Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.6.2021 o 9:55 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2021 10:58 - 10:58 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skôr ako pristúpime k hlasovaniam, sa chcem opýtať na všeobecný súhlas s nasledovným návrhom, a síce, že po vystúpení poslancov Európskeho parlamentu, otázok a odpovedí, samozrejme, by sme ešte si vypočuli pokračovanie vystúpenia pána poslanca Kuffu, ktoré bolo prerušené. Faktické poznámky prípadne na jeho vystúpenie a jeho reakciu, a potom by sa schôdza prerušila do utorka do 9.00 hodiny. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne.
Teraz budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním o bode 21 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, tlač 469.
Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre kultúru a médiá pána poslanca Milana Potockého, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 469.)

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Kozelová. (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, nie je počuť spravodajcu. Prosím vás, aby ste sa utíšili.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, teraz dajte hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, spoločne o bodoch 1 až 8 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 112, proti nikto, zdržali sa 4, nehlasovali 3.
Konštatujem, že sme tieto pozmeňujúce návrhy schválili.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 114, proti nikto, zdržali sa 5, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme rozhodli o posunutí zákona do tretieho čítania.
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o zákone ako o celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 119, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty.

Nasleduje hlasovanie o bode 22 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, tlač 497.
Spoločným spravodajcom je člen výboru pre hospodárske záležitosti pán poslanec Rastislav Jílek. Prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 497.)

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec. Bol podaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, najskôr je potrebné, aby sme podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 83, proti 11, zdržalo sa 26, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán poslanec Milan Vetrák požiadal vyňať na osobitné hlasovanie bod 3 spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 2 a 4 až 15 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 91, proti nikto, zdržalo sa 29, hlasovali všetci prítomní.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bode 3 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Upozorňujem, že v rozprave pán poslanec Vetrák predložil komplexnejší pozmeňujúci návrh.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 5, proti 85, zdržalo sa 25 (zdržalo sa 29 poslancov, pozn. red.), hlasovali všetci prítomní.
Tento bod sme neschválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Milana Vetráka.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 85, proti nikto, zdržalo sa 35, hlasovali všetci prítomní.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Vetráka sme schválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a o pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 104, proti nikto, zdržalo sa 16, hlasovali všetci prítomní.
Návrh zákona sme posunuli do tretieho čítania.
Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 104, proti nikto, zdržalo sa 16, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku.

Nasleduje hlasovanie o bode 8 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, tlač 367.
Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pani poslankyni Zite Pleštinskej, aby hlasovanie uvádzala.

[Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 367.]

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpil pán poslanec Ondrej Dostál, ktorý podal jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol podaný dnes, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 85, proti 11, zdržalo sa 22, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 94, proti nikto, zdržalo sa 23, nehlasoval 1.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Ondreja Dostála.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 95, proti 1, zdržalo sa 22, hlasovali všetci prítomní.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Dostála sme schválili.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy a pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 94, proti 2, zdržalo sa 22, hlasovali všetci prítomní.
Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.
Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 91, proti nikto, zdržalo sa 27, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely živnostenského zákona.

Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008, tlač 193.
Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Marcela Mihalika, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008, tlač 193.)

Mihalik, Marcel, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008;
B. rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ďakujem, pán poslanec. Pripomínam, že na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 118, proti nikto, zdržal sa 1, hlasoval všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

A pristúpime ešte k hlasovaniu v druhom čítaní o návrhu poslancov Kremského, Viskupiča, Krajčíra, Lehotského a Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, je to tlač 589.
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Jozefovi Hlinkovi, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Mariána Viskupiča, Ľuboša Krajčíra, Tomáša Lehotského a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, tlač 589.)

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 84, proti nikto, zdržalo sa 34, hlasovali všetci prítomní.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že zákon sa prerokováva v skrátenom legislatívnom konaní, v súlade s § 89 zákona o rokovacom poriadku sme v treťom čítaní. Otvorte, prosím, rozpravu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 84, proti nikto, zdržalo sa 34, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

To bolo posledné hlasovanie.
Ešte sme tu mali procedurálny návrh od pani poslankyne Žitňanskej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2021 9:55 - 10:10 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Ďurica s faktickou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 16:46 - 16:47 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Skúsim len tak flešovito.
Pán poslanec Suja, o správe SIS bola tá predchádzajúca schôdza, tá neverejná, nie táto, nie táto dnešná.
Pán poslanec Saloň, áno, dúfam, že zákon v tomto smere zmeníme čoskoro, ja nie som za to, aby to bolo v skrátenom legislatívnom konaní. Myslím, že na to dôvody zákonné nie sú, ale môže to byť pokojne aj poslanecký návrh, aby to išlo rýchlejšie, ale nie skrátené legislatívne konanie.
Pán poslanec Pellegrini, to slovíčko primitívne vám úplne nesvedčalo, ste bývalý premiér, bývalý aj predseda parlamentu, aj podpredseda parlamentu, také slová, čo ja viem, sa mi na vás nehodia úplne. Ale aj tak, čo sa týka vašej faktickej, proste trochu bije do očí, že nekritizujete ani pána Kovaříka, ktorý riadi Policajný zbor, pod ktorého spadá Prezídium, NAKA a tak ďalej, čiže ten jeden tábor. Nekritizujete pána Sabóa, šéfa inšpekcie, ktorý teraz predstavuje v rámci tejto vojny ten druhý tábor, ale kritizujete pána ministra, ktorý s ich nomináciou de facto nemá nič spoločné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2021 16:24 - 16:36 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v súvislosti s dnešnou mimoriadnou schôdzou si kladiem tri základné otázky a postupne sa na ne pokúsim aj odpovedať. Tie tri otázky sú: o čom tá dnešná parlamentná schôdze je, o čom bol prejav pána poslanca Fica ako hlavného predkladateľa a prečo niektorým opozičným politikom vadí Roman Mikulec ako minister vnútra?
Takže najprv tá otázka, o čom je dnešná schôdza? Tá dnešná schôdza je presne o tom istom, o čom má byť aj referendum o predčasných voľbách, ktoré sa kolegovia z opozície snažia nechať vyhlásiť, a síce, či štát bude riadený z Úradu vlády alebo z 9. poschodia hotela DoubleTree by Hilton. Táto dnešná schôdza je aj o tom, či Policajný zbor bude riadený z Prezídia Policajného zboru alebo z vínnej pivničky v Radošine. Alebo o tom, či Policajný zbor bude riadiť prezident Policajného zboru alebo nejaký nitriansky podnikateľ, toho času väzobne stíhaný. O tom je dnešná mimoriadna schôdza a som presvedčený, že o tom je aj referendum o predčasných voľbách, ktorý (ktoré, pozn. red.) sa snažíte vyhlásiť.
O čom bol prejav pána poslanca Fica? Prejav pána poslanca Fica bol o tom, ako to tu na Slovensku tridsať rokov fungovalo. Politici boli chránený druh a orgány činné v trestnom konaní vždy riadila aktuálna vláda. Veď to povedal úplne natvrdo. Raz červená vláda, raz modrá vláda, politici sa menili, ale pocit beztrestnosti zostal. Robert Fico sa vlastne v priamom prenose na verejnej schôdzi priznal, že orgány činné v trestnom konaní tu takmer tridsať rokov neboli nezávislé, ako káže zákon, ale boli riadené a ovládané politikmi. Ale takto to v ústave napísané nie je, kolegovia. Takto právny štát nevyzerá. Takto to chodí v diktatúrach.
Ešte niekoľko vecí ma zaujalo na vystúpení pána poslanca. Napríklad opakovane tvrdil, že súčasná vláda kriminalizuje opozíciu. Tak som si vyhľadal zoznam ľudí, ktorí sú trestne stíhaní, že kto je teda tá opozícia, či myslel pána bývalého prezidenta polície Gašpara ako predstaviteľa opozície, naozaj? Pána bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika? On bol predstaviteľ opozície? Jeho trestným stíhaním je kriminalizovaná opozícia? Alebo bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKY pán Krajmer? To je kriminalizácia opozície, že je trestne stíhaný? Alebo pán Hraško, bývalý šéf NAKY? To je kriminalizácia opozície? Alebo stíhanie pána Kvietika? Pána Zorana Kollára? Pána Brhela? Oni sú tí predstavitelia opozície, ktorí sú kriminalizovaní? Neviem, či si uvedomuje pán poslanec Fico, čo tým vlastne povedal, že je tu kriminalizovaná opozícia, lebo o iných predstaviteľoch opozície ja neviem, že by boli kriminalizovaní.
Potom ma ešte pobavila tá poznámka, že jeho vlády nikdy nezneužili trestné právo. Je zbytočné to už opakovať. Boli účelovo trestne stíhaní pán Naď, pán Mikulec, pán Matovič a tak ďalej a tak ďalej, ten zoznam by bol dlhý.
Posledná otázka, ktorú si kladiem, že čo vám vadí na Romanovi Mikulcovi? Ak Roman Mikulec v niečom, ako povedal pán poslanec Fico, ignoroval silnú politickú tradíciu, tak podľa mňa v tom, že tu bola silná politická tradícia, ktorá bola vždy rešpektovaná, že keď sa menili vlády, tak sa zmenili aj kľúčové persóny napríklad v rezorte vnútra, konkrétne v Policajnom zbore. A to sa nástupom tejto vlády nestalo. Pán minister Mikulec neurobil žiadne personálne, vy by ste to nazvali asi čistky, ja by som to nazval legitímnymi personálnymi zmenami, ktoré vždy boli rešpektované a nikdy neboli spochybňované. On to neurobil zrejme v dobrej viere. Či išlo o prezidenta Policajného zboru, riaditeľa inšpekcie, potom sú tam, samozrejme, nižšie funkcie, ktoré spadajú pod personálnu právomoc policajných funkcionárov. Ani krajskí riaditelia neboli vymenení. Ani riaditeľ NAKY nebol vymenený. Keď nastúpil pán minister vnútra Mikulec, ešte niekoľko mesiacov slúžil ako prezident Policajného zboru pán Lučanský. Potom na vlastnú žiadosť odišiel a pán minister v súlade s tým nezmyselným zákonom, ktorý ste tu schválili v minulom volebnom období, vypísal výberové konanie na policajného prezidenta, ktoré na základe týchto vašich pravidiel vyhral aj hlasovaním vo výbore pre obranu a bezpečnosť dnes pán prezident Kovařík, ktorý robil na Úrade vlády u pána premiéra Fica. Alebo šéf Inšpekcie ministerstva vnútra. Šéfom Inšpekcie ministerstva vnútra bol do poslednej chvíle pán Szabó, ktorý bol týmto nezmyselným zákonom vybratý v minulom volebnom období a zabetónovaný do funkcie. Prakticky neodvolateľný.
Zajtra máme nezmyselný branno-bezpečnostný výbor, pretože pán minister nemôže ani odvolať šéfa inšpekcie, taký zákon ste nastavili, že je vo väzbe trestne stíhaný, a minister vnútra nemá právomoc ho odvolať. Musí mu to odobriť branno-bezpečnostný výbor. Úžasný zákon, fakt. Som zvedavý, čo by urobil pán minister, keby sme ho zajtra na tom výbore neodvolali. Tak by sme mali šéfa inšpekcie trestne stíhaného vo vyšetrovacej väzbe. Ako fakt geniálny zákon.
Keby sa na Romana Mikulca hnevali nejakí policajti z toho, nazvem to, opačného tábora, ktorých ste nestihli vyštvať za posledných dvanásť rokov a boli v polícii a robili si svoju prácu, keby sa oni naňho hnevali, že neurobil tie personálne zmeny hneď, ako nastúpil do úradu, to by som chápal. Ale fakt nechápem, čo riešite vy? A čakal som, že to dnes na tejto schôdzi vysvetlíte.
No tak vysvetlite, ako mal Roman Mikulec zasiahnuť v tej vojne bezpečnostných zložiek? Zacitujte z kompetenčného zákona, z Trestného poriadku, zo zákona o Policajnom zbore, povedzte, čo mal urobiť? Zatiaľ to nikto nepovedal. Sme tu ráno od deviatej hodiny, ešte som nepočul, čo mal urobiť Roman Mikulec v tejto vojne, ako to niektorí nazývajú.
Už na predchádzajúcej schôdzi parlamentu, na tej neverejnej, som povedal, že ak sú manipulovaní svedkovia v trestnom konaní, tak je to, samozrejme, škandál. Je to zlé. Bolo by to zlé. Ak sa ukáže, že sa nič také nedeje, a to by bol ešte väčší škandál. A najväčší škandál by bol, keby sa tie podozrenia nepreverovali. A nedávny zásah inšpekcie v sídle NAKY dokazuje, že nič také sa nedeje, že všetky podozrenia sa preverujú, všetky spravodajské informácie sa preverujú. A tak to má byť. Inšpekcia koná, ale to sa, samozrejme, do dnešného prejavu nikoho nezmestilo, lebo neviem prečo.
Na záver už len pár poznámok. Iniciátori dnešnej parlamentnej schôdze, najmä pán Fico, ale aj ostatní priznali, že politici boli na Slovensku tridsať rokov chránený druh. Je to asi pravda. A to je presne ten dôvod, prečo ľudia minulý rok v parlamentných voľbách volili zmenu. A, áno, asi tá zmena nie je bezchybná, ale je určite bližšia k právnemu štátu ako to, čoho sme tu boli svedkami posledných dvanásť rokov za vašich vlád.
A už len úplne na záver. Minister vnútra Roman Mikulec nenesie zodpovednosť ani za Policajný zbor, ani za inšpekciu. Nie je to správne, ale nenesie ju kvôli vám, kvôli vášmu zákonu, ako ste nastavili výber policajného prezidenta a šéfa inšpekcie. Nehovorím to prvýkrát. Hovoril som to už vtedy, keď ste to predložili do parlamentu v minulom volebnom období. Vaša vláda odňala právomoc ministrom vnútra ovplyvniť, kto bude prezidentom Policajného zboru a šéfom inšpekcie. A teraz, ak tvrdíte, že chcete vyvodiť politickú zodpovednosť voči ministrovi vnútra za to, čo sa v polícii deje, tak ste práve spadli do vlastnej pasce, ktorú ste zmenou tohto zákona v minulom volebnom období nastavili. Blahoželám! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 11:35 - 11:37 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Ondrej Ďurica.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 11:40 - 11:52 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Poprosím vás o chvíľu strpenia. (Predsedajúci telefonuje služobným telefónom.) Tak, pán poslanec Susko, ďakujem pekne za správne upozornenie. (Potlesk.)
Takže pristúpime, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol pán predseda výboru pre obranu a bezpečnosť.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Tak, pán predsedajúci, dajte hlasovať teda o návrhu zákona ako o celku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, nezdržal sa nikto, 1 poslanec nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o sociálnom zabezpečí policajtov a vojakov.

Pokračovať budeme hlasovaním v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Trestný zákon, tlač 445, bod 24 schváleného programu. Spravodajkyňou je členka ústavnoprávneho výboru poslankyňa Petra Hajšelová.
Prosím ju, aby hlasovanie uvádzala.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 445.)

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili dvaja poslanci. Poslanec Krúpa podal pozmeňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol v rozprave včera, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 65, proti 3, zdržalo sa 63, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme lehoty neschválili.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Budeme najprv hlasovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Asi nebudeme.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Asi nebudeme. Dobre. Takže ani k pozmeňujúcemu. Keďže sme hlasovali, nehlasovali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nebudeme hlasovať, pani poslankyňa, keďže sme lehoty neskrátili. Budeme musieť odložiť hlasovanie o tomto bode až po splnení lehôt.
Teraz prosím povereného člena výboru pre sociálne veci pána poslanca Jána Heráka, aby uviedol hlasovanie o bode 31 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciach v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tlač 504, 506, pardon.
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 506.)

Herák, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 128, proti nikto, zdržali sa 5, nehlasoval, teda hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči, pán poslanec, dajte, prosím, hlasovať o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj o lehotách na prerokovanie.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii, tlač 538.
Dávam slovo členovi výboru pre hospodárske záležitosti pánovi poslancovi Radovanovi Kazdovi, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, tlač 538.)

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Kartu mám. Chcel som si tam zabudnúť, aby pán Suja mohol druhýkrát v tomto volebnom období urobiť niečo užitočné... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, uveďte hlasovanie.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Prekladali sme tento zákon na hlasovanie dnes, tak sa mi stala táto chyba. Tak sa ospravedlňujem.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 84, proti 8, zdržalo sa 41 poslancov, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícií, tlač 534.
Dávam slovo členovi ústavnoprávneho výboru pánovi poslancovi Milošovi Svrčekovi, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, tlač 534.)

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 93, proti 6, zdržalo sa 31 poslancov, nehlasovali 2.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že aj tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Posledný návrh zákona na toto hlasovanie je hlasovanie v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, tlač 509, bod 34 schváleného programu.
Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci pani poslankyňu Katarínu Hatrákovú, aby hlasovanie uviedla.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, tlač 509)

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 127, proti nikto, zdržali sa 2, nehlasovali 2.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Preto pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 129, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme aj tento návrh schválili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:06 - 10:06 hod.

Gábor Grendel
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Boris Susko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 9:53 - 9:55 hod.

Gábor Grendel
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Suja ako prvý písomne prihlásený.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2021 22:02 - 22:03 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ide o vystúpenie v zmysle § 35 ods. 5. Kolegyne, kolegovia, vážení predkladatelia, chcem vám povedať, že ak vám išlo o zvýšenie politického výtlaku pani Kolíkovej, ak ste jej chceli pomôcť v ďalšej politickej kariére, tak táto schôdza bola úspešná. Ak vám išlo o opak, tak ste to zbabrali. Poslanecký klub OĽANO nepodporí návrh na odvolanie ministerky. A pána Čepčeka nám odpustite, on sa dlhodobo správa ako člen klubu len na papieri. Ale nie... (Potlesk.)
Ale zároveň chcem povedať, že nie je fér žiadať 76 hlasov proti tomuto návrhu. Aj v minulých volebných obdobiach bolo úplne bežné, že na naše vtedy opozičné návrhy nehlasovalo proti 76 vtedajších koaličných poslancov. Vedia o tom svoje bývalý minister Richter, bývalý minister Érsek, bývalá ministerka Laššáková a tak ďalej.
Chcem ešte za klub povedať, že reformy pani ministerky spravodlivosti majú našu podporu... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím poslancov, aby sa ukľudnili, kým hovorí podpredseda parlamentu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
§ 35 odsek 5.
Takže ešte raz. Reformy pani ministerky spravodlivosti majú podporu poslaneckého klubu OĽANO. Všetko, čo vychádza z programového vyhlásenia vlády má podporu poslaneckého klubu OĽANO. Toto nie je hlasovanie o vyslovení dôvery. Dôveru sme už vyslovili pred pár dňami pri schválení programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde Eduarda Hegera. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 19:38 - 19:38 hod.

Gábor Grendel
Pani poslankyňa Vaľová s faktickou poznámkou.
Skryt prepis