Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

15.6.2017 o 11:45 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 15.6.2017 11:45 - 11:55 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. A ja začnem trošku zoširšia, potom sa budem venovať aj samotnému zákonu.
Prečo to predkladáme, tento zákon? Keď človek rozhoduje o vlastnom majetku alebo o vlastných právach a povinnostiach, cíti dôsledky svojho rozhodnutia osobne. Buď príde o svoj majetok, zveľadí svoj majetok, ale skrátka nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Keď človek rozhoduje o cudzom majetku, a najmä ak ide o majetok štátu alebo územnej samosprávy, v súčasnosti neexistujú funkčné inštitúty, ktoré by ho prinútili nakladať so zvereným majetkom s náležitou starostlivosťou riadneho hospodára. Verejný činiteľ tak môže veľmi ľahko podľahnúť súkromným alebo skupinovým záujmom, ktoré môžu rôznou mierou poškodiť uspokojovanie verejných potrieb. A takéhoto konania sme často svedkami. Vidíme, že žiadna zodpovednosť nie je vyvodená, máme tu závažné kauzy, nikto nie je potrestaný, skrátka je to majetok štátu, ako by to nebolo nikoho.
Treba povedať, že existovalo viacero pokusov o zavedenie inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Všetky tieto pokusy skončili neúspešne, boli sme aj svedkami veľkej petície, ktorú pripravovala ešte bývalá strana SIEŤ, kde sa zozbieralo viac ako 100-tisíc podpisov, aj ju odovzdali do parlamentu. Žiaľ, v tejto oblasti sa zatiaľ nič neurobilo.
Na sfunkčnenie systému zodpovednosti, celého systému zodpovednosti, teraz nemyslím len zodpovednosti za škodu, ale celého systému zodpovednosti verejných činiteľov, pokladáme za kľúčové opatrenia v troch oblastiach. Tieto opatrenia vo veľkej miere sú inšpirované komplexnou analýzou VIA IURIS a je to najmä disciplinárna zodpovednosť, trestná zodpovednosť a zodpovednosť za škodu. A v každej z týchto oblastí má Slovensko viaceré nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.
Disciplinárna zodpovednosť, začnem týmto. V krajinách, ktoré majú efektívny a vymáhateľný systém zodpovednosti verejných činiteľov, napríklad je to susedné Rakúsko, Nemecko alebo Spojené štáty americké, dominantnú úlohu má práve disciplinárna zodpovednosť. To je tá mäkšia alebo najmäkšia z týchto troch zložiek. Disciplinárna zodpovednosť na Slovensku viac-menej úplne chýba. Z právnej úpravy bola vypustená v roku 2006, vtedy, keď bol zrušený Úrad pre štátnu službu, čiastočne v takej veľmi ľahkej verzii sa dostala do zákona o štátnej službe. A v tom čase, keď VIA IURIS analyzovalo interné predpisy ústredných orgánov štátnej správy, žiadny zo služobných poriadkov všetkých ústredných orgánov štátnej správy okrem ministerstva zdravotníctva neobsahoval právnu úpravu sankcií za porušenie povinnosti a procesu, v ktorom sa majú disciplinárne delikty zisťovať. A keď skúmali, že koľkokrát bola vyvodená disciplína na zodpovednosť voči zamestnancom, ktorí spôsobili škodu, tak to bolo len minimálne množstvo prípadov.
Trestná zodpovednosť, tam je problémom to, že polícia odmieta trestné oznámenia z dôvodu, že nespĺňajú pojmové znaky zneužívania právomoci verejným činiteľom, čím sú mnohé porušenia zákona zo strany verejných činiteľov beztrestné a nie sú kvalifikované ako trestné činy. A najväčším problémom tu je preukázať úmysel spôsobiť inému škodu, ktorý je jedným z pojmových znakov trestného činu. A keď si prečítate uznesenie, posledné uznesenie týkajúce sa pána Kočnera a vratiek pre firmy okolo pána Kočnera, tak tam zistíte, že stačí, aby povedal, že to nebol môj úmysel, a trestné stíhanie je zastavené.
Problematické tu je aj to, že sankcie ukladané súdmi sú nedostatočné a vo väčšine prípadov neboli uložené tresty spojené s výkonom trestu odňatia slobody a len celkom výnimočne boli uložené nepodmienečne tresty odňatia slobody vo výške 3 až 4 rokov. No a vidíme, ako dlho sa ťahá napríklad nástenkový tender, kde ani po 10 rokoch aktéri tejto jednej z najväčších káuz, ktorú sme na Slovensku mali, nie sú potrestaní. A ešte dokonca vidíme, že ministerstvo si ani neuplatňovalo náhradu škody v čase, kedy si ju malo uplatňovať.
Čo sa týka nášho zákona, tak jednak definujeme, kto je verejným činiteľom na účely tohto zákona, a definujeme aj rozsah zodpovednosti. V prípade, že verejný činiteľ nekoná v súlade so zásadami hospodárnosti alebo inými povinnosťami, ktorými je viazaný, je tento rozsah zodpovednosti, je koncipovaný nielen na základe úmyselného konania, to je veľmi dôležité, ale aj na základe nedbanlivostného konania. O tzv. vedomú nedbanlivosť, tá sa bežne používa v oblasti trestného práva, ide vždy vtedy, keď verejný funkcionár vedel, že svojím konaním môže spôsobiť škodu štátu alebo územnej samospráve, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí. Takisto sme boli svedkami toho, že viaceré inštitúcie sa obviňovali medzi sebou. Jeden povedal, ale však to bola zodpovednosť toho orgánu, druhý povedal, že nie, však to bola zodpovednosť iného orgánu. Tak aby sa predišlo možnému vzájomnému obviňovaniu verejných funkcionárov z toho, kto za vzniknutú škodu zodpovedná, ustanovuje sa, že za škodu zodpovedá ten verejný funkcionár, ktorý vykonal právny úkon, na základe ktorého sa nakladanie s verejnými prostriedkami alebo majetkom štátu stáva platným, tzv. finálny právny úkon. Ostatní verejní činitelia sú zodpovední za škodu vtedy, ak vykonali právny úkon, ktorý bol podmienkou vykonania tzv. finálneho právneho úkonu.
V návrhu zákona takisto ustanovujeme, kto a v akom rozsahu zodpovedá za škodu v prípade, ak rozhoduje viacero verejných činiteľov alebo kolektívny orgán. Takisto sme zakotvili možnosť domáhania sa náhrady škody spôsobenej pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu, alebo územnej samosprávy a priamo od verejného činiteľa. A je daná fakultatívna možnosť poistiť sa pre predmetný typ zodpovednosti za škodu. Väčšinou, niekedy pri niektorých predražených tendroch sú tieto škody miliónové. Takisto ustanovujeme, že v prípade, ak verejný činiteľ nie je poistený, resp. poisťovni neuspokojí uplatnený nárok na náhradu škody, čo i len v časti v lehote troch mesiacov, generálny prokurátor je povinný domáhať sa uspokojenia škody súdnou cestou.
Na uplatnenie práva na náhradu škody, toto je dôležité, sa ustanovuje 10-ročná objektívna premlčacia lehota. Použitie výlučne objektívnej premlčacej lehoty je odôvodené tým, že poškodený nie je fyzická osoba, a teda použitie subjektívnej premlčacej lehoty by v praxi bolo len ťažko aplikovateľné.
Ak chceme, aby zákon dobre fungoval, aby za rozhodnutia, ktoré často poškodia naše spoločné peniaze, niekto niesol zodpovednosť, tak prijať účinný zákon o hmotnej zodpovednosti je veľmi dôležité, a preto sa uchádzame o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2017 10:41 - 10:42 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Viskupičovi, že navrhol verejnú voľbu. Myslím si, že poslanec by sa mal zodpovedať za svoje rozhodnutia pred občanmi a zvoliť, a voľba riaditeľa do verejnoprávnej televízie je určite jednou z najdôležitejších volieb počas tohto volebného obdobia. A presne tak ako kolega Viskupič povedal, áno, tak nech sa ukáže, že či strana SMER zvolí spoločne so stranou SNS, či zvolia svojho riaditeľa vďaka hlasom, ktoré im dodá fašistická strana.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2017 10:19 - 10:24 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem pánu predsedovi za ústretovosť, že som sa ešte mohla prihlásiť do rozpravy. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, včera pán minister v správe, v správe o stave štátu vyzdvihol slobodné a odvážne médiá. Vládna koalícia, žiaľ, často práve slobodných a odvážnych novinárov kritizuje a sú signály, že dnes si chce zvoliť takého riaditeľa, aby sa slobody a odvahy vo verejnoprávnej televízii zbavila. Rôzni politici si dlhodobo robia zálusk na verejnoprávnu televíziu. Verejnoprávna televízia, ktorej stúpa dôveryhodnosť, ktorej stúpa sledovanosť spravodajstva a publicistiky, je cenným nástrojom politického boja. Spomeňme si, ako jedna z televízií de facto vygenerovala koaličného partnera SMER-u, prípadne spomeňme si na tlačovú agentúru, kde v období pred voľbami mal napríklad pán Danko, v tom čase mimoparlamentná strana, viac tlačových správ ako premiér a prezident dokopy.
V odpovedi na otázku financovania verejnoprávnej televízie a rozhlasu použil predseda SNS pred časom v rozhovore slová: "...keď ju koaličný partner dá celú do správy SNS". Odvtedy vidíme snahu najmä zo strany SNS televíziu ovládnuť cez svojho nominanta. A pripomínam, že prevádzku rozhlasu a televízie, ako to už hovorili viacerí kolegovia, platia všetci občania a hlavným poslaním televízie je poskytovať nestranné a vyvážené informácie o dianí v spoločnosti, nie slúžiť nejakej politickej strane a RTVS nie je trafika, ktorá by sa dávala do správy politickej strane. Riadenie rozhlasu a televízie nemá zabezpečovať politická strana, ale vedenie pod dohľadom Rady RTVS. Strana SNS začala zverejňovať rôzne malicherné problémy ako napríklad dvojbodka v logu RTVS alebo nevhodnosť názvu. Myslím si, že toto všetko však bolo iba zámienkou na mocenské ovládnutie rozhlasu a televízie. A pre našu spoločnosť by bolo nešťastím, ak by sa televízia stala hlasnou trúbou akejkoľvek politickej strany. Naposledy bola televízia pod dohľadom nominantov vlády SNS a HZDS 90. rokov a toto obdobie je poznačené škandálmi, súdnymi spormi, zasahovaním do spravodajstva, rozkrádaním financií. Ale slová o dávaní do správ by si nedovolil ani Slota a nedovolil si to ani Mečiar. Občania si za svoje peniaze zaslúžia kvalitný program a zaslúžia si aj kvalitné spravodajstvo. Toto však nie je možné, ako spomínal kolega Grendel, keď sa vždy vymení celé vedenie, manažment, zmení sa stratégia vysielania. A ešte raz opakujem, rozhlas a televízia majú slúžiť v prvom rade občanom, a nie politickým stranám.
Aktuálne vedenie RTVS s riaditeľom Mikom nastúpilo po hrozných obdobiach a priviedlo rozhlas aj televíziu k vyššej kvalite. Prišla určitá profesionalita, RTVS nie je zadlžená, vzrastá jej dôveryhodnosť, vzrastá jej sledovanosť. Všetci sme mali možnosť vidieť projekty kandidátov na riaditeľa verejnoprávnej televízie a každého, kto problem..., koho problematika zaujíma, si vie vyhodnotiť, ktorý, ktorý projekt bol najlepší a ktorý projekt bol zmysluplný. V ideálnom štáte by si politici zvolili toho, kto je najschopnejší a kto predstavil na fungovanie RTVS najlepší projekt.
Žiaľ, žijeme v krajine, kde na vedúce pozície najmä v štátnych podnikoch, štátnych inštitúciách lojalita má často prednosť pred šikovnosťou a profesionalitou. Možno naivne, ale stále verím, že si zvolíme v tejto voľbe toho najlepšieho.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 15:18 - 15:18 hod.

Veronika Remišová
Ďakujem.
Pán Hrnko, máte zlé informácie alebo ste nečítali životopis Titusa Zemana, ale jeho mlátili eštebáci a komunisti. To, či boli čechoslovakisti, je v tomto prípade úplne jedno.
Ďakujem kolegovi Osuskému za pripomenutie, že sme vybudovali jednu funkčnú inštitúciu a akú úctu požíva táto inštitúcia. A ja ešte raz pevne verím alebo by som chcela navrhnúť predkladateľom, aby túto hanebnú novelu stiahli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2017 15:03 - 15:13 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám na úvod prečítala svedectvo Titusa Zemana, saleziána, ktorý sa narodil vo Vajnoroch, tam aj zomrel na následky mučenia a väzenia. Zomrel 8. januára 1969 vo veku 54 rokov. Don Titus, ako ho nazývali, bol na výsluchoch približne 58-krát. O období vypočúvania, mučenia a väzenia povedal svojmu priateľovi Augustínovi Krivosudskému toto: "Keď ma chytili, nastali pre mňa krížová cesta. Najťažšie chvíle po fyzickej a psychickej stránke som prežíval vo vyšetrovacej väzbe. Trvala v podstate dva roky. Pod oknom cely som mal popravisko. Denne tam privádzali ľudí. Počúval som strašné, až neľudské výkriky a náreky, ešte aj tam ich mučili. Žil som v neustálom strachu, že v ktoromkoľvek okamihu sa otvoria dvere na mojej cele a vyvedú ma na popravisko. Pozri na mňa, aj z toho som takto ošedivel. Keď sa mám v mysli vrátiť k nepredstaviteľnému mučeniu pri vyšetrovaní, poviem ti úprimne, že sa ma zmocňuje strašná hrôza, používali neľudské metódy bitia a trýznenia najväčšieho stupňa. Opakovane napríklad pri vypočúvaní prinášali vedro plné výkalov zo žumpy, ponorili mi doň hlavu a držali, kým som sa začal dusiť. Obrovské kopance do celého tela, silné údery s nejakým predmetom, zauchá. Po jednom takomto údere som ohluchol."
Bili ho po pätách, zlomili mu kľúčnu kosť, nosnú prepážku, cez konečník mu plnili niečím vnútornosti až do prasknutia a bili ho hlave. Ľavá ruka ostala nehybná. Mučili ho aj hladom, smädom a chladom. Toto mu spravili príslušníci ŠTB zato, že pomáhal na úteku viacerým kňazom a rehoľníkom. Skupina, ktorú chytili pri prechode, bola, mimochodom, týždeň poviazaná tu na hrade, kde ich mučili, mlátili a ničili, kým ich odviedli na vypočúvanie.
A namiesto prázdnych rečí o brannej výchove a nejakých národných hodnotách si myslím, že pán Danko by mal zabezpečiť pamätnú tabuľu na tomto mieste, okolo ktorého každý deň prechádzame.
Salezián a kňaz Titus Zeman bude vyhlásený v septembri za blahoslaveného. Pre Slovensko to znamená, že bude mať svätca prvého rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka z čias totalitného komunistického režimu.
Podobný príbeh má za sebou aj Anton Srholec, ktorému podlomili zdravie uránové bane, kam ho komunisti poslali. Alebo naša kolegyňa Janka Šípošová, ktorej otec zomrel na následky väzenia. Takýchto príbehov sú archívy Ústavu pamäti národa plné. Príbehy utrpenia, zrady, donášania, zločinov, ktoré mala tajná služba v náplni práce a bola za to platená. Toto robil štát svojim občanom, ktorých mal chrániť a zabezpečovať ich bezpečnosť. Komunistický režim je porovnateľný s fašizmom a tak by sme sa k tomuto režimu mali aj správať.
A namiesto toho, aby sme si pamäť národa chránili, sa politici tejto vládnej koalície snažia o rozklad a likvidáciu Ústavu pamäti národa, pretože ináč sa táto novela nazvať nedá. Samozrejme, nie je to nič nové, tieto snahy tu boli aj predtým, no až teraz sa našla skupina ľudí, ktorí idú ÚPN úplne znefunkčniť. Nečudovala by som sa, ak by takúto novelu zákona predložil pán Hrnko, čudujem sa však, že k tomu sa pridal aj MOST, ešte raz opakujem, je to pre mňa najväčšie sklamanie a žiadne reči o nejakej stabilnej alternatíve alebo schránkové zákony túto hanbu skrátka z MOST-u nezmyjú.
Do funkcie šéfa ÚPN pána Krajňáka nominoval SMER, podporila ho vtedy aj opozícia, nebol straníckym nominantom, teraz, zdá sa, že nespĺňa predstavy koalície a niektorých ľudí, tak ho koalícia odvoláva. Už čo mohla trošku počkať, už by sa skončilo jeho funkčné obdobie a malo by to aký-taký, aký-taký aspoň záver. Mohla počkať s tou novelou. Ale predpokladám, že ho odvoláva najmä kvôli zásadnému postoju v otázke Andreja Babiša, ktorého spor sa blíži ku finále a je veľká šanca, že ÚPN by ho mohla vyhrať.
Predkladateľka pani Pfundtner z MOST-u odôvodňovala v médiách túto novelu zákona zlými medziľudskými vzťahmi v ústave, kde si podľa nej robia naprieky. Ešte raz hovorím, absurdnejšie odôvodnenie zmeny zákona som ešte nepočula, aby sa parlament zaoberal zlými vzťahmi na štátnych úradoch, to by nič iné nerobil, len od rána do večera by sme tu museli riešiť nejaké zamestnanecké spory. A už vôbec takéto odôvodnenie nie je dôvodom na zmenu zákona tak závažného, ako je Ústav pamäti národa.
Myslím si, že bilancia ÚPN za šéfovania Ondreja Krajňáka bola dobrá. Pred tým, ako nastúpil do úradu, medzi rokmi 2010 až 2013 ÚPN prehral 19 súdnych sporov. V niektorých sporoch nepodal ani odvolanie. Argumentácia pri obžalobe bola za bývalého vedenia veľmi slabá. Spory sa týkali toho, či boli zväzky sfalšované alebo nie. Prečo je to dôležité? Obhajoba archívu ÚPN je jedna z kľúčových úloh ÚPN. Ako má ÚPN skúmať nejaké historické fakty, keď sa tvrdí, že niektoré zväzky sú sfalšované? Za Ondreja Krajňáka sa ÚPN začalo voči obvineniam aktívne brániť. Pri každom spore sa robí detailná rekonštrukcia zväzku. A Krajňák právoplatne zatiaľ prehral len jediný spor, aj to s pánom Babišom, kde však ešte ÚPN má šancu na zvrátenie.
Čo sa týka samotného návrhu novely zákona, aby sa právomoc a zodpovednosť za riadenie ÚPN delila medzi kolektívny orgán deväťčlennú správnu a spolitizovanú správnu radu, je úplne absurdné. Správna rada aj s dozornou radou, tieto politické trafiky nás ročne stoja 170-tisíc eur, každý rok. Niektorí navrhujú, aby sme mali len kontrolný orgán, aby tam správna rada vôbec nebola. Myslím, že je to rozumný návrh, hlavne keď sa pozrieme na iné orgány verejnej správy, tak každý jeden z týchto orgánov má jedného predstaviteľa, ktorý nesie za túto inštitúciu zodpovednosť. Neviem si predstaviť, koho budeme volať na zodpovednosť z tohto kolektívneho orgánu deviatich ľudí. Bude to člen správnej rady jedna alebo dva, alebo tri? Skrátka takýmto spôsobom sa žiadna inštitúcia nedá riadiť.
Chápem, že Ústav pamäti národa leží v žalúdku mnohým politikom, najmä ak sa hlásia k odkazu komunistickej strany, ale na záver by som ešte chcela prečítať vyhlásenie, ktoré je podpísané pánom Srholcom. A bolo to vyhlásenie za Konfederáciu politických väzňov v čase, keď opäť hrozila ÚPN likvidácia a vtedy Srholec napísal: "Konfederácia politických väzňov Slovenska podporuje zachovanie ÚPN. Práca toho ústavu je veľmi zložitá a namáhavá a užitočná. Doteraz svoje poslanie zvládli, lebo sú objektívnymi zástancami pravdy, zmierenia a do problematiky vnášajú systém a odbornosť. ÚPN je svedectvom poctivého úsilia všetkých bývalých politických väzňov a komunistami prenasledovaných občanov. Prispieva k tomu, že na Slovensku sa so svojou bolestivou minulosťou vyrovnávame pokojne, poctivo a bez zbytočných emócií. Zrušenie ÚPN by sme pokladali za signál, že sa ruší demokratická inštitúcia, ktorá účinne napomáha k správnemu spracovaniu minulosti, ale aj k nášmu smerovaniu do budúcnosti."
Predkladatelia návrhu zrejme nemali odvahu rovno zrušiť ÚPN, odvolali len Krajňáka, ale predkladajú nám novelu, ktorá ÚPN úplne znefunkční. A tam, kde by sme mali mať silnú inštitúciu, ktorá bude chrániť pamäť národa, tam po tejto novele budeme mať len nejaký ústav, ktorý bude slabučko hryzkať. A to bolo asi cieľom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 12:43 - 12:45 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem mojej kolegyni Erike Jurinovej za to, že zvlášť upozornila na to, že v skutočnosti asi by tam mal byť napísaný niekto iný ako títo predkladatelia. A ja sa v prvom rade čudujem MOST-u, že je tam poslankyňa za stranu MOST. To bol pre mňa šok a prekvapenie.
Pani Pfundtner z MOST-u odôvodňovala v médiách túto novelu zákona zlými medziľudskými vzťahmi... (Ruch v sále.) Prosím, upozornite pána Hrnka... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, poprosím vás kľud, páni poslanci.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
... túto novelu zákona zlými medziľudskými vzťahmi v ústave, kde si podľa nej robia naprieky. Ja som absurdnejšie odôvodnenie novely zákona ešte nepočula. Keby sa parlament mal zaoberať zlými vzťahmi na štátnych úradoch, tak od rána do večera by nerobil nič iné, len by riešil nejaké spory medzi zamestnancami. A takéto odôvodnenie už vôbec nie je dôvodom na zmenu zákona tak závažného ako fungovanie Ústavu pamäti národa.
Čiže áno, ja, MOST síce môže predkladať schránkové zákony a tváriť sa ako nejaký ochranca spravodlivosti, ale touto novelou, pod ktorú sa podpísal, úplne stratil akýkoľvek morálny kredit. A je mi to veľmi ľúto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 23:30 - 23:31 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem svojej kolegyni pani poslankyni Verešovej, už to povedal môj kolega Ondrej Dostál, to, čo som chcela povedať, a síce, že tak ako pri správe Najvyššieho kontrolného úradu, takisto aj pri tejto správe je naozaj nedôstojné, že ju preberáme o polnoci. Nemôžu sem ľudia prísť na balkón, hostia čakali niekoľko hodín na to, kým sa dostanú na rad. Prečo? Neviem. Asi preto, že zajtra páni poslanci už nemôžu, už asi nemôžu rokovať, lebo je piatok. A mne je to ľúto, lebo, hovorím, správa Najvyššieho kontrolného úradu bola jednoznačne jedna z najdôležitejších správ a toto je správa o ľuďoch, ktorí sú zraniteľní, ktorí sa len ťažko začleňujú do spoločnosti, a preto ten rešpekt a tú vážnosť by mali mať. Nieže je to posledná správa a je to správa o pol dvanástej v noci. Takže prepáčte, pani komisárka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2017 21:06 - 21:27 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán predsedajúci, vážený pán predseda, správa Najvyššieho kontrolného úradu by mala byť jedna z najdôležitejších správ, ktoré do parlamentu prichádzajú, pretože nám poskytuje obraz o tom, akým spôsobom sa v našej krajine míňajú prostriedky a či sú dobre a efektívne minuté, kde sme, takisto nám poskytuje obraz o tom, kde sú najväčšie systémové chyby a čo treba na ktorom rezorte opraviť.
V súčasnosti sa hovorí veľmi o tzv. hodnote za peniaze, aké služby a za akú hodnotu poskytuje štát svojim občanom. V ostatných, aj v iných krajinách EÚ zaznieva požiadavka reformovať mašinériu štátu tak, aby štát vedel poskytnúť viac muziky za menej peňazí, aby vedel šetriť, aby vedel šetriť nie na občanovi, ale najmä na sebe, a aby robil veci len tie, ktoré majú význam, aby ich robil a aby ich robil lepšie, ako ich vie robiť niekto iný, aby nerobil zbytočné veci.
Minulý rok som z tohto miesta veľmi kritizovala správu NKÚ, ktorá prišla k nám do parlamentu, a musím povedať, že tento rok som správou aj prílohami veľmi milo prekvapená a poviem aj prečo.
Na úvod mi ešte dovoľte povedať, že ma veľmi mrzí, že o tejto správe rokujeme teraz večer. Je to ako jeden z posledných bodov, hoci táto správa, si myslím, že by mala byť ústredným bodom tejto schôdze a mali by sme sa pýtať, pretože je tu veľmi veľa závažných zistení a ja vám z nich budem citovať. A mali by sme sa pýtať ministrov rezortov, zodpovedných štátnych inštitúcií, prečo tieto pochybenia vznikli - sú tu veľmi závažné pochybenia -, aké budú opatrenia a čo budú s týmto robiť.
Minulý rok som v tomto čase predkladala novelu Najvyššieho kontrolného úradu, kde som navrhovala, aby bol zriadený výbor pre NKÚ, kde by sme tieto zistenia mohli konzultovať, kde by sa, prišiel predseda Najvyššieho kontrolného úradu predniesť túto správu, hovorili by sme o tom a ten výbor by mohol mať aj také právomoci, aby si napríklad volal dotknutých ministrov alebo predstaviteľov zástupcov iných štátnych inštitúcií, ktorých sa zistenia týkajú, a pýtal sa ich na najzávažnejšie pochybenia, ktoré v tejto správe sú. A mňa veľmi mrzí, že teraz tejto správe budeme venovať, no, do debaty sa zapojil aspoň teda kolega Pčolinský, ešte máme jedného človeka do rozpravy a ma mrzí, že tejto správe, kde sú veľmi dôležité veci, venujeme tak krátky čas.
No, takže k samotnej správe. Oceňujem snahu o začatie budovania analytického útvaru na NKÚ a podľa správy (ruch v sále, zaznievanie gongu) tento útvar by mal napomôcť tomu, aby kontrolný proces vo všetkých jeho fázach od objektivizácie rizík, nakladaní s verejnými zdrojmi cez plánovanie kontrol až po ich reálny výkon bol podporený vhodnou analytickou činnosťou. To si myslím, že je veľmi dôležité a hlavne tá prvá fáza objektivizácie a rizík, že často sa zamerávame na tie ex post kontroly, kedy je tá škoda už spáchaná, kedy je ten nesúlad so zákonom alebo porušenie zákona sa už stalo, niekedy tie prostriedky sú nevymožiteľné, nedajú sa vrátiť do toho, do štátneho rozpočtu. Vidíte teraz najnovší príklad, na ten poukázal kolega Beblavý, keď Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že pán Kaliňák porušil zákon, musí platiť škodu. Tak čo urobí pán Kaliňák? Pán Kaliňák sa, skrátka, odvolá, budú súdy, bude to dlho trvať a možno tie peniaze sa do, ako ani nikdy ten štát nedostane.
No, čiže oceňujem zriadenie analytického útvaru, a to je presne to, čo by kvalitnú analytiku, to je presne to, čo by mal NKÚ robiť. A hovorí to o ambícii Najvyššieho kontrolného úradu stať sa špičkovým útvarom a hlavne v dobe, kedy vo všeobecnosti klesá dôvera k inštitúciám. Zoberte si, aj keď si pozrete Barometer, vo všeobecnosti ľudia viac dôverujú napríklad európskym inštitúciám, čo je paradoxné, ako inštitúciám doma. Ľudia nedôverujú súdom, máme veľmi minimálnu dôveru v súdy, ako aj v ostatné inštitúcie. Čiže to, že NKÚ chce budovať silnú inštitúciu a posilňovať dôveru občanov, je chvályhodné.
Takisto oceňujem aj zacielenie na oblasti kontroly. Tie oblasti boli daňové príjmy, prostriedky fondov EÚ, na tom mi veľmi záleží, veľké investičné projekty, modernizácia verejnej správy, hospodárenie orgánov štátnej správy, správa majetku, zmluvy, verejné obstarávanie, samospráva a ďalšie kľúčové oblasti.
Takisto si myslím, že je veľmi dôležité zverejňovanie správ o kontrolách, ktoré pomohli verejnosti, ale aj poslancom pri ich práci. Ja si myslím, že my by sme pravidelne mali dostávať vždy, keď vyjde správa, tak všetci poslanci by ju mali dostať na mail, akákoľvek správa z akejkoľvek kontroly, mali by ju automaticky dostať na mail a na základe tohto, to je výborný nástroj napríklad na hodinu otázok. V tejto správe sa môžete ministrov pýtať hodiny a hodiny, hodiny otázok.
Ako podnet by som chcela pánovi predsedovi dať, pretože v správe sa uvádza, že prax a zámer zverejňovať na webe NKÚ namiesto protokolov a záznamov kontrol len záverečné správy kontrol. Tu by som chcela poprosiť, že tie protokoly sú užitočnou pomôckou, a teda ja by som ocenila, keby boli aj tieto protokoly zverejňované na webovej stránke, pretože však môžem si ich vypýtať cez infozákon, aj som si ich vypýtala, poviem aj konkrétny príklad, len bolo, nie je dôvod, aby tie protokoly neboli na tej stránke prístupné. A hovorím, z tých protokolov sa človek dozvie veľmi zaujímavé veci, ja som to hovorila, keď som sa vyjadrovala k Pôdohospodárskej platobnej agentúre a k niektorým eurofondovým projektom, tak som práve vychádzala zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré boli veľmi presné, a ak by si ich tento rezort zobral k srdcu, tak by mohol fungovať o 50 % lepšie.
Napríklad keď len zoberiem tú PPA-čku, zistenie, ako kupovali predražené autá, predražené tlačiarenské stroje, poradenstvo pre tvorbu, uplatňovanie politík a hospodárenie v rezorte pôdohospodárstva poukazujú na to, že strašne veľa externých poradcov si toto ministerstvo a PPA-čka prenajíma. Keď si prečítate protokol k eurofondom, niektorým eurofondom, čo skúmal NKÚ, ja by som si želala, naopak, od kolegov, aby tých zdrojov NKÚ mal raz toľko, nie 10 mil. alebo 20 mil., a aby tých projektov skontroloval raz toľko. Napríklad keď si zoberiem tie eurofondové projekty, ktoré kontroloval NKÚ, tam sa dozviete strašné veci. Strašné. Napríklad dozviete sa to, že projekty z oblasti pôdohospodárstva hodnotia napríklad ľudia, ktorí majú prax skladníka alebo majú prax ženy v domácom prostredí, ktorá robila doma, nevieme čo. Čiže títo ľudia hodnotia zložité projekty z rezortu, z agrorezortu. Alebo sa dozviete to, z toho protokolu, akým spôsobom sa prideľujú bodové hodnotenia. Bodové hodnotenia, ktoré boli opísané v protokole, boli dve firmy, ktoré žiadali o projekt, jedna mala 20 zamestnancov, druhá nemala ani jedného zamestnanca. A hodnotiteľ, čo myslíte, komu dal viacej bodov za administratívne kapacity? No tej, ktorá nemala ani jedného zamestnanca, bola nová na trhu, a nie tej, ktorá pôsobí v tom sektore už niekoľko rokov a má 20 výborných zamestnancov.
Čiže z týchto protokolov sa dozviete veľmi veľa systémových chýb, ktoré je potrebné napríklad v eurofondoch alebo aj v iných rezortoch opraviť. Čiže by som, teda by som uvítala, keby sa zverejňovali aj protokoly bez toho, aby sme si ich museli pýtať cez infozákon.
Tak isto oceňujem, že NKÚ je aktívny v tom, že podával trestné oznámenia. Orgánom činným v trestnom konaní NKÚ zaslal 13 oznámení podozrenia z trestnej činnosti a 2 oznámenia boli netrestného charakteru. Vzhľadom na tú prax aj v eurofondoch ja si myslím, že tých trestných oznámení by sa dalo asi zaslať viac, ale zároveň je to tak smerom k, dúfam teda, že orgány činné v trestnom konaní sa vysporiadajú s týmito trestnými oznámeniami a že začnú aj vyšetrovanie.
Ku konkrétnym príkladom, ktoré sú popísané v tejto správe, sa vyjadrovať netreba, možno by som sa len vyjadrila k prípadu zavedenia a využívania elektronického monitoringu odsúdených a obvinených osôb na ministerstve spravodlivosti za minulej vlády, kedy je toto ako ukážkový príklad zbabraného projektu, a konštatuje to aj NKÚ a teraz teda treba povedať, že zodpovední za tento projekt sa potichu stratili na ministerstve životného prostredia a tam pripravujú ďalší, trochu iný, ale tiež mám pocit, že podobne bude zbabraný projekt.
V mnohých veciach NKÚ v podstate potvrdzuje podozrenia, s ktorými sme prišli a na ktoré sme upozorňovali. Takisto to, že dôveryhodnosť úradu alebo dôveru v úrad ľudia majú, tak obracajú sa na tento úrad. Úrad mal 471 podaní od fyzických a právnických osôb.
No a keď ešte som hovorila o eurofondoch, tak len by som zacitovala zo správy: "NKÚ vníma implementáciu štrukturálnych a investičných fondov EÚ nielen ako finančné prostriedky a ich čerpanie, ale aj ako neopakovateľný finančný nástroj štátu. Vzhľadom k masívnemu na širokospektrálnemu financovaniu politík štátu štrukturálnymi fondmi je nevyhnutné nielen ich hospodárne, efektívne spravovanie, ale účinná implementácia, plnenie stanovených cieľov, v opačnom prípade zostane tento nástroj využitý len čiastočne a zlyhanie štátu ako hlavného garanta efektívneho, účelného, hospodárneho využívania zdrojov je nielen v ekonomickej, ale predovšetkým v oblasti morálnej, keď sa hazarduje s dôverou občanov v štát a jeho orgány a organizácie, že dokážu transparentne bez podozrení z korupcie využiť neopakovateľnú príležitosť rozvoja prospešného pre väčšinu občanov tohto štátu." No a to nám pán Fico hovorí, že korupcia, pardon, pán Kaliňák, že korupcia neexistuje.
No, čiže apelujem na vládu koaličných poslancov, aby, oni odmietajú síce naše podnety, a keď na niečo poukazujeme, tak vždy to označia slovom, že to je vymyslené, ale apelujem na nich, aby teda si pozorne prečítali túto správu NKÚ, a keď už nereflektovali na to, čo my prinášame, aké podnety my prinášame, tak aspoň nech reflektujú na to, čo prináša táto správa NKÚ.
NKÚ takisto upozorňuje na mnohé, na mnohé pochybenia rôznych projektov, na nedodržiavanie rozpočtových pravidiel, také zaujímavé konštatovanie, "zrejmé je tiež, že vyvodzovanie osobných dôsledkov zodpovedných osôb za nedostatky, chybné rozhodovanie, nedostatočnú kontrolu dlhodobo nepatrí k silným stránkam kultúry a personálnej politiky v štátnych orgánoch a organizáciách, ba ani správ v samospráve", presne tak. Žiaľ, je to tak.
Správa pohľadávok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 5 rokov nerešpektuje právoplatne vykonateľné rozhodnutie súdov, úroky z omeškania sú 380-tisíc eur, keď sa pýtame na to, že aké prostriedky ušetrilo NKÚ, tak upozorňuje, vidíme, že, žiaľ, NKÚ má obmedzené právomoci, my sme navrhovali, aby mohli udeľovať aj sankcie, NKÚ môže upozorniť daný rezort, môže tieto zistenia publikovať, ale je to na danom rezorte, aby tie zistenia aplikoval do praxe. A my len môžeme konštatovať, že napríklad rezort ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny si neuplatnil dlžnú sumu pohľadávky vo výške 814-tisíc eur a úroky z omeškania sú 380-tisíc eur, o ktoré štát príde.
NKÚ takisto, to je smerom k rezortu zdravotníctva, katastrofálne výsledky v oblasti eHealthu, k Všeobecnej zdravotnej poisťovni, veľmi zaujímavé zistenia smerom k poslancom vládnej koalície. V kontrolovanom období Všeobecná zdravotná poisťovňa výrazným spôsobom navýšila príjmy spoločnostiam, v ktorých pôsobili blízke orgány jej štatutárnemu orgánu. Poisťovňa uzatvárala zmluvy na podstatne vyšší zmluvný rozsah, ako je poskytovateľ schopný dosiahnuť. Aj úhrady lekárňam, kde pôsobila osoba blízka štatutárovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, mnohonásobne prekračovali priemer úhrad vybranej vzorky lekární.
Čo je toto? To je presne to, na čo upozorňujeme: klientelizmus a korupcia.
Cena bodov zdravotných výkonov osobám blízkym štatutárovi klesala v nižšom rozpätí ako u iných poskytovateľov. Kontrolná akcia preukázala, že korupčné správanie v tejto poisťovni a v niektorých organizáciách poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť nebolo domnienkou, ale skutočnosťou. Nie, nebolo to domnienkou opozície, je to, skrátka, skutočnosťou.
Verejné obstarávanie. Áno, aj NKÚ konštatuje, že vo verejnom obstarávaní máme veľmi veľký deficit a krásne zistenia k verejnému obstarávaniu, krásne zistenie, na ktoré chcem upozorniť špeciálne v oblasti zdravotníctva, je toto: NKÚ vidí dôvody pre takéto hodnotenie v slabých miestach viacerých fáz verejného obstarávania od fázy špecifikácie zákazky, to je, o čom stále hovoríme, že zákazky sú v našej krajine šité na mieru, na konkrétneho dodávateľa alebo konzorcium cez zverejňovanie obstarávania často len niekoľko dní až po samotné výberové konanie. Samotným problémom je možnosť konania v zhode, kartel, na ktorú NKÚ poukázal pri kontrole zdravotníckych zariadení. A teraz, keď v prípade 20 verejných obstarávaní podklady prevzalo viacero záujemcov, v jednom prípade až 30, čiže podklady si prevezme 30, prečítajú si ich, zistia, že vlastne je to šité na mieru a ponuku predložil len jeden uchádzač, v 11 prípadoch len dvaja. Toto je presne ten endemický problém pri verejných obstarávaniach v zdravotníctve, na ktorý dlhodobo upozorňujeme.
No, a kontrolou bolo preukázané, a toto je tiež veľmi dôležité zistenie, že vo viacerých prípadoch verejných súťaží na zdravotnícku techniku sa víťazom stala spoločnosť, ktorá bola oslovená zdravotníckym zariadením, aby stanovila predpokladanú hodnotu zákazky. Čiže zdravotnícke zariadenie osloví niekoho, aby stanovil predpokladanú zákazku, a on to potom vyhrá, to verejné obstarávanie.
Takisto oceňujem aj to, že NKÚ sa v budúcom období rozšíri aj o zisťovanie efektívnosti elektronického trhoviska. Pán Kaliňák sa chváli, aké je elektronické trhovisko efektívne, koľko peňazí nám ušetrilo, na druhej strane tu máme sťažnosti, sťažnosti používateľov elektronického trhoviska, že to vlastne nie je až také efektívne, že to vlastne nie je až také použiteľné, tak na budúci rok, dúfam, že si budeme môcť prečítať, aké úspory prinieslo elektronické trhovisko v oblasti verejného obstarávania.
To som už hovorila, projekt eHealth, NKÚ konštatuje to, že je to babráctvo, to hovoríme už aj v tomto pléne, na výboroch neustále, konštatuje to NKÚ. Pri tomto projekte sa prejavili takmer všetky nedostatky projektového riadenia osobnej nezodpovednosti, porušovania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, posúvania termínov v dôsledku množstva dodatkov, ďalšie zlyhania, ktoré vedú k neefektívnemu vynakladaniu verejných zdrojov. Pán minister, čo s tým budete robiť?
No, takže ja, naopak, bola by som teda veľmi rada, keby pán predseda vysvetlil tú otázku kolegu Pčolinského, čo sa týka nezistenia nedostatku v prípade Klientskeho centra v Bratislave.
Na druhej strane ako celok túto správu oceňujem, vidím v tom výrazný pokrok oproti minulému roku, kedy som konštatovala formalizmus tej správy, v podstate tie zistenia boli veľmi chabé, na rozdiel od tejto správy a na rozdiel aj od protokolov, ktoré som vlastne pri svojej práci používala, a pevne verím, že sa z Najvyššieho kontrolného úradu stane jedna silná inštitúcia, ktorej zistenia bude naša vláda rešpektovať.
A pri tej príležitosti by som chcela ešte povedať, že na srdci mi leží aj druhá naša kontrolná inštitúcia, ktorá je Úrad pre verejné obstarávanie. Oceňujem, že teda bude verejné vypočutie kandidátov, a takisto by som chcela apelovať na poslancov koalície, aby si vybrali kandidáta, ktorý má odbornosť a ktorý nie je, žiaľ, v prípade jedného kandidáta existujú vážne pochybnosti o jeho nezávislosti, v životopise neuviedol jednu pracovnú pozíciu, ktorá, si myslím, že je veľmi dôležitá, v spoločnosti Trajekt, ktorá bola vlastnená cyperskou schránkovou firmou, ktorá sa podieľala na privatizácii Bezručovej nemocnice v Žiline, ktorú, mimochodom, rekonštruuje Váhostav pána Širokého a za ktorou stál oligarcha. Čiže bolo by veľmi nebezpečné, keby sa predsedom jednej alebo druhej veľmi dôležitej kontrolnej inštitúcie stala nejaká poplatná bábka nejakých oligarchov v pozadí. To je to posledné, čo na Slovensku potrebujeme, najmä keď riešime každý deň nejakú kauzu v tejto krajine.
Takže ešte raz, pánu predsedovi držím palce, aby z tejto inštitúcie vybudoval silnú inštitúciu, aby sa nebál politických tlakov, aby sa nebál ísť aj do politicky citlivých vecí, lebo silná kontrola, to je to, čo práve teraz naša krajina potrebuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 21:01 - 21:03 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak kolega Pčolinský poukázal na to, že NKÚ nenašlo žiadne pochybenie, zatiaľ čo ÚVO našiel, tak, áno, aj mňa by zaujímalo vysvetlenie, vysvetlenie tejto otázky.
Na druhej strane si myslím, že čo sa týka počtu vykonaných kontrol alebo rozpočtu NKÚ, tak sme k tejto inštitúcii nespravodliví, lebo ja si myslím, že čo Slovensko momentálne potrebuje, sú silné kontrolné inštitúcie. Jeden z pilierov, ktorý nám môže pomôcť pri neefektívnom míňaní eurofondov, pri zlých verejných obstarávaniach, pri mrhaní našich spoločných peňazí, sú práve dobre vybavené a personálne aj zdrojovo dobre vybavené kontrolné inštitúcie.
Ja si myslím, že celkový rozpočet, ktorý NKÚ má, 10 mil., okolo 10 mil. eur, je minimálny na tú prácu, ktorú NKÚ by malo vykonávať. A vieme veľmi dobre, koľko trvá jedna kontrola, že to nie je len jeden deň kontroly, ale to je vypracovanie nejakých protokolov, správ, prípravy kontroly, štandardy, samotná návšteva, spracovanie, výsledky a tak ďalej, že, a v tom práve ja si myslím, že ak by sme mali finančne posilniť nejakú inštitúciu, tak sú to práve kontrolné inštitúcie, ako napríklad NKÚ alebo ÚVO.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2017 15:58 - 16:01 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujem vám za všetky inšpirácie a podnety. Takisto ďakujem aj kolegom Martinovi Poliačikovi a Lucii Nicholsonovej, ktorí, ako povedali, túto tému priam zdvihli zo zeme. A je to tak, ako povedala pani podpredsedníčka, toto skutočne neni téma, na ktorej by politik získaval politické body, skôr na opačnom, na opačnom postoji tieto politické body si strany získavajú. Stačí si pozrieť vyjadrenia tuto kolegov z ĽS NS alebo aj strany SMER a spôsob ako, ich rétoriky smerom k rómskej problematike.
A keď už som začala túto tému listom týchto dvoch učiteliek, ktoré skutočne, by som bola veľmi rada, keby sa im znovu dostalo, aj tomuto problému, pozornosti, akú si zasluhujú. Ja by som chcela aj zakončiť ich záverom listu, čo povedali.
No a ony na záver toho listu píšu toto a v roku 2012: "Máme obavy, kam až táto, niekde už teraz neúnosná situácia dospeje pri pokračovaní tohto dlhodobo neriešeného a odsúvaného problému a dysfunkčného sociálneho systému. Čoraz častejšie berú spravodlivosť do rúk samotní občania. Politici a vláda dlhodobo ignorujú a alibisticky tolerujú konkrétne problémy súčasnosti, morálny úpadok, sociálnu nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, pozitívnu diskrimináciu. Reakciou spoločnosti vrátane detí je apatia, neznášanlivosť, vandalizmus, agresivita, rasizmus až neonacizmus, útoky a nenávisť na oboch stranách. Ak naďalej sa bude prehliadať táto skutočnosť, čoraz väčšiu podporu budú získavať v politickom spektre strany blízke krajnej pravici a extrémistické skupiny, ktoré v čoraz väčšej miere podporujú a uznávajú okrem dospelých dokonca aj stále mladšie deti. Naozaj chcete občianske nepokoje či vojnu? Lebo máme pocit, že tam to smeruje."
A toto napísali tie dve učiteľky z Dobšinej v roku 2012. Takže opätovne vyzývam vládnu koalíciu, aby tento problém riešila a aby, teraz vidíme, že to, čo ony napísali, sa o päť rokov neskôr aj uskutočnilo. A ešte raz teda vyzývam vládnu koalíciu, aby tento problém urýchlene riešila, pretože svojou nečinnosťou len podporuje nárast extrémizmu v našej spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis