Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.7.2020 o 11:07 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 17.9.2020 17:16 - 17:16 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, kvôli legislatívnej správnosti ešte raz prednesiem pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 138).
1. V § 6 ods. 3 sa vypúšťa veta „Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je nájomná zmluva, iná obdobná zmluva alebo iná listina oprávňujúca žiadateľa obhospodarovať tento pozemok.“
2. V § 6 ods. 4 sa na konci prvej vety bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak žiadateľ nie je vlastníkom tohto pozemku, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je nájomná zmluva, iná obdobná zmluva, iná listina alebo písomný súhlas vlastníka pozemku alebo užívateľa pozemku oprávňujúci žiadateľa vykonávať na tomto pozemku zber voľne žijúcich rastlín a ich častí.“
3. V § 18 ods. 8 sa na konci dopĺňa veta „Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.“
4. § 19 znie:
㤠19
(1) Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty uložiť tomu, kto sa dopustil priestupku alebo iného správneho deliktu, povinnosť, že v určenej lehote vykoná opatrenia podľa osobitného predpisu1) na odstránenie následkov protiprávneho konania, za ktoré je mu uložená pokuta.
(2) Pokuta je splatná do 30 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ak v rozhodnutí nie je určená dlhšia doba jej splatnosti.“
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 15:10 - 15:16 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, asi si nebudeme musieť sa prehovárať jeden druhého, aký je význam ekologickej poľnohospodárskej výroby. Ja si pomôžem trošku takou citáciou z oficiálnych európskych materiálov, kde sa píše, že: „Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje metódu poľnohospodárstva, ktorá si kladie za cieľ vyrábať potraviny s použitím prírodných látok a postupov. Ekologické poľnohospodárstvo má obvykle obmedzený vplyv na životné prostredie, keďže podporuje zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity, zachovanie ekologickej rovnováhy v regiónoch, zúrodňovanie pôdy, zachovanie kvality vody a zvyšuje životný štandard, zvyšuje štandard životných podmienok zvierat od poľnohospodárov.“ To je asi to, čo všetci očakávame od správne nastaveného poľnohospodárstva.
V dnešnom druhom čítaní je zákon, ktorý môžme považovať momentálne, v septembri 2020, za najdôležitejší zákon ministerstva pôdohospodárstva. Jedná sa o implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 848/2018 o ekologickej výrobe a označovaní produktov. Ak by sme to správne chceli označovať, tie výrobky, lebo teraz budú tie výrobky označované s logami, s názvami a tak ďalej. Taký normálny ľudský názor a hlavne u ľudí, ktorí sú z dedín, ktorí poznajú štandardnú alebo klasickú, alebo tradičnú poľnohospodársku výboru, tak skôr by sme mali označovať ten zbytok výrobkov ako neekologický a tie normálne by sme mali, vlastne nemali označovať nijako, pretože tie normálne potraviny, to, ako sa vyrábali v minulosti, nemalo značku ekológie, ale boli ekologické.
Bohužiaľ, intenzívna poľnohospodárska výroba a ekonomika v poľnohospodárstve nám priniesla veľmi veľa nových postupov a z potravinárstva sa stala priemyselná výroba. Preto ja plne podporujem tento zákon a budem plne podporovať všetky opatrenia na zvýšenie podielu ekologickej produkcie na Slovensku.
Čo sa týka, čo sa týka samotnej ekológie, len pre vašu informáciu, tak ako to spomínala predo mnou pani poslankyňa Halgašová, na Slovensku máme 859 subjektov zaoberajúcich sa ekologickou výrobou a momentálne pôsobíme ako v ekológii na úrovni 196-tisíc hektárov.
Sme v novom programovacom období a pravdepodobne záver, záver podmienok spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2021 až ´27 bude zvýšiť tento podiel na 25 %. Pre Slovensko to znamená, že z terajších takmer 200-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy v ekológii zvýšime náš podiel na
500-tisíc. Päťstotisíc hektárov pri našej štruktúre vidieka, pri našom rozdrobení pozemkov, zložitých vlastníckych vzťahoch je veľká úloha, ktorá, si myslím, že dá sa zvládnuť, avšak bude prinášať strašne veľa opatrení, strašne veľa peňazí hlavne z hľadiska usporiadania pozemkových vzťahov, pretože dnes ekologická výroba sa vyrába v ekologických podnikoch, ktoré sú stopercentne ekologické. Nemáme rozdelené podniky, že časť je ekologická a časť je neekologická.
Ak porovnáme s ostatnými štátmi tú situáciu v ekológii, tak tá je asi nasledovná. Slovensko je na úrovni zhruba 9-10 % v ekológii. Rakúsko, ktoré obdivujeme, keď prechádzame cez Rakúsko, má 25. Čiže pokiaľ si zoberieme stav Rakúska a budúcnosť Slovenska v roku 2027, tak mali by sme ekologicky vyzerať tak ako náš južný sused. Podobne je na tom Estónsko a Švédsko, ktoré má 20 % ekológie. Avšak aj ostatné štáty – Taliansko, Česko, Lotyšsko – už sú dnes na úrovni 15 %. My so svojimi 9 % máme pred sebou veľkú výzvu. Preto by sme tú implementáciu nariadenia a legislatív ekologickej výroby mali podmieniť možnosťami a podmienkami, v ktorých sa nachádzame.
Ja som pripravil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákonu o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorý si dovolím teraz predložiť v tlači 138, kde navrhujem štyri zásadné zmeny zákona o ekologickej výrobe.
Odôvodnenie prvých dvoch zmien je v tom, že v pôvodnom návrhu bola povinnosť predkladať nájomné zmluvy, čo zvyšuje, veľmi zvyšuje administratívnu záťaž, pretože vieme, že dnes, pri dnešnom usporiadaní vlastníckych a nájomných vzťahov asi ťažko nájdeme podnik, ktorý má stopercentne všetku plochu, ktorú obhospodaruje, aby ju mal v stave, kde by vedel dokladovať užívateľské práva. Pokiaľ to nezmeníme, tak v praxi by to znamenalo to, že máte hektár pôdy, stredom ide nejaký pás pätnásťmetrový, ktorý nie je v ekológii, vy ten pätnásťmetrový pás neviete ošetrovať ekologickými postupmi, ale, čo je horšie, úroda z tohoto pásu musí byť samostatne skladovaná, samostatne zberaná, samostatne evidovaná, čo vlastne prinesie obrovský problém, hlavne technický, pritom tá pôda je rovnako kvalitná a patrí do ekologickej produkcie ako ten vedľajší pás.
Preto, preto navrhujem, aby v § 6 ods. 3 sa vypustila veta: „Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, prílohou žiadosti o vykonanie výstupného poverenia je nájomná zmluva, iná obdobná zmluva alebo iná listina oprávňujúca žiadateľa obhospodarovať tento pozemok.“ Túto vetu by sme vypustili.
A v § 6 ods. 4 sa na konci prvej vety za bodkočiarkou nachádza bodka a vypúšťajú sa slová: „ak žiadateľ nie je vlastníkom tohto pozemku, prílohou žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je nájomná zmluva, iná obdobná zmluva, iná listina alebo písomný súhlas vlastníka pozemku alebo užívateľa pozemku oprávňujúci žiadateľa vykonať na tomto pozemku zber voľne rastúcich rastlín a ich častí“.
To znamená tie doklady a zmluvy inšpekčnej organizácie, ktoré budú zriadené v zmysle tohto zákona, vlastník predloží, avšak nebude to dôvodom k tomu, pokiaľ na nejakú časť pozemku nemá užívací vzťah, aby nemohol vykonávať ekologickú, ekologickú výrobu.
Ďalšia zmena sa týka § 18 ods. 8, kde sa hovorí o uložení pokuty, ale chýba nám tam jedno slovíčko, ktoré definuje, na základe ktorom sa tie pokuty budú uplatňovať, a to je správny poriadok. Čiže vložili sme tam slovo „správny poriadok“, čiže to konanie v rámci pokút sa bude, sa bude riešiť legislatívou v správnom poriadku, to znamená, ten, ktorý bude pokutovaný, môže podať odvolanie, vysvetlenie a tak ďalej, tak ako to ukladá legislatíva o správnom konaní.
Ďalšou zmenou, dosť podstatnou, je to, že navrhujeme vypustiť dvojité trestanie, pôvodne uvedené v odseku 2 a 3 kontrolného ústavu, pretože takto uložená pokuta jednak že by zvýšila pokutovanie, to je jedna stránka veci, ale mám silné podozrenie, že dvojnásobné zvyšovanie pokút pri veľkom rozptyle finančnom vytvára priestor na korupciu. Druhá vec, už v návrhu, návrhu, pozmeňovacom návrhu, ktorý priniesla pani poslankyňa Halgašová, je zvyšovanie pokút, takže považujem ďalšie zvyšovanie pokút za, za neúmerné, pričom pokuta by mala byť splatná do 30 dní.
Tento pozmeňujúci návrh vlastne smeruje, smeruje k tomu a má v záujemcoch o poľnohospodársku produkciu vyvolať pocit, že nebude trestaný za to, že robí ekológiu, a že mu pomáhame k tomu, aby tú ekológiu produkoval. A hlavne to, aby sme naplnili naše záväzky vo vzťahu k Európskej únii, to znamená zvýšiť ekologickú poľnohospodársku výrobu na úroveň 25 %. A o tento pozmeňujúci návrh chcem poprosiť o vašu podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 21:55 - 21:56 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na podporu slov pána ministra Mičovského chcem tiež povedať svoje zásadné stanovisko. Viete, že sa venujem poľnohospodárstvu a že poľnohospodárstvo, stabilita a rozvoj vidieka sú naozaj mojou srdcovou záležitosťou, preto jednoznačne podporujem vaše slová, pán minister, že musíme dotiahnuť tú misiu do konca, aby sa už nikdy, ale nikdy neopakovali kauzy, ako je Dobytkár, ktorá na roky nepoškodila iba slovenskému poľnohospodárstvu a slovenskej sebestačnosti, ale hlavne táto kauza veľmi ublížila nášmu nádhernému slovenskému vidieku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 17:19 - 17:20 hod.

Jaroslav Karahuta
Oznamujem, že rokovanie Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude dnes o 19.30. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 11:07 - 11:08 hod.

Jaroslav Karahuta
Oznamujem členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že rokovanie výboru bude o 12.30 v rokovačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.6.2020 16:35 - 16:37 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov rady volí a odvoláva Národná rada, členov rady volí a odvoláva Národná rada, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Združenie miest a obcí a jedného člena vláde navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Vláda predložila dňa 28. mája 2020 návrh na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Štefana Gregora a Petra Dratvu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 114 z 28. mája 2020 pridelil predmetný návrh výboru, návrh vlády výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na prerokovanie do 3. júna 2020. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 7. schôdzi dňa 3. júna 2020 prerokoval predmetný návrh vlády a vo svojom uznesením č. 15 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade, aby zvolila na návrh vlády dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Štefana Gregora a Petra Dratvu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade uskutočniť voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády verejným hlasovaním spoločne. Výbor ma poveril svojím uznesením č. 16 zo dňa 3. júna 2020, aby predniesol správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vlády. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

19.5.2020 17:39 - 17:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem pani novej generálnej riaditeľke Slovenského pozemkového fondu popriať všetko najlepšie. Držím jej prsty k tomu, aby konečne Slovenský pozemkový fond ako najväčší vlastník a správca pôdy na Slovensku začal plniť svoju funkciu nie iba štatistickú, ale aby skutočne tú našu pôdu chránil, pretože ak si budeme chrániť pôdu, chránime si aj vodu, pretože voda nie je nad pôdou, ale voda je pod pôdou. A myslím, že všetkým nám záleží na tom, aby sme tú vodu mali kvalitnú.
Takže ešte raz, všetko najlepšie a držím prsty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 16:26 - 16:26 hod.

Jaroslav Karahuta
Áno, takže čo sa týka, čo sa týka kontroly, tak súhlasím s tým, čo povedal pán Kuffa, my sme tu aj dnes predbežne sa o tom bavili, že pri najbližšom výbore, ak to bude legislatívne možné, tak požiadame Najvyšší kontrolný úrad, aby zmenil kontrolu od roku 2011.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2020 16:21 - 16:23 hod.

Jaroslav Karahuta
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 16:20 - 16:21 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ja by som mal poďakovať všetkým za podporné stanoviská. A čo sa týka vplyvu Slovenského pozemkového fondu alebo celkove starostlivosti štátu o pôdu, absolútne súhlasím s tým, čo bolo povedané. My musíme urobiť všetko preto, aby sa zmenila legislatíva tak, aby sme dosiahli rovnomerného zastúpenia všetkých zložiek a skupín poľnohospodárov. To znamená, my musíme mať malých, musíme mať stredných, ale, samozrejme, potrebujeme aj veľkých. Nemôžeme povedať, že všetci veľkí sú zlí a všetci malí sú dobrí. Nemôžme ich deliť na veľkých a malých, ale musíme poľnohospodárov deliť na tých, ktorí majú skutočný záujem na pôde pracovať, produkovať potraviny, zabezpečiť udržateľnosť pôdnej úrodnosti, a druhú skupinu poľnohospodárov, ktorým nejde o nič iné, len ako brať a ako poberať dotácie.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis