Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2017 o 11:31 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 16:36 - 16:46 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rovnako predkladám pozmeňujúci návrh kolegov a kolegýň, poslancov. Chcela by som ho zdôvodniť. A samozrejme, tieto pozmeňujúce návrhy sú po dohode s pánom ministrom a teda boli prerokované a, samozrejme, ministerstvo vyšlo v ústrety aj týmto pozmeňovacím návrhom.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení samozrejme zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení tohto zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, pozmeňujúci návrh č. 1 sa týka hodnotenia kvality poskytovania sociálnych služieb. Chceme ním hlavne pomôcť poskytovateľom sociálnych služieb tým, že zmiernime podmienky výkonu ich činnosti. Náš pozmeňovací návrh upravuje tri okruhy problémov. V rámci prvého navrhujeme vypustiť jednu z povinných náležitostí písomnej zmluvy o poskytovaní finančného príspevku, a to z dôvodov jednostrannej výpovede zmluvy a odstúpenia od zmluvy. Vypustenie týchto náležitostí sa navrhuje vzhľadom na charakter a účel tejto zmluvy, ktorým je v zásade spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby. Predmetnú písomnú zmluvu uzatvára ministerstvo s obcou, ktorá zriadila alebo založila zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denné stacionáre, t. j. zariadenia podmienených odkázanosťou alebo obci, ktorá poskytuje v týchto zariadeniach sociálnu službu. Takisto túto písomnú zmluvu uzatvára obec s ministerstvom v prípade, ak obec zriadila alebo založila zariadenia, ako je nocľaháreň, útulok, domov na polceste a zariadenia núdzového bývania alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto vymenovaných zariadeniach. Okrem obce uzatvára zmluvu ministerstvo aj s neverejných poskytovateľom sociálnej služby v prípade, ak ten poskytuje sociálne služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou alebo v nocľahárni. Je možné konštatovať, že reálne vypovedanie takejto zmluvy prichádza do úvahy skôr zo strany ministerstva ako zo strany obce alebo neverejného poskytovateľa a v prípade, ak by ministerstvo takúto zmluvu chcelo vypovedať z akýchkoľvek dôvodov, ktoré by boli zmluvne upravené, by samotné jednotlivé zariadenia stavalo do nevýhodnej pozície, pretože tieto nemajú reálnu možnosť zasiahnuť do uzatvorenia tejto zmluvy, ani do vymedzenia týchto výpovedných dôvodov, čo by sa v konečnom dôsledku najviac dotklo práve ich. Z rovnakých dôvodov sa navrhuje aj vypustenie inštitútu odstúpenia od zmluvy ako povinnej náležitosti tejto zmluvy.
Ďalšou veľmi dôležitou zmenou, ktorú navrhujeme, je predĺženie obdobia podľa § 110d zákona o sociálnych službách, v ktorom ministerstvo nebude hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Súčasne znenie zákona upravuje koniec tohto obdobia na deň 31. december 2017 a vzhľadom na prijaté zmeny tohto zákona navrhujeme tento dátum predĺžiť do 31. augusta roku 2019. Predĺžením lehoty ide v podstate o poskytnutie priestoru, ktorý má primárne slúžiť najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb, pretože najmä poskytovatelia sa musia prispôsobiť novým právnym podmienkam a teda kvality poskytovania sociálnej služby.
Tu sa trošku zastavím, pretože predo mnou bola pani kolegyňa Cigániková, ktorá chcela tiež, aby sme odložili. Čiže naozaj ministerstvo vychádza v ústrety. V každom jednom zákone sa snaží, aby naozaj to obdobie, kedy je zákon, aby bol dostatok času na to, aby napríklad, ako je toto, kvalita služieb a podobne, aby bolo dostatok času na prípravu, ale niekedy vidíme, že naozaj roky nestačia. A po tom, ako budeme kontrolovať či už kvalitu alebo vôbec poskytované služby? Ale v tomto prípade je dohoda medzi ministerstvom a predkladateľmi.
V záujme jednoznačnosti interpretácie navrhujeme upraviť prechodné ustanovenie, ktoré sa týka regulácie počtu miest v zariadeniach pre seniorov, domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení, ktoré im poskytujú sociálne služby, do 31. decembra. 2017, a to aby sa splnenie podmienok maximálneho počtu miest v týchto zariadeniach posudzovalo podľa zákona účinného do 31. decembra 2017. Podmienky regulácie počtu miest sa tak budú posudzovať podľa znenia zákona súčasne platného. Analogicky sa navrhuje jednoznačne upraviť prechodné ustanovenia dotýkajúce sa stavieb, ktoré majú byť užívané na účely spomínaných zariadení. Zároveň navrhujeme pod pôsobnosť predmetných prechodných ustanovení nanovo zahrnúť aj sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach podporovaného bývania, a to najmä v záujme zabezpečenia ochrany prijímateľov tejto pobytovej sociálnej služby.
Novelou zákona o sociálnych službách sa ustanovuje nový spôsob posudzovania regulácie počtu prijímateľov sociálnej služby v týchto zariadeniach a prechodným ustanovením by sa zabezpečila kontinuita poskytovania sociálnej služby zriadených podľa doterajšej úpravy. Zároveň v tejto súvislosti máme za cieľ odstrániť možné interpretačné nejasnosti vo veci zápisu do registra poskytovať, resp. výmazu z tohto registra v prípade, ak dôjde k prevádzkovaniu viacerých druhov pobytových sociálnych služieb v jednom objekte v jednej polyfunkčnej budove.
Prechodné ustanovenie zabezpečí neuplatňovanie novoustanoveného spôsobu posudzovania plnenia podmienky regulácie počtu prijímateľov v jednej budove. Dôvodom tejto úpravy je aj zabrániť neprimeranému zásahu do prevádzkovaných, do prevádzkových pomerov budúcich poskytovateľov sociálnych služieb. Ide o tých poskytovateľov, ktorí začali s projektovou prípravou stavby na účely prevádzkovania sociálnej služby a ktorá mala v rámci polyfunkčnej budovy zahŕňať aj zariadenia podporovaného bývania v bytoch a ktorá vychádzala z podmienok regulácie kapacít, ktoré v tom čase zodpovedali právnym požiadavkám a túto projektovú prípravu aj zavŕšili získaním právoplatného stavebného povolenia do 31. decembra 2017. Za splnenie týchto podmienok by sa tieto zariadenia z hľadiska regulácie počtu miest posudzovali podľa terajšieho zákona.
V pozmeňovacom návrhu č. 2 reagujeme na poznatky aplikačnej praxe, podľa ktorých dochádza k formálnym prekážkam pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súvisiacej s nemožnosťou preukázať vlastníctvo majetku fyzickej osoby, ktorá nemá splnomocnenca na vykonávanie relevantných právnych úkonov, sa navrhuje v období, keď trvá zdravotný stav, ktorý neumožňuje tejto fyzickej osobe vykonávať nevyhnutné právne úkony potrebné na uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, oslobodiť takúto osobu od povinnosti preukázať skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10-tisíc eur vo vyhlásení o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu a s osvedčeným podpisom a preukázať skutočnosť o nakladaní s majetkom v rozhodujúcom období.
Na účely určenia úhrady za sociálnu službu sa v období, kým trvá uvedený zdravotný stav, na majetok takejto fyzickej osoby neprihliada. Povinnosť prijímateľa sociálnej služby oznámiť všetky zmeny súvisiace s poskytovaním sociálnej služby ostáva nedotknutá. Preto ak sa zdravotný stav prijímateľa zmení tak, že bude schopný vykonávať predmetné úkony, resp. bude mu ustanovený opatrovník – čo chcem povedať, že aj sociálne zariadenie môže požiadať o ustanovenie opatrovníka, čiže tu nebude dochádzať k nejakým špekulatívnym úkonom – je povinný právny stav zosúladiť so skutočnosťou.
Chcela by som podotknúť, že podobný návrh podáva aj pani kolegyňa Nicholsonová, ale podala ho samostatným zákonom. My ho dávame ako pozmeňujúci návrh, ale úplne lepšie podľa mňa a rýchlejšie reflektuje na potreby, ktoré vznikli v aplikačnej praxi. (Reakcia navrhovateľa.) Áno? Akceptovala to, pán minister hovorí, aj pani Nicholsonová. Takže dobre. Takže všetci sme sa zhodli. Myslíme, že to bude veľmi prospešné pre poskytovateľov sociálnych služieb.
Pán predsedajúci, teraz pristúpim k predneseniu pozmeňovacích návrhov.
Pozmeňovací návrh – odloženie hodnotenia kvality služieb.
V bode č. 1 v čl. č. I bod 112 v § 78e ods. 2 sa vypúšťa písm. j). Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).
V čl. I za bod 197 vkladáme nový bod 198, ktorý znie:
"198. V § 110d sa slová "31. decembra 2017" nahrádzajú slovami "31. augusta 2019". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Uvedená zmena nadobúda účinnosť 30. decembra 2017, čo sa následne premietne aj v čl. II o účinnosti.
3. V čl. I bod 198 v § 110ac odseky 9 a 10 znejú:
"(9) Ak sa sociálna služba uvedená v § 34, 35, 38 a 39 poskytuje k 31. decembru 2017, splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 posudzuje ako podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(10) V ustanovení (pozn. red.: správne má byť – "U stavby"), ktorá by mala byť užívaná na účely zariadenia uvedeného v § 34, 35, 38 a 39, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017, sa splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení posudzuje do 31. decembra 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017."
V súvislosti s týmto pozmeňovacím návrhom navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod 18 spoločnej správy výborov.
Pozmeňujúci návrh č. 2.
V čl. I sa za novelizačný bod 71 vkladajú nové novelizačné body 72 a 74, ktoré znejú:
72. V § 72 ods. 11 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "okrem fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama takýto právny úkon urobiť".
73. V bode, v § 72 sa ods. 12 dopĺňa písm. h), ktorý znie:
"h) majetok fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama preukázať skutočnosti podľa odsekov 11 a 17."
74. V § 72 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: "Povinnosť podať vyhlásenie s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama takýto právny úkon urobiť."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a aj, a ďakujem veľmi pekne aj kolegyni Nicholsonovej, že teda je zhoda aj s ministerstvom, takže verím, že tieto pozmeňujúce návrhy budú akceptované a podporené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2017 15:39 - 15:41 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ viem, tak pán štátny tajomník Ondruš poslal usmernenie, lebo v tejto jedinej veci možno budem s vami súhlasiť, poslal usmernenie na vyššie územné celky, aby tieto veci nežiadali.
Pani poslankyňa, koľko máte tých firiem, koľko tam máte šanónov? Osem, deväť máte súkromných firiem svojich? Nekričte po mne, nekričte po mne, buďte taká láskavá... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa!

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Koľko máte tých súkromných firiem?
Viete, ja som ešte toto nezažila, aby sa postavila poslankyňa v pléne a obhajovala svoju súkromnú firmu. To som nezažila za štyri volebné obdobia, kde som tu bola.
A nerozprávajte, že nerozprávate. Prišla ste aj na výbor a na výbore ste normálne riešila, a všetci sme sa dívali dookola, čo to je, svoju súkromnú firmu. A začnete tu ministrovi rozprávať, aké vy máte mať stavebné povolenia, čo dostávate z hygieny. Už keď o to, tak stavebné povolenie má na starosti pán primátor, neviem, v ktorej ste časti Bratislavy, tak si to vyriešte s ním. Veď vy ste taká istá občianka ako všetci iní. Čiže vy chcete výnimky? Veď vy musíte mať rovnako stavebné povolenia! A už ma úplne zaráža, že poviete: súhlas susedov. Veď samozrejme, veď kto má mať ten súhlas susedov?! Pán minister je váš kmotor alebo ja neviem, či krstil vaše firmy alebo čo? Aký súhlas susedov? Veď ja viem, že sa znehodnocujú ľudia a starší rozprávajú, sa robia jasličky rovno nad bytmi hore a že nemôžu títo ľudia tam normálne, tak musia dať súhlas, či to chcú, nechcú a tak ďalej. Veď to je normálna vec pri stavebnom konaní a na to nemôžte mať výnimku.
Úrad hygiena patrí pod Úrad pre verejné zdravotníctvo. Ak by ste dneska dostali výnimky, tak zajtra odvolávate Richtera, ako to bolo pri iných zariadeniach, lebo by ste povedali, že zanedbal to, to, to a to a to. Veď Richter neni úrady. Veď si vyriešte! Však máte niekde problém, tak choďte za primátorom a tak ďalej. Ale obhajovať svoje firmy a nepovedať, že, vážení kolegovia, kolegyne, som v konflikte záujmov, lebo teraz tu rozprávam hodinu o svojej firme, tak toto som ešte nezažila. Na mestskom zastupiteľstve, keď niekto ide hlasovať, tak povie, že nehlasuje alebo nebude o tom sa baviť, lebo je v konflikte záujmov, ale vám to nič nehovorí. Vám zodpovednosť nehovorí nič, pretože jednoducho si poviete, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2017 15:05 - 15:07 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Soňa, vidno, že naozaj pracuješ v sociálnych službách a že mnoho vecí tu prinášaš z praxe. Samozrejme, pred chvíľou kolegyňa rozprávala, Alena Bašistová, o posudkovej službe. Ja mám také skúsenosti, že jeden lekár vydá aj dva posudky, lebo robí aj na úrade práce, aj na meste, a vydá dva rôzne posudky na jedného človeka. Ale myslím si, že to už vie aj pán minister z aplikačnej praxe a že sa tým budeme zaoberať.
Samozrejme, že mestá, obce by chceli viac peňazí. Kto by nechcel? Aj ja, ale momentálne nám štát pomáha aj tým, že vykrývame tie opatrovateľky cez peniaze z európskych fondov. Čiže aj to je dôležité, že takéto projekty vôbec existujú. A zase ti musím povedať, že nemôže všetko riešiť štát. Prečo potom máme samosprávu, prečo niektoré kompetencie prešli na samosprávu, na mestá, obce? Také príklady napríklad, že otec ostane bez práce, ostane na ulici. No s tým nebudem súhlasiť, lebo príde na mesto, požiada o sociálny byt. Je tam komisia, ktorá určí, či ten človek má pravdu alebo nemá. Preto je tá samospráva bližšie k tomu občanovi.
Ja keď som nastúpila do praxe ako primátorka, tak mi prišla druhý deň JOJ-ka, pretože sme dali výpoveď matke, ktorá 6 rokov neplatila byt, lebo má postihnuté dieťa, a povedala, že ho nikdy platiť nebude, a pritom mala vynikajúci príjem, mala všetko. Veď potom to platia ostatní občania. Veď načo je samospráva? Samospráva je na to, že ju volili občania, majú tam svojich zástupcov a tí riešia určité krízové situácie tak isto v mestách, obciach. A nemôžem povedať, že všetko dáme zákonom.
A čo sa týka životného minima. Aj to som zažila, že deti predajú rodičom byt a dávajú im 6 euro mesačne. Veď ten občan musí mať... Zažila som pani, ktorá bola rada, že má to životné minimum, lebo si raz za mesiac išla ku kaderníkovi, mohla si kúpiť niečo na seba, lebo inak by všetko vynaložila na sociálnu službu a nezostalo by jej na jej vlastné potreby. Takže naozaj niekedy sa na to treba pozerať, že štát neni palica. Je samospráva, máme volených zástupcov, máme mestá a obce, máme vyššie územné celky a to je najvyššia forma demokracie, že tam volíme ľudí, ktorí nás majú zastupovať a ktorí majú tieto zákony, resp. aj služby pre občanov dodržiavať. Veď práve preto tam poslanci sú. Čiže nemôže naozaj za všetko štát a všetko riadiť štát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2017 11:31 - 11:34 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 662.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 811 z 12. septembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie o predmetnom návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh zákona, tlač 662, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. 
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu, tlač 662, a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení neskorších predpisov a pozmeňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 80 z 10. októbra 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky o rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2017 10:54 - 10:56 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No mrzí, ak poslanci neodhlasujú, aby sa niekto mohol vyjadriť na zastupiteľstve. Ja si myslím, že sa to nestalo. A myslím si, že poslanci hlasujú preto, aby sa niekto vyjadroval k téme. Pretože si zoberme, ako prebieha zasadanie zastupiteľstva, pán kolega. Chodíte na zastupiteľstvo, pán predkladateľ, tak viete.
Národná rada hlasuje o jedenástej a dajme tomu o piatej. Mestské zastupiteľstvo hlasuje za každým jedným bodom. Vy si viete predstaviť, že pri každom jednom bode, a teraz to hovorím úplne reálne, pretože poslanci majú tri mesiace na to, je to v zákone, že buď dva mesiace dá primátor zasadanie, alebo tri mesiace, aby veci prerokovali v komisiách, aby veci prerokovali v mestskej rade. Veď to nie je o tom, že len niečo príde na zastupiteľstvo. Musí materiály vyložiť na verejnú tabuľu.
Takže naozaj, čo sa týka zasadania komisií, nie som proti, aby tam prišli aj občania k danej veci, ak chcú niečo povedať. Ale na zastupiteľstve, ktoré niekedy trvá aj sedem, osem hodín, deväť, aby pri každom bode mohol každý, ktokoľvek akokoľvek vystúpiť z občanov, tak ja neviem potom, prečo tí občania volia toho svojho zástupcu. Veď ten zástupca musí odkomunikovať tie veci aj s tými ľuďmi, keď ide hlasovať. Čiže hlasuje sám za seba ten poslanec? A je jedno, či je opozičný alebo koaličný. Ja si to neviem predstaviť, aby tam prišli občania a sami sa prihlásili a rozprávali vám pri jednom bode dve, tri hodiny. Kývete s hlavou. Je to tak? Hlasuje sa za každým bodom? Hlasuje sa za každým bodom.
A práve preto, ak ten občan príde, požiada o slovo, nehovorím, či už to má byť na začiatku, na konci, môže to byť aj počas rokovania. Poslanci mu to slovo, no u nás sa ešte asi nestalo, aby mu neudelili, ale musí povedať, k čomu ide rozprávať a prečo ide rozprávať, lebo musí rozprávať k téme. Ak niečo schválime, tak potom každý príde a bude rozprávať, čo chce. Zastupiteľstvá budú trvať päť dní. Veď hlasuje sa za každým jedným bodom. Ale jednoducho to uznesenie musí byť koncipované. Takže ja si myslím, že to nie je tak, ako v parlamente, že hlasujeme raz za čas. Ani tu nechodia občania, pán kolega. Tak navrhnite, nech aj tu chodia občania a nech pri každom bode môže rozprávať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.9.2017 10:23 - 10:24 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Dobre. Rozprávali sme s kolegami, teda všetci predkladatelia, Miroslav Číž, Dušan Bublavý, Štefan Zelník, Peter Antal, Gábor Gál, Jaroslava Bašku a Panáčka, stiahneme tento návrh a ja by som poprosila pani kolegyňu Zimmermannovú (pozn. red.: správne "Zemanovú") a pána kolega Dostála (reakcia z pléna), dobre, pardon, ja im donesiem všetky správne konania. Veľmi sa usmievate, ale myslím si, že vám dneska nepoďakujú ani starostovia, ani primátori, ani ľudia, ktorí musia polievať tieto stromy a ktorí robia úplne nad rámec to, čo im bráni, aby sme spoločne vytvorili, a som zvedavá, či vytvoríte nejaký, nejaký zákon na to, alebo vytvoríte niečo, čo tomuto zabráni, aby takéto veci sa nediali, aby si nevyberali občianske združenia po 6-tisíc euro. To som strašne zvedavá. (Reakcie z pléna.)
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 10:17 - 10:18 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Chcem faktickú. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že prvá vec je, že úradné tabule sú aj na internete. Úradná tabuľa neni len plechová tabuľa, aby bolo jasné. Mnoho miest a obcí má úradnú tabuľu na internete. Takže neznamená to, že vyvesí svoj oznam na plechovej tabuli. To by som tiež dala do pozornosti.
Ďalej by som povedala, že áno, správne konania nie všetky, som povedala, sa vyvesujú, ale začiatok konania sa vyvesuje, čo sa týka výrubov, ale všetky sa nevyvesujú, pretože sa oznamujú účastníkom.
A čo sa týka bielej vrany, no aj za CT-čko bola biela vrana a zistilo sa, že úmysel bol opačný. Takže naozaj tie tabule sú aj na internete, tak si pozrite mestá a obce, ak majú úradnú tabuľu na internete, tak ju vyvesujú na internetovú úradnú tabuľu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 10:05 - 10:07 hod.

Jana Vaľová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 10:05 - 10:07 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky. Pani kolegyni Zimmermannovej (pozn. red.: správne "Zemanovej") poviem len toľko, že... (reakcia z pléna), ospravedlňujem sa, že správne konanie sa nezverejňuje na žiadnej tabuli. Správne konanie je konanie, kde sú pozvaní všetci účastníci, všeckým im musíte napísať listy, všetky ich musíte poslať, všetci musia prísť, všetci sa musia vyjadriť a tak ďalej, čiže trošku v tom máte pomiešané, čo je správne konanie a čo je vlastne oznámenie len o začatí správneho konania, lebo oznámenie o nejakom výrube alebo niečo také.
Čo sa týka pána kolegu, ktorý hovoril, že zastupiteľstvo mu hovorí o zeleni, samozrejme, zastupiteľstvo do toho môže vstúpiť, ale môže do toho vstúpiť aj každý jeden poslanec ako občan, my s tým vôbec nemáme problém, ja vám hovorím, že mám dokonca dohodu takú s VLK-om, že ak sa niečo naviac rúbe, tak nám prídu a pozrú sa. Ale neuznávam, vy ste nazvali komerčné, ja nazvem, neuznávam komerčné občianske združenia Slávik, Sad Janka Kráľa a bytové spoločenstvá, ktoré všetci sídlia v Bratislave a trápia celé Slovensko, a mám memorandum, ktoré sa podpisuje, každý ak chce, nejaká firma alebo niekto, na memorande je, že 6 000 euro každý rok platí, platí členské. Tak toto považujem za skutočne komerčné a toto považujem za marenie výkonu vlastne mesta, obce a podobne.
Takže jednoducho ešte raz, na správne konanie musia byť všetci pozvaní, všetci tam majú právo prísť, všetci sa majú právo vyjadriť, musí všetkým poslať papiere na vyjadrenie, až tak môžte vydať rozhodnutie, lebo rozhodnutie je neplatné, aj voči rozhodnutiu sa môžte odvolať. Čiže to správne konanie naozaj je stretnutie. A je mi ľúto, kde sa to robí ináč, akože každý môže v niečom pochybiť, ale verím tomu, že naozaj ten úmysel tých primátorov a starostov mal by byť, aj tých poslancov, mal by byť pre občana, nie proti občanovi, pretože naozaj tí občania vždycky nás volia a budú nás voliť, takže asi to je všetko, čo som chcela povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2017 9:50 - 9:59 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, najprv som chcela, že prednesiem ja pozmeňovací návrh, ktorý som teda pripravila za skupinu poslancov, s pánom Čížom, Dušanom Bublavým, Štefanom Zelníkom a Petrom Antalom, Baškom, Panáčkom, Gáborom Gálom, ale po tejto rozprave, čo som tu počula, tak chcela by som sa k nej určite vyjadriť. Nebudem rozprávať o veciach, ktoré nepoznám, pretože ľahko sa rozpráva o veciach, ktoré nepoznáte, ľahko sa rozpráva o systéme, v ktorom nikdy nepôsobíte, ľahko sa rozpráva teória. Prax je oveľa ťažšia.
A ja sa vrátim k tej praxi a o tých stromoch. Som primátorka mesta Humenné. Pozývam všetkých kolegov aj pána Budaja, aj pani kolegyňu, všetkých, nech sa prídu pozrieť do Humenného, ako tam vyzerá zeleň, ako tam vyzerajú kvety, ako tam vyzerá celé mesto, ako tie stromy sa snažíme chrániť, aká je náhradná výsadba, koľko aleje za môjho obdobia vzniklo a podobne. Ja si myslím, že ani jeden reálny primátor nemá záujem, aby mesto vyzeralo zle, aby v nej nebola zeleň. Vždy je to, samozrejme, o človeku, pretože zákon vždycky do praxe aplikujú ľudia. Tak si povedzme, ako ho budú aplikovať, je na tom, kto bude starostom, kto bude primátorom, kto sedí v danom úrade.
A poviem aj takéto príklady, napríklad, keďže hovoríme, že každý strom budeme chrániť, každá minca má dve, dve strany a ja poviem príklad z vlastného zase. Mala som, ja ich volám, že tzv. aktivisti. Klobúk dole pred aktivistami, ktorí skutočne majú občianskej združenie, ktorí naozaj majú záujem, vzdelávajú sa v danej problematike, ale pozor, sú aktivisti, ktorých ja nazývam, že sú to politickí aktivisti, ktorí teda idú brániť každému rozhodnutiu mesta, a potom nazývam aktivisti, ktorí majú memorandum za 6-tisíc euro, ak idú sa vyrúbať stromy, aby zaplatil podnikateľ. To sú také dve druhy aktivít. Treba si to povedať pri tej ochrane.
A teraz poviem o aktivistoch, ktorých som mala napríklad ja. Boli to tzv. politickí aktivisti. Keď sme v meste išli stavať park, tak všetkým povedali, že ideme rúbať všetky stromy, a my sme si museli dávať rôzne posudky krajinným architektom a podobne, ktorí nám povedali, že z toho parku by sme mali vyrúbať možno polovičku stromov, ale aktivisti povedali napríklad pri jednej vŕbe, že sa postavia, a my sme možno tretinu urobili, pretože to boli stromy, kde ešte, ja tomu hovorím, my starí ľudia, že za komunistov bola akcia Z, a každý zasadil nejakú slivku alebo čerešňu, čo nemá vôbec v parku čo robiť, zrazu že sa postavia a budú brániť, aby sme nevyrezali aj jednu vŕbu, pretože primátorka to nevie, ide tu ničiť mesto. A, vážení, čo sa stalo? O týždeň udrel blesk do tejto vŕby, celú ju rozpolilo. Keby tam bola matka s kočíkom, niekoho zabije. Myslíte, že by boli zodpovední aktivisti? No bola by zodpovedná štatutárka mesta.
A ja preto hovorím, veľmi ťažkú má primátor dilemu. Nemyslite si, že teraz nám niekto pošle žiadosti a ja teda s radosťou podpisujem alebo môj zástupca, že všetky stromy vyrežme. Veď predsa vieme o tom, že zeleň je potrebná, pretože sa nám mestá z asfaltu otepľujú a tak ďalej a tak ďalej.
Takže nie je to také jednoduché, prechádza to procesom. A práve o tom procese dneska dávam pozmeňovací návrh. Veď je nejaký proces, je nejaké správne konanie. Veď predsa musíte mať podpisy od ľudí, od bytových spoločenstiev, ak idete vyrezať strom. Veď my máme nenormálne dilemy s týmto, že príde človek a povie, že mu strom tieni, ostatní povedia, že ho tam chcú, a my máme dilemy, my máme dva, tri týždne, štyri práce, kým môžme ten strom vyrezať. A vy tu rozprávate, ako keby to bolo samozrejmé, lebo ste v živote v tomto procese neboli.
Tak skúste prísť a pozrieť sa, ako tento proces prebieha, že nie je to také jednoduché. Musíte to zverejniť, musíte si ľudí pozvať. A potom čo sa stane? Aj to sa nám stane a nie sme šťastní, že mi zazvoní telefón a zrazu ma zavolajú hasiči, že niekto polial soľou strom, pretože sme nedali súhlas na výrez, a občan, ktorý dlho čakal, ho jednoducho zobral, posolil ho, strom zahynul. Čiže áno, čiže my bojujeme aj proti tomu, aj stíhame takýchto občanov. Čiže neni to jednoduché, že teraz všetci povedia, že zrazu sme tu dali nejaké zákony, zrazu každý starosta chce, aktivista musí, chudák, bojovať za každý strom, lebo starosta alebo primátor, alebo niekto. Veď ľudia si niekoho volia, toho zástupcu, a ten má aplikovať zákony tak, aby to bolo správne.
A teraz prejdem k tzv. ďalším aktivistom. Povedzme si pán Slávik. Pozná ho celá Slovenská republika. Mne posielajú ľudia a podnikatelia memorandum, ktoré uňho podpisujú, a platia za to 6-tisíc eura členské. Však si povedzme, že Sad Janka Kráľa. Veď to sú skupiny, ktoré sadnú na počítač a všade do miest napíšu, že všetky stromy nesúhlasia a podnikatelia chodia a nemôžu robiť stavby. Každý sa pýta: "A čože, jako nemôžu robiť stavby?" No ak podnikateľ napríklad má postaviť nejakú škôlku, poviem príklad, je tam jeden strom a má osem mesiacov na stavbu, pán Slávik trikrát napíše, trikrát, síce kraj nám to väčšinou potvrdí, a ešte môže ten strom byť aj starý, aj neviem jaký, a pán Slávik napíše memorandum, mne ho poslali, mám ho v maili, 6-tisíc euro. Hm, vážení, tak tomu sa hovorí aktivita vynikajúca. Tak to vám poviem, že ak takéto občianske združenia máme, ktoré takýmto spôsobom dostávajú financie na svoje fungovanie, tak vám poviem, že majú viacej ako poslanci za rok. Takže potom ja sa pýtam, že naozaj nerozprávajme tu tak všetko všeobecne, že čo sa tu deje, ale povedzme si, čo sa deje na jednej strane, povedzme si, čo sa deje na druhej strane, a aplikujme zákony tak, ako majú byť aplikované. A nikto tu, ja si myslím, že nejde tu robiť žiaden, žiadne, ako vy tu hovoríte, nejaké výruby len tak.
Takže naozaj by som teda povedala, že stretávam sa vo svojom živote a v svojej praxi s rôznymi ľuďmi. Aj s aktivistami, ktorí možno naozaj prídu a povedia, mám veľmi dobré skúsenosti, pretože mám aj park, mám chránenú oblasť, kde je, kde mesto vlastní v renesančnom kaštieli park, viem, o čom to je, a dokonca voláme ku každej, máme memorandum, napríklad s VLK-om, že ak sa rúbe niečo v parku alebo kde, tak my ich prizývame, ja s tým nemám problém. Ale mám problém s tzv. aktivistami, ktorí si buď robia politickú kampaň, alebo majú memorandum za 6-tisíc euro každý rok. No tak, vážení, tak nad tým sa treba vážne zamyslieť.
Takže ja predkladám pozmeňujúci návrh.
V čl. 1 sa dopĺňa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
V § 82 ods. 7 za slovo "svoje" vkladajú slová "úradnej tabuli alebo".
Úradnej tabuli preto, že máme obce, kde neexistuje internet. Takže nech starosta môže vyvesiť na úradnú tabuľu a nech ľudia v obci to vedia, pretože ak ten starosta, povedzme si, že ak má, ak ho zvolia, nemusí mať určité vzdelanie a tak ďalej, má človeka, ktorý mu len nahadzuje, čiže chceme, aby bola možnosť aj na internetovej tabuli, aby bolo prístupné pre všetkých, resp. aby možno aj takým, ktorí len sadnú za počítač a píšu, píšu, stisnú enter na každé mesto, aby museli prísť, aby sa pozreli na ten strom, aby naozaj ho posúdili, pretože naozaj, kľudne vás pozývam, príďte do môjho mesta. Príďte, uvidíte tú zeleň, môžte si pozrieť fotky, kvety, všetko, čo sadíme. Príďte. A ja verím tomu, že každý primátor a starosta sa snaží robiť správne konania, pretože viem, koľko je s tým práce, ideme na tvár miesta, ja mám dokonca fotografie každého jedného stromu, ktorý musia mi predložiť, ktorý, už mi povedala minule kolegyňa, že som veľmi prísna, na životnom, ja chcem, každý jeden strom má fotografiu, každý jeden strom má stretnutie, ľudia sa stretnú a porozprávajú a sú tam aj súhlasy, alebo nesúhlasy.
Ďalej sa dopĺňa, ak správny orgán nariadi..., v § 82 sa dopĺňa ods. 13, ktorý znie:
"Ak správny orgán nariadi ústne pojednávanie vo veci, vopred upozorní účastníka konania, že si svoje námietky môže uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa naň nemusí prihliadať."
Doplnením tohto odseku sa posilňujú zásady hospodárenia rýchlosti správneho konania.
Aby sme sa vyhli tomu, že ľudia naozaj potom urobia niečo svojvoľne, tak treba urobiť správne konanie, na to správne konanie prídu občania, a nech občan povie, áno, ja mám taký problém, je to ústne konanie, kde idete na obhliadku mesta, všetci určite viete, ktorí pripomienkujete zákon, čo je správne konanie, správne konanie je s obhliadkou mesta, s obhliadkou daného miesta, všetci účastníci sú oboznámení všetci musia prebrať zásielku, ktorí nezobrali zásielku, musíme počkať 18 dní, kým zvoláme správne konanie, a na správnom konaní teda diskutujeme o týchto problémoch.
Takže, takže ja si myslím, že nedeje sa to svojvoľne, a kde sa to deje svojvoľne, tak na to treba poukázať svojim poslancom a zástupcom. Ale nie všeobecne, lebo ja na mestských zastupiteľstvách, všade: "A toto je tak a to..." Povedzte konkrétne, príďte a povedzte tento, tento, tento prípad sa takto udial a žiadame ho prešetriť, však sú krajské úrady a tak ďalej.
Čiže toto je môj pozmeňovací návrh a verím tomu a vyzývam, že každý z nás sa rád prejde po lese, po parku a každý z nás chce zachovať zeleň, a verím tomu, že každý primátor a starosta robí pre svoju obec, aby bola pekná, a ktorý nerobí, tak robí zle, pretože ľudia mu to vo voľbách zrátajú.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis