Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2020 o 14:50 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 14:50 - 14:52 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi krátko budem reagovať.
Áno, pán Linhart pripomenul Slovenský pozemkový fond, pán riaditeľ NKÚ, naozaj nasledovať bude správa o činnosti SPF, kde teda bude doplňujúce uznesenie, kde vás chceme požiadať, aby bola zaradená mimoriadna kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom štátu, ktorý je v majetku a zverený Slovenskému pozemkovému fondu od, v uznesení od roku 2014, ale verím, že teda naozaj, keďže ostatná kontrola bola v dvetisícjedenástom, že vlastne sa urobí to celé obdobie, lebo je tam podozrenie naozaj na závažné porušenia.
Čo sa týka pani poslankyne Pleštinskej, reforma verejnej správy. Už predchádzajúca vláda prijala nejaké uznesenie, že bude vykonaný komplexný audit prenosu kompetencií. Toto sa neudialo a myslím si, že naozaj bez toho, aby sa neurobil dôsledný audit kompetencií samosprávy, tak akákoľvek reforma bude nedôsledná. A treba aby predchádzal reforme verejnej správy naozaj komplexný audit nielen preneseného výkonu štátnej správy, ale aj samotnej, výkonu originálnych kompetencií.
Čo sa týka pamiatok, zaujímavé poznatky, ďakujem pekne aj pani poslankyni Laššákovej, aj Pleštinskej. Pamiatky sú dôležitá vec a myslím si, že keď štát obmedzuje vlastníka, tak naozaj tie kompenzácie by mal dostať, podobne ako je to pri ochrane prírody. Takúto nejakú kontrolu a revíziu by som vítala a zo strany NKÚ, keby sa venoval aj národným prírodným rezerváciám, kde teda tiež je obmedzené súkromné vlastníctvo.
Čo sa týka pani Halgašovej, áno, bolo by zaujímavé vedieť, akým spôsobom, koľko bolo úspešných podaní, tých trestných podaní, resp. podaní na prokuratúru zo strany NKÚ, že ako boli doriešené, aspoň štatisticky by to bolo veľmi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2020 11:47 - 12:08 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadrila tiež k správe NKÚ za činnosti za rok 2019. Vždy som sa, každoročne, keď bola v parlamente, som sa k týmto správam vyjadrovala a vyberám si v podstate agendu tej kontroly, ktoré sa prioritne zaoberajú aktivitami, ktorým sa ja venujem. To znamená oblasti životného prostredia, resp. pôdohospodárstva, pretože naozaj tých zistení aj v tejto agende je veľmi veľa. Chcem ich aj porovnať trošičku so zisteniami, resp. informáciami, ktoré som mala v minulosti, napr. pri projekte elektronických služieb katastra nehnuteľností ako príklad zlej praxe, ako uvádzate vo vašej správe.
V minulých rokoch, v podstate každoročne, keď nám predkladá pani riaditeľka úradu geodézie a katastra správu o činnosti, tak práve o týchto informačných službách sme sa opakovane rozprávali aj o tých zisteniach, ktoré malo ÚVO, aj o pokute, ktorú úrad musel zaplatiť. Zo strany úradu geodézie a katastra boli vždy námietky, ako to nie je pravdivé, v podstate si obhajujú svoju prácu. A musím povedať, že to, čo čítam vo vašej správe, tak je pre mňa pomerne, akože dosť šokujúce a určite to budú aj moje otázky smerovať potom na pani riaditeľku, keď nám bude predkladať tento, svoju správu o činnosti.
Touto kontrolou ste sa teda začali zaoberať bez nejakého podnetu. To, že ide o projekt v podstate približne 33 mil. eur, ktorý sa začal ešte realizovať v roku 2009 s tým, že všetko malo byť ukončené v roku 2012, a treba konštatovať, že do dnešného dňa ešte to nie je funkčné a pri preverovaní prevádzky ste zistili, že systém funguje na ôsmich katastrálnych odboroch a zvyšných 64 v podstate nefunguje tak ako, ako to má. Pre mňa sú toto naozaj šokujúce informácie, pretože kataster Poltár a správa, úrad katastra je jedno z dôsledkov, jeden zo základných organizácií, kde sa zapisujú majetkové práva občanov, a považujem to za vážne, vážne zlyhania. Uvádzate, že protokol a výsledky kontrol boli odstúpené orgánom činným v trestnom konaní. Zrejme nás nebudete vedieť informovať, či vôbec začali nejaké konania alebo či tieto boli, boli založené, že či naozaj to dochádzalo aj k trestnej činnosti.
Ďalšou skupinou, ktorá, kontroly, ktorou ste sa zaoberali a tiež pre mňa naozaj veľmi závažné zistenia, sú kontroly štátnych podnikov v rezorte ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstva životného prostredia, konkrétne teda v tom druhom ministerstve Slovenský vodohospodársky podnik. Zistenia, ktoré poukazujete na činnosť podnikov v, ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia, štátny podnik Agroinštitút, Agrokomplex, Národný žrebčín Topoľčianky, Plemenárske služby a Závodisko a samotný, ministerstvo pôdohospodárstva ako zakladateľa sú pre mňa, to, čo sa týka po finančnej stránke veľmi, veľmi šokujúce. Pretože z toho, ako píšete, tak vyplýva, že tieto štátne podniky naozaj nefungujú ako štátne podniky, a celkom zdieľam váš názor, že by malo dôjsť k zásadnej transformácii a reorganizácii ich činnosti. Odporučím pánu ministrovi Mičovskému, aby si, sa podrobne oboznámil s vašou kontrolou a zvážil, že vaše návrhy by, či by naozaj nemali dozrieť svetlo sveta.
Najväčšie nedostatky s nehospodárnym nakladaním, poukazujete na podnik Závodisko, ale aj Agrokomplex, ktorý, sú tiež organizáciou, ktorá pohlcuje obrovské, obrovské množstvo peňazí. A celkom ma zaujala aj informácia o teda nesprávnej, zaúčtovania alebo teda okolností po požiari, ktorý, tam vyhorela hala a tieto peniaze teda neboli asi, ako tak, ako aj iné veľmi efektívne použité.
To, čo považujem za problematické, sú aj veľké finančné transfery alebo, teda nenazývate ich ako transfery, ale finančné dotácie pre tieto štátne podniky. Neviem, či vôbec je možné, aby štátny podnik dostával dotácie na svoju činnosť. Môže ísť o nejakú zmluvu, kde pre výkon vo verejnom, zabezpečovaní činností vo verejnom záujme, ale tak ako mi to vyplýva z vašej správy, zdá sa, že žiadna koncepcia nejaká, ako by tieto podniky mali plniť, čo vlastne majú tú verejnú službu vo verejnom záujme realizovať, aby takéto zmluvy boli podpisované. Skôr mi to vyplýva naozaj, stotožňujem sa s tým, čo aj vy uvádzate v správe, že sa menia priority v hospodárskych aktivitách podnikov. Chýba aj stratégia nejaká, strednodobá stratégia, ale taktiež aj nejaká koncepcia riadenia zo strany štátu.
Súhlasím s tým, že naozaj tá transformácia, ako aj vy odporúčate, je, že či naozaj iná forma, napr. forma príspevkovej organizácie, by nebola vhodnejšia pre zabezpečovanie týchto činností.
Samotný Agroinštitút, si myslím, že by si vyžadoval samostatnú kontrolu, pretože si myslím, že je to skôr také naozaj trhovisko ako nejaký inštitút, ktorý, ktorý poskytuje, poskytuje, alebo vrátane činností Agrokomplexu teda, ktorý je tam takým tým trhoviskom, že či ozaj je to niečo, čo by mal zabezpečovať štát. Ako treba rozhodnúť o nejakom ďalšom strategickom, rozhodnutia o ďalšej existencii aj týchto organizácií.
Ďalším štátnym podnikom, ktorým ste sa zaoberali, je kontrola Slovenského vodohospodárskeho podniku. V minulosti ste sa touto kontrolou zapodievali, a nielen vy, ale bola to aj, aj ministerstvo, životné prostredie, odbor Útvaru hodnoty za peniaze, kde tie zistenia alebo tie odporúčania z tých predchádzajúcich kontrol mi trošku vychádzali inak, ako ste, ako ste poukázali vo svojej kontrole vy teraz. Priznám sa, že tie predchádzajúce závery mi nie celkom sedeli s tým, ako som ja poznala Slovenský vodohospodársky podnik. Odhliadnuc od tých vecí, ktoré poukázal aj kolega poslanec vo faktickej ohľadom prenajímania pozemkov a niektorých činností, ktoré teda naozaj vykazujú, vykazujú netransparentné konanie a bude ich potrebné riešiť rôznymi inými úkonmi. Avšak to, čo vy teraz poukazujete pri kontrole na činnosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, v tejto veci sa s vami veľmi stotožňujem.
Správne poukazujete na poddimenzovanie, finančné poddimenzovanie dlhodobé, v podstate od roku 2009, myslím, že ste to tam uviedli, kde sa dochádza k obrovskej finančnej strate, takže v podstate za celú činnosť, za dlhé obdobie desiatich rokov len jedenkrát sa Slovenský vodohospodársky podnik dostal do plusových čísel. Dlhodobá strata je, je, z, je dôsledkom aj nezákonných – z môjho pohľadu – objednávok štátu vo vzťahu k činnosti slovenského, SVP a za požiadaviek na zabezpečovanie tzv. neregulovaných služieb, to znamená zabezpečenie splavnosti hlavne Dunaja, kde v objeme miliónov eur dochádza k týmto, aby bola zabezpečená plne, medzinárodné záväzky, ale štát si tieto služby objednáva, ale neplatí. A týmto dlhodobo vlastne dochádza k prehlbovaniu straty, k nezabezpečeniu, k dôslednému nezabezpečeniu funkčnosti majetku, zastaralá technika, toto úplne všetko naozaj sedí.
A k tomu obrovskému investičnému dlhu, ktorý, tak ako sme už tu rozprávali o Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, respektíve vodárenských zariadeniach ako takých, tak konkrétne aj pri vodných stavbách, ktoré, ktoré má v majetku SVP a ktoré, o ktoré sa nestará, lebo nemá na to peniaze, nezabezpečuje ani základnú starostlivosť. Asi pred dvoma rokmi bol na vtedajšiu vládu predložený materiál o havarijnej situácii na niektorých vodárenských zariadeniach, ktoré naozaj sa môžu stať. A verím, že, nechcem byť zlým prorokom, ako sa ale v realite aj v živote stáva aj v iných krajinách, že dochádza k pretrhnutiu napríklad hrádzí, to šlo, došlo k poškodeniu, poškodeniu a zaliatiu následne obrovských území vrátane obcí a stratách na životoch. Tieto niektoré naše vodárenské nádrže naozaj sú v kritickom stave a v kritickej infraštruktúre, kde ak sa nezačne nejaké zásadné rozhodnutie, neprijme, môže, nie je vylúčené, že aj takéto veci sa môžu stať. Tuto možno by som uvítala trošku hlbšiu tú správu, možno ich aj tu máte, len nie je to, nie je to, nie je to uvedené.
Áno. Píšete, že v rámci hospodárenia máte najzávažnejšie zistenia, čo sa týkajú stavu majetku; to je to, o čom som hovorila; ktorý štátny podnik nedokáže spravovať tak, aby všetky jeho súčasti boli v požadovanom technickom a prevádzkovoschopnom stave. Toto považujem za veľmi dôležité. Uvádzate aj tú výšku straty, 166 mil. od roku 2010 je, je obrovská suma. Navrhujete, že či nezvážiť, aby príjmy za odber podzemných a povrchových vôd, ako aj vypúšťanie vôd do recipientov, ktoré sú príjmom environmentálneho fondu, aby nešli, a teda aby sa, aby sa stali príjmom Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ja si nemyslím, že toto je tá správna cesta. Súhlasím ale s tým, že treba absolútne rekonštruovať a transformovať environmentálny fond ako taký. Tu by sa naozaj zišla aj veľká kontrola. Myslím si, že ja som vám aj dávala nejaké podnety; neviem teda, či boli zaradené do vašeho plánu činnosti; ohľadom environmentálneho fondu, ale, samozrejme, je to legitímny návrh a viem, že ministerstvo životného prostredia uvažuje o zásadnej, zásadnej zmene fungovania environmentálneho fondu, avšak nemyslím si, že s tým cieľom, aby príjmy, ktoré teraz má, boli príjmami nejaké iné subjekty, skôr si myslím, že naozaj tuto, keď si štát raz objedná službu vo verejnom záujme, mal by mu, tej organizácii zaplatiť a tak, aby organizácia mohla, mala, mohla fungovať a zabezpečovať zodpovedným spôsobom služby vo verejnom záujme.
Trošku odbočím, ale musím sa to, veľmi by som sa chcela vyjadriť k vašemu zisťovaniu, zisteniu ohľadom ochrany kultúrneho dedičstva, pretože kultúrne dedičstvá a ochrana prírody idú ruka v ruke a naozaj som bola tiež veľmi šokovaná z tej informácie, ktorú, ktorú dávate, ktorú tak všetci nejako vieme, že tie naše pamiatky veľmi chátrajú a zanikajú z nedostatku aj finančných zdrojov, niekedy je to aj kalkulácia, že necháme to padnúť, pretože pamiatkari nám nedovolia niečo zrekonštruovať, tak keď to padne, tak už potom sa rekonštruuje ľahšie. Súhlasím s vami, že teda neexistuje ucelený prehľad o financovaní obnovy a stave pamiatok, či už prostredníctvom súkromných osôb, ktoré rekonštruujú nejaké svoje objekty v pamiatkových zónach alebo chránených pamiatkových zónach, alebo samosta... samotné, samotné pamiatky. Postupne, samozrejme, tým, že to financovanie je náročné, aj samosprávy majú trend obmedzovať rozsah pamiatkových zón. Napríklad v Bratislave sú pamiatkové zóny dve, je to centrálna pamiatková zóna Staré Mesto a potom pamiatková zóna vo Vajnoroch, kde práve je taký na jednej strane veľmi prísne striktný postoj pamiatkarov a na druhej strane laxný postoj k nejakým ďalším pamiatkam, tak tie obce a samosprávy majú trend proste sa vyhnúť takýmto komplikáciám pri stavebných povo... povoleniach a majú trend neobnovovať toto naše kultúrne dedičstvo.
Ešte mám čas a chcela by som ešte sa vyjadriť k vašim zisteniam ohľadom životného prostredia, ktoré tu máte. A čo považujem za teda veľmi, veľmi vážne, je prúd odpadov zo zahraničia a tie vaše zistenia, že sa veľmi zle evidujú odpady, ktoré prúdia či cez, cez naše územie alebo sú teda aj, aj cieľom ako na ďalšie zhodnotenie, či už je to železo pre košické oceliarne, alebo je to aj iný odpad. A tu vidím naozaj obrovské riziko, nakoniec sme boli svedkami pred pár dňami, ako sa zachytil nezákonný odpad medzi Slovenskom a Rakúskom. Tu treba naozaj asi aj s tými colnými úradmi, ako píšete, sú zrejme aj oni nedostatočne zaškolení, nedostatočná evidencia je problémom asi aj špekulácie, že keď raz odpad je povedaný, že to je tovar, tak sa nedosleduje jeho, jeho prúd. A tu vidím naozaj vážne upozornenia, ktoré, ktorým sa budem venovať aj ja osobne, aj či konzultovať aj s kolegom Radom Kazdom, aj na ministerstve životného prostredia, že tieto veci sa naozaj nesmú, nesmú diať.
Taktiež vaše upozornenia pri plnení strategických doku... záväzkov medzinárodných, konkrétne teda sa venujete, venujete klimatickým cieľom, ktoré Slovensko by malo dosiahnuť. Áno. Nie je to len pri týchto klimatických strategických dokumentoch, v minulosti ste takúto kontrolu realizovali, že ste sa zamerali na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo strategických dokumentov. Žiaľ, myslím si, že doteraz nenastala žiadna náprava, a pevne verím, že, že proste naša vláda sa bude snažiť tieto záväzky napĺňať a nie obchádzať, nie aby sme stáli v čele podpisovania záväzkov, ktoré následne potom nevieme plniť, to je, to je nanič a neprináša to žiadnu, žiaden efekt.
O tej Bratislavskej vodárenskej spoločnosti mám viacero poznámok, ale veľmi sa tomu podrobne venoval môj kolega Peter Cmorej.
To, čo vidím ja, naozaj dve veci ako kľúčové a chcela by som na ne upozorniť, je tá majetková štruktúra, o ktorej aj vy hovoríte, že je to vlastne naozaj riziko snahy privatizácie cez rôzne kľučky právne, pretože náš právny poriadok nezabezpečuje garanciu, že vlastne teda tieto, táto strategická činnosť, poskytovanie pitnej vody pre verejnosť, aby bola naozaj v rukách, v rukách verejnej, verejnej správy, v súčasnosti teda v rukách samospráv. A tie kľučky, ktoré tam sú, či už cez nejaké záruky, alebo cez nejaké poskytovanie v mandátnych zmluvách činností, kde sesterské alebo iné spoločnosti dosahujú obrovské zisky a samotná vodárenská spoločnosť nemá dostatok prostriedkov na obnovu infraštruktúry ani ďalších, je, je veľmi vážnou. A vaše odporúčania sú dôležité a budeme sa tiež naozaj snažiť, aby, aby sa o tomto diskutovalo aj u nás v rámci legislatívy a urobila sa, urobili sa opatrenia. Ozaj, voda je naše biele zlato a bez pitnej vody by sme nemohli pokračovať ďalej.
Mám ešte tuná poznámky k vojenským lesom, ale prihlásim sa do ústnej rozpravy, pretože to považujem tiež za veľmi dôležité, aby som o tom mohla informovať. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:43 - 11:45 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Peter, veľmi dobre si zhodnotil správu a vlastne veľmi ma zaujalo aj tvoje poznámky ku kontrole Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ako samotnej organizácie, ale aj v podstate príklad, že takéto obdobné správanie sa môže byť aj v iných spoločnostiach vodárenských. Treba si uvedomiť, že naozaj pitná voda je čosi, čo je absolútne ne, kľúčové pre našu spoločnosť. Je to naozaj naše biele zlato a tieto snahy o privatizáciu tohto nerastného bohatstva, ktoré proste je potrebné pre každého jedného človeka, sú tu.
A ďakujem za tie podnety, ktoré ste dali naozaj na, boli dané aj v správe, na legislatívne opatrenia, aby sme zabránili nekalej privatizácii a potom vlastne nejakého vydierania štátu. To, čo považujem za veľmi dôležité, je tam poukázanie na ten obrovský investičný dlh modernizačný, ktorý vodárenské spoločnosti majú. Nesúvisí to len s neusporiadaním majetkov, pozemkov, kde tie potrubia sú uložené. Samozrejme, aj to je komplikácia, ale toto je čosi, čo nás do budúcna dobehne a presne, ako povedal aj môj predrečník vo faktickej, netýka sa to len vodárenských zariadení ako pre rozvod pitnej vody, ale aj ďalších zariadení, ktoré štát zanedbáva, ako napr. pri tom Slovenskom vodohospodárskom podniku. Tomu sa ešte budem venovať samostatne v svojom vystúpení v rozprave.
Ďakujem ti za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 18:49 - 18:51 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne Monika, že si doplnila tieto podnety. Áno, myslím si, že úplne, úplne správne. A ja tiež budeme v oča..., čakať, ako sa ďalej bude vyvíjať táto, táto kauza, lebo určite jej nie je koniec. A je škoda a nesprávne je, že v správe sa to vôbec neidentifikuje.
Pán poslanec Kuffa, ja si vážim činnosť vášho brata. Avšak dnes tu máme komisárku pre deti a vo vašom zariadení, teda v tom zariadení sú dospelí ľudia. Áno, presne o tom hovorím, a to má vlastne pani komisárka upozorňovať a búšiť do toho, že čo bude s týmito mladými ľuďmi, ktorí už nie sú deťmi, a tým, že nemajú kam ísť, sa dostávajú do rôznych ťažkých situácií, ktoré môžu nakoniec naozaj vyústiť do tých okolností, čo vy hovoríte.
Vaše zľahčovanie sexu mladých, mladých ľudí - ja určite to nezľahčujem. Avšak je rozdiel, či štát, keď má zverenú osobu v tej starostlivosti, a takéto dianie sa koná, tak je to trestný čin. Pretože ten, čo má zverenú osobu, a dopustí, aby sa mladistvý, na mladistvom konal nezákonný napríklad sex, alebo umožní sex medzi sebou, medzi klientami, tak je to zodpovednosť štátu. My hovoríme dnes o týchto zariadeniach, kde štát má zodpovednosť za tieto zverené osoby, nie o spoločnosti ako takej, s čím, samozrejme, nemôžem súhlasiť ako osoba. Ale je to už potom vecou každého jedného, slobodnej vôli každého človeka, ako žije. Ale nie v týchto zariadeniach, kde štát má starostlivosť zabezpečiť, starostlivosť o zverené osoby.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.5.2020 18:37 - 18:45 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, pni ombudsmanka, správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2019 som si prečítala, a hoci nie som odborníčka v tejto oblasti, veľmi citlivo vnímam problematiku ochranu detí, ich práv a podmienok ich zdravého vývinu.
Správa je obsiahla, avšak z môjho pohľadu veľmi neproporčne napísaná. Venuje sa opisu konkrétnych jednotlivých prípadov, je to v poriadku v tom prípade, ak má ísť o uvádzania prípadov, ktoré sú v našej spoločnosti bežné, a by som tomu rozumela, že v tom prípade je správne im venovať taký priestor, ak je cieľom na základe ich prípadu navrhnúť konkrétne opotre..., opatre..., konkrétne opatrenia.
Už v minulej správe, za rok 2018, sme vám, pani komisárka, adresovali výhradu, že nie je úlohou komisárky vstupovať do súdnych konaní ako advokát niektorej strany. To má preverovať súd a sociálna kuratela. Ak je nespokojnosť s prácou týchto zástupcov, treba dať podnet na preverenie ich spôsobilosti.
Môj názor však je, že nešlo o takéto prípady, ale že išlo skôr o vaše vyviňovanie sa, lebo išlo viackrát o tie prípady, ktoré boli medializované a ktoré ste, nakoniec aj vy sama na ne upozornili vo vašom liste adresovanom poslancom, kde ste veľmi emotívne uvádzali, že aká krivda sa deje vám. Naopak, si myslím, že mali by ste sa viac venovať krivdám, ktoré sa dejú deťom.
Vaša správa sa venuje a opisuje rôzne spôsoby monitoringu dodržiavania práv detí, napríklad v centrách pre deti a rodiny, opakovane konštatujete zlý stav v týchto centrách, problém s nedostatočnými opatreniami pre mladých dospelých a len veľmi vecne konštatujete, že je nedostatok napríklad bývania. Rozdávanie, rozdávate v správe úlohy, kto čo zabezpečí, napríklad bývanie obec.
Vo vašej správe som ale nevidela, že by ste dali napríklad podnet, trestné oznámenie vo veci či podala návrh na kontrolu...
alebo komunikovala s Generálnou prokuratúrou či orgánmi činnými v trestnom konaní, alebo či ste komunikovali s nejakými ďalšími odborníkmi, ktorí by vami zistené nedostatky a problémy posunuli dopredu, lebo ak nie, tak samotné konštatovanie a rozdávanie úloh bez nejakej záväznosti je nedostatočné.
Správa sa zameriava a neviem, či to bola teda aj vaša činnosť, ale teda zameriava sa správa na administratívu, dotazníky, doklady a podobne. Mne to skôr príde taká, nechcem teda povedať úplne v pravom slova zmysle, ale čiastočne šikana na odklanenie, odklonenie pozornosti toho, čomu by ste ako v správe mali venovať pozornosť ďaleko väčšiu. Neblahá skúsenosť so zariadením Čistý deň poukázala, že takéto praktiky rôzne - a pod dohľadom štátu, ako aj vás ako ochrankyne - sa v minulosti v našich zariadeniach diali.
Niektoré opatrenia naozaj naproti vášmu emotívnemu listu vyzerajú ako chladné opatrenia. Sú povymenované, ale nepoukazujú na ľudský záujem. Emotívne ste sa obhajovali a vyhraňovali voči kritike médií a niektorých zasiahnutých účastníkov vzťahu detí a dospelých bez ohľadu na to, či mal právo niekto, alebo nie. Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Vy ste ale povinná to strpieť, ale tie deti, ktorých sa to týka, nie.
Mali ste, napríklad je tam uvedený monitoring dodržiavania práv detí v reedukačných centrách. V poriadku, ale nenašla som tam monitoring ani nič napísané o resocializačných zariadeniach.
Samostatne sa venujete monitoringu dodržiavania práv detí v akreditovaných subjektoch vykonávajúcich opatrenia sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately. Monitoring bol uskutočnený v 7 akreditovaných subjektoch, ale neuvádzate v ktorých.
Nič neuvádzate o opatreniach, kde v minulosti štát absolútne zlyhal. Aké nápravné kroky sa udiali, aby sa to neopakovalo, a to najmä už v mnou spomínaných resocializačných zariadeniach. Nie je doteraz mi jasné, čo vlastne resocializácia, čo je resocializačné zariadenie, kto tam patrí a kto nie. Do resocializačných zariadení majú deti nastúpiť po liečbe závislosti. Ako je to s týmito deťmi? Už nie sú, nie sú na svete tieto deti, keďže vo vašej správe vôbec nehovoríte o tom, že ktoré deti a mládež potrebujú mať, byť umiestnené v tomto zariadení, aby dostali dodatočnú starostlivosť po ich liečbe od závislosti. Aké opatrenia a preverenia ste vykonali? Či nedochádza k zlému zaobchádzaniu, k šikane alebo nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, či sexuálnemu zneužívaniu na ich podobných pracoviskách a v zariadeniach. Ako funguje celý systém liečby drogových závislostí mladých a najmä ich dodatočné, starostlivosť o to, aby sa takáto situácia pre nich nezopakovala, ak nemôžu byť umiestnené ďalej do domácej starostlivosti.
Asi ťažko je od vás očakávať sebareflexiu. A na základe neblahých skúseností, kde ste boli jednou z priamych aktérok, môžme očakávať, že sa budete tejto skupine mladých ľudí venovať. Kauza Čistý deň pred štyrmi rokmi naplno ukázala, ako štát zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších detí. Navyše detí, ktoré sa liečili zo závislosti od drog. O dianí v resocializačnom zariadení v Galante, kde malo dochádzať k sexuálnemu zneužívaniu chovankýň, zatiaľ vypovedajú dva rozsudky. Bývalému zamestnancovi Čistého dňa vymeral súd za sex s vtedy 14-ročnou chovankyňou 5 rokov a 4 mesiace a pokutu 500 €. Tamojší psychológ dostal za sex s tromi neplnoletými klientkami počas terénneho pobytu na chate trojročnú podmienku. Vy ste obhajovali činnosť zariadenia a sekundovali vám pri tom bývalý minister Richter, ako aj poslanec Erik Tomáš. Je zaujímavé, že dnes tu nesedia, aby sa vyjadrili k vašej správe. Vedomosť o týchto prípadoch nevhodného správania zamestnancov, ale aj klientov medzi sebou mali aj na ústredí práce. Áno, akreditácia Čistému dňu bola odobratá ešte v roku 2018. Avšak ľudia, ktorí tam pracovali, pôsobia v zariadeniach pre deti ďalej. Kde máme istotu, že tieto centrá sa neuberajú cestou Čistého dňa? Správne by bolo, aby ste sa takýmto zariadeniam venovali so zvýšenou pozornosťou. Avšak vy ste im v správe nevenovali ani slovo. Smutné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2020 15:53 - 15:54 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, zas s budem veľmi, veľmi krátka, ide o veľmi dôležitý zákon, ktorý prijímame v procese veľmi rýchlom, ale rozumiem ju, i keď tiež nie veľmi som osobne stotožnená s tým procesom, ale viem, že potrebujeme naštartovať a robiť tie, tie všetky zmeny, a pevne dôverujem najmä, že aj tá legislatívna tvorba bude, bude veľmi kvalitná do budúcna.
Avšak na rôzny ako, boli tu rôzne diskusie, a preto dávam procedurálny návrh, aby sa hlasovalo o tomto návrhu zákona zajtra o 17.00 hod.
Je to v podstate preddiskutované s lídra..., s niektorými lídrami koaličnej rady, takže dávam tento návrh, aby sa hlasovalo zajtra o 17.00 (Reakcie z pléna.) Zajtra je piatok. Aha? Takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Zajtra budeme hlasovať len o 11.00 hod.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... tak zajtra o 11.00 hod. tým pádom. (Hovorené súbežne s predsedajúcim.) Ďakujem pekne za upozornenie. Áno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:23 - 10:24 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja iba veľmi krátko. Pán poslanec, ja viem, že ste v klube politickej strany, ktorá nemá úctu k Európskej únii ani nemá záujem v nej byť, ale treba to rešpektovať, že, že sme súčasťou Európskej únie, aj vy osobne, aj vaša politická strana, a preto hovoriť o tom, že nejaké iné súdne dvory nám tu niečo určujú alebo sa máme nimi riadiť.
Nuž, Európsky súdny dvor pre ľudské práve je aj ten, ktorý je určujúci aj pre nás. Takže nie cudzie, ale naše.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 18:27 - 18:29 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa Záborská, cítiť z vás skutočne európsku vyspelosť politika, aj ste veľmi kultivovane dokázali predniesť svoju reč, aj svoje v podstate výhrady, resp. názor, ktorý ste odprezentovali, a v podstate je to každého, každého právo mať nejaký názor.
Pani verejná ochrankyňa práv tu ale nie je zato, aby ona prezentovala svoj názor, ona v podstate má hájiť záujmy ľudí, ktoré im dáva naša ústava a náš právny poriadok bez ohľadu na to, či sa jej to páči, alebo nepáči. A myslím si, že nehovoriť o problémoch ľudí, ktorí možno sú menšinovou skupinou, ale práve preto sa často stávajú útokom, terčom rôznych útokov, ktoré počúvame aj my tu.
Ja práve naopak oceňujem, že pani ombudsmanka veľmi citlivo reaguje na tieto veci, pomenuváva ich a v žiadnom prípade neprikazuje Národnej rade ani neukladá nám nejaké povinnosti. Ona len pomenuváva situáciu a odporúča, aby sa príslušné orgány, ktorým je aj Národná rada ako legislatívny orgán, zaoberali tým, aby aj práva aj týmto možno menšinovým skupinám, o ktorých sa tu eminentne stále rozpráva, ako keby iné problémy neboli, tak práve, vy poslanci, v Národnej rade, polovica diskusie je práve o týchto tabuizovaných témach. A práve to je úloha ombudsmanky, ochrankyne ľudských práv, aby poukazovala na problémy, aby aj keď vie a keď má riešenie, mohla navrhnúť, či si už ho osvojíme, alebo nie, môže ona len potom následne vo svojej správe skonštatovať, že ako sme ju počúvli alebo nepočúvli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 11:47 - 11:48 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, Ondro, za tvoje vystúpenie, aj operatívne zaradenie aktuálneho článku uverejneného v médiách, pretože keď si sa hlásil do rozpravy, tak vtedy si ešte asi netušil, čo, aká špina sa opätovne vyplaví a naozaj je... (rečníčke zazvonil telefón), pardon; naozaj je pravdou, že ľudia stratili dôveru v štát a nečudo. Nečudo, keď práve súdnictvom, prokuratúrou a týmito orgánmi, ktoré majú zabezpečovať spravodlivosť v našej krajine, si dovolili hýbať najväčší mafiáni a s najväčšími špičkami, vládnymi špičkami našej krajiny. Pokým tam nenastane náprava, všetky naše snahy o lepšie Slovensko budú veľmi ťažké a možno aj márne. Takže naozaj ďakujem ti za tvoje vystúpenie aj naživo prednesenie reality nedávnych dní na Slovensku. A pevne verím, že už im odzvonilo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 10:41 - 10:42 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, pán poslanec Vážny, naozaj ste sa počúvali? Doplním môjho predrečníka vo faktickej Ondra Dostála. Boli ste 12 rokov členom vlády na rôznych pozíciách, boli ste ministrom dopravy. Naozaj spytujte si svedomie za svoje skutky a nesplnenie sľubov, vydajte odpočet svojej čin; politickej činnosti na týchto najvyšších pozíciách vládnych a poslaneckých. Boli ste a stále sedíte na stoličke riaditeľa Sociálnej poisťovne. Tu by ste mali vystúpiť ako súčasť vlády, pretože vy budete plniť náročné úlohy Sociálnej poisťovne, ktorá teraz nastala v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19. Ale vy viete len kritizovať a zabudnúť, že vlastne čo je vaša úloha a nielen ako poslanca, tam môžte kritizovať, ale ako generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, by ste tu mali vystúpiť ako súčasť tejto vlády. A ak nie, tak vás vyzývam, aby ste z tejto stoličky odstúpili.
Skryt prepis