Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.6.2019 o 14:02 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 14:02 - 14:06 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, predložený návrh zákona obsahuje úpravy a zmeny niektorých ustanovení v súčasnosti platného zákona, ktorých potreba zmeny a doplnenia vyplynula z aplikačnej praxe. Návrhom zákona sa dopĺňajú a presne vymedzujú náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Doterajšia úprava bola všeobecná. Praktický výkon štátneho dozoru ukázal, že je potrebné zabezpečiť podrobnejšie náležitosti takejto evidencie. Navrhuje sa zmena spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, a to prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená ministerstvom životného prostredia.
Novelizáciou zákona sa dopĺňajú nové paragrafy, ktoré upravia podmienky a požiadavky na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré v zákone absentovali. V ďalších ustanoveniach sa zmeny v malom rozsahu dotknú správnych deliktov a sankcií.
Návrh zákona predpokladá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na životné prostredie.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dúfam, že tento návrh podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2019 14:02 - 14:03 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, veľmi rád by som odpovedal na, pre pánov poslancov a pre pani poslankyne, ktoré mali výstupy k tomuto zákonu, ale keďže nie sú tu, tak sa tým nebudem zaoberať. V každom prípade by som chcel povedať, že som rád, že tu je zákon, ktorý jednoznačne posunie ochranu prírody na Slovensku dopredu, že je to dobrý krok, je to konsenzus, ktorý sa nám podarilo spoločne aj so všetkými zainteresovanými dosiahnuť, a je to veľký krok k tomu, aby sme naše národné parky, naše Nízke Tatry, Vysoké Tatry, v našich národných parkoch nevideli také výruby, ako sme tu videli doteraz, také holiny, ako vidíme teraz a že naše deti aby mohli prechádzať po iných chránených územiach na Slovensku, ako môžme my teraz. Takže ja len toľko k tomu, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2019 18:55 - 18:57 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vládny návrh zákona predkladám do legislatívneho procesu s cieľom zabezpečiť náležitú transpozíciu a uplatňovanie smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody.
Návrh zákona predovšetkým reaguje na konanie Európskej komisie voči Slovenskej republike, začaté z dôvodu porušenia záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii, keďže existujúci zákon o ochrane prírody a krajiny, resp. jeho uplatňovanie, nie je v súlade so smernicami Európskej únie v oblasti ochrany prírody, predovšetkým pokiaľ ide o rozsiahlu ťažbu dreva v lesoch chránených území, ktoré sú súčasťou sústavy Natura 2000. Konanie Európskej komisie sa týka poškodzovania biotopov hlucháňa hôrneho a v dôsledku, dôsledku realizácie náhodnej ťažby predovšetkým v národných parkoch, ktoré tvoria jadrovú zónu tohto druhu na území Slovenska.
V prípade, že Slovenská republika neprijme potrebné opatrenia na ochranu lokalít európskej sústavy chránených území, toto konanie môže v krátkom čase viesť k podaniu žaloby na Európsky súdny dvor.
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny, predovšetkým v chránených územiach, prostredníctvom zavedenia nových alebo zmenou existujúcich právnych nástrojov. Návrhom zákona sa spolu s uplatnením zonácie národných parkov umožní, aby hospodárne v lesných biotopoch bolo vykonávané výlučne takým spôsobom, ktorý pomôže zachovať a podporovať ich prirodzené ekologické funkcie a aby nedochádzalo vo vlastnom území národných parkov k devastačným zásahom a procesom.
Návrhom zákona sa riešia aj iné požiadavky, ktoré vyplynuli ako potrebné alebo vhodné v súvislosti s aplikačnou praxou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dúfam, že tento návrh zákona podporíte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2019 18:52 - 18:53 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predloženým vládnym návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87 s cieľom zlepšiť nákladové efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie Európskej únie 2015/1814.
Cieľom tejto smernice je prispôsobiť doterajšie nastavené schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii pre štvrté obchodovateľné obdobie od 2021 do 2030.
Návrh zákona upravuje niektoré základné pojmy, napríklad, ako je povinný účastník systému obchodovania, nový účastník systému obchodovania, výrobca elektrickej energie a tak ďalej. Upravuje medzinárodné kredity, využitie výnosov z aukcií, modernizačný fond, platnosť emisných kvót, ustanovuje povinnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.
Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na informatizáciu, služby verejnej správy pre občana ani sociálne vplyvy.
Predpokladá negatívny a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2019 18:34 - 18:40 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ja by som najprv odpovedal pánovi poslancovi.
Mal si otázku, že koľko správcov sa prihlási. No neviem, koľko sa prihlási. Dúfam, že bude viac. A podľa tých indícií, ktoré mám, ktoré ku mne teraz už chodia, tak vyzerá tak, že bude o to celkom slušný záujem.
Čo sa týka poplatkov, nezavádzame, nehovoríme, že aký má byť poplatok. Hovorili sme minimálny, aký by mal byť. Pre nás je dôležité, že my zadávame ciele, pre správcov zadávame ciele. Tie ciele kopírujú tie záväzky, ktoré sme, a to, čo nám jednak dáva smernica, za ktorú sme hlasovali v Európskom parlamente, to znamená, do roku 2025 by sme mali odseparovať 77 % týchto plastových fliaš a do roku 2029 90 % plastových fliaš.
Čo sa týka pokuty, súhlasím s tým, že proste musia byť a musia byť také, aby sa neoplatilo obchádzať environmentálne predpisy a zákon. O tom sme tu hovorili viackrát, lebo keď sa to oplatí, tak jednoducho to obíde, zaplatí pokutu a tak ďalej. Takže my budeme nástojiť na tom a už inšpekcia životného prostredia už teraz rieši tie pokuty tak, aby boli také, aby sa neoplatilo pre tých, ktorí porušujú tie zákony, tie zákony obchádzať.
Takže čo sa týka odkladu, to znamená, že prečo dva roky. No preto dva roky, lebo jednoducho tak sa na to musí pripraviť. Tu odznelo veľa vecí. Musia nakúpiť automaty, musia prispôsobiť priestory, musí sa zorganizovať logistika, musí sa zorganizovať všetko okolo toho, aby to mohlo fungovať. V 2022-om, keď my to rozbehneme, som presvedčený, že v 2024-om alebo piatom tých 77 % hravo dosiahneme, čo musíme. A v 2029-om budeme v pohode na 90 %. Takže asi toľko.
Pani poslankyňa, hovoríte, že čistejšie životné prostredie. To je pekné, len za to nič nerobíte okrem toho, že o tom rozprávate. Poviem konkrétnu vec. Pred dvomi rokmi sme tu hlasovali o zákone, kde sme spoplatnili plastové, igelitové tašky, kde som hovoril tu pri tomto pulte, že máme 400 kusov, proste občan Slovenskej republiky použije 400 kusov za rok plastových tašiek. Vy ste za ten zákon nehlasovala, asi ste myslela, že to nebude dobré. Teraz posledné čísla ukazujú, že za ten rok, čo ten zákon platí, sme klesli s tými číslami na 160 kusov. Sme pod európskym priemerom.
Som o tom presvedčený, že tento zákon, ktorý teraz tu máte na stole, s týmto zákonom určite budeme mať čistejšie Slovensko, určite budeme mať zdravšie Slovensko. Pre mňa 400 mil. plastových fliaš, čo je rozdiel medzi tým zberom, čo je teraz, a tým, čo vieme dosiahnuť, je obrovský počet. Vy tu hovoríte o nejakých 100 mil. Jednoducho v tých krajinách, kde tento systém funguje, všade dosiahli tých 90 %, niekde až 95. V dvoch krajinách sú na 88 % preto, lebo nabiehajú na systém. Budú tam za chvíľočku, budú nad 90 %.
Takže nie je chcem byť lídrom, pani poslankyňa, ja by som chcel, aby Slovensko bolo lídrom v strednej Európe. Dúfam, že budete chcieť aj vy. Ja chcem, aby Slovensko bolo čistejšie, ja chcem, aby sme fakt žili v čistejšej krajine. Viete, koľko to je nádob či fliaš, čo zostáva niekde? 400 miliónov? Tuná Námestie slobody, čo máme pred Úradom vlády, by ste mohli naplniť do 30-metrovej výšky. Celé námestie s tými fľašami, čo niekde zostane. Lebo teraz pozbierame 58 %. Nehovoriac o tom, že čistota tých fliaš, ktoré pozbierame, je na 52 %, čistota, kým pri triedenom zbere je tá čistota 93 %. To znamená, že je to obrovský rozdiel na tom, že akú má hodnotu ten materiál, čo sme pozbierali.
Niekde, si myslím, pán poslanec hovorí o tom, že ako, čo s tým narobiť. Samozrejme, že tie recyklačné kapacity, ktoré máme, na niečo sú a na niečo nie sú dostatočné. Jedna vec je, že približne v septembri otvorí brány jedna veľká recyklačná nová firma pri Zvolene, ktorá bude môcť recyklovať až 40-tisíc ton plastových fliaš. To znamená, to je skoro toľko, koľko sa vyzbiera, by sa vyzbieralo, keby bol ten zálohovaný systém na Slovensku. To znamená, skoro všetko by vedeli spracovať. Ale na iné technológie Operačný program Kvalita životného prostredia, tam sú až dve výzvy okolo, za 200 mil. euro na rôzne technológie na spracovanie odpadu. Samozrejme, že my nemôžme naháňať podnikateľov, aby to brali, ale proste vytvárame priestor na to, aby tie separačné kapacity sme naplnili tak, aby sme mohli separovať čo najviac.
Takže, pani poslankyňa, nie rozprávať treba o čistom životnom prostredí na Slovensku, a robiť pre to niečo a konať. To, čo ste vy tunák rozprávala, tak to, ja si myslím, že, neviem, či zastupujete firmy, ktoré nechcú platiť za svoj odpad, alebo či zastupujete fakt záujmy Slovenska a ochrany prírody tuná na Slovensku, lebo mám obavy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 16:46 - 16:49 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý má za cieľ zaviesť zálohový systém jednorazových plastových a kovových obalov na nápoje.
V súčasnosti sa na výrobcov obalov vrátane jednorazových plastových a kovových obalov na nápoje vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá bola zavedená zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výrobcovia takýchto obalov si svoje povinnosti plnia prostredníctvom autorizovaných organizácií zodpovednosti výrobcov.
Vzhľadom na to, že súčasný systém zberu plastových a kovových nápojových obalov sa vyzbiera zhruba 60 % jednorazových plastových obalov uvedených na trh, ako aj vzhľadom na to, že uvedené nápojové obaly sú často zložkou takzvaného litteringu, teda odpadu voľne pohodeného v krajine, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona na zavedenie osobitného zálohového systému s cieľom dosahovania vyššej miery zberu odpadov z uvedených obalov.
Predkladaným návrhom zákona sa transponuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/852, ktorou sa mení smernica 94/62 o obaloch a odpadoch z obalov. Navrhuje sa delená účinnosť návrhu zákona.
Účinnosť ustanovení, ktorými sa zabezpečuje príprava spustenia zálohového systému, sa navrhuje od 1. januára 2020 a účinnosť ostatných ustanovení sa navrhuje od 1. januára 2022.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 9:24 - 9:26 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, predložený vládny návrh zákona je druhou novelou zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používaní určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/2102 sa zameriava na problémy týkajúce sa rozsahu pôsobnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré nie je možné vyriešiť nahradením látky alebo výnimkami a usmerneniami napríklad v prípade konkrétnych skupín výrobkov s pretrvávajúcimi problémami s dosiahnutím súladu so Smernicou 2011/65 alebo v prípadoch, keď ustanovenia o rozsahu pôsobnosti vedú k deformáciám trhu. Ďalej sa vytvára výnimka zo všeobecného obmedzenia používaní určitých nebezpečných látok pre káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkcie alebo zvýšenie kapacity skupín elektrozariadení, na ktoré sa postupne začína vzťahovať rozsah pôsobností tejto smernice.
Mení sa vymedzenie necestných pojazdných strojov sprístupnených výlučne na profesionálne používanie tak, aby zahŕňalo aj stroje s trakčným pohonom a taktiež sa pridávajú do zoznamu vyňatých zariadení píšťalové orgány z dôvodu neexistujúcich alternatív, ktoré by mohli nahradiť používanú látku.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 9:12 - 9:14 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vládny návrh zákona bol predložený do legislatívneho procesu z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírení inváznych nepôvodných druhov, ako aj z dôvodu riešenia formálneho oznámenia č. 2018/2322, ktorým Európska komisia začala konanie o porušení zakladajúcich zmlúv v Európskej únii. Hrozba pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktoré predstavujú invázne a nepôvodné druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na pôvodné druhy a štruktúry či fungovanie ekosystému, a to najmä zmenou biotopov predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov vo význame časti v oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie.
Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Vo všeobecnosti je prevencia z environmentálneho hľadiska žiadajúcejšia a nákladovo efektívnejšia ako následná reakcia. Aj z tohto dôvodu sa návrh zákona, a s ním súvisiace nariadenia Európskej únie, zameriava na zabránenie úmyselného, neúmyselného rozšírenia aj takých potencionálnych inváznych druhov, ktorých výskyt nebol v Európskej únii dosiaľ zaznamenaný, alebo takých druhov, ktoré sa v členských štátoch Európskej únie nachádzajú v skorom štádiu invázie. Návrh zákona teda v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady ustanovuje pravidlá na prevenciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenie inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ako je ľudské zdravie, bezpečnosť a hospodárstvo.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 9:05 - 9:06 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Prepáčte za meškanie.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh zákona obsahuje úpravy a zmeny niektorých ustanovení v súčasnosti platného zákona, ktorých potreba zmeny a doplnenie vyplynula z praktickej aplikácie. Návrhom zákona sa dopĺňajú a presne vymedzujú náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Doterajšia úprava bola všeobecná a praktický výkon štátneho dozoru ukázal, že je potrebné sprehľadniť náležitosti tejto evidencie. Navrhuje sa zmena spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, a to prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Novelizáciou zákona sa dopĺňajú aj nové paragrafy, ktoré upravia podmienky a požiadavky na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré v zákone absentovali. V ďalších ustanoveniach sa zmeny v malom rozsahu dotknú správnych deliktov a sankcií.
Návrh zákona predpokladá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá sociálne vplyvy, vplyv na služby verejnej správy pre občana a vplyv na životné prostredie.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, verím, že predložený návrh zákona odporúčate do druhého zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.4.2019 9:08 - 9:10 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená Národná rada, predložený vládny návrh zákona je druhou novelou zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. a zabezpečuje úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/2102 sa zameriava na problémy týkajúce sa rozsahu pôsobnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré nie je možné vyriešiť nahradením látky alebo výnimkami a usmerneniami.
Napríklad v prípade konkrétnych skupín výrobkov s pretrvávajúcimi problémami s dosiahnutím súladu so Smernicou 2011/65/EÚ, alebo v prípadoch, keď ustanovenia o rozsahu pôsobnosti vedú k deformáciám trhu. Ďalej sa vytvára výnimka zo všeobecného obmedzenia používania určitých nebezpečných látok pre káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkcií alebo zvýšenie kapacity skupín elektrozariadení, na ktoré sa postupne začína vzťahovať rozsah pôsobnosti tejto smernice. Mení sa vymedzenie necestných pojazdných strojov sprístupnených výlučne na profesionálne používanie tak, aby zahŕňalo aj stroje s trakčným pohonom a taktiež sa pridávajú do zoznamu vyňatých zariadení napríklad píšťalové organy z dôvodu neexistujúcich alternatív, ktoré by mohli nahradiť túto používanú a zakázanú látku.
Vážená Národná rada, verím, že predložený návrh schválite do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis