Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 9:10 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán zastupujúci predseda, pán minister, kolegovia, kolegyne, dovoľujem si vystúpiť k návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Možno je to prekvapivé, človek, ktorý sa venuje v prvom rade životnému prostrediu, ale myslím si, že práve pri tomto zákone tá väzba je veľmi významná, a chcela by som na ňu poukázať. Pretože jak máme ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ale máme aj ústavné právo na priaznivé životné prostredie.
Okrem tohto faktu by som rada poukazovala ešte na jednu ďalšiu kľúčovú problematiku.
Čiže tá prvá, ktorú len pomenujem, ale nebudem sa jej venovať, je, ktorú by sme vlastne v rámci ďalšej diskusie, ktorú pán minister avizoval, že tento zákon ešte je tu ako na stole preto, aby sa o ňom aj debatovalo, takže ten, nejakú prvú problematiku, ktorú by som rada avizovala, že by sme o nej debatovali, je návrh na určenie tzv. daňovo-odvodovej brzdy, ktorá by predstavovala zastropovanie výšky daňovo-odvodového zaťaženia a plán na jeho pokles v ďalších rokoch. Malo by ísť o obdobu horného limitu dlhu verejnej správy a plánu na jeho znižovanie v ďalších rokoch. Detaily ja nebudem rozoberať, ale necháme si ich na rokovanie za pracovným stolom medzi našimi odborníkmi.
Ten druhý princíp, ktorý by som chcela, na ktorý by som chcela ja dôraznejšie poukázať, je princíp, aby ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti bol aj v súlade s ústavným právom na priaznivé životné prostredie.
Pred dvoma dňami bola vo vláde schválená súhrnná výročná správa Slovenska za rok 2019, komplexný dokument, ktorý je zostavený, dá sa povedať, na najvyššej úrovni národného výkazníctva za verejnú správu, pričom na jednom mieste a v koncentrovanej podobe kombinuje rôzne metodické a analytické pohľady na verejné financie Slovenska.
Určite aj ministerstvo financií sa v tomto dokumente zaoberalo a analyzovalo hospodárenie, dôvody zmien vlastného imania, ktoré majú vplyv na celkové čisté bohatstvo krajiny. V oblasti tohto práve zložiek čistého bohatstva sa realizujú rôzne údaje. Napríklad sú to údaje o podmienených záväzkoch, podmienených aktívach a práve to sú tie, o ktorých by som chcela hovoriť v súlade so životným prostredím. Je veľmi dôležité, aby sa nastavila správna metodika a spôsob zberu potrebných informácií na výpočet a stanovenie týchto podmienených záväzkov, ale, ale aj aktív.
Totižto práve povinnosť prezentovať v súhrnnej výročnej správe čisté bohatstvo vyplýva z tohto ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Čo to je čisté bohatstvo? Rozumie sa tým vlastne súčet vlastného imania subjektov verejnej správy, vlastného imania Národnej banky, vlastného imania podnikov štátnej správy, podnikov z územnej samosprávy upravený o implicitné záväzky, iné aktíva, iné pasíva, vrátane podmienených záväzkov. Záväzky voči životnému prostrediu patria práve pod tzv. podmienené záväzky a sú určitým druhom iných pasív, ktoré za určitých okolností môžu negatívne ovplyvniť finančnú situáciu účtovnej jednotky alebo územnej samosprávy.
By som hovorila možno trošku takou ľudskejšou rečou, sú to, môžu to byť rôzne environmentálne záťaže, môžu to byť rôzne záväzky, ktoré sme prijali v rôznych strategických a iných dokumentoch, ktoré však nie sú vyčíslené, nie sú zahrnuté do účtovných jednotiek, ale mali by nám vstupovať do vlastne výpočtu tohto čistého, čistého bohatstva. Pretože tieto záväzky nie sú vykazované na súvahových položkách pasív, pretože nie sú splnené podmienky pre ich zaúčtovanie a výška takéhoto neistého záväzku sa nedá spoľahlivo oceniť. Obdobie, ku ktorému sa povinnosť viaže, nie je určené, alebo, alebo teda úbytok alebo úžitok ekonomický v budúcnosti nie je istý. Toto je najväčší problém pri životnom prostredí, že tie environmentálne záťaže, ktoré tuná máme, tak do budúcna predstavujú obrovský, práveže obrovský ekonomický nápor na ich odstraňovanie, a je chybou, keď strkáme hlavu do piesku a o nich nehovoríme, ani sa nejak nehľadá metodika na to, aby sa vyčísli.
Toto rozhodne treba, treba zmeniť, pretože nemôže to byť len o majetku, o budovách, nemôže to byť len o hodnotách pozemku v nejakej účtovnej hodnote predaja, lebo napríklad jedine od roku 2017 je súčasťou podmienených aktív hodnota lesných porastov uvedená v pozam... v poznámkach účtovnej závierky štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, ktorá je pravidelne aktualizovaná znalcom Národného lesníckeho centra. Ide o všeobecnú hodnotu tohto, len tohto podniku, nie Lesov Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike ako, ako prírodné bohatstvo, a nie sú tam zahrnuté ani ekosystémové služby.
Je veľmi dôležité pokračovať a postupne analyzovať aj také časti bohatstva krajiny, ktoré nie sú vykazované v účtovných výkazoch z dôvodu náročnosti ich kvantifikácie a ocenenia. Napríklad prírodné zdroje, ekologické bohatstvo. To, že je to náročné, neznamená, že to nemáme robiť. Je to práve výzva a pri tomto ústavnom zákone to vidím ako príležitosť o týchto veciach chodiť, á, rozprávať. Chýba výpočet nielen bohatstva, ale aj toho ekologického alebo environmentálneho dlhu.
Preto dávam procedurálny návrh, aby tento návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 265) bol pridelený na prerokovanie aj výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. (Rečníčka odovzdáva návrh spravodajcovi.) Nech sa páči.
Apelujem na to, aby sa metodike výpočtu čistého bohatstva a najmä započítanie ekologických dlhov venovala väčšia pozornosť. Ide o odlesňovanie, povodňové škody ako dôsledky chybných strategických rozhodnutí a podobne. Do bilancie čistého bohatstva Slovenska patrí aj prírodné bohatstvo na strane aktív a ekologické dlhy a záväzky na strane pasív.
Dovolím si len upozorniť, že v programovom vyhlásení vlády máme takto zadefinovanú našu spoločnú úlohu a výzvu. Vláda Slovenskej republiky sa bude venovať identifikácii bilancie čistého bohatstva Slovenskej republiky tak, aby bolo započítané aj prírodné bohatstvo - voda, lesy, nerastné suroviny a podobne - na strane aktív a ekologický dlh ako environmentálnej záťaže, protipovodňové opatrenia a podobne na strane druhej.
Vláda Slovenskej republiky sa bude zaoberať modelom výpočtu ekosystémových služieb pre podmienky Slovenskej republiky a požadovať od európskych inštitúcií spracovanie jednotnej metodiky výpočtu ekosystémových služieb pre všetky krajiny Európskej únii. Vláda Slovenskej republiky vytvorí podmienky na prechod na uhlíkovo-neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Cieľom vlády Slovenskej republiky bude znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšiť schopnosť Slovenska adaptovať sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Správne určenie výpočtu ekosystémových služieb, spôsob záchytu uhlíka v krajine a jeho výpočtu bude kľúčovým pre plnenie záväzkov vo vzťahu k Európskej únie, pretože na jednej strane vieme veľmi exaktne vypočítať emisie, ktoré produkujú náš priemysel, doprava a človek ako taký, ale na druhej stane vôbec nemáme vypočítané, schopnosť našej krajiny zachytávať uhlík. Jediný exaktný výpočet sa robí len na výpočte lesných porastov. Máme tu však aj iné prírodné prvky, ktoré tieto uhlíky zachytávajú a prinášajú hodnotu do bohatstva Slovenskej republiky. Je to pôda, ktorá, ak sa správne na nej hospodári, má obrovskú záchytnú hmo..., á, schopnosť. Jej výpočet sa nerobí. Sú to vodné plochy, močiare a iné prvky, ktoré je potrebné, aby sa dostali do čistého bohatstva. Pretože teraz, keď sa s tým budeme správne zapodievať, prinesie to efekt nielen pre ekonomiku, ale najmä aj pre kvalitu životného prostredia.
Takže trošku ekológie v takomto vzácnom a dôležitom ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Nemalo by to byť len rozpočtová zodpovednosť, ale aj ekologická.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Som veľmi rada, že si, pán kolega Marián Viskupič, spomenul aj ten environmentálny aspekt. Síce ten nie je zohľadnený na základe skutočných meraných emisií, ale teda je predpoklad, že novšie vozidlá budú mať ten podiel emisií nižší.
Ja by som rada poprosila aj navrhovateľa zákona, teraz hovorí síce o nákladných vozidlách a riešenie proste takej nejakej krivdy tých dopravcov, ale aby sme sa venovali aj osobným motorovým vozidlám a ten prepočet dane z motorových vozidiel tak, aby nebol len dopad na štátny rozpočet, ale aby sa ten výpočet presne nasmeroval na podiel emisií. To znamená, aby daň z motorových vozidiel bola naviazaná na emisie CO2, pretože to je ten kľúčový, ten kľúčový podiel na veľkej emisnej záťaži a tuná keď neurobíme silnejšie a intenzívnejšie kroky, tak bude veľmi ťažké dosiahnuť tú klimatickú neutralitu, ktorej sme sa, uhlíkovú neutralitu, ktorej sme sa zaviazali. Pretože práve emisie z dopravy sú tie, ktoré sú najpočetnejšie aj v rámci Slovenska, a práve výpočet podielu dane z motorových vozidiel a naviazanie na emisie by mohlo pomôcť znížiť toto množstvo emisií z dopravy, ktoré, v podstate by to prišlo k takej samotnej regulácii, že ten, kto bude mať kvalitnejšie auto s nižšími emisiami, tak bude platiť nižšiu daň a naopak, ten, ktorý bude mať auto, ktoré bude zaťažovať životné prostredie, tá daň bude vyššia. Takže toto by som chcela poprosiť ako tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 16:15 - 16:17 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že, pán navrhovateľ, mali by sme si zobrať za svoje a informovať vlastne ministra Hegera o skúsenostiach so Štátnou pokladnicou, lebo naozaj ťažko sa to počúva, ale je to realita. A myslím, že by sme mali naozaj upozorniť na to, že je to jedna asi z ďalších výziev pre ministerstvo financií, aby Štátna pokladnica fungovala ako moderná banka 21. storočia, pretože naozaj je vhodné, aby štátne peniaze boli na účtoch štátu a zvyšovali vlastne tú hotovosť štátnu, ale na druhej strane je potrebné, ak to takto má byť, tak musí fungovať pružne a nie byť brzdou. Každopádne argument, že keď tam sú peniaze niekde na komerčnej, v komerčnej banke, že to je dôvod na korupciu, tak to sú naozaj, si myslím, že neopodstatnené argumenty a asi málo, tí čo ich dávajú, asi nevedia moc o financovaní politických strán.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:24 - 11:24 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ja by som chcela poprosiť mojich kolegov poslancov, predsedov poslaneckých klubov, aby sme urobili teraz krátku poradu v tejto, v tejto veci vzhľadom na to, že je dohodnuté, že po prerokovaní všetkých bodov je voľba členov NKÚ, kde je potrebný vysoký počet prítomných poslancov, a považujem to za vážnu procedurálnu nedostatok a treba tieto veci... (reakcie z pléna), tieto veci treba vyjasniť. Takže poprosím krátku poradu, keby ste mohli vyhlásiť prestávku, aby sme sa dohodli, či je to problém, alebo nie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 18:21 - 18:27 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za rozpravu. Zodpoviem na niektoré otázky, ktoré tu odzneli.
V najbližších dňoch, možno budúci týždeň by sme radi predstavili takzvanú takú procesnú mapu, ktorá by mohla jednoznačne identifikovať medzery v legislatíve a v aplikačnej praxi. Konkrétne pôjde o sledovanie časovej osi od nadobudnutia zvieraťa, jeho chov, až po prirodzený úhyn pri spoločenských zvieratách a až po ich ďalšie spracovanie pri hospodárskych. Táto mapa nám pomôže odsledovať, v ktorých lokalitách prichádza najčastejšiemu týraniu zvierat a ich následnému zabitiu.
Ja som veľmi rada, že vyzerá to na silnú podporu tohto zákona naprieč tejto sále a verím, že ten sumár opatrení, ktoré chceme predstaviť, opatrení veterinárneho charakteru, pretože naozaj ten Trestný zákon hovorí už o tých represiách, keď sa už tie trestné činy dejú, tak ten sumár veterinárnych opatrení, ktoré chceme navrhnúť, ktoré zabezpečia a budú prevenciou aj pre množenie, množenie psov až po represívne opatrenia.
Samozrejme, je dôležitá spolupráca s ministerstvom pôdohospodárstva aj ministerstvom vnútra a aby vlastne aj polícia naozaj dostala tie mantinely, aby mohla viacej konať. V tomto ohľade máme v našom programovom vyhlásení vlády posilnenie postavenia enviro-polície. To je v podstate v súčasnosti odbor environmentálnej kriminality, áno, a je podhodnotený v súčasnosti. Teda táto kompetencia, ktorá im teraz pribudne, tak určite tam bude vyšší nápad trestných činov v oblasti trestných činov voči životnému prostrediu. Ak tento zákon prijmeme, kde tieto, potom následne tieto trestné činy budú patriť.
Myslím si, že z tejto debaty možno by bolo celkom zaujímavé otvoriť aj diskusiu na príslušných výboroch, či už to je výbor pre obranu a bezpečnosť a pýtať sa tam pána ministra Mikulca, aby nám možno vysvetlil, ako plánuje posilniť kapacity enviro-polície a ako plánuje vlastne dať zvýšiť nejako kapacity alebo technické zabezpečenie, čo, alebo podľa toho, čo potrebujú títo špecializovaní policajti, ktorí budú riešiť tieto trestné činy. Tak možno je to dobrá myšlienka ho prizvať na výbor, ako aj pána ministra Mičovského, pretože si myslím, že naozaj veterinárny zákon je kľúčový. Kľúčový, aby sa zmenil, aby takéto veci, ako zákaz konzumácie spoločenských zvierat, ktorý, žiaľ, momentálne nie je zadefinovaný, ale vyzerá to tak, že, že asi, asi by sa to tam do toho zákona malo dostať. V minulosti to bolo viackrát diskutované, že takáto činnosť nikomu neprekáža. No ja si myslím, že, že je to také dosť zvláštne, pán poslanec Kuffa.
Taktiež je otázne, sme to mali podnet, aby sme do tohto zákona zakomponovali medzi trestné činy krádež zvierat, medzi tie časti Trestného zákona, ktorý hovorí o takzvaných farmárskych trestných činoch, kde by vlastne mohlo byť zakomponované, a zákaz, krádež živého zvieraťa, kde by spadala aj krádež psa, ale aj krádež hospodárskych zvierat a či ovce alebo nejakých jednotlivých kusov dobytka. Trošku to bol zložitejší problém, takže sme sa nakoniec rozhodli, že nebudeme otvárať v tejto chvíli aj túto problematiku, ale pri najbližšej novele trestného zákona. Dovtedy by sme to radi vykonzultovali, že ako by to bolo tam, ako by to pomohlo a či by to pomohlo a ako by to bolo vhodné priformulovať.
Naozaj sa chceme venovať v spolupráci aj s kolegami alebo s každým, kto má záujem, zatočiť proti množiteľom. Samozrejme, aj tento trestný, novela Trestného zákona bude prijatá. Bude sa dať v niektorých prípadoch aplikovať, avšak nie, nie vo všeobecnosti. Tam bude treba vytvoriť ďaleko účinnejšie kroky. Je to mafia, ktorá je rozlezená po Slovensku od rôznych skupín obyvateľstva. Rôznych, aj vysoko postavených skupín obyvateľstva. To, čo je zásadné a ktoré tu bolo aj poukazované na takých jednotlivých prípadoch týrania na jednom zvierati, je ďalšia zásadná zmena, ktorá hovorí, že súčasný Trestný poriadok hovoril, že trestný čin je, keď sa páchal na viacerých zvieratách. V súčasnosti už hovoríme, že to môže byť aj na jednom zvierati. Čiže tie zábery alebo konania, ktoré, ktoré sme mali možnosť vidieť na rôznych sieťach, tak už aj pri jednom zvierati to bude môcť byť trestný čin.
Ak bude zákon schválený, je navrhovaná účinnosť od 1. novembra tohto roka. Takže pevne verím, že sa tak stane a že bude to naozaj jeden, stopka v týraní zvierat. Ale musíme povedať, že to je len začiatok a naozaj musíme dať pomocnú ruku aj našim štátnym orgánom, aby naozaj to nezostalo na papieri, ale aby tá aplikačná prax, po ktorej tu všetci voláme, lebo vidíme, že je nedostatočná, mala uvoľnené ruky a aby aj naozaj v teréne bolo vidno výsledky.
Ďakujem vám veľmi za rozpravu a prosím vás o podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 15:40 - 15:41 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolega Rado, že si spomenul aj to zálohovanie fliaš, no vraciame sa naspäť, o rok sa nám skracuje lehota na prijatie lepších opatrení. Pevne verím ale, že na ministerstve sa ešte pozrú na ten zákon, ako to je nastavené, lebo ako sme aj rokovali, som sa rozprávala párkrát s pánom ministrom, tak verím, že naozaj je vôľa tento systém vylepšiť tak, aby nezostávali nám plastové fľaše niekde mimo toho systému. A aby bolo cieľom lepšie, čistejšie životné prostredie, to znamená minimalizovať výskyt plastových fliaš v teréne, takzvaný ten litering, ktorý bol ako hlavný argument, keď sa ten zákon zavádzal. A pevne verím, že nájdeme nejakú reálnu kombináciu zálohovania fliaš. Pre mňa by bolo najlepšie, keby bol na dobrovoľnej báze a doplnený o nejaký možno výkup, výkup plastových fliaš, ktoré nebudú označené, aby vlastne sa to dosiahlo, ten cieľ, ktorým chceme zvýšiť mieru recyklácie a čistejšie životné prostredie. Ak ministerstvo si skrátilo túto, túto možnosť, tak o to snáď budú intenzívnejšie na tom pracovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 9:58 - 9:59 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
25.
Ďakujem pekne za slovo. Áno, súhlasím s vami v tom, že Trestný zákon nevyrieši celú problematiku ochrany zvierat a proste prevencie proti týraniu, a preto je dôležité robiť aj opatrenia v rámci veterinárneho zákona.
V najbližších dňoch predstavíme takú procesnú mapu, kde budeme identifikovať medzery v legislatíve, ale aj v aplikačnej praxi. Pôjde v podstate konkrétne o sledovanie časovej osi od nadobudnutia zvieraťa, jeho chov až po prirodzený úhyn pri spoločenských zvieratách a pre ďalšie spracovanie pri hospodárskych zvieratách. Ako takáto mapa potom pomôže odsledovať aj v tých lokalitách, kde dochádza k najčastejšiemu týraniu zvierat a ich následnému zabitiu.
Čiže, áno, treba riešiť tú prevenciu, až následne sankciu, ale v podstate teraz riešime ten Trestný poriadok. Vidíme, že tá situácia je naozaj hrozivá. Vás poprosím, aby sme naozaj tento zákon prijali, pretože tá situácia a tá závažnosť tých trestných činov, ktoré sa v súčasnosti odhaľujú, tak je naozaj veľmi desivá.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 9:45 - 9:53 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V mojej rozprave by som vlastne chcela len odôvodniť pozmeňovacie návrhy, ktoré potom následne prečítam.
Čiže v rámci toho prvého pozmeňovacieho návrhu sa upravuje v čl. I bod 1 § 305 odsek a písmeno c) [pozn. red.: § 305a ods. 1 písmeno c)], kde vlastne je preformulované na skrátenú verziu, že sa uvádza iba, že "utýra zviera,".
Odôvodnenie je také, že objasňovanie pojmov nebezpečenstva smrti a príznaky ťažkej ujmy na zdraví môže v aplikačnej praxi spôsobovať neprimerané ťažkosti, keďže vzhľadom na rôznorodosť situácií vlastník alebo držiteľ zvieraťa nemusí vedieť správne vyhodnotiť, či sa zviera nachádza v nebezpečenstve smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví. Hodnotenie takéhoto stavu vyžaduje určité odborné znalosti vlastníka alebo držiteľa zvieraťa. Stav nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví zvieraťa môže v určitých prípadoch nastať aj bez predchádzajúcich závažných zmien v správaní zvieraťa alebo bez pozorovateľných príznakov. Napríklad divé zvieratá chované v zajatí, ktoré nestratili prirodzený inštinkt skrývania zhoršenia zdravotného stavu pred predátormi. Z dôvodu zachovania právnej istoty sa teda odporúča upraviť ten, formuláciu tohto písmena c) tak, ako je uvedené v pozmeňujúcom návrhu, že "utýra zviera".
Potom máme tým pádom nejakú legislatívnu zmenu, ktorá súvisí s touto úpravou. V bode 3 pozmeňovacieho návrhu sa trošku lepšie špecifikuje formulácia, obsahovo zostáva rovnaká, avšak oproti pôvodne navrhovanému zneniu, ktoré nebolo celkom jasné a zrozumiteľné, aby nespôsobovalo nejaké výkladové problémy, tak sa vlastne rozčleňujú jednotlivé spôsoby konania do samostatných písmen a v podstate skutková podstata trestného činu sa stáva prehľadnejšou. Taktiež sú vymedzené spôsoby konania, ktoré sú spojené aj s organizovaním zápasov medzi zvieratami.
Druhý pozmeňovací návrh, ktorý chcem zdôvodniť, tiež bude sa týkať ohľadom, ohľadom tiež postupnosti trestného činu a ukladania trestov pri zanedbávaní starostlivosti, kde je obdobne ako pri týraní zvierat, vlastne bude najprv pri menej závažných postupnosť. Čiže keď bol, do základnej skutkovej podstaty trestného činu zanedbanie starostlivosti o zvieratá sa navrhuje doplnenie nového znaku, ktorým je postihnutie v predchádzajúcich 24 mesiacoch, t. j. pre trestnú zodpovednosť sa vyžaduje recidíva. Postihnutím v tomto prípade bude ako odsúdenie v trestnom konaní, tak aj postih mimo trestného konania, napríklad v priestupkovom konaní.
Potom vlastne ešte dochádza k úprave v čl. I § 305 odseku b), kde sa vlastne vkladajú nové slová, ktoré navrhuje reflektovať na tú zmenu, ktorá bola v predchádzajúcom odseku a vlastne v tom druhom sa vylučuje tá recidíva. Čiže vlastne bude tam postupnosť pri tých trestných činoch, najprv pri menej závažných bude sa vyžadovať teda v priestupku aj recidíva, ale pri závažnejších už nie.
Čo je dôležité, tak vlastne sa, bola aj v prvom čítaní rozprava o tom, že čo je zviera. Takže pre tieto skutkové paragra..., teda trestné činy sa zavádza pojem, kde sa na účely, sa zvieraťom pre účely týchto paragrafov rozumie pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí.
To zdôvodnenie vlastne, no, už som povedala, aby nedochádzalo v aplikačnej praxi aj v rámci diskusie, v rámci prvého čítania boli aj pri prerokovaní vo výboroch rôzne otázky na také extrémne posudzovania týchto trestných činov, tak aby vlastne tá aplikačná prax bola jednoznačná a aby nedochádzalo k takýmto, k takýmto výkladom, ktoré by mohli spôsobovať nejaké extrémne situácie.
Čiže dovoľte teraz, aby som prečítala samotné pozmeňujúce, obidva, návrhy.
Takže prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 155.
1. V čl. I bod 1 § 305a ods. 1 písmeno c) znie: „c) utýra zviera,".
2. V čl. I bod 1 § 305a sa vypúšťa odsek 3.
3. V čl. I bod 1 § 305c odsek 1 znie:
„(1) Kto
a) organizuje zápas medzi zvieratami,
b) na účel podľa písmena a) štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní, alebo
c) sa zúčastní na organizovanom zápase zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Jaroslava Karahutu, Lukáša Kyselicu, Jána Krošláka a Alexandry Pivkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 155.
1. V čl. I bod 1 sa v úvodnej vete slová „§ 305a až 305c" nahrádzajú slovami „§ 305a až 305d".
2. V čl. I bod 1 § 305b ods. 1 sa za slová „o toto zviera," vkladajú slová „hoci bol za obdobný čin v predchádzajúci dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,".
3. V čl. I bod 1 § 305b ods. 2 sa za slová „odseku 1" vkladajú slová „bez ohľadu na to, či bol za obdobný čin v predchádzajúci dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,".
4. V čl. I bod 1 sa za § 305c vkladá § 305d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠305d
Spoločné ustanovenie
Na účely § 305a až 305c sa zvieraťom rozumie pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí."
Ďakujem pekne, to je všetko.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 9:42 - 9:43 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Myslím si, že v prvom čítaní bolo jasne uvedené, dôvod a vysoká spoločenská požiadavka, aby sa trestné činy vo vzťahu k ochrane zvierat a voči týraniu, proti týraniu zvierat lepšie vyšetrovali a boli jednoznačnejšie možné aj ich trestné stíhania.
Návrh zákona, tak ako je predložený, v podstate hovorí najmä o tom, že tie trestné činy sa presúvajú do kapitoly Trestné činy voči životnému prostrediu, kde sa vlastne okrem úprav v samotnom znení v lepšej špecifikácii dopĺňa nový trestný čin voči, trestný čin zanedbania starostlivosti. A taktiež sa upravuje zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
V podstate to je všetko. V rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá, ešte predložím dva pozmeňovacie návrhy, ktoré lepšie upravujú a sprecizujú tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 14:57 - 14:58 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán poslanec, naozaj nemusíte sa obávať o stabilitu tejto koalície. My si veľmi dobre rozumieme a funguje nám to veľmi dobre.
No, ste v opozícii a je vaše právo predkladať čokoľvek. Ale je ozaj čudné, že máte ramená až teraz, keď ste sa otočili chrbtom k svojej rodnej strane SMER, a teraz tu predkladáte, navrhujete návrhy zákonov, ktoré ste kľudne mohli presadzovať v rámci vašej krásnej koalície alebo aj jednovládnej vlády, ešte predchádzajúcej vlády, ktorá bola predtým.
Skryt prepis