite. A čakajú, že nová vláda bude, podobne ako jej predchodkyňa, aktívne pristupovať k riešeniu jej skutočných problémov, k riešeniu problémov Slovenska. Aj preto by som považoval za prejav štátnického rozmeru politiky, ak by programové vyhlásenie novej vlády dostalo dôveru aj opozičných poslancov, ale toho sa asi dnes nedožijeme.
Naplňme, prosím, štvorročný mandát, ktorý sme dostali od občanov a predstúpme pred nich po jeho skončení každý so svojou predstavou rozvoja tohto štátu a uchádzajme sa o dôveru v ďalších demokratických parlamentných voľbách. Dnes však dokončíme prácu, ktorá je pred nami.
Vážené dámy a páni, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz si vás v mene vlády Slovenskej republiky dovoľujem požiadať o schválenie jej programového vyhlásenia a o vyslovenie dôvery tejto vláde.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
A na záver ešte raz smerom na balkón. Vždy budem brániť slobodu prejavu v Slovenskej republike, vždy si budem vážiť odbornú prácu investigatívnych novinárov a asi si budeme musieť zvyknúť aj na tých, ktorí sú možno niekde na druhej strane a sú schopní dva dni investigatívne vyšetrovať a venovať sa takto zabalenému hygienickému špáradlu. (Rečník vybral zo saka hygienicky zabalené špáradlo, ukazujúc ho plénu. Potlesk.) Pozdravujem vás. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

15.2.2018 14:39 - 14:46 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Pán poslanec, keďže na tú otázku som už odpovedal, možno využijem ale tento priestor na to, aby som pripomenul niektoré zjednodušenia, ktoré už dnes platia.
Podarilo sa nám zabezpečiť funkcionalitu informačného systému ITMS2014+, cez ktorý sa realizujú všetky aktivity v rámci čerpania eurofondov tak, aby už odteraz všetci žiadatelia, ktorí podávajú žiadosť prostredníctvom tohto systému, nemuseli prikladať 9 povinných príloh štátu, pretože tieto si automaticky informačný systém zbiera z jednotlivých registrov štátu, čo je takisto dobrá informácia. To znamená, žiadna zdravotná poisťovňa, žiadna Sociálna poisťovňa, žiaden register úpadcov. A nehovorím už o obchodnom registri, list vlastníctva a tak ďalej. Všetko si to čerpá náš ITMS systém sám.
Pilotne sme prvýkrát vyhlásili elektronickú výzvu s ministerstvom hospodárstva a následne ďalšie rezorty sa pripájajú k tomu, aby všetky procesy mohli prejsť elektronicky, bez potreby zasielať haldy papierov k nám, čo opäť má spôsobiť aj zníženie nákladov, aj zjednodušiť celý ten systém.
Takže veľa vecí sa už spravilo, ale ten systém je naozaj tak prekombinovaný a komplikovaný, že ešte máme čo robiť, aby sme ho zjednodušili ešte viacej. Takže konkrétne vám budeme priebežne oznamovať, čo nové sme vymysleli, pripravili a ako sa nám to podarilo presadiť do praxe.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Skryt prepis