Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.3.2020 o 15:21 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 15:21 - 15:21 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pardon. No samozrejme. Pardon. Dobre, tak predsa len, predsa len sa vyjadrím, keďže tu boli nejaké námietky. Pani ministerka má právo vyjadriť sa, vyjadriť sa v rozprave. Bude sa hlasovať spoločne o bodoch spoločnej správy, lebo v rozprave, nie vo vystúpení v rozprave, nezaznel ten návrh, pán poslanec Kuffa zmeškal sa prihlásiť načas. A samozrejme, že o návrhoch pána poslanca Suska sa bude hlasovať tak, ako to on navrhol. Čiže, čiže, keď chce osobitne hlasovať, tak sa bude, bude hlasovať osobitne, len teda upozorňujem, že, že časť jeho pozmeňujúceho návrhu koliduje s bodmi zo spoločnej správy, čiže keď sa schvália tie body spoločnej správy, tak nebude možné o niektorých častiach jeho pozmeňujúceho návrhu hlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:13 - 15:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
104.

Ďakujem za všetky faktické poznámky, na všetky nestihnem zareagovať určite.
Pán poslanec Beluský, návrh na osobitné hlasovanie o bodoch spoločnej správy sa dáva vo vystúpení v rozprave, nie vo faktickej poznámke, čiže, bohužiaľ, nemôžem tejto vašej žiadosti vyhovieť.
Pán poslanec Kotleba, ste pripomenuli, že som povedal, že návrh bol robený narýchlo. No asi by nebolo veľmi vierohodné, keby som tvrdil, že vláda návrh pripravovala tri týždne, keď sa pred troma dňami pred predložením toho návrhu zákona vôbec ujala funkcie a bola vymenovaná. A opakovane tu zaznieva, že ide o sledovanie všetkých ľudí. Nie, nejde o sledovanie všetkých ľudí, ide o identifikovanie ľudí, u ktorých je podozrenie alebo u ktorých sa preukáže, že boli, že boli nakazení koronavírusom. A účelom a teda pozmenené znenie čl. IV to hovorí úplne jasne, že je to iba v rozsahu výlučne potrebnom na identifikáciu žiadateľov v záujme ochrany, života a zdravia. Asi by som sa už opakoval. Ako, ako je to zúžené oproti tomu návrhu, o ktorom sme hovorili včera.
Pán poslanec Taraba, to, že je ústavnému, teda že ústavným zákonom je niečo vyhradené štátu, neznamená, že zákonom nemožno zveriť štátu nejakú inú právomoc. To asi nejako celkom nerozumiete tomu, aký je vzťah medzi ústavným zákonom a zákonom. Keď my tento zákon schválime, tak to nebude v rozpore, rozpore s ústavným zákonom, ktorý hovorí o tom, čo štát môže robiť, aj bez toho, aby, aby sa niečo schválilo zákonom.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 14:46 - 14:58 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:37 - 13:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
10.

Pán poslanec Susko, dovoľte, aby som vám zacitoval z paragrafu, myslím, že ma budete počúvať, § 22a ods. 1 zákona o sudcoch: „Dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.“ Čiže v zákone o sudcoch sú presne tie isté dôvody, ktoré sa teraz navrhujú pre odvolanie predsedníčky Súdnej rady Súdnou radou, tie isté dôvody sú tam uvedené pre pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Iste uznáte, že pozastavenie výkonu funkcie sudcu je oveľa vážnejší zásah do sudcovskej nezávislosti alebo možný zásah do sudcovskej nezávislosti a do postavenia sudcov, než prípadné odvolanie z funkcie predsedu Súdnej rady.
No a zaujímavé je na tom všetkom, ako sa tam to ustanovenie § 22a ods. 1 dostalo. Dostalo sa tam v decembri minulého roka, konkrétne 5. decembra minulého roka, zákonom, ktorý bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní na návrh vlády bez toho, aby k nemu bolo riadne pripomienkové konanie, aby sa k nemu riadne mohli vyjadriť sudcovia. To ste urobili vy a my sme dokonca, my z poslaneckého klubu SaS sme za ten návrh hlasovali, lebo sme tam videli, videli aj pozitíva, ale je teda dosť nekonzistentné v decembri niečo urobiť a to isté vyčítať nám teraz. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 13:13 - 13:24 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch. Národná rada uznesením z 24. marca 2020 rozhodla, že prerokuje návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 24. marca pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, že výbory prerokujú návrh zákona ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona prerokovali oba výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva päť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich.
Len veľmi stručne by som sa dotkol obsahu tých pozmeňujúcich návrhov, o ktorých pred malou chvíľou rokoval ústavnoprávny výbor. Bod 1 sa týka vylúčenia verejnosti zo súdnych konaní a teda zabezpečenia, aby zabezpečenie toho, aby bol z takýchto konaní vyhotovený zvukový záznam povinne a aby bol povinne poskytovaný verejnosti, teda aby sa nestalo, že súdne konanie bude neverejné a bude neverejné do tej miery, že sa verejnosť vôbec nedozvie o jeho priebehu.
Bod 2 sa týka tiež čl. I a týka sa dražieb. Je tam teda upresnený postup čo sa týka dražobníka, súdneho exekútora a správcu. A zavedená povinnosť upustiť od vykonania dražby alebo poverovania predaju majetku dražobníka.
Bod 3 sa týka čl. II, aj bod 4 sa týka čl. II, teda novely zákona o Súdnej rade a v podstate dopĺňajú ten návrh vlády, ako bol prezentovaný.
A konečne ten bod 5 spoločnej správy sa týka teda čl. IV a zákona o elektronických komunikáciách, kde sú presnejšie špecifikované podmienky poskytnutia údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Keďže je to vec, ktorá bola najviac diskutovaná, ja by som to odprezentoval, aké navrhujeme znenie alebo výbor navrhol zmenené znenie oproti pôvodnému návrhu.
N
avrhuje sa, aby zákon o elektronických komunikáciách bol doplnený o odseky, teda § 63 doplnený o ods. 18 až 20, pričom v ods. 18 by sa uvádzalo, že údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa ods. 1 písm. b) a d) spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaju podnik v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Potom sú tam tri spôsoby, a) spracúva v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia, b) spracúva na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v záujme ochrane života a po c) spracúva výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme ochrany a zdravia. Dovolím si teda upozorniť, že oproti pôvodnému návrhu nie je tam formulácia, že sa sprístupňujú alebo teda že sa spracúvajú údaje podľa písm. b) až d), ale teda vypadáva písm. c). Budú sa spracúvať iba tie lokalizačné údaje a tie súvisiace údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby operátori dokázali identifikovať, ku komu sa tie lokalizačné údaje vzťahujú. Nebudú tam teda tie prevádzkové údaje, ktoré boli v pôvodnom návrhu a ktoré nie sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu tejto legislatívnej zmeny.
Ďalej sa tam mení oproti pôvodnej formulácii, kde sa hovorilo o tom, že sa tie údaje spracúvajú aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej choroby. Teraz je tam formulácia, to „aj“ sa vypustilo. Je tam formulácia, že a to v príčinnej súvislosti, čiže je to nutná podmienka, aby tam išlo o príčinnú súvislosť so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Je tam, tie účely, ktoré sú vymenované v písmenách a), b) a c), je tam, že sa majú spracovať v anonymizovanej podobe, majú sa spracovať na účely identifikácie. Teda je tam vymedzený účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je to potrebné oznámiť. A písm. c) zaručuje, že by sa mali spracovať iba výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov, čiže aby nedochádzalo k spracúvaniu iných údajov ako sú nevyhnutné na dosiahnutie toho sledovaného cieľa.
Bod 19 je tiež dôležitý, alebo teda ods. 19, ktorý znie, že: „Údaje spracúvané podľa ods. 18 podnik poskytuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať identifikáciu účastníka alebo užívateľa, alebo spôsob určenia identifikácie účastníkov alebo užívateľov, na ktorých sa poskytnutie týchto údajov vzťahuje.“ Opäť je to automatické plošné sledovanie všetkých, už vôbec nie obsahu komunikácie, ale poskytnutie týchto informácií Úradu verejného zdravotníctva na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, ktorá musí mať náležitosti v zmysle zákona.
Posledný ods. 20, ktorý vychádza z toho, čo už v návrhu bolo, ktorý konštatuje, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže údaje spracúvané podľa ods. 18 zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, najdlhšie do 31. decembra 2020. Tu opäť považujem za dôležité zdôrazniť, že táto formulácia neznamená, že úrad môže tieto údaje zberať a spracúvať bez ohľadu na to, či trvá núdzová situácia alebo netrvá. Môže tieto údaje zberať iba za predpokladu, že trvá mimoriadna situácia alebo núdzový stav. Keď mimoriadne situácia alebo núdzový stav skončia 15. mája, tak tým okamihom končí táto zákonná licencia a Úrad verejného zdravotníctva stráca oprávnenie ďalej s týmito údajmi spracovať, teda spracúvať ich. A ak by to robil trebárs do 16. mája, tak postupuje v rozpore so zákonom. A ten 31. december 2020 je tam iba ako poistka, že v prípade, že by sa mimoriadna situácia alebo núdzový stav predĺžili aj za horizont tohto roku, aby to nepokračovalo automaticky, ale ak by bola taká vôľa parlamentu, tak aby musel parlament opäť schváliť zmenu zákona, ktorým by schválil, že takéto údaje možno spracúvať aj po 1. januári 2021, a keď by to nespravil, tak by toto oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva zaniklo.
Čiže pripomínam, že gestorský výbor odporúča všetkých päť bodov obsiahnutých v spoločnej správe schváliť. Zároveň odporúča schváliť aj návrh zákona ako celok v zmysle tých predložených pozmeňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 29a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 6 z 24. marca 2020 a týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2020 18:00 - 18:01 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Sme v skrátenom legislatívnom konaní a, samozrejme, že postupujeme rýchlejšie ako obvykle, ale je namieste, aby sme debatovali, lebo nato sme tu, aby sme ako parlament posúdili ten návrh zákona, upozornili na jeho problémy. Čiže ja vnímam tú debatu ako úplne legitímnu, je v poriadku a je dôležité, že o tom hovoríme, lebo hneď prvý návrh zákona, o ktorom hovoríme v tejto snemovni po voľbách, sa týka aj základných práv a slobôd a veľmi zložitej témy, ako nájsť rovnováhu medzi verejným záujmom na ochrane zdravia a životov ľudí a medzi ich právom na ochranu súkromia a ochranou pred zásahmi štátu do ich, do ich súkromia. Len bolo by dobré, keby sme pri tej debate zostali vo vecnej rovine a neulietavali k nejakým novým svetovým poriadkom a podobným ideologickým nezmyslom.
Aj táto debata ale ukázala, že je potrebné o tejto téme hovoriť v pokoji a s dostatočným časom, a preto teda dúfam, že ten čas si nejako, nejako vytvoríme a nebudeme dnes o pol deviatej v noci hlasovať o tomto zákone, ale, ale teda aspoň, aspoň ten odklad do zajtra, do zajtra si dáme a vecne sa k tomu zajtra vrátime na výboroch a vecne budeme zajtra rokovať v druhom čítaní, čítaní v pléne.
A poslednú vec, ktorá, teda chcem doplniť rozpravu, pán poslanec Kuffa sa pýtal pána poslanca Osuského, odkiaľ je ten citát z Biblie, lebo si nespomína, že by taký citát v Biblii bol. Pán poslanec Osuský mu ho odcitoval celý, tak ja len doplním, že je to list Titovi 1.15, tak pán poslanec Kuffa si to tam môže pozrieť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 17:31 - 17:33 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, no, naozaj zaujímavé, že zrovna vy ste mali plné desaťminútové vystúpenie a ešte vám nestačilo. Teraz je tu na vás 19 faktických poznámok a ráno ste povedali alebo teda navrhli skrátiť vystúpenie na dve, na dve minúty, pritom čas, ktorý sme zabrali vaším vystúpením a reakciami naň, je najdlhší v doterajšej histórii novozvoleného parlamentu. Trošku nekonzistentné. A problém je aj to, že vy ste väčšinu vášho vystúpenia nehovorili k veci, nehovorili ste k návrhu zákona. Bola to kázeň. Ja vám neberiem právo kázať, ale nemyslím si, že zrovna od parlamentného pultu v čase núdzového stavu je priestor na to, aby sme počúvali kázne. My sme orgán, štátny orgán svetského štátu, čiže máme sa zaoberať svetskými záležitosťami, nie náboženskými.
Trošku mi aj vadí také to fňukanie, že aká časovaná bomba. Lekári chodia do práce, sestričky chodia do práce, predavačky v potravinách sú v práci a stretávajú sa s oveľa viac ľuďmi každý deň, ako sa tu my stretávame. My sme tu preto, lebo si tu robíme svoju robotu, lebo krajina potrebuje, aby sme dnes alebo zajtra schválili zákony, ktoré jej pomôžu prekonať tú krízu, v ktorej sa nachádza. A je veľmi pravdepodobné, že sa budeme musieť stretnúť aj zajtra, pozajtra, možno o týždeň. Ale je to naša povinnosť. My tu nemáme čo fňukať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 16:36 - 16:38 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie.
Pani poslankyňa Zemanová, je to, samozrejme, myslené tak, že návrh uznesenia je schváliť teda posunutie do druhého čítania a potom základný návrh je teda prideliť výborom a prerokovať ihneď. A k tomu sú dva a to je jedno, či to nazveme procedurálne alebo pozmeňujúce návrhy k textu, sú to pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia. A ten prvý je dať priestor až do zajtra, čiže, čiže do, do zajtrajšej hodiny, do desiatej hodiny zajtra. A ten, ten, teda ten prvý. A ten druhý, ak by ten prvý neprešiel, je až po prerokovaní v kluboch, teda na ktoré sa vyčlení hodina, hodina času. Ale tak či tak, či tie návrhy prejdú alebo neprejdú, tak sa potom bude hlasovať o tom uznesení ako, ako o celku.
Pán poslanec Podmanický, no áno, aj my máme v rámci klubu na niektoré veci rozličné názory, je to, je to ale teda, povedal by som, že menší rozdiel ako to, že či máme v rozpore s ústavou a zákonmi tejto krajiny povedať, že miesto toho, aby sme zmenili zákon tam, kde zákon zmeniť treba, tak nech vláda postupuje bez ohľadu na zákony, ako to navrhoval pán poslanec Vážny. To myslím, že tie názory na to, do akej miery zasahovať do súkromia medzi mnou a Petrom Osuským sú trošku menšie v tomto, ako, ako teda to, ako sa pán poslanec Vážny odchýlil od, od toho, že akým sa normálnym spôsobom riadi, riadi krajina. Ale teda som rád, že napriek tej napätej atmosfére tu aspoň na niečom sa dokážeme zhodnúť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2020 16:28 - 16:34 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Budem reagovať aj na predchádzajúcu rozpravu.
Nie som síce pani ministerka, ale rád by som pánovi poslancovi Podmanickému vysvetlil teda tú vetu, ktorá hovorí o tom, že údaje podľa predchádzajúcej vety môže Úrad verejného zdravotníctva zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, najdlhšie však do 31. decembra 2020. To neznamená, že keď núdzový stav skončí v apríli, že môže do 31. decembra; počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Ak skončí v apríli, tak aprílom to skončí, ale ak by to bolo aj do mája budúceho roku, tak 31. decembra 2020 toto ustanovenie končí, iba teda v prípade, že by ho parlament predĺžil, ale automaticky zaniká bez ohľadu na to, či je alebo nie je núdzový stav naďalej. Čiže nie je to predĺženie, je to, naopak, obmedzenie platnosti tohto ustanovenia.
Potom pán poslanec Raši vo faktickej, teda nemohol som faktickou ani som nebol prihlásený, povedal, že "práca chvatná, málo platná". Ja teda sa sám sebe čudujem, ale už druhýkrát počas tejto schôdze súhlasím s poslancom za SMER – sociálnu demokraciu, súhlasím s tým, že mali by sme, mali by sme to trochu spomaliť, premyslieť, prediskutovať. Nejde to celkom dohromady s tým, čo navrhoval pán poslanec Vážny, že máme rovno zrušiť toto zasadnutie a máme zveriť vláde, aby ona postupovala aj mimo zákona alebo menila zákony, v tomto sa prikláňam skôr k pánovi poslancovi Rašimu ako k pánovi poslancovi Vážnemu.
No a nakoniec to, čo hovoril pán poslanec, pán podpredseda Národnej rady Pellegrini, to sú tiež všetko vážne veci, o ktorých by sme mali hovoriť. Mali by sme zvážiť, v akej konkrétnej forme tieto ustanovenia schválime, ak ich schválime, lebo naozaj ide o zásah do základných práv a slobôd, ide o zásah do súkromia. A, samozrejme, že v mimoriadnych situáciách, ako je táto, v záujme ochrany zdravia alebo v iných prípadoch v záujme ochrany bezpečnosti je možné zasahovať aj do súkromia, je možné do istej miery v rámci ústavy obmedzovať aj základné práva a slobody, ale treba to robiť iba v miere nevyhnutnej, treba to robiť premyslene, treba zvážiť na lekárnických váhach, kedy je ten zásah primeraný a kedy je ho už príliš moc, a treba zvážiť a naformulovať ho presne, aby naozaj to bolo v nevyhnutnej, v nevyhnutnej miere.
Toto sa, samozrejme, že veľmi ťažko robí v skrátenom legislatívnom konaní, ale myslím si, že napriek tomu, že máme skrátené legislatívne konanie, tak si na to môžme vytvoriť priestor, a preto by som chcel predložiť dva pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia, o ktorom budeme hlasovať. Návrh uznesenia bude, že, že, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona ihneď, ja navrhujem, aby sme to slovo "ihneď" nahradili slovami "do 25. marca 2020 do 10.00 hod.", čím teda vytvoríme priestor, aby si to poslanci naštudovali, aby o tom rokovali kluby, aby sme to konzultovali s expertami, aby sa na to pozreli novinári, aby sme to rozobrali, aby sme premysleli pozmeňujúce návrhy a dávali; nešili ich horúcou ihlou. To znamená, že keď skončíme toto rokovanie, tak môžme sa na to pripraviť, zajtra ráno o deviatej alebo o pol deviatej sa môžu zísť výbory, prerokovať to a schváliť v druhom čítaní. To je môj prvý pozmeňujúci návrh.
A druhý pozmeňujúci návrh, keďže mám istú obavu, či tento návrh, ktorý by som považoval za taký normálny spôsob skrátenia legislatívneho konania a myslím, že by sme ho všetci prežili aj v zdraví, keby, v prípade, že tento návrh nebude schválený, tak dávam druhý pozmeňujúci návrh, ktorý v podstate reaguje na to, čo hovoril pán poslanec Fico a nepredložil to písomne, tak ja to predkladám sám sebe ako spravodajcovi ako pozmeňujúci návrh, a teda v tej vete, "aby výbory prerokovali vládny návrh zákona ihneď" nahradiť slovo "ihneď" slovami "po prerokovaní návrhu zákona v poslaneckých kluboch, na ktoré sa stanovuje lehota jedna hodina od schválenia návrhu zákona v prvom čítaní".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2020 16:14 - 16:16 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému vládnemu návrhu.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady a zároveň ako spravodajca navrhujem, aby uvedený návrh zákona prerokovali výbory ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis