Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.11.2019 o 18:30 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.11.2019 18:30 - 18:33 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak to bol heroický výkon, pán poslanec. Toľkokrát slovíčko bodkočiarka som nepočul za celý môj život jak dnes večer. (Povedané s pobavením.)
Veľmi krátko zareagujem na pani poslankyňu. To znamená, že; hovoríte, že často meníme ten zákon. Vidíte, že táto problematika je dynamická nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii, lebo len týmto zákonom riešime päť smerníc. To znamená, že takisto jak funguje to v Európskej únii a prijímajú sa nové smernice a nové predpisy, tak, samozrejme, to implementujeme a tento je preto taký veľký balík.
Čo sa týka tých EU Pilotov, len v tomto návrhu riešime dva, to znamená, že je o skládkach z roku 1999 a o elektronických, elektrických a elektronických zariadeniach a jeden práve sa týka toho vášho pozmeňováku, kde chcete posunúť ten dátum toho, ehm, ehm (reakcia spravodajcu), tej predúpravy, tak, ďakujem; na 25. Keby sme to urobili, tak máme ďalší problém na krku. Takže riešime aj to týmto návrhom zákona. To znamená, na jednej strane chcete posunúť a na druhej strane, samozrejme, nechceme EU Pilot nový alebo poprípade nejakú žalobu, keďže to sme mali vyriešiť už v roku 1999, teraz je 2019, takže sme pozadu. Musíme to dobehnúť, bohužiaľ.
Čo sa týka tých vrakov tých áut, tak to je už vyriešené, lebo má to odstrániť buď, myslím, že správca ciest, alebo majiteľ pozemku, alebo ešte niekto tam je? Neviem presne, ako to tam je naformulované, ale v každom prípade tento problém je už podľa môjho názoru vyriešený.
Čo sa týka váženia odpadu v tej obci Koseca, čo vy ste hovorili (reakcia z pléna), Košeca, prepáčte, Košeca. Samozrejme, ten náš návrh, mne sa nejedná o to, aby oni museli sa niekam vrátiť, jedná sa o to, aby tá platba za ten odpad bola spravodlivá. To znamená, teraz obce nevedia, že koľko vyprodukujú toho odpadu, lebo ten zberový, zberové auto ide a berie, poviem, šesť obcí a sa to potom vydelí šiestimi a tak sa to, tak sa to rieši. To znamená, že majú byť vybavené zberové autá tými, s tými váhami. To znamená, že každá obec bude vedieť presne, že koľko vyprodukovala, a tým pádom jedna obec nebude sanovať druhú obec. To znamená, každý bude platiť toľko, koľko má, a ja si myslím, že to, takto je to spravodlivé.
Takže ďakujem pekne za príspevky. Dlho to tu trvalo trošku, ale nevadí. Pekný večer vám prajem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.11.2019 17:34 - 17:37 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, účelom návrhu zákona je predovšetkým transpozícia tzv. odpadového balíčka, ktorý tvorí šesť novelizovaných smerníc Európskeho parlamentu a Rady.
Vládny návrh zákona upravuje ustanovenia týkajúce sa niektorých základných definícií a pojmov, dopĺňa nové definície, ako materiálové zhodnocovanie alebo spätné zasypávanie, a niektoré definície upravuje, ako napr. komunálny odpad.
Zjednocuje postup orgánov štátnej správy, odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu a dopĺňa ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a ciele recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030.
Ustanovuje povinnosť pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú garanciu ako istú rezervu na zabezpečenie funkčného systému nakladania s odpadom vyhradených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť ich výrobcov.
Návrhom zákona sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov, ktorí uvádzajú na trh recyklovateľné výrobky, na podporu opätovného použitia odpadu a recyklácie. Zároveň sa ustanovuje zákaz uvádzania niektorých jednorazových plastových výrobkov na trh Slovenskej republiky ako opatrenie na zníženie tvorby plastového odpadu.
V návrhu zákona sú nanovo upravené ustanovenia o informačnom systéme odpadového hospodárstva. Tieto ustanovenia však boli doplnené a následne schválené v zákone č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona reaguje aj na EU Pilot, ktorý sa týka nesprávnej transpozície dvoch smerníc, smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení.
Navrhuje sa delená účinnosť návrhu zákona. Účinnosť ustanovení, ktorými sa zabezpečuje transpozícia smerníc odpadového balíčka, je nastavená na 1. júl 2020. Účinnosť ustanovení týkajúcich sa zákazu uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh Slovenskej republiky je v zmysle príslušnej smernice navrhnutá na 3. júl 2021 spoločne s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, aby zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov a distribútorov týchto výrobkov.
Vládny návrh zákona bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené 21. októbra 2019 a v rámci ktorého neboli uplatnené žiadne pripomienky.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, verím, že predložený návrh zákona schválite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

19.9.2019 15:01 - 15:03 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, vážený pán poslanec, minulý týždeň ste prerokovali a schválili návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Naším pôvodným zámerom bol presun všetkých štátnych pozemkov, to znamená, nielen v päťke, v národných parkoch, teda od tretieho stupňa vyššie pod Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. Nenašla sa však dostatočná politická podpora k tomuto kroku.
Na druhej strane pripravili sme novelu, ktorá po sedemnástich rokoch predstavuje prelom v ochrane vzácnych území na Slovensku. A to nielen na štátnych, ale aj na pozemkoch v rukách súkromných vlastníkov, za čo im náleží spravodlivá kompenzácia.
No hlavným prínosom novely je vyriešiť najpálčivejšie problémy chránených území. Teda dosiahnuť stav, keď ťažba, výstavba, použitie postrekov budú od tretieho stupňa podmienené súhlasom štátnych ochranárov nielen na štátnych pozemkoch v piatom stupni ochrany. Nepovažujeme novelu za všeliek dlhé roky neriešeného stavu. Považujeme novelu za prvý krok z bludného kruhu ochrany prírody, ktorá tu panuje od roku 2002.
Presun štátnych pozemkov nielen v piatom stupni ochrany pod Štátnu ochranu prírody naďalej považujem za dobrý návrh a v budúcnosti sa tomuto, ja si myslím, že sa bude treba vrátiť. Prvý krok je vždy najťažší. A chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí tento zákon podporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 19.9.2019 14:27 - 14:29 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. Jedná sa o Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Môžem vás uistiť, že v boji proti plastom sa Slovensko stáva lídrom v rámci svojho regiónu. Spoplatnili sme ľahké plastové tašky, dokonca rok pred tým, ako nám to prikazovala Únia. Rovnako v prípade podpisu prezidentky sa Slovensko stane prvou krajinou strednej Európy vrátane Rakúska, ktorá zavedie zálohovanie plastových fliaš. Novelu schválil parlament minulý týždeň.
Podotknem, že analytické podklady novely vzbudili veľký ohlas aj v zahraničí, vyžiadala si ich od nás napríklad rakúska ministerka životného prostredia, dokonca za autormi pricestovali aj zástupcovia výrobcov z Malty. A nestrácame čas ani čo sa týka samotného zákazu niektorých jednorazových plastových výrobkov, o čom pojednáva aj táto daná smernica.
Zákaz uvádzania určitých jednorazových plastových výrobkov na trh už bol predložený do Národnej rady Slovenskej republiky a dňa 11. septembra 2019 aj prešiel prvým čítaním. Vďaka tomu, že sme na ministerstve boli pripravení, tak danú legislatívu schválime na úrovni národného parlamentu určite ako prví v regióne strednej Európy. A je celkom pravdepodobné, že dokonca aj ako prví v rámci Európskej únie. Ide konkrétne o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle návrhu vkladá § 53a v znení: "Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxodegradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky." Toto obsahuje ten zákon. V prípade schválenia tento zákaz nadobudne účinnosť dňa 3. júla 2021.
Poslancom, ktorí naše kroky v boji proti plastu podporujú, chcem však opätovne poďakovať a požiadať aj o ďalšiu podporu pri zákaze vybraných jednorazových plastových výrobkov.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:57 - 14:58 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. Aktuálne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zhromažďuje podklady, zadáva spracovania analýz a realizuje vlastné zhromaždenie podkladov. Taktiež zvolávalo a realizovalo pracovné skupiny, na ktorých sa zúčastnili všetci zainteresovaní, ako výrobcovia, zberové spoločnosti, spracovatelia, recyklačné zariadenia, akademická obec, ako aj neziskové organizácie pre spracovanie nového strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na obdobie 2021 až 2025. Tento dokument má určiť smerovanie odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Okrem iných oblastí je predmetom aj priemyselný odpad.
Ďalej je možné konštatovať, že na znižovanie množstva priemyselného odpadu vplýva aj samotná ekonomika výrobcov. V súčasnosti samotní výrobcovia prijímajú a realizujú opatrenia, aby minimalizovali množstvo odpadu, a to z dôvodov prísnych environmentálnych limitov a súčasne významnú úlohu zohráva aj, samozrejme, ekonomický faktor.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 14:18 - 14:20 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj za otázku. Vážený pán poslanec, nemôžem inak, než súhlasiť s vaším hodnotením, že prejavy netolerancie, neúcty, národnostnej nevraživosti a šovinizmu, ktoré sa udiali pri príležitosti futbalového zápasu reprezentácie Maďarska a Slovenska, nepatria do 21. storočia. Sú odsúdeniahodné a nemajú čo hľadať ani v športe, ani kdekoľvek inde. Sú nielen nešportové, ale aj politicky vysoko nebezpečné, lebo majú potenciál otráviť nielen dobré susedské medzištátne vzťahy, ale aj pokojné medziľudské spolužitie Slovákov a Maďarov.
Piskot alebo obrátenie sa chrbtom časti divákov pri znení slovenskej hymny sú vyjadrením neúcty a absencie rešpektu nielen k súperovi, ale aj k inému národu, s ktorým nielen susedíme, ale aj zdieľame spoločné hodnoty a členstvo v Európskej únii a v NATO. Dnes má v otvorenej Európskej únii každý – aj občan národnostnej menšiny – otvorenú možnosť slobodne rozvíjať svoju kultúru, vzdelanie a profesionálny život kdekoľvek v členskej krajine Európskej únie. Som presvedčený, že takto to vníma drvivá väčšina občanov Maďarska a Slovenska, ako aj občanov maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Akékoľvek prejavy neúcty, netolerancie a rešpektu k inému národu sú pod akúkoľvek dôstojnosť slušného človeka.
Za zamyslenie stojí aj skutočnosť, že k hore uvedeným prejavom sa znížili v sektore hostí vyhradenom našim fanúšikom aj občania Slovenskej republiky z mesta, ktoré sa vďaka politickej aj finančnej podpore aj zo slovenskej strany môže pýšiť jedným z najlepších a najkrajších futbalových stánkov na Slovensku. Táto podpora mala viesť k vzájomnému rešpektu a úcte a nie k podpore nacionalizmu a protislovenským prejavom.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, za neblahé prejavy a vytváranie napätej a nepríjemnej atmosféry v hľadisku na futbalovom zápase Maďarsko – Slovensko sú zodpovední extrémisti. Extrémisti sú, žiaľ, negatívnou realitou súčasnosti nielen v našich susedských krajinách, ale aj v Európe a na celom svete. Ide o malú časť občanov, ktorí sa prejavujú násilne a požadujú strhnúť na seba pozornosť. Som presvedčený, že väčšina občanov však zmýšľa inak, tolerantne a mierumilovne, ctí si občanov inej národnosti alebo vierovyznania. To neznamená, že extrémistom netreba venovať viac pozornosti, pretože ich prejavy a nevraživosť sa môžu naďalej stupňovať a môžu získať nebezpečný negatívny vplyv pre celú spoločnosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 14:18 - 14:20 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zvolená predsedníčka Európskej komisie von der Leyen navrhla Marošovi Šefčovičovi jeden z ôsmich postov podpredsedu Komisie. Slovensko tak obhájilo post podpredsedu už počas tretieho mandátu. Portfólio je zamerané v oblasti medziinštitucionálnych vzťahov a strategického výhľadu. V tomto kontexte sa Maroš Šefčovič bude venovať agendám, s ktorými má skúsenosť zo svojho prvého pôsobenia v Európskej komisii. Priniesol vtedy konkrétne výsledky a pristupoval mimoriadne zodpovedne k finančným prostriedkom európskych daňových poplatníkov.
Predsedníčka Európskej komisie po stretnutí s Marošom Šefčovičom uviedla, že v Komisii potrebuje skúsenosť a praktické znalosti z oblasti medziinštitucionálnych vzťahov. Ide o zlepšenie vzťahov Komisie s Európskym parlamentom, a to aj v kontexte snahy posunúť sa smerom k legislatívnej iniciatíve parlamentu. V rámci tejto úlohy má byť Maroš Šefčovič tiež zodpovedný za posilňovanie vzťahov s národnými parlamentmi.
Maroš Šefčovič sa priamo s Ursulou von der Leyenovou bude podieľať na príprave pracovného programu Komisie, čo je dokument, ktorý zahŕňa hlavné politické priority Komisie a ktorý treba predrokovať s parlamentom aj s členskými štátmi. Ide o dokument, ktorý zahŕňa hlavné politické priority Komisie a s jeho prípravou sa preto spája veľa rokovaní s kolegami, s komisármi, ako aj s Európskym parlamentom a s Radou Európskej únie.
Je známe, že predsedníčka Komisie vytýčila vysoké ambície už na prvých sto dní svojho mandátu, a preto sa s pracovným programom spájajú veľké očakávania. Maroš Šefčovič v tejto úlohe v podstate vystrieda Fransa Timmermansa v Rade pre všeobecné záležitosti, ktorá okrem iného pripravuje summit Únie.
Ďalšou úlohou nášho navrhovaného podpredsedu Európskej komisie má byť aj boj s administratívnou a regulačnou záťažou, osobitne pre podnikateľský sektor, pričom dôraz bude položený na malé a stredné podniky, ktoré tvoria chrbtovú kosť európskej ekonomiky a vytvárajú 85 % nových pracovných miest. Dezignovaná predsedníčka chce využiť skúsenosti Maroša Šefčoviča v oblasti vytvárania partnerstiev medzi priemyslom, členskými štátmi, Európskou investičnou bankou, ktoré sa mu podarilo vytvoriť pri projekte európskej batériovej aliancie. Maroš Šefčovič tak naďalej zostáva v jej vedení a bude koordinovať jej strategickú prácu s členskými štátmi a všetkými aktérmi, aby európsky automobilový priemysel bol pripravený na éru čistej mobility vrátane elektromobility.
Skúsenosti Maroša Šefčoviča z dvoch období jeho mandátov budú naplno využité pri potrebe identifikovania a následného prepojenia existujúcich aj budúcich megatrendov s legislatívnym plánovaním Európskej komisie, primárne s cieľom ochrany a podpory konkurencieschopnosti európskej ekonomiky globálnym ekonomikám ako Čína a USA. Maroš Šefčovič by mal preto politicky zodpovedať aj za spoločné výskumné centrum, čo je mozog administratívy Európskej komisie. Náš zástupca síce nebude priamo zodpovedať za konkrétne ekonomické portfólio ako energetika, priemysel alebo digitálny vek, bude však pri vzťahoch medzi inštitúciami EÚ sledovať a riadiť dlhodobé megatrendy, od ktorých závisí zachovanie konkurencieschopnosti európskej aj slovenskej ekonomiky. V čase digitálnej... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pčolinský poprosím o kľud v sále.

Sólymos, László, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
V čase digitálnej a klimatickej revolúcie sú to práve nové technológie, sieť 5G, umelá inteligencia, obnoviteľné zdroje energie, kde, ak sa EÚ a s ňou aj Slovensko presadí, avšak jeho nové poslanie bude pre nás všetkých znamenať šancu na prosperujúcu, sociálne vyrovnanejšiu a ekologickejšiu ekonomiku. Bez strategického výhľadu, za ktorý bude v Európskej komisii zodpovedať slovenský komisár, to urobiť nepôjde.
Súhrnne možno povedať, že Maroš Šefčovič ako podpredseda Európskej komisie bude mať silný hlas pri spolukreovaní budúcich európskych politík, ktoré budú mať priaznivý ekonomický, hospodársky a sociálny dopad ako na Európsku úniu, tak aj na Slovenskú republiku.
Na záver dodávam, že návrh dezignovanej predsedníčky Ursuly von der Leyen na rozdelenie portfólií pre členov Komisie bude ešte podliehať súhlasu Európskeho parlamentu, ktorému predchádzajú tzv. hearingy v príslušných výboroch plánované od 30. 9. do 8. 10. Hlasovanie Európskeho parlamentu sa uskutoční 23. 10. 2019 a Komisia sa následne ujme svojej funkcie 1. 11. 2019.
Ďakujem za pozornosť. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 14:12 - 14:17 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som už čiastočne odpovedal na túto otázku v tej prvej, ale by som to doplnil ešte, že počas stretnutí predsedov vlád krajín V4 s premiérmi krajín západného Balkánu bola zdôraznená nevyhnutnosť spolupráce vzhľadom na aktuálne bezpečnostné hrozby, ako napríklad terorizmus či nelegálna migrácia. Ohrozujú nás všetkých, preto musíme spolupracovať, aby sme proti nim bojovali, mohli bojovať čo najefektívnejšie a najkoordinovanejšie.
Záverom by som chcel zdôrazniť, že hlavným cieľom tohto stretnutia bolo potvrdiť dôležitosť európskej perspektívy západného Balkánu a poskytnúť priestor na diskusiu s partnermi o oblastiach spoločného záujmu. Zároveň pripomenúť trvalú podporu, ktorej sa dostáva integračným ambíciám tohto regiónu na pôde Európskej únie zo strany V4 a povzbudiť partnerov k pokračovaniu reformného procesu. Nerád by som sa zopakoval s tou prvou otázkou, takže ja si myslím, že bolo to vyčerpávajúce.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 14:05 - 14:10 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, dovoľte mi na úvod zdôrazniť, že V4 je pre nás trvalým prioritným formátom a nástrojom regionálnej spolupráce, konzultačnou platformou, prvou voľbou pri hľadaní spojencov na európskej úrovni a garantom stability v regióne.
Nedávno skončené slovenské predsedníctvo ukázalo, že V4 má širokú pozitívnu agendu a vie prinášať konštruktívne riešenia s pridanou hodnotou pre región i celú Európsku úniu. Počas nášho predsedníctva sme dosiahli pokrok v príprave projektu vysokorýchlostnej železnice spájajúcej hlavné mestá V4, pri vytvorení bojovej skupiny V4 (aktívna od júla 2019), pri presadzovaní spoločných záujmov v oblastiach ako kohézna politika a viacročný finančný rámec, poľnohospodárstvo, ekonomika a financie, migrácia, ochrana vonkajších hraníc Európskej únie vrátane rozpracovanie projektu V4 plus Nemecko v Maroku a pri principiálnej podpore procesu rozširovania Východného partnerstva.
Tieto témy a iniciatívy, ktoré chceme spoločne nastoľovať na pôde Európskej únie, kontinuálne prevzalo české predsedníctvo, ktorého program obsahovo nadväzuje na program slovenského predsedníctva V4. Potvrdzuje to aj agenda dnešného summitu premiérov krajín V4. Hlavnými témami stretnutia sú návrh novej Európskej komisie, vývoj vo Veľkej Británii a brexit, rozširovanie Európskej únie, klimatické zmeny a príprava klimatického summitu v New Yorku 23. 9. 2019, viacročný finančný rámec Európskej únie 2021 – 2027, príprava summitu Friends of Cohesion v Prahe 5. 11. 2019 a projekt V4 plus Nemecko v Maroku na riešenie príčin migrácie.
Na dnešnom stretnutí premiérov V4 bola možnosť vymeniť si s partnermi vo V4 naše názory ohľadom cieľov budúcej Európskej komisie. Vyjadrili sme spokojnosť s navrhnutými oblasťami, ktoré budú zverené našim zástupcom v novej Európskej komisii, a teší nás, že dezignovaná predsedníčka Európskej komisie nakoniec uznala náš argument o nutnosti geografickej vyváženosti a nášmu regiónu zverila dva posty podpredsedov Európskej komisie. Navrhnutých komisárov čaká ešte neľahké grilovanie v Európskom parlamente, pri ktorom si poslanci preveria schopnosti a odhodlanie našich nominantov.
Pokiaľ ide o brexit, patová situácia pretrváva, Londýn nepredložil žiadne alternatívne návrhy, ktoré by riešili hlavné námietky voči írskej poistke. Dohoda o vystúpení pre nás zostáva jediným relevantným právnym základom, ak chce Spojené kráľovstvo opustiť Európsku úniu usporiadaným spôsobom. Sme však plne pripravení pozrieť sa na alternatívne britské návrhy k írskej poistke, ak budú právne uskutočniteľné a v súlade s dohodou o vystúpení. Treba tiež dodať, že riziko scenára vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody nikdy nebolo väčšie ako dnes a môžeme očakávať žiadosť o ďalšie predĺženie brexitu do konca januára 2020. Posúdenie tejto žiadosti bude v jednomyseľnom rozhodnutí členských štátov Európskej únie.
Diskusia o budúcnosti Európy naberá novú dynamiku, pričom do popredia sa pravdepodobne dostanú najmä návrhy francúzskeho prezidenta Macrona. Ursula von der Leyen už avizovala prípravu konferencie o budúcnosti Európy, ktorá má začať v lete 2020 a trvať minimálne dva roky. Slovenská republika sa prikláňa k využitiu plného potenciálu už existujúcich pravidiel a nástrojov a víta návrh pokračovať v občianskych konzultáciách o budúcnosti Európskej únie. Do záverečnej a rozhodujúcej fázy vstupujú aj rokovania o viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027, preto sa tejto téme venujú aj premiéri na dnešnom stretnutí V4.
Slovensko k rokovaniam od začiatku pristupuje veľmi konštruktívne. Podporujeme, aby sa navýšili prostriedky na nové výzvy, ako je digitalizácia, boj proti klimatickým zmenám či lepšie riadenie migrácie. Našimi prioritami i naďalej zostávajú už tak tradičné politiky – politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika. Obe potrebujú v budúcom období flexibilné implementačné pravidlá. Jedine tak budeme môcť lepšie reflektovať individuálne potreby členských krajín a finančné prostriedky budú vynakladané efektívnejšie.
O viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027 sa v najbližších mesiacoch bude rokovať naozaj intenzívne. Čakajú nás rokovania... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim pre vyčerpaný časový limit.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:03 - 14:04 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomní sú podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši, je na pracovnej ceste na východnom Slovensku, zastupuje ho minister dopravy a výstavby pán Árpád Érsek. Ministerka vnútra Denisa Saková, neodkladné pracovné povinnosti, zastupuje ju minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Ján Richter. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová je na pracovnej ceste, zastupuje ju minister dopravy a výstavby pán Árpád Érsek. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Miroslav Lajčák je na zahraničnej pracovnej ceste v Bosne a Hercegovine, zastupuje ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Ján Richter. Minister Ladislav Kamenický je na zahraničnej pracovnej ceste v Helsinkách, zastupuje ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Minister hospodárstva Peter Žiga tu nie je, lebo nemá otázky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis