Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.2.2019 o 14:48 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 14:48 - 14:49 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Takže ja budem plynule pokračovať v našom antibyrokratickom balíčku. Tento návrh zákona, ktorý je pod tlačou 1272, v stručnosti predstavím jednou vetou a potom by som si poprosila slovo v rozprave.
Takže týmto návrhom zákona rušíme povinnosť zamestnanca priniesť zamestnávateľovi potvrdenie o tom, či je voči nemu vedená exekúcia, a rovnako rušíme povinnosť zamestnávateľov takéto potvrdenia vydávať po ukončení pracovného pomeru svojich zamestnancov.
Toľko v skratke, viac v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 9:11 - 9:12 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem. Opäť v krátkosti sa budem snažiť vysvetliť bližšie návrh tohto zákona, ktorý je opäť veľmi jednoduchý a týka sa práve vedenia motorových vozidiel zamestnancov, ktoré patria firmám.
Cieľom návrhu zákona je odstrániť nejednotnosť vo výklade povinností zamestnávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spojení s § 39 Zákonníka práce, ktorý upravuje definíciu právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými je zamestnávateľ s mnohými z nich, teda takmer so všetkými, povinný oboznamovať každého zamestnanca. Medzi tieto predpisy totiž patria podľa Zákonníka práce aj dopravné predpisy. Plnenie povinnosti oboznamovať pravidelne zamestnancov s dopravnými predpismi je podľa názoru podnikateľov v praxi nereálne a obsolentné. Ak je zamestnanec držiteľom príslušného vodičského oprávnenia a má určitú prax vo vedení vozidla, je úplne nadbytočné prenášať na zamestnávateľov povinnosť oboznamovať ho so skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti, na základe ktorých sa získava vodičský preukaz.
Zároveň navrhujeme jasne upraviť povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k absolvovaniu skúšobnej jazdy motorovým vozidlom, ktoré má byť ako pracovný prostriedok zverené zamestnancovi. V tejto veci totiž neexistuje jednotný právny názor a výklad zákonných povinností. Explicitná úprava zabezpečí jednoznačný výklad.
Ďakujem veľmi pekne, takisto vás prosím o podporu tohto jednoduchého, ale veľmi praktického návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 9:08 - 9:09 hod.

Simona Petrík
Ďakujem veľmi pekne. Takže pokračujeme ďalej v týchto návrhoch, antibyrokratických návrhoch.
Ja možno len v stručnosti na úvod poviem, že v tomto návrhu ide konkrétne o zrušenie povinnosti zamestnávateľa oboznamovať zamestnanca s dopravnými predpismi a tiež absolvovať s ním skúšobnú jazdu na motorovom vozidle, ktoré bude používať.
Takže toto je v skratke návrh, o ktorom viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim tiež ako prvá.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 9:04 - 9:08 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ja by som rada teda každý z týchto zákonov aspoň trochu uviedla, aby sme mali predstavu o tom, čoho sa tieto na prvý pohľad možno drobné opatrenia, ale zároveň veľmi, veľmi efektívne antibyrokratické opatrenia týkajú, ktoré môžu práve pri prijatí ušetriť mnoho času a finančných prostriedkov najmä malým a stredným podnikateľom, ktorým dajú potom možnosť robiť to, prečo začali podnikať, to znamená ponúkať služby alebo predávať tovary a nie robiť kuriérov úradom, čo sa dnes, žiaľ, mnohokrát deje. Takže dovoľte mi uviesť tento jeden z týchto návrhov zákonov, ktorý spolu dáva možnosť trom opatreniam.
Cieľom návrhu zákona je odstrániť administratívnu záťaž pre podnikateľov, ktorá nie je nevyhnutná pre riadny výkon činnosti Sociálnej poisťovne v oblasti výkonu sociálneho poistenia a výkonu kontroly. Podstatou tohto návrhu je odbúranie povinností tých zamestnávateľov, ktorí sa zapisujú do obchodného registra a majú teda povinnosť predkladať do zbierky listín vedenej registrovaným, registrovým súdom dokumenty podľa § 3 zákona č. 530/2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ide o množstvo korporátnych dokumentov, ako napríklad sú to spoločenské zmluvy, zakladacie listiny, stanovy, rozhodnutia jediného spoločníka, zápisnice o valných zhromaždeniach a podobne, ktoré sú, ktoré sú povinne vkladané do zbierky listín, no zároveň ich automaticky a bezúčelovo vyžadujú k predloženiu aj zamestnanci Sociálnej poisťovne, ktorí vykonávajú kontrolu podľa zákona o sociálnom poistení. Ide naozaj o zbytočnú administratívnu záťaž, ktorú je možné úplne vylúčiť a zabrániť tak opakovanému predkladaniu rovnakých dokumentov, ktorých je teda veľa a ktorými už iný orgán verejnej moci disponuje.
Ďalším z podstatných zmien, alebo ďalšou z podstatných zmien je úplné vypustenie povinnosti predkladať po vykonaní kontroly tzv. správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov, čiže správu o tom, že sme tú kontrolu prijali a že sme vykonali nápravu, čiže, resp. povinnosť predkladať vedúcemu zamestnancov kontroly opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Táto povinnosť predstavuje formalitu, ktorá nie je zo strany Sociálnej poisťovne reálne kontrolovaná, obsah, rozsah a charakter opatrení nie je po vykonaní kontroly vecne monitorovaný. Reálne napĺňanie daných opatrení je vo výlučnej kompetencii kontrolovaného subjektu. Je v jeho vlastnom záujme, aby v prípade nedostatkov, ktoré sa zistili, vykonal nápravu. Častokrát však ide o formálne opatrenia týkajúce sa evidencie, ktorých spísanie a reportovanie je zbytočnou administratívnou záťažou.
A takisto vypúšťame aj povinnosť odhlásiť sa ako zamestnávateľ zo Sociálnej poisťovne v prípade, že zamestnávateľ nemá zamestnaného už ani jedného zamestnanca. Máme za to, že táto povinnosť je neopodstatnená a predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž najmä pre malých podnikateľov, rodinné firmy a živnostníkov.
To je všetko, ďakujem veľmi pekne. Budem rada, keď nám podporíte aj tento návrh, ako aj ďalších deväť návrhov. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 9:01 - 9:03 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, prepáčte mi to. Takže ideme na to. Pod tlačou 1279, všakže? Dobre, takže pokračujeme v podstate v tom antibyrokratickom balíku; prepáčte, som zadýchaná, som sa ponáhľala; v antibyrokratickom balíku, v ktorom predkladáme dvanásť opatrení, ktoré sú zahrnuté v deviatich návrhoch zákonov. Zatiaľ sme, myslím, predložili dva tieto zákony, pokračujeme teda ďalej tretím, konkrétne je to návrh zákona na vydanie vlastne zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení, tlač 1279.
V tomto návrhu zákona dávame dokopy tri návrhy alebo tri opatrenia. Jedným, jedným opatrením je zrušenie povinnosti zamestnávateľa odhlasovať sa zo Sociálnej poisťovne v prípade, že už nemá zamestnancov. Druhý, druhé opatrenie je zrušenie povinnosti predkladať pri kontrole doklady, ktoré si verejný orgán vie získať sám. A ďalšími ešte vlastne dvomi opatreniami sú zrušenie povinnosti pri, po kontrole spísať a predložiť zoznam opatrení na nápravu zistených nedostatkov a posledným je spresnenie, aby sa koncesionárske poplatky neplatili za dohodárov.
Ďakujem veľmi pekne. Viac k tomuto zákonu poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá, a snáď sa vydýcham. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2019 13:45 - 13:47 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže ja len veľmi stručne by som rada tento návrh zákona možno trošku lepšie uviedla, detailnejšie, aby ste mali predstavu, o čo ide, aj keď je to pomerne jednoduché.
Cieľom návrhu zákona je odstrániť povinnosť prevádzkovateľa motorového vozidla, ktorým je právnická osoba zverujúca vozidlo inej osobe, čiže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi napríklad, viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume a čase vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle vozidla a adrese pobytu vodiča.
Túto evidenciu je prevádzkovateľ povinný poskytnúť policajtovi na jeho výzvu podľa súčasného znenia § 6 ods. 6 zákona o cestnej premávke. Predkladatelia návrhu, teda my, sme toho názoru, že ponechanie súčasnej povinnosti je administratívnou záťažou pre podnikateľov, ktorá nie je nevyhnutná na účel plnenia úloh Policajného zboru na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Tento účel je možné dosiahnuť aj menej zaťažujúcou povinnosťou prevádzkovateľov, napríklad v podobe povinnosti byť schopný uviesť meno a priezvisko osoby, ktorej bolo vozidlo zverené v dátume a čase, ktorý je pre policajný útvar relevantný. Takúto povinnosť by mala byť právnická osoba osobitne alebo konkrétne malý a stredný podnikateľ bez rozsiahleho vozového parku schopná poskytnúť aj bez nutnosti viesť celoročne detailnú evidenciu, ktorá zaberá množstvo času.
V prípade veľkých podnikov, resp. právnických osôb, ktoré sú prevádzkovateľom väčšieho počtu vozidiel, bude vedenie evidencie nevyhnutné na plnenie navrhovaného rozsahu notifikačnej povinnosti aj bez nutnosti explicitne ustanoviť súčasný rozsah evidenčnej povinnosti.
Takže toľko bližšie, konkrétnejšie k tomuto jednoduchému návrhu zákona. Kolegyne, kolegovia, budem rada, keď nám podporíte jeden z týchto antibyrokratických zákonov, a teším sa na predstavenie ďalších asi jedenástich v utorok ráno.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2019 13:41 - 13:43 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za zhovievavosť. Ja sa teda pokúsim predložiť tento zákon, aj keď je to vlastne jeden z balíka zákonov, antibyrokratického balíčka, ktorý sme predstavili médiám, myslím, minulý týždeň.
Rada by som preto možno ešte na začiatok povedala pár slov k tomu celému balíku, aj keď môj kolega Beblavý, ktorý predkladal už prvý zákon asi tri dni dozadu, o tom už trošku hovoril, ale teda pár slovami dovoľte aj mne.
Do parlamentu sme predložili balík týchto deviatich zákonov, kde je tucet opatrení proti byrokracii. Obsahujú teda konkrétne opatrenia. Sú to veľmi jednoduché, niektoré veľmi malé opatrenia, ale myslím si, že veľmi dobré, zamerané na problémy, ktoré samotní podnikatelia označili za byrokratické nezmysly roka.
Podnikateľom a zamestnávateľom by ich prijatie ušetrilo približne päť hodín mesačne, množstvo finančných prostriedkov a prinieslo by viac možností zamestnávať ľudí. V podstate prinieslo by viac možností robiť to, prečo tí podnikatelia začali podnikať.
Podnikatelia a živnostníci by mali konečne dostať servis na úrovni a prestať robiť kuriérov úradom. Nepotrebujeme drahé úrady a stovky úradníkov. Stačí počúvať samotných podnikateľov. Podľa rebríčka Svetovej banky Doing Business sa schopnosť Slovenska konkurovať v posledných rokoch výrazne zhoršuje. Je teda čas na to, aby slovenskí podnikatelia dostali od štátu služby, na ktoré majú nárok, a aby nevenovali svoj čas byrokracii, ale, ako som už povedala, svojmu podnikaniu, zákazníkom a zamestnancom.
Takže, dámy a páni, dovoľte mi predložiť tento návrh zákona - sekundu, len si nájdem tlač, áno, áno, len ja to mám v online, takže len si to prekliknem - o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako hovorila pani predsedajúca.
V podstate v skratke, v tomto návrhu zákona ide o zrušenie povinnosti zamestnávateľa viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi evidenciu.
Viac o tomto zákone poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2019 13:30 - 13:31 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (tlač 1289). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.1.2019 18:22 - 18:26 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Dobrý večer. Kolegyne a kolegovia, sekundičku, niečo sa mi tu teraz stalo s týmto, pardon.
Ja by som možno začala na úvod tým, že som veľmi prekvapená, prečo nás je tu asi tak šesť dokopy pri tejto téme, ale tak predpokladám, že si to asi kolegyne a kolegovia šetria na zajtra na odvolávanie pána Danka. Ale teda tak isto by som tiež chcela poďakovať na úvod Zuzke za, za veľmi pekné zhrnutie. Takže ja by som len možno tak v skratke dodala niečo k tejto téme a k tomuto zákonu a poukázala na jednu vec, o ktorej teda Zuzka nehovorila, lebo sa týka nášho zákona, ktorý sme predkladali na poslednej schôdzi a súvisí práve s týmto zákonom tiež vecne.
Dnešná legislatíva neumožňuje raz absolventovi udelený titul odobrať ani v prípade, že sa preukáže podvod pri jeho získaní. Poslanci za stranu SPOLU - občianska demokracia preto na minulej schôdzi predložili tomuto parlamentu návrh zákona, ktorý dá podľa českého vzoru takúto možnosť rektorovi a ak by študent, ktorému sa titul odníma, nesúhlasil, mohol by sa obrátiť na súd. Čiže toto bol návrh zákona o odnímaní titulov z dielne strany SPOLU - občianska demokracia, opakujem, v predchádzajúcej schôdzi minulého roka. Takže ani nie, koľko(?), dva mesiace dozadu.
Náš návrh, samozrejme, reagoval na najznámejší prípad plagiátorstva v dejinách Slovenska, a to plagiátorstva predsedu parlamentu Andreja Danka. Toto plénum sa naším návrhom zákona odmietlo zaoberať a teraz príde SNS, pani ministerka Lubyová, ktorá nášho najznámejšieho plagiátora ospravedlňovala, s návrhom zákona, aby sa podobným prípadom akože zabránilo. Okrem toho teda, že bol porušený odsek 96, § 96 ods. 3 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že o vecne rovnakom návrhu zákona sa nesmie rokovať opäť skôr, ako o šesť mesiacov po jeho neschválení. Je toto absolútna irónia, na čom sa tu určite všetci zhodneme.
Absolútna irónia tiež je, že na základe návrhu SNS by Andrej Danko mohol zostať úplne pokojný, lebo by mu nebolo možné titul odobrať. Titul by sa podľa návrhu SNS nemohol odobrať pre plagiátorstvo, teda krádež cudzieho textu bez riadnych citácií. Absolútne bezzubý zákon, má ešte aj poistku pre vyvolených. Ak by vysoká škola odobrala titul, študent by sa mohol odvolať na odvolací orgán, ktorým je v tomto prípade ministerstvo školstva, kde by už určite vedeli, ako, ako mu pomôcť. Tu sa o nezávislom orgáne vôbec nedá hovoriť.
Poslanci a poslankyne strany SPOLU - občianska demokracia preto nepodporia tento zákon, lebo nie je ničím iným, ako hrou SNS, ktorá nemá skutočne záujem riešiť plagiátorstvo, ale potrebuje prekryť kauzu svojho predsedu. A opakujem ešte raz a bola by som rada, keby sme sa tým zaoberali, keby sa tým plénum zaoberalo, nemal byť najbližšie minimálne štyri mesiace podaný, pretože návrh zákona podali poslanci strany SPOLU na poslednej schôdzi minulého roka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 16:53 - 16:54 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegovi Otovi Žarnayovi za absolútne trefný komentár k tejto problematike. Naozaj toto boli veľmi potrebné slová, pretože čo sa týka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ja som doteraz nepostrehla, že by toto stredisko nejak vehementne spolupracovalo s obrovským množstvom občianskych združení, ktoré suplujú úlohu štátu v tom, že pomáhajú obetiam domáceho násilia, naozaj bojujú proti násiliu na ženách, na deťoch. Množstvo krízových centier, takisto občianske združenia, ktoré robia osvetu v pôrodnej starostlivosti, kde bývajú porušované ženské, ženské práva, ktoré tiež teda patria k ľudským právam. Takže tieto všetky občianske združenia fungujú na nórskych fondoch a čakajú na projektové výzvy, ktoré keď skončia, mnohé z týchto pracovníčok potom nemajú pár mesiacov výplatu a tuto sa pozrieme na stredisko, ktoré má rozpočet fungovania pol milióna eur a z toho v podstate väčšia polovica je len na to, aby to, aby toto stredisko fungovalo, takže to je naozaj, to je naozaj smiešne a nemyslím si, že, že sa tieto skutočnosti touto novelou zmenia.
Takže ďakujem ti, Oto, za tieto slová.
Skryt prepis