Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.6.2021 o 17:05 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 1.7.2021 15:12 - 15:16 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šipoša, Petra Pčolinského, Anny Zemanovej a Jany Žitňanskej k návrhu vymenovanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodnej parlamentnej organizácie a na voľbu predsedov skupín priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 601). Návrh na vymenovanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodnej parlamentnej organizácie a na voľbu predsedov skupín priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 601) sa mení a dopĺňa takto.
Bod A. sa dopĺňa nasledovne: poslanca Miroslava Žiaka za SaS za náhradníka v stálej delegácii Národnej rady Slovenskej republiky v parlamentnom zhromaždení Rady Európy;
poslanca Miroslava Žiaka za SaS za člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v stredoeurópskej iniciatíve a jej parlamentnej dimenzii.
Bod B. vrátane nadpisu znie nasledovne:
„B. odvoláva poslanca Petra Pčolinského zo SME RODINA z funkcie predsedu Skupiny priateľstva s Tureckou republikou, poslanca Jozefa Lukáča (SME RODINA) z funkcie predsedu Skupiny priateľstva s Bieloruskou republikou, poslanca Mariána Kéryho (SMER - SD) z funkcie predsedu Skupiny priateľstva s Ukrajinou;"
Vkladá sa nový Bod C, ktorý vrátane nadpisu znie nasledovne:
„C. volí poslanca Milana Laurenčíka (SaS) za predsedu Skupiny priateľstva s Arménskou republikou a Gruzínskom, poslanca Mariána Kéryho (SMER - SD) za predsedu Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou, poslanca Andreja Stančíka (OĽANO) za predsedu Skupiny priateľstva s arabskými krajinami, poslankyňu Petru Hajšelovú (SME RODINA) za predsedníčku Skupiny priateľstva s Tureckou republikou, poslanca Petra Pčolinského (SME RODINA) za predsedu Skupiny priateľstva s krajinami Latinskej Ameriky, poslanca Petra Pčolinského (SME RODINA) za predsedu Skupiny priateľstva s Ukrajinou, poslanca Ondreja Dostála (SaS) za predsedu Skupiny priateľstva s Bieloruskou republikou, poslankyňu Annu Zemanovú (SaS) za predsedníčku Skupiny priateľstva s Filipínsku republikou, Indonézskou republikou, Malajziou, Singapurskou republikou a Thajským kráľovstvom, poslanca Ladislava Kamenického (SMER - SD) za predsedu Skupiny priateľstva s Kórejskou republikou, poslanca Martina Beluského (ĽS Naše Slovensko)
za predsedu Skupiny priateľstva s Kambodžským kráľovstvom, Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, Laoskou ľudovodemokratickou republikou, Mongolskom, Vietnamskou socialistickou republikou, Bangladéšskou ľudovou republikou, Iránskou islamskou republikou, Pakistanskou islamskou republikou, Nepálskou federatívnou demokratickou republikou."
Zároveň navrhujem, aby uznesenie. pôvodné uznesenie, ktoré je predložené k tlači 601, sa osobitne hlasovalo o bode A vymenúva a osobitné hlasovanie o bode B volí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 16:11 - 16:13 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pri starých environmentálnych záťažách platí, že za odstránenie alebo sanáciu je zodpovedný pôvodca, to znamená oprávnená osoba. Málokedy je to ten vlastník pozemku, ktorý sa vlastne, pretože v minulosti tá záťaž vznikla v čase kedy vlastníctvo nikoho nezaujímalo, lebo bolo všetko štátne. V podstate tie záťaže spôsobovali v prvom rade štátne podniky. Vlastníci sa dozvedeli o tom, že na ich pozemku je takáto environmentálna záťaž v prevažnej miere až dodatočne, práve pri tom registri obnovenej evidencii. Nie oni sú pôvodcovia tej skládky. Práve naopak, štát aj bude musieť platiť to odstránenie, ak bude určená oprávnená osoba. Tu ide o to, že pokým tá priorita ochrana životného prostredia a zdravia má vyššiu mieru ako všetky tie papierovačky, ktoré môžu trvať niekoľko rokov, takže štát bude môcť prikročiť k sanáciám pred tým, než dôjde k vlastne nejakým možno aj súdnym, súdnym prieťahom. Čiže nebude to, že štát bude vymáhať si od toho vlastníka, ale bude si od neho vymáhať vlastne zhodnotenie toho pozemku. Pretože on raz má pozemok na ktorom je skládka, keď ju štát odstráni, v podstate jemu sa zhodnotí ten pozemok, ktorý nejakým spôsobom on získal, možno dedičstvom, ale mohol ju získať aj vedome kúpou, špekuláciou, že štát vlastne túto skládku odstráni alebo zosanuje a vlastne v tom prípade mu daná ťarcha do tých ďalších majetkových úkonov, aby vlastne nebolo, že štát, štát niekomu zhodnotí pozemok tak, že vlastne on naďalej bude potom nejakým spôsobom špekulatívne on s ním nakladať.
Skryt prepis
 

24.6.2021 16:10 - 16:10 hod.

Anna Zemanová
... zdravie občanov, kde budete priorita, zdravé životné prostredie, respektíve zastavenie znečisťovania životného prostredia. Preto by som bola rada, aby naozaj tento návrh zákona hoci sa javí ako veľmi náročný vo vzťahu k vlastníckym právam, aby bol schválený a prijatý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 16:07 - 16:10 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, nadväzujem na rozpravu, ktorú som mala v predchádzajúcom bode k zákonu o informáciách ku kvalite vôd, ktoré sa používajú následne na pitné účely. Problém, ktorý je ohrozenie tohto nášho bohatstva sú práve environmentálne záťaže, to znamená, to sú záťaže, ktoré vznikli do roku 2007 po činnosti najmä bývalých štátnych podnikov a ktoré mnohé nemajú určenú oprávnenú osobu, ktorá by mala environmentálnu záťaž sanovať.
Do toho ešte vchádzajú aj problémy s vlastníckym právom pozemkov, pretože mnohé tieto záťaže boli vybudované alebo vznikli na pozemku v minulosti, ktoré nebolo identifikované a v súčasnosti po registri obnovenej evidencie pozemkov vlastne majú niektoré aj svojich vlastníkov. Samozrejme, títo vlastníci nemajú záujem ani finančné prostriedky a v konečnom dôsledku ani dôvod tieto staré environmentálne záťaže, ktoré spôsobil v prevažnej miere štát nejakým spôsobom sanovať. Mnohokrát je komplikované správne konanie ohľadom nielen určenia oprávnenej osoby, ale aj rozhodnutia o nariadení sanačných prác k environmentálnym záťažiam.
Tu treba mať na pamäti to, že všeobecný záujem o kvalitu životného prostredia, o zdravie obyvateľov, ktorí sú mnohokrát zasiahnutí práve takouto, takýmito dopadmi environmentálnej záťaže, či je to už znečistením podzemných vôd, ale aj znečistením ovzdušia ako napríklad, keď sme boli teraz na poslaneckom prieskume na východnom Slovensku v Nižnej Slanej, kde nielen cez podzemné vody sa dostáva znečistenie arzénom do podzemných vôd, ale aj zvýšenou mierou prašnosti na odkalisku sa dvíhajú obrovskú púštne búrky prachu s arzénom, tak vlastne nie je možné komunikácia s majiteľom pozemkov.
V takýchto prípadoch je správne, ak štát bude mať nástroj, kde bude priorita zdravie občanov, kde bude priorita zdravé životné prostredie, resp. zastavenie znečisťovania životného prostredia. Preto by som bola rada, aby naozaj tento návrh zákona hoci sa javí ako veľmi náročný vo vzťahu k vlastníckym právam
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.6.2021 16:05 - 16:06 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 590. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 15:55 - 15:57 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
kolegyne, kolegovia, dovoľujem si vám predložiť v mene skupiny predkladateľov návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Predkladaná novelizácia zákona o obrane Slovenskej republiky a zákona o slobodnom prístupe k informáciám si kladie za cieľ ochrániť vysoko citlivé objekty obrany a jadrové zariadenia pred nežiadúcim únikom vysoko citlivých informácií o technických detailoch ich stavebno-technického vyhotovenia.
Zo zneprístupnenia sa vylučujú tie časti projektovej dokumentácie, ktoré sú nositeľom informácie danej stavby na životné prostredie. Ostatné časti projektovej dokumentácie, vrátane výkresovej časti, ktorá obsahuje nákresy a popisy podlaží, hrúbky a materiály stien, vchody, východy, prechody, pozdĺžne priečne rezy, usporiadanie miestnosti, presvetlenie, technické vybavenie a podobne sa zverejňovať nebudú. Sprístupnenie takýchto informácií zvyšuje potenciálne riziko ich zneužitia na zlo voľné aktivity, nijako neprispieva k využitiu práv občanov na informácie o životnom prostredí a často je pre správne orgány, resp. povinné osoby technicky nezrealizovateľné.
Reaguje sa tým na množiace sa žiadosti rôznych osôb z radov verejnosti o prístup k takýmto dokumentom, a to prostredníctvom účasti rôznych povoľovacích konaniach, ako aj mimo povoľovacích konaní voľne podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2021 15:54 - 15:56 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľujem si vám predložiť v mene skupiny predkladateľov návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.6.2021 15:40 - 15:40 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, som veľmi rada, že konečne prišlo k zhode na formulácii paragrafového znenia návrhu zákona, ktorý zavádza dávku transparentnosti pri takej dôležitej veci ako je informácia o kvalite vody, ktorá sa následne používa ako pitná voda, samozrejme po príslušnej úprave. Hľadali sme viacero foriem. Už v minulosti som predkladal návrhov zákonov, ktoré po odbornej diskusii som napokon stiahla a dnes teda predkladáme inú formu legislatívnej úpravy, ktorá som veľmi rada, že sa našla taká, ktorá nenavyšuje povinnosti nejaké prevádzkovateľom vodovodov, ani prevádzkovateľom vodárenských zdrojov, ale vlastne tie povinnosti, ktoré už dnes prevádzkovatelia majú, ktoré odovzdávajú štátu, tak štát ich bude zverejňovať. Dávka transparentnosti dáva aj dávku kontroly pre verejnosti vo vzťahu k svojím prevádzkovateľom. Máme neslávne známu minulosti, nie je to tak veľmi dávno, pred niekoľkými mesiacmi, keď Slovenskom otriasla informácia, že na Žitnom ostrove prevádzkovateľ dodával nevieme ako dlho, ale mohlo to byť aj dlhé obdobie do svojich vodovodov vodu, ktorá obsahovala vysokú dávku Atrazínu. Dokonca dostali sme sa do takej situácie, že ľudia, ktorí si dali robiť nezávislé posudky a tieto posudky zverejnili, tak bolo na nich dané trestné oznámenia za šírenie poplašnej správy. Toto musí skončiť a informácie o tom v akom stave je naša podzemná voda musí tlačiť tých zodpovedných, ktorí za kvalitu podzemných vôd ale aj povrchových vôd zodpovedajú, to znamená štát, štát je majiteľom týchto, tohto bohatstva, musí tlačiť k tomu aby sa predchádzalo k znečisťovaniu týchto zdrojov.
Prevádzkovatelia vodárenských zdrojov sú povinní robiť kontroly takzvanej surovej vody. To znamená vodu, ktorú čerpajú predtým ako ide do ich upravárenských zariadení na to, aby následne spĺňala kritériá pitnej vody. To znamená, surová voda sa síce posudzuje vo vzťahu vyhlášky k limitom pitnej vody, ale nemusí spĺňať ešte tie kritéria, pretože prechádza úpravou a úprava je potom aj samozrejme zohľadnená v cene vody, ktorú tie ekonomické oprávnené náklady na úpravu tejto vody zohľadňuje aj cenový regulátor pri stanovovaní ceny za pitnú vodu. K tomu potom vlastne ešte prikladajú, sa pristupujú poplatky za distribúciu, pokým si môžme načapovať pitnú vodu na kohútiku. Na kohútiku potom už príde ďalšia kontrola a to je kontrola úradu verejného zdravotníctva, ktoré pravidelne robí na verejných miestach. Prevažne je to na obecných úradoch, alebo v materských školách, alebo základných školách, kuchynkách, kde úrad chodí robiť odmery a následne robí analýzu týchto vôd či spĺňa kritériu pitnej vody.
Do distribučnej siete musí byť už dodávaná voda, ktorá tieto, tieto limity spĺňa. Všetky tieto analýzy štát má avšak ich nezverejňuje. Zverejnením týchto údajov samozrejme okrem toho, že človek bude môcť lepšie kontrolovať svojich dodávateľov, už dnes máme na hocijakej konzerve alebo vo vode v plastovej fľaše máme presný rozbor vieme čo voda obsahuje. Ale vodu, ktorú máme z kohútiku v podstate o tej nevieme nič a slepo dôverujeme dodávateľom. Ja som za to, že voda z vodovodu je zdravá, aj som presvedčená vo väčšinách prípadoch to tak je, ale povedzme si aj pravdu, nie vždy si aj prevádzkovatelia plnia svoje 100-percentné povinnosti, pretože oni okrem tých dát, ktoré musia nahlasovať už do existujúceho systému, ktorý sa vola ZBERVaK a ktorý prevádzkuje organizácia ministerstva životného prostredia, tieto údaje odovzdávajú. Čiže nebudú robiť žiadne nové analýzy, čiže v tom istom rozsahu ako ich dodávajú len nové bude to, že štát ich bude prostredníctvom Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktorý je prevádzkovateľom toho systému, zverejňovať. Ako formou to v prvom kole necháme na nich, aby si vytvorili oni najúčinnejší systém, ktorý nebude sa nejakým spôsobom predražovať. Je to predkonzultované a ani technicky to problém nie. Majú byť zverejnené úplné dáta, to znamená, tie protokoly analýz. Tak isto úrad verejného zdravotníctva v súčasnosti má povinnosti tieto analýzy tiež robiť, avšak ich nezverejňuje. Zverejňuje sa len jedna veta, že protokol o skúške vyhovuje kvalite, limitom vyhláške o pitnej vode. Jedine v prípade, že teda je tam nejaké prekročenie limitov, tak vtedy úrad verejného zdravotníctva koná vo vzťahu k tomu dodávateľovi pitnej vody.
Toto tiež vlastne sa mení s tým, že aj tieto analýzy budú zverejňované. To znamená, aj úrad verejného zdravotníctva bude pod kontrolou ako si robí svoju prácu. Oni sú samozrejme, nie sú z toho nadšení, pretože asi sami vedia o tom, že nie vždy tie limity dodržiavajú tí prevádzkovatelia a obávajú sa, že teda budú, budú tlačení do realizácie nejakých opatrení. Nuž ale povedzme si, práve to je cieľom. To cieľom, pretože kontrola pitnej vody je nedostatočná. Poukázala na to ombudsmanka, poukázal na to aj nedávna kontrola v správe NKÚ, kde sa hovorí, že kontrola pitnej vody je nedostatočná. A to, aby sa vlastne tieto veci nediali bude potrebné aby aj úrad verejného zdravotníctva sa zaujímal o kvalitu tej vody z ktorej následne sa vyrába pitná voda do distribučnej siete.
Tu máme tiež problém, ako som už spomínala na konkrétnom príklade, s Atrazínom. To bolo vodárenská spoločnosť, dodávateľ pitnej vody do siete na chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. To znamená, v oblasti kde, ktorá je chránená z toho dôvodu, že tá kvalita vody je predpoklad, že má vysokú kvalitu. V minulosti kvalitu bez, takmer bez úpravy kvalite pitnej vody. A práve v týchto horizontoch sa zrazu objavil Atrazín. Problém bol aj ten, že nedostatočne sa realizujú takzvané programy manažmentu rizík. To znamená, že sa ukáže, že v tých analýzach nejaký ukazovateľ vyskočí, tak je samozrejme povinnosťou hľadať dôvod. Tie dôvody môžu byť rôzne, od chyby v analytike, cez jednorazový štatistický výkyv, ale môže to signalizovať aj dlhodobý problém, ktorý treba hľadať a vyriešiť. A nie čakať keď sa objaví na kohútiku a keď sa objaví vo zvýšených ochoreniach ľudí, ktorí dlhodobo požívajú vodu, ktoré nie je dostatočne, dostatočne pod kontrolou.
Výhodou, ďalšou výhodou celého tohto systému transparentnosti bude, že dostaneme lepší pohľad o tom, v akom stave je kvalita podzemnej vody na Slovensku, hlavne v lokalitách ktoré sú dostatočne zvodnené, ktoré majú dostatočne silnú vodnú bilanciu a sú našim bohatstvom v dobe klimatickej zmeny a o ktoré bohatstvo sa musíme, musíme starať. Má to súvis s environmentálnymi záťažami, ktoré nie sú dostatočne sanované. Environmentálne záťaže, ktoré nie sú monitorované a z nečistenie z ktorých sa dlhé roky šíry podzemím a v čase sa môže ako posúvať až do oblastí ktoré možno v minulosti mali kvalitnú podzemnú vodu pre pitné účely, ale s tým nekonaním alebo nedostatočnou monitoringom a nedostatočnou kontrolou aj verejnosti vlastne si znehodnocujeme naše vodárenské zdroje, ktoré môžu slúžiť pre pitné účely. Potom bude, keď to nebudeme robiť budeme mať dostatok vody, avšak nie pitnej. Tie ekonomické náklady, ktoré bude potrebné na dosiahnutie úpravy vody budú niekoľkonásobne vyššie ako tie, ktoré musíme, máme teraz na doúpravu vody, ktorá má v surovom stave relatívne dobrú kvalitu.
V rámci prípravy tohto zákona som dostala aj informáciu o tom, áno, že aj samotný úrad verejného zdravotníctva do budúcna chystá informačný systém pitná voda. Bude nás do toho tlačiť aj implementácia novej smernice Európskej únie, ktorá by mala platiť o dva roky. Takže my vlastne s touto iniciatívou predbieha, prebieha to, do čoho nás potom bude tlačiť Európska únia. Ale povedzme si pravdu, naše bohatstvo pitná voda a zdravie našich obyvateľov malo byť prednejšie a toto je hlavným cieľom navrhovanej úpravy, aby toto naše bohatstvo aj pod
kontrolou verejnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.6.2021 15:37 - 15:38 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám uviedla návrh zákona, ktorým sa mení zákon o verejných vodovodoch a o regulácii v sieťových odvetviach. Cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky zaviesť do nášho Právneho poriadku pružné mechanizmy zverejňovania informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov, sledovania týchto údajov Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie, vykonanie nevyhnutných opatrení. Toľko na úvod, a potom sa aj hlásim prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.6.2021 17:05 - 17:06 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne. Na návrh štyroch poslaneckých klubov SaS, OĽANO, SME RODINA a ZA ĽUDÍ navrhujem zaradenie bodov 52 (tlač 594), bod 43 (tlač 576), bod 48 (tlač 585), bod 49 (tlač 590) a bod 50 (tlač 592) po prerokovaní bodu 26 (tlač 563).
Skryt prepis