Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:54 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 15:55 - 15:57 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
kolegyne, kolegovia, dovoľujem si vám predložiť v mene skupiny predkladateľov návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Predkladaná novelizácia zákona o obrane Slovenskej republiky a zákona o slobodnom prístupe k informáciám si kladie za cieľ ochrániť vysoko citlivé objekty obrany a jadrové zariadenia pred nežiadúcim únikom vysoko citlivých informácií o technických detailoch ich stavebno-technického vyhotovenia.
Zo zneprístupnenia sa vylučujú tie časti projektovej dokumentácie, ktoré sú nositeľom informácie danej stavby na životné prostredie. Ostatné časti projektovej dokumentácie, vrátane výkresovej časti, ktorá obsahuje nákresy a popisy podlaží, hrúbky a materiály stien, vchody, východy, prechody, pozdĺžne priečne rezy, usporiadanie miestnosti, presvetlenie, technické vybavenie a podobne sa zverejňovať nebudú. Sprístupnenie takýchto informácií zvyšuje potenciálne riziko ich zneužitia na zlo voľné aktivity, nijako neprispieva k využitiu práv občanov na informácie o životnom prostredí a často je pre správne orgány, resp. povinné osoby technicky nezrealizovateľné.
Reaguje sa tým na množiace sa žiadosti rôznych osôb z radov verejnosti o prístup k takýmto dokumentom, a to prostredníctvom účasti rôznych povoľovacích konaniach, ako aj mimo povoľovacích konaní voľne podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2021 15:54 - 15:56 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľujem si vám predložiť v mene skupiny predkladateľov návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.6.2021 15:40 - 15:40 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, som veľmi rada, že konečne prišlo k zhode na formulácii paragrafového znenia návrhu zákona, ktorý zavádza dávku transparentnosti pri takej dôležitej veci ako je informácia o kvalite vody, ktorá sa následne používa ako pitná voda, samozrejme po príslušnej úprave. Hľadali sme viacero foriem. Už v minulosti som predkladal návrhov zákonov, ktoré po odbornej diskusii som napokon stiahla a dnes teda predkladáme inú formu legislatívnej úpravy, ktorá som veľmi rada, že sa našla taká, ktorá nenavyšuje povinnosti nejaké prevádzkovateľom vodovodov, ani prevádzkovateľom vodárenských zdrojov, ale vlastne tie povinnosti, ktoré už dnes prevádzkovatelia majú, ktoré odovzdávajú štátu, tak štát ich bude zverejňovať. Dávka transparentnosti dáva aj dávku kontroly pre verejnosti vo vzťahu k svojím prevádzkovateľom. Máme neslávne známu minulosti, nie je to tak veľmi dávno, pred niekoľkými mesiacmi, keď Slovenskom otriasla informácia, že na Žitnom ostrove prevádzkovateľ dodával nevieme ako dlho, ale mohlo to byť aj dlhé obdobie do svojich vodovodov vodu, ktorá obsahovala vysokú dávku Atrazínu. Dokonca dostali sme sa do takej situácie, že ľudia, ktorí si dali robiť nezávislé posudky a tieto posudky zverejnili, tak bolo na nich dané trestné oznámenia za šírenie poplašnej správy. Toto musí skončiť a informácie o tom v akom stave je naša podzemná voda musí tlačiť tých zodpovedných, ktorí za kvalitu podzemných vôd ale aj povrchových vôd zodpovedajú, to znamená štát, štát je majiteľom týchto, tohto bohatstva, musí tlačiť k tomu aby sa predchádzalo k znečisťovaniu týchto zdrojov.
Prevádzkovatelia vodárenských zdrojov sú povinní robiť kontroly takzvanej surovej vody. To znamená vodu, ktorú čerpajú predtým ako ide do ich upravárenských zariadení na to, aby následne spĺňala kritériá pitnej vody. To znamená, surová voda sa síce posudzuje vo vzťahu vyhlášky k limitom pitnej vody, ale nemusí spĺňať ešte tie kritéria, pretože prechádza úpravou a úprava je potom aj samozrejme zohľadnená v cene vody, ktorú tie ekonomické oprávnené náklady na úpravu tejto vody zohľadňuje aj cenový regulátor pri stanovovaní ceny za pitnú vodu. K tomu potom vlastne ešte prikladajú, sa pristupujú poplatky za distribúciu, pokým si môžme načapovať pitnú vodu na kohútiku. Na kohútiku potom už príde ďalšia kontrola a to je kontrola úradu verejného zdravotníctva, ktoré pravidelne robí na verejných miestach. Prevažne je to na obecných úradoch, alebo v materských školách, alebo základných školách, kuchynkách, kde úrad chodí robiť odmery a následne robí analýzu týchto vôd či spĺňa kritériu pitnej vody.
Do distribučnej siete musí byť už dodávaná voda, ktorá tieto, tieto limity spĺňa. Všetky tieto analýzy štát má avšak ich nezverejňuje. Zverejnením týchto údajov samozrejme okrem toho, že človek bude môcť lepšie kontrolovať svojich dodávateľov, už dnes máme na hocijakej konzerve alebo vo vode v plastovej fľaše máme presný rozbor vieme čo voda obsahuje. Ale vodu, ktorú máme z kohútiku v podstate o tej nevieme nič a slepo dôverujeme dodávateľom. Ja som za to, že voda z vodovodu je zdravá, aj som presvedčená vo väčšinách prípadoch to tak je, ale povedzme si aj pravdu, nie vždy si aj prevádzkovatelia plnia svoje 100-percentné povinnosti, pretože oni okrem tých dát, ktoré musia nahlasovať už do existujúceho systému, ktorý sa vola ZBERVaK a ktorý prevádzkuje organizácia ministerstva životného prostredia, tieto údaje odovzdávajú. Čiže nebudú robiť žiadne nové analýzy, čiže v tom istom rozsahu ako ich dodávajú len nové bude to, že štát ich bude prostredníctvom Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktorý je prevádzkovateľom toho systému, zverejňovať. Ako formou to v prvom kole necháme na nich, aby si vytvorili oni najúčinnejší systém, ktorý nebude sa nejakým spôsobom predražovať. Je to predkonzultované a ani technicky to problém nie. Majú byť zverejnené úplné dáta, to znamená, tie protokoly analýz. Tak isto úrad verejného zdravotníctva v súčasnosti má povinnosti tieto analýzy tiež robiť, avšak ich nezverejňuje. Zverejňuje sa len jedna veta, že protokol o skúške vyhovuje kvalite, limitom vyhláške o pitnej vode. Jedine v prípade, že teda je tam nejaké prekročenie limitov, tak vtedy úrad verejného zdravotníctva koná vo vzťahu k tomu dodávateľovi pitnej vody.
Toto tiež vlastne sa mení s tým, že aj tieto analýzy budú zverejňované. To znamená, aj úrad verejného zdravotníctva bude pod kontrolou ako si robí svoju prácu. Oni sú samozrejme, nie sú z toho nadšení, pretože asi sami vedia o tom, že nie vždy tie limity dodržiavajú tí prevádzkovatelia a obávajú sa, že teda budú, budú tlačení do realizácie nejakých opatrení. Nuž ale povedzme si, práve to je cieľom. To cieľom, pretože kontrola pitnej vody je nedostatočná. Poukázala na to ombudsmanka, poukázal na to aj nedávna kontrola v správe NKÚ, kde sa hovorí, že kontrola pitnej vody je nedostatočná. A to, aby sa vlastne tieto veci nediali bude potrebné aby aj úrad verejného zdravotníctva sa zaujímal o kvalitu tej vody z ktorej následne sa vyrába pitná voda do distribučnej siete.
Tu máme tiež problém, ako som už spomínala na konkrétnom príklade, s Atrazínom. To bolo vodárenská spoločnosť, dodávateľ pitnej vody do siete na chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. To znamená, v oblasti kde, ktorá je chránená z toho dôvodu, že tá kvalita vody je predpoklad, že má vysokú kvalitu. V minulosti kvalitu bez, takmer bez úpravy kvalite pitnej vody. A práve v týchto horizontoch sa zrazu objavil Atrazín. Problém bol aj ten, že nedostatočne sa realizujú takzvané programy manažmentu rizík. To znamená, že sa ukáže, že v tých analýzach nejaký ukazovateľ vyskočí, tak je samozrejme povinnosťou hľadať dôvod. Tie dôvody môžu byť rôzne, od chyby v analytike, cez jednorazový štatistický výkyv, ale môže to signalizovať aj dlhodobý problém, ktorý treba hľadať a vyriešiť. A nie čakať keď sa objaví na kohútiku a keď sa objaví vo zvýšených ochoreniach ľudí, ktorí dlhodobo požívajú vodu, ktoré nie je dostatočne, dostatočne pod kontrolou.
Výhodou, ďalšou výhodou celého tohto systému transparentnosti bude, že dostaneme lepší pohľad o tom, v akom stave je kvalita podzemnej vody na Slovensku, hlavne v lokalitách ktoré sú dostatočne zvodnené, ktoré majú dostatočne silnú vodnú bilanciu a sú našim bohatstvom v dobe klimatickej zmeny a o ktoré bohatstvo sa musíme, musíme starať. Má to súvis s environmentálnymi záťažami, ktoré nie sú dostatočne sanované. Environmentálne záťaže, ktoré nie sú monitorované a z nečistenie z ktorých sa dlhé roky šíry podzemím a v čase sa môže ako posúvať až do oblastí ktoré možno v minulosti mali kvalitnú podzemnú vodu pre pitné účely, ale s tým nekonaním alebo nedostatočnou monitoringom a nedostatočnou kontrolou aj verejnosti vlastne si znehodnocujeme naše vodárenské zdroje, ktoré môžu slúžiť pre pitné účely. Potom bude, keď to nebudeme robiť budeme mať dostatok vody, avšak nie pitnej. Tie ekonomické náklady, ktoré bude potrebné na dosiahnutie úpravy vody budú niekoľkonásobne vyššie ako tie, ktoré musíme, máme teraz na doúpravu vody, ktorá má v surovom stave relatívne dobrú kvalitu.
V rámci prípravy tohto zákona som dostala aj informáciu o tom, áno, že aj samotný úrad verejného zdravotníctva do budúcna chystá informačný systém pitná voda. Bude nás do toho tlačiť aj implementácia novej smernice Európskej únie, ktorá by mala platiť o dva roky. Takže my vlastne s touto iniciatívou predbieha, prebieha to, do čoho nás potom bude tlačiť Európska únia. Ale povedzme si pravdu, naše bohatstvo pitná voda a zdravie našich obyvateľov malo byť prednejšie a toto je hlavným cieľom navrhovanej úpravy, aby toto naše bohatstvo aj pod
kontrolou verejnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.6.2021 15:37 - 15:38 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám uviedla návrh zákona, ktorým sa mení zákon o verejných vodovodoch a o regulácii v sieťových odvetviach. Cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky zaviesť do nášho Právneho poriadku pružné mechanizmy zverejňovania informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov, sledovania týchto údajov Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie, vykonanie nevyhnutných opatrení. Toľko na úvod, a potom sa aj hlásim prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.6.2021 17:05 - 17:06 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne. Na návrh štyroch poslaneckých klubov SaS, OĽANO, SME RODINA a ZA ĽUDÍ navrhujem zaradenie bodov 52 (tlač 594), bod 43 (tlač 576), bod 48 (tlač 585), bod 49 (tlač 590) a bod 50 (tlač 592) po prerokovaní bodu 26 (tlač 563).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:55 - 15:55 hod.

Anna Zemanová
... ochrana psov a spoločenských zvierat žije. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:54 - 15:55 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolega Tomáš Šudík, za prednesenie aj týchto návrhov a vôbec celkove za túto iniciatívu. Si myslím, že je veľmi dôležité, že krok za krokom sa venujeme problematike ochrane zvierat. Tento návrh je jeden zo série. Samozrejme máme ešte pripravené ďalšie kroky. Je to boj proti množiarom psov a taktiež aj súvisiaci, súvisiace kroky, ktoré sú potrebné so znižovaním počtu psov a mačiek. Takže nejaký príprava štátneho kastračného programu. Takže verím, že tento návrh zákona bude mať podporu a budeme môcť aj takto prezentovať to čo je v normálnych spoločnostiach bežné, ochrana psov a spoločenských zvierat. Takže ja ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 12:37 - 12:38 hod.

Anna Zemanová
Pán kolega Ondro Dostál, chcem ťa pochváliť a poďakovať sa za tvoje vystúpenie, pretože naozaj bolo veľmi vecné zhrnutie. Nešlo ani tak o tú ekonomiku ako tú procesnú stránku, a teda chcem ťa pochváliť, aby si to počul aj tu zo strany koalície, že za tvoje vystúpenie ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 11:08 - 11:10 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Kolega Marián Viskupič, včera sme si tu vypočuli veľmi veľa zavádzania a klamlivých informácií o tom, ako strana SaS nechce pomáhať ľuďom, ako ľudia, ktorí boli postihnutí COVID opareniami nemajú dostať svoje peniaze a podobne. Treba ale jednoznačne povedať to, čo si aj ty v svojom vystúpení povedal, SaS súhlasila so všetkými, so všetkými COVID opatreniami, ktoré sú navrhnuté v tomto návrhu rozpočtu a sme so všetkými súhlasili. Teda nie je pravda to, čo sa snaží pán minister Matovič podsúvať verejnosti. Aj preto sa mňa ako členky koaličnej rady pýtajú, že a prečo SaS nezavetovala na koaličnej rade tento návrh zákona. Práve preto, že sme súhlasili s týmito výdavkami. Boli výdavky do, okolo 2 mld. eur, čiže len, žiaľ, tá diskusia s ministrom bola ťažká a vlastne nepriestrelná.
Som rada ale, že si ocenil napríklad nové mene... nový manažment na Finančnej správe. Ale je už horšie, že počúvame, že ľudia utekajú z ministerstva financií teraz pod jej novým vedením. A toto nedáva dobrý signál. Dáva to obraz o destabilizácii kľúčového rezortu a nedáva nádej, že tento obrovský deficit, ktorý sa tu ešte ide zvyšovať, bude dobre zvládnutý, keď odtiaľ odídu ľudia, ktorí roky pracovali. Áno, aj za minulého vedenia, ale ako odborníci roky pracovali na ministerstve financií.
Čiže veľmi pekne ti chcem poďakovať za tie detaily v tvojom vystúpení a chcem zopakovať, SaS je za časť rozpočtu, ktorá sa napĺňa ako COVID opatrenia vo vysokých, vysokých čiastkach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 18:40 - 18:42 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Marián, super si to zhrnul, veľmi si vážim tvoj rozvážny a pokojný prístup nielen tu v tomto pléne, ale aj na rokovaniach na ministerstve financií či na koaličnej rade, kde boli sme, jasne sme definovali výdavky, ktoré sú nevyhnutné, treba ich naozaj aj schváliť a vo veľkej, vo veľkom objeme, 2,9 mld. sme napočítali, čo by sme vedeli naozaj akceptovať pri tomto návrhu rozpočtu. Sú to práve tie výdavky súvisiace s COVID opatreniami, financovaním výdavkov doteraz schválených vládou.
Ale som rada, že argumentuješ vecne. SaS je hlavou rozumu v tejto vláde a prístup k rozpočtovaniu SaS je veľmi obozretný a konzistentný a, môžem povedať, aj konzervatívny. A práve toto je, toto je postoj, ktorý by mohli oceniť tie finančné trhy, o ktorých sa tu hovorí, že treba teraz v jednom balíku urobiť si aj tú bublinu nejakej rezervy. Ale, práve naopak, v celom svete zúri COVID a práve finančné trhy ocenia obozretný a konzervatívny prístup k rozpočtovaniu. A my sme navrhovali, aby sa rozpočet schvaľoval na dva kroky. Teraz tie výdavky, ktoré boli COVID, tie výdavky nájomného a všetkých tých opatrení, ktoré bolo nevyhnutné financovať v rámci pomoci ľuďom, a následne, ak by prišla tretia vlna alebo sa ukázali nevyhnutné ďalšie, tak by sa urobila druhá rozpočtová zmena. Som presvedčená, že toto by bol rozumný a správny postup, na ktorom by sa vedela zhodnúť nielen koalícia, ale myslím, že by to pochopilo aj celé plénum Národnej rady.
Takže veľmi pekne ti ďakujem za tvoje pokojné a rozumné a veľmi múdre vystúpenie. Ďakujem.
Skryt prepis