Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.1.2021 o 9:02 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27.1.2021 9:02 - 9:08 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Prajem príjemné dobré ráno, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám uviesť zopár slov k vládnemu návrhu zákona, ktorý sa týka obetí trestných činov. Myslím si, že je to naozaj kľúčový, kľúčový návrh, ktorým veľmi progresívnym, pokrokovým, skutočne pokrokovým spôsobom zabezpečujeme ochranu pre obete, a to takým spôsobom, že ak sa jedná o obete násilných trestných činov, tak pri týchto obetiach zavádzame, by som povedala, veľmi systémové riešenie, že prenášame tú ťarchu, ktorú má obeť po spáchaní trestného činu, to znamená, že prebieha tu vyšetrovanie, hľadá sa páchateľ. Sú situácie kedy páchateľ je jasný, to znamená, že po začatí trestného stíhania je vznesené obvinenie. My umožňujeme v rámci tejto právnej úpravy, keď je jednoznačné, kto je páchateľom, tak aby bolo možné odškodnenie zo strany štátu, to znamená, ak sa obeť podľa tejto právnej úpravy obráti na štát, štát zabezpečí odškodnenie. Nečakáme vlastne na úplné skončenie trestného konania, ale toto bremeno prenášame na štát. To je jedna vec.
Druhá vec je, že my v rámci právnej úpravy nechávame to bremeno, aby si vymáhal to odškodnenie štát od samotného páchateľa. To znamená, tak ako tu doteraz platila tá právna úprava, je, že najprv samotná obeť sa musela pokúsiť vymáhať, najprv bolo potrebné, samozrejme, aby bolo skončené celé trestné konanie, následne bolo potrebné, aby sa domáhala takéhoto odškodnenia u páchateľa, potom sa mohla obrátiť na štát a štátu preukázať, že urobila takéto kroky, neboli účinné, následne vlastne došlo k odškodneniu zo strany štátu.
My toto celé bremeno podľa tejto právnej úpravy prenášame na štát. To, čo je nové v tejto právnej úpravy, je tiež to, že rozširujeme okruh tých, čo prichádzajú do úvahy ako obete. Osobitne sú to práve tie osoby, ktoré v prípade ak sa najmä jedná o také tragédie, ako sú vraždy, to znamená, že ak sa jedná o obete, ktoré žili s takouto osobou, tak rozširujeme tento okruh aj na tieto osoby, to znamená, nie sú to len striktne priami príbuzní.
Toto je nová právna úprava, ktorá umožňuje aj takýto širší okruh, čo si myslíme, že jednoznačne je potrebné, a treba brať aj takéto osoby za obete. To, čo v rámci tejto novej filozofie odškodnenia rovnako meníme, je, že meníme spôsob, akým budeme odškodňovať, to znamená, čo sa týka finančnej, finančnej úhrady. Teraz sa vlastne jedna suma rozdeľovala a podľa toho, koľko bolo obetí, tak sa vlastne rozdelilo. Ak bolo viac obetí, tak vlastne tá istá suma sa rozdelila medzi jednotlivé obete. Teraz meníme tento spôsob, to znamená, že ak sa jedná o ujmu, tak vnímame, že tú ujmu má každá takáto obeť, to znamená, že každá má nárok na určitú sumu, ktorú určujeme, a bude to síce trošku asi stáť štát, to je aj v rámci doložky vplyvov, ale máme zato, že toto je spôsob, ktorý je určite viac spravodlivý.
To, čo prinášame v rámci tejto právnej úpravy, je aj ochrana osobitne obetí domáceho násilia, pretože vytvárame systém tzv. intervenčných centier, ktoré by sa mali zriadiť v rámci každého kraja. Bude to, samozrejme, súvisieť s veľmi veľkou spoluprácou s mimovládnymi organizáciami. Takéto intervenčné centrum v prípade domáceho násilia bude tým systémovým prvkom, že bude samo kontaktovať obeť domáceho násilia, ak napríklad došlo k tomu, že na základe úkonov príslušného policajného orgánu došlo k zadržaniu práve v prípade, že tam došlo k nejakým útokom, ktoré súviseli s domácim násilím, došlo k obmedzeniu osobnej slobody takejto osoby. Tak toto sú momenty, kedy potom tie obete domáceho násilia musia robiť veľmi kľúčové rozhodnutia čo ďalej. A tu veľmi často na základe praxe a aplikácie vieme, že dochádzalo k tomu, že vlastne tie ďalšie úkony už takáto obeť nebola schopná dostatočne účinne urobiť, to znamená, vyhľadať právnika, zvážiť ďalšie kroky, ktoré umožňuje, či už civilná právna úprava, alebo aj trestná úprava. To znamená, čo tu je veľká zmena, je, že takéto intervenčné centrum, ktoré sa vytvorí v rámci jednotlivých krajov, tak bude samo kontaktovať obeť domáceho násilia na základe informácie od Policajného zboru a spolu s ňou vypracuje vlastne plán stratégie ochrany obete, čo môže súvisieť, samozrejme, s príslušnou právnou pomocou, podanie potrebných podaní v primeranom čase a podobne.
Tu by som povedala, že sú úplne kľúčové veci, ktoré sú súčasťou tejto právnej úpravy. Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu tejto právnej úpravy, si myslím, že je to naozaj kľúčová právna úprava, ktorá súvisí s ochranou obetí, násilných trestných činov, osobitne obetí domáceho násilia. Dovoľujem si vás požiadať o podporu, myslím si, že je to veľký krok vpred.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 14:10 - 14:25 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, ja by som najprv povedala, že ako to, čo je vlastne predmetom žaloby a potom, aký bol presne postup a aké sú vlastne možnosti Slovenskej republiky.
Predmetom žaloby je návrh na priznanie náhrady škody na základe mimosúdnej zodpovednosti spôsobenej žalobcovi z dôvodu dvoch škodných udalostí. Prvá má spočívať v tom, že došlo k spracovaniu osobných údajov bez súhlasu súdu alebo nezávislého správneho orgánu akvizíciou a extrakciou dát mobilných telefónov, ako aj únikom údajov z prostredia žalovaného. Druhá škodná udalosť má spočívať v tom, že žalovaný vypracoval oficiálnu správu, v ktorej uviedol, že žalobca je uvedený v tzv. mafiánskych zoznamoch. Žalobné dôvody podľa žalobcu boli, sú založené na tom, že tu malo dôjsť k úniku osobných údajov žalobcu z dispozície žalovaného protiprávnym konaním a ďalej samozrejme tým, že teda bol zaradený do tzv. mafiánskych zoznamov. Až toto zaradenie žalobcu je zásahom, nezákonným spracovaním osobných údajov.
K tomu možnému vstupu by som povedala takto. Slovenská republika, samozrejme, môže vstúpiť vlastne do všetkých konaní, ktoré prebiehajú pred Európskym súdnym dvorom a vždy treba zvážiť, samozrejme, či je to v záujme Slovenskej republiky. Vždy v rámci týchto konaní zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdnym dvorom identifikuje subjekty, ktorých sa môže dotkýňať samotný spor. Tak to urobila aj v tomto prípade. Robila to ona osobne. To znamená, kontaktovala dotknuté subjekty, z ktorých vymenujem Generálnu prokuratúru, ministerstvo vnútra, Úrad vlády, Úrad na ochranu osobných údajov. Samozrejme, istým spôsobom sa cítilo dotknuté aj ministerstvo spravodlivosti s ohľadom na povahu veci. Žiadny z týchto dotknutých orgánov nemal záujem o to, aby Slovenská republika vstúpila do tohto konania ako vedľajší účastník.
To znamená, že následne aj ja som komunikovala so zástupkyňou a riešili sme otázku, keďže žiadny nemá záujem, dokonca keďže ani v danom čase, ktorý bol, dokedy sa mali dotknuté orgány vyjadriť, dokonca od niektorých neprišla odpoveď, osobitne Generálna prokuratúra aj ministerstvo vnútra bolo dotazované, aby sme mali od nich jednoznačnú odpoveď, či majú alebo nemajú záujem vstúpiť do konania, vlastne tým výsledkom bola negatívna odpoveď. S ohľadom na to sme vyhodnocovali, že keďže je tu nezáujem priamo dotknutých vstúpiť do konania, ako by vlastne vyzerala intervencia Slovenskej republiky, keďže vlastne samotná intervencia spočíva práve v informáciách osobitne z Generálnej prokuratúry, ministerstva vnútra. Bez takejto vzájomnej súčinnosti sme si to ani veľmi nevedeli predstaviť.
Súčasne treba povedať, že ak Slovenská republika vstúpi do konaní ako vedľajší účastník, dostáva otázky, ktoré nevieme vopred predvídať. To znamená, s ohľadom na celú túto situáciu aj ja som vyhodnotila, keďže je jednoznačne zrejmé, že to súvisí s dôkazom, ktorý je kľúčový v predmetnom trestnom konaní, že je namieste v tomto momente to ponechať, jednak posúdenie tohto dôkazu nezávislým, nestranným súdom v Slovenskej republike, ako aj posúdenie celého toho sporu a toho predmetu sporu na Európskom súdnom dvore, pričom ale treba povedať, je, že z mojej strany určite budem intervenovať aj na ministerstve vnútra, aj u nového generálneho prokurátora, aby EUROPOL, ktorý je v tomto prípade žalovaný, aby dostal všetky informácie, aby bol riadne zistený skutkový stav od nás. A čo sa týka rozhodnutia v danej veci, tak potom voči tomu má Slovenská republika možnosť podať odvolanie. To znamená, bez ohľadu na to, či sme do toho vstúpili ako vedľajší účastník alebo nie, Slovenská republika môže po doručení rozhodnutia v danej veci, ak bude mať za to, že je na mieste podať odvolanie, z právnych dôvodov podať odvolanie. Môže do toho vlastne tým pádom v plnosti vstúpiť ako plný účastník. Ak by došlo k rozhodnutiu, voči ktorému by podal odvolanie ktorýkoľvek účastník, môžeme sa asi baviť osobitne o EUROPOL, rovnako Slovenská republika môže v odvolacom konaní vstúpiť ako vedľajší účastník. Takže keďže som mala a vnímala som toto portfólio v celosti, tak som mala za to, že v tomto momente je na mieste a v záujme Slovenskej republiky, aby do toho nevstupovala, ale samozrejme, že budeme sledovať celý vývoj a určite máme záujem na tom, aby skutkový stav bol riadne vyšetrený v rámci tohto sporu a ja sa budem sama usilovať o to, aby či už zo strany ministerstva vnútra aj z Generálnej prokuratúry, aby všetky informácie, ktoré potrebuje EUROPOL, aby boli doručené.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 4.12.2020 11:32 - 11:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť v rámci prvého čítania návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.
Obsahom tohto návrhu zákona je, istým spôsobom tu súvisí aj s rekodifikáciou občianskeho procesného práva a v rámci neho navrhujeme zaviesť osobitné mimosporové konanie o potvrdení vydržania. To znamená, že odoberáme fakticky proces, ktorý prebieha, a kompetenciu notárov, ktorý prebieha pred notármi a súvisí s možnosťou vydržať nehnuteľnosti. Presúvame tento celý proces pred súdy.
Máme za to, že s ohľadom na, aj na tie prípady, ktorým sme čelili, je namieste, aby súd rozhodoval o tom, či dôjde alebo nedôjde k vydržaniu.
Zavádzame tým pádom osobitný proces pred súdmi, kde súd bude rozhodovať o tom, že či potvrdí nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k právu zodpovedajúcemu vecnému bremenu vydržaním, alebo návrh na vydanie takéhoto rozhodnutia zamietne. To znamená, že bude presne stanovený proces pred súdom, ktorý rozhodne o tom, či došlo alebo nedošlo k vydržaniu.
Máme za to, že je dôležité, aby takýto proces prebiehal pred súdom, pretože práve v tých prípadoch, a nebol to jeden prípad, ale musím povedať, že ja som bola štátnou tajomníčkou v roku 2010, tak sú to desiatky až stovky prípadov, kedy jednoducho neboli riadne splnené podmienky vydržania a boli sme s tým konfrontovaní. Takže je to jednoducho opatrenie, ktoré s ohľadom na plynutie času sa ukázalo ako nevyhnutné, že nedochádzalo k náprave a k dodržaniu tých pravidiel, ktoré musia prísne platiť pre taký vážny následok, ako je vydržanie k nehnuteľnostiam alebo k právam zodpovedajúcim vecnému bremenu.
Konanie, ktoré bude prebiehať pred súdom, tak bude podmienené súdnym poplatkom za podanie návrhu na začatie takéhoto konania vo výške 99,50 eur. Myslím si, že je to prijateľné, dostupné na konanie pred súdom.
Vládny návrh zákona obsahuje okrem nevyhnutných zmien spojených s prenesením právomocí deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu z notárov na súd aj právnu úpravu smerujúcu k odstráneniu niektorých problematických otázok súvisiacich s notársku činnosťou.
Navrhujeme účinnosť tohto zákona od 1. marca 2021, takže myslím si, že to bude dočasný, dostatočný čas na to, aby táto právna úprava v plnosti mohla vstúpiť do života.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu. Myslím si, že je to v rámci predvídateľnosti práva, je to veľmi dôležité, aby sme takýto proces preniesli na súd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2020 11:32 - 11:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Panie poslankyne, páni poslanci, ja chcem len potvrdiť presne to, čo povedal pán poslanec Kremský, mali sme naozaj veľmi konštruktívnu debatu. Ja si myslím, že návrh aj pána poslanca Kremského sprísňuje podmienky, ktoré súvisia s dočasnou ochranou, ale cieľ ostáva naplnený, takže ja si myslím, že je tu absolútna zhoda.
Čo sa týka vlastne tej určenej doby, po ktorú vlastne tento zákon bude platiť, tak áno, chcem to potvrdiť a súčasne k tomu dopovedať, že plánujeme v rámci budúceho roka pracovať na právnej úprave, ktorá súvisí s konkurzami a reštrukturalizáciou a vlastne tá by mala vlastne tým pádom aj vyriešiť to ďalšie pokračovanie inštitútov v nadväznosti vlastne na to, že takáto právna úprava potom stratí účinnosť. Takže toľko len k tomu.
Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu. Myslím si, že je veľmi dôležité mať takéto inštitúty, ako upravuje návrh zákona, ako súčasť nášho právneho poriadku, pretože to naozaj umožní podnikateľom, ktorí sú dočasne vo finančných ťažkostiach, aby prekonali krízu a umožnili sme im ďalej pokračovať v podnikaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 11:21 - 11:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, opätovne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, tak ako som uviedla už na začiatku ešte, keď sme vlastne prichádzali do prvého čítania. Je to návrh zákona, ktorý nám nadväzuje na dočasnú ochranu podnikateľov, ktorú sme riešili ako dočasnú v rámci pandémie.
Toto je vlastne návrh zákona, ktorý to, čo sa ukázalo, že aj v rámci pandémie je dôležité, aby sme mali pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, že je dobré, aby sme mali takéto inštitúty ako trvalé, tak nám vlastne zavádza tento návrh zákona.
Nadväzuje aj na ochranu, ktorú, ktorá bola poskytnutá podnikateľom, ktorí o ňu požiadali v zmysle právnej úpravy, ktorá je účinná dnes, a táto ochrana vlastne platí až do konca tohto roka. To znamená, podľa tohto návrhu zákona je možné vlastne získať dočasnú ochranu k 1. januáru.
Podmienky, ktoré sú tu určené pre túto dočasnú ochranu, sú však prísnejšie. Súvisí to s potrebou mať aspoň 50-percentný súhlas tzv. nespriaznených veriteľov a potom táto ochrana je poskytnutá na tri mesiace a ďalej je možné predĺžiť túto ochranu o ďalšie tri mesiace so súhlasom dvojtretinovej väčšiny nespriaznených veriteľov.
To, o čo tu ide, je, že tým podnikateľom, ktorých považujeme za poctivých podnikateľov, a k tomu je nastavený aj mechanizmus podmienok, ktorý je potrebné spĺňať pri takejto ochrane, tak dávame im možnosť, aby v rámci tejto dočasnej ochrany urobili opatrenia na odstránenie finančných ťažkostí, a znamená to pre nich, že majú tzv. pasívnu aj aktívnu konkurznú imunitu. Majú imunitu voči výkonu nároku vo vzťahu k podniku. To znamená, že ide o to, aby sme im umožnili, aby tu bol riadny chod podniku, aby napríklad neboli odstavení od energií.
Na druhej strane to znamená aj pre týchto podnikateľov ale, aby pohľadávky nové, ktoré im vznikajú počas tejto dočasnej ochrany, tak, samozrejme, sú povinní tieto plniť. Upravujeme tu aj právnu úpravu tzv. malého konkurzu. Dá sa to možno pomenovať tak, že ak sa niekomu už nedá pomôcť, tak umožňujeme mu čo najskôr vlastne zrealizovať rýchle a efektívne likvidačné konanie.
Účinnosť, ako som povedala, návrhu zákona je k 1. januáru.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania a máme za to, že je v súlade s ústavou, s ústavnými zákonmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, aj s právom EÚ.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2020 11:18 - 11:21 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu zákona o reforme justície, ktorý je dôležitý preto, aby sme naozaj mohli uskutočniť zmeny, ktoré sú uvedené či už v novele ústavy, ale tento zákon je vlastne ten, ktorý nám uvedie do života tie opatrenia, ktoré máme ako principiálne uvedené v ústave. Takže bez tohto zákona by sme vlastne nedostali tie opatrenia do života. Takže dovoľujem si vás požiadať v zmysle tých princípov alebo tých zásad, ktoré sme si dali do programového vyhlásenia vlády a s ohľadom na cieľ reformy justície aj očisty, ktorá je dôležitá, aj nastaviť jasné, účinné preventívne opatrenia aj v rámci justície, o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

4.12.2020 10:23 - 10:24 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v nadväznosti na predložený návrh zmeny ústavy predkladáme vládny návrh zákona o reforme súdnictva.
Je to zákon, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby sme mohli vykonať kľúčové opatrenia, ktoré zavádzame pri novele ústavy. Tými kľúčovými opatreniami sú tie, ktoré sa priamo prelínajú s princípmi a opatreniami v programovom vyhlásení vlády. Sú to tie, ktoré súvisia s reformou justície.
Patrí sem, samozrejme, osobitne v nadväznosti na právnu úpravu zloženia Súdnej rady a jej novými kompetenciami presné vymedzenie, čo bude Súdna rada robiť v rámci previerok sudcov. To znamená, je tu jasná hierarchia od majetkového preverenia až po úplné preverenie spôsobilosti sudcu alebo kandidáta na sudcu. To znamená, sú tu presne vymedzené nástroje a postupy, akým spôsobom bude Súdna rada konať pri preverovaní takejto spôsobilosti, statočnosti sudcov alebo kandidátov na sudcu.
Súvisí s tým, samozrejme, aj posilnenie, to súvisí aj s doložkou vplyvov Súdnej rady, aby bola spôsobilá tieto nové kompetencie vykonávať. Súvisí s tým aj profesionalizácia samotnej Súdnej rady, jednak tých, čo sú nesudcami, v súvislosti s tým je upravený aj návrh na ich odmenu, a tí, čo sú sudcami, tak im bude pozastavená polovica nápadu. Súvisí s tým aj profesionalizácia smerom k podpredsedovi Súdnej rady, ktorý bude vlastne plne odmenený, aby sa mohol naplno venovať funkcii podpredsedu Súdnej rady.
V súvislosti s novými pravidlami pre zloženie Súdnej rady je tu upravený aj regionálny princíp, akým spôsobom budú vlastne volení zástupcovia za sudcov. To znamená, aby bolo zrejmé, že v rámci územia Slovenskej republiky nebudú v jednom balíku si sudcovia voliť svojich zástupcov do Súdnej rady, ale bude sa rešpektovať ich regionálne zastúpenie.
V súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu sú tu presne upravené pravidlá, ktoré súvisia s organizáciou pléna, kolégií, senátov, úprava správy, Kancelária Najvyššieho správneho súdu, odmeňovanie jeho sudcov, funkcionárov, všetko, čo je potrebné vlastne pre takéto zriadenie takejto najvyššej súdnej inštitúcie.
V súvislosti s kompetenciami Ústavného súdu, zase k tomu je zrkadlo vo vykonávacom predpise, ktorý súvisí so zákonom o konaní pred Ústavným súdom a s presunom právomocí na Najvyšší správny súd. Toto všetko vlastne sa odzrkadľuje v právnej úprave k Ústavnému súdu.
Ďalej s ohľadom na to, že zmena ústavy zakotvuje aj vekový cenzus pre sudcov, rovnako toto má odraz potom v príslušných statusových zákonoch, ktoré súvisia so sudcami. Rovnako tento odraz má aj zrušenie súhlasu Ústavného súdu so vzatím do väzby a zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, teda nie úplnej, ale zúženej imunity sudcov, rozširovanie možností pre obsadzovanie členov hodnotiacich komisií emeritnými sudcami, úprava podmienok nároku na odchodné v prípade trestne stíhaných sudcov.
Rovnako upravujeme inštitút tzv. justičných čakateľov novým inštitútom, ktorým je odborná a justičná stáž, to znamená, jednoznačne zakotvujeme princíp, že na to, aby sa niekto stal sudcom, tak sa predpokladá riadne výberové konanie. A nevytvárame žiadne osobitné inštitúty, niečo ako čakateľov na sudcu, ale vytvárame tú možnosť vlastne širokú pre prípravu na sudcu. To znamená, ak niekto pred tým, ako pôjde do výberového konania na sudcu, by sa chcel pripraviť alebo overiť si, že vlastne či chce pracovať na súde, tak dávame tú možnosť aj to presne nazývame ako odborná justičná stáž. Takže bude to napr. možné aj pre advokáta, ktorý by sa rozhodol, že by chcel prípadne pôsobiť na súde. Bola to, ja vnímam tým, myslím si, že tým reflektujeme aj požiadavku zo strany súdov, že je potrebné, ak niekto prichádza z iného prostredia, aby sa zoznámil s tým prostredím na súde, takže vytvárame takúto možnosť inštitútom tzv. odbornej justičnej stáže.
Myslím, že to sú asi kľúčové opatrenia, ktoré som spomenula v súvislosti s vykonávacím fakticky predpisom smerom k novele, k novele ústavy. Tak ako samotná novela ústavy, aj tento vykonávací predpis na zákonnej úrovni bol predmetom riadneho pripomienkového procesu, ktorý prebiehal od leta až do jesene, následne na úrovni ministerstva a vlády až do momentu, kým bol tento návrh prednesený Národnej rade.
Dovolím si vás požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu tohto návrhu. Je kľúčový preto, aby sme mohli zrealizovať opatrenia pre reformu justície.
Ďakujem vopred za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 10:00 - 10:04 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, ja si myslím, že samotná rozprava ukázala, že vnímame predložený návrh zmeny ústavy ako kľúčový. Ja keď som pozorne sledovala aj vyjadrenia od vás, tak nezaznelo z nich spochybnenie toho, že zmena je dôležitá.
Ja si myslím, že to, že zmenu potrebujeme a že potrebujeme na ňu reflektovať aj zmenou ústavy, myslím si, že na to tu je zhoda naprieč. Vnímam to tak s ohľadom aj naše vyjadrenia, že môžme sa rozchádzať, by som povedala, možno v niečom, v technických detailoch, ako by sa to realizovalo. Bolo by ideálne, samozrejme, keby na tom bola naprieč zhoda. Úplne rozumiem aj s ohľadom na diskusiu, ktorá prebieha, že by bolo ideálne, keby sme mali čas diskutovať o všetkom, by som povedala, nekonečne dlho. Myslím, že to tak vnímame aj, či už je to naprieč koalíciou alebo naprieč opozíciou.
Vnímam, že každá diskusia, samozrejme, prináša nejaké nové pohľady a určite by mohla byť ešte v niečom obohacujúca aj pre samotný návrh. Riešenia však treba prinášať v nejakom čase. Vtedy majú zmysel. S tým súvisí aj moja zodpovednosť ako ministerky spravodlivosti – prichádzať s návrhmi, ktoré jednoducho je potrebné prijímať v nejakom čase, aby mali nejaký účinok. A ako som povedala, jeden z kľúčových, jedno z kľúčových opatrení, ktoré je aj v navrhovanej zmene ústavy, je zriadenie Najvyššieho správneho súdu.
Zriadenie Najvyššieho správneho súdu má byť tou inštitúciou, okrem toho, že tu bude najvyššou súdnou inštitúciou pre žaloby občana so štátom. To znamená to, čo chceme, je fakticky, chceme veľmi kvalitnú justíciu pre tie spory, kde sa nám občan sporí vlastne s nami, so štátom, aby v tom bola efektívnejšia justícia, aby sme tu umožnili priestor na špecializáciu vytvorením tejto inštitúcie, neskôr na to chceme reflektovať aj samotnou súdnou reformou, vytvorením správnych súdov. Tomuto Najvyššiemu správnemu súdu chceme dať disciplinárnu právomoc nad prokurátormi, nad sudcami a ďalšími právnickými profesiami v zmysle vykonávacieho zákona.
Je veľmi dôležité práve teraz aj s ďalšími právnymi úpravami, ktoré máme v ústave, aby sme ich čo najskôr zaviedli do života, a súvisí to aj s previerkami sudcov. Súvisí to práve aj s tým, že jednak aby preventívna kontrola bola účinná a jednak aby aj s tými, ktorí nám tam jednoducho nepatria, aby sme vytvorili jasný priestor, ako tam mať len tých sudcov, ktorí sú statoční a ktorí sú dôležití, aby nám chránili právny štát, aby v sporoch, v ktorých sa ocitáme, či už so štátom, alebo medzi sebou, aby sme mali naozaj nezávislých, nestranných sudcov. Aby sme dôverovali v právo, aby sme dôverovali v spravodlivosť. Je dôležité túto zmenu nenaťahovať a prijať čo najskôr.
Verím tomu, že naše debaty budú pokračovať ďalej aj v tom, v čom sme sa teraz nezhodli, tak v diskusiách, ja verím úprimne, že nájdeme spolu v budúcnosti dohodu a riešenia. Myslím si, že zmenu ústavy, tak ako je navrhovaná, je potrebné prijať, je potrebné ju prijať tak, aby mohla byť účinná od 1. januára, a že je to dôležité pre právny štát, je to dôležité pre spravodlivosť, aby tu platila pre všetkých.
Ďakujem veľmi pekne za debatu a prosím o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 9:35 - 9:39 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Jasné, ja ešte raz, pán poslanec, k tomu legislatívnemu procesu. No, ja rozumiem, že môžme sa rozprávať o tom, že bolo by asi najjednoduchšie aj pre poslancov, keby tie zmeny boli veľmi jednoduché, ale ten legislatívny proces to umožňuje. Takže akože to ja aj rozumiem, čo vravíte, samozrejme, ja vás rozumiem. Čo sa týka ale tejto časti k tomu súladu ústavy s ústavnými zákonmi, tam si myslím, že naozaj ten priestor bol obrovský. Jednoducho v tom je nezhoda. Si myslím, že nech by sme o tom diskutovali aj ďalšie mesiace, proste tú zhodu tu nenájdeme. Ale rozumiem, áno, bol by priestor baviť sa o tom, že či prípadne to neotvoriť a skúsiť vymedziť ten priestor. Ale na to treba naozaj veľmi vážnu dlhú, dlhú debatu.
Takže ja hovorím, v rámci tohto priestoru je namieste povedať si, toto ústavodarca chcel. V rámci tohto priestoru, kým sa to neupraví, tak jednoducho tomu Ústavnému súdu to nepatrí, lebo ten priestor nie je jasný. Hej? Akože teraz, keď hovoríte, nechajte to tak, to znamená, že nech si robí Ústavný súd, čo chce. Lebo akože vlastne toto mi hovoríte. A to, akože to mi vlastne hovoríte, hej? To, ja som to hovorila aj pánovi predsedovi Ústavného súdu, keď sme sa o tom spolu rozprávali, že ako to teraz nie je o tom, že či ja dôverujem alebo nedôverujem Ústavnému súdu. To je o tom, že mám tu nejaké rozhodnutie, v rámci ktorého to použil a ja z neho vychádzam.
Ja teraz ako nehovorím, že do budúcna to neurobí lepšie. No, samozrejme, ja verím tomu, že to urobí stále lepšie a lepšie. Som optimista, ale ako ústavodarca je namieste si povedať, toto som zatiaľ Ústavnému súdu nedal. Tak ja mu to zatiaľ nedávam. A keď mu to dám, no tak mu to dám aj s tým vymedzením, ale toto sa zatiaľ neudialo. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 9:35 - 9:37 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja vás veľmi pekne poprosím, pán poslanec, aby sme tu nestrašili, že nebudeme môcť čerpať z fondu obnovy. Je to veľmi jednoduché, samozrejme, čelíme tomu, vidíme, že je o tom veľká debata v Európskej únii práve v súvislosti s fondom obnovy, s princípmi právneho štátu. Ale toto je veľmi nebezpečné podľa mňa, čo ste tu rozpútali, hej? A podľa mňa to, čo ste urobili, vôbec nie je ani v záujme Slovenska, lebo tu strašíte niečím, čo, ako to nezaznelo ani od pána predsedu Ústavného súdu. Tu nezaznelo, že ideme teraz proti princípom právneho štátu.
Je tu normálny, v úvodzovkách, legitímny boj medzi Ústavným súdom, ktorý si prisvojil právomoc, ktorú nemal z ústavy, to znamená, ústavodarca mu ju nedal, takže on nad rámec toho, čo ústava hovorí, strážca ústavnosti si povedal, ja toto mám. Ako skúsil to, hej? Dobre. Myslím si, že tí, ktorí sa venujeme trošku ústavnému právu, asi máme zhodu v tom, že tak ako to urobil, bol exces.
Existuje k tomu naozaj množstvo odborných článkov, z ktorých je to zrejmé, že je väčšina, takže to teraz nie je o tom, že by sme si vyberali, ale väčšina sa zjavne priklonila k tomu, že Ústavný súd to, čo urobil, urobil exces. To znamená, že vyložil si, jednak si zobral právomoc, ktorú nemal v ústave, pretože z ústavy mu nijako nevyplýva ani dnes, že by mohol posudzovať ústavu s ústavnými zákonmi. Takže zobral si túto právomoc. Vyložil si ju excesne, extenzívne, to znamená, takým spôsobom si potom vyložil tento... Najprv si ho zobral, ktorý ani nemal, a potom ešte povedal, že môžem to urobiť. A podľa mňa to nie je v súlade, pretože toto je tým materiálnym jadrom a je zhoda u tej väčšiny, že tým materiálnym jadrom proste sa sekol. A dosť výrazne. Že tam proste dal niečo, čo tam nepatrí.
To znamená, že my teraz len hovoríme v zmysle tejto navrhovanej právnej úpravy, že nechávame ten stav, ako bol. A to, čo vy hovoríte, je absolútne legitímna debata, aby sme sa rozprávali že do budúcna, či dáme alebo nedáme Ústavnému súdu aj posudzovanie ústavy s ústavnými zákonmi. Môže byť. Môžme uvažovať týmto smerom, ale okolo toho je naozaj potrebných veľa debát. To nie je len o tom, že tam dáme nejaké pojmy a povieme si, že tak tento priestor to je. Lebo ako treba s tým narábať naozaj veľmi opatrne, aby to bolo predvídateľné pre všetkých. Aj pre Ústavný súd, aj pre ústavodarcu. Pretože teraz sme vlastne na takej veľmi krehkej, by som povedala, pôde, kedy sa bavíme o tom, kde vlastne má v budúcnosti fungovať Ústavný súd a kde ústavodarca. Kto je ten, ktorý teda určuje, čo v tej ústave je a čo v nej má byť, ak to nemá byť ústavodarca?
Tak keď si povieme, že to ústavodarca je, a on je naozaj ten a je k tomu kompetentný a má k tomu naozaj ten zdroj moci priamo od ľudu, pretože od nich to priamo máme, tak že sme tu na štyri roky a sme zodpovední s ohľadom na všetko, ako konáme, čo činíme. Ale Ústavný súd tu máme na nejaké obdobie, a to nie je taká, to nie je s takou tou legitímnou, s takýmto silným mandátom, ktorý máme my od ľudu. Takže v tomto je absolútne legitímne si povedať, my sme ten ústavodarca a chceme to mať tak, ako to bolo povedané na začiatku v tej ústave. Nevnímame, že dnes Ústavnému súdu je namieste dať takúto právomoc. To je všetko. Nič viac a nič menej. My mu nič neberieme. My len hovoríme jasne, čo v ústave bolo.
A čo sa týka toho legislatívneho procesu, ešte raz. A páči sa mi, že keď sa nám, keď, keď je tu nespokojnosť zo strany zákonodarného zboru s tým, s čím prichádza predkladateľ, tak, samozrejme, najjednoduchšie je nabúrať proces. Ako to je najlepší spôsob obrany, samozrejme, vždy aj v každom právnom spore. Potom pôjdeme do obsahu, ale najprv skúsme nabúrať proces, pozrime sa, či by sme to nemohli skúsiť. Ako skúšate to, ale podľa mňa to je, je to, absolútne to nesedí, pretože návrh išiel, ako som povedala, začiatkom, začiatkom leta. A to, čo sa udialo, je, že áno, s týmto návrhom prišiel jeden zo subjektov v rámci rozporového konania. Ako podľa mňa úplne legitímne.
Tak si potom povedzme, že v rámci legislatívneho procesu sa nesmie hýbať s návrhom, ktorý ide do MPK. Lebo išiel jasne návrh do MPK. Jasne upravoval aj kompetencie Ústavného súdu. Súviselo to aj s vymedzením Najvyššieho správneho súdu, mali sme k tomu aj významnú debatu aj s Ústavným súdom. Takisto, ako povedal aj pán predseda Ústavného súdu, veľa vecí práve z tej debaty, ktoré sme mali z Ústavnému súdu, s Ústavným súdom, sme zobrali vlastne do toho samotného návrhu a potom normálne v rámci rozporového konania bola debata v rámci toho vymedzenia a z toho vyplynulo, že je tu podnet od jedného z pripomienkujúcich subjektov, aby sme to rozšírili ešte o takúto oblasť. Ako podľa mňa úplne legitímne. Ako potom ideme poprieť celý legislatívny proces a nemáme pri, nemáme vôbec žiadne pripomienky brať do úvahy? Nemáme na základe toho vôbec uvažovať o rozširovaní? Tak potom dobre, tak si to povedzme a potom takto treba upraviť legislatívny proces. Ale tu úplne potom popierame možnosť vlastne upravovať materiál, ktorý ide do MPK.
Lebo keď hovoríte, že na začiatku to... no nebolo to v tom prvotnom návrhu. To máte pravdu. Ale bolo to už potom v návrhu, ktorý šiel do legislatívnej rady, ktorý išiel do vlády, ktorý išiel do parlamentu. Takže je tu naozaj veľmi dlhé časové obdobie, kedy sa o tom bavíme, a ten priestor na diskusiu tu je. A je úplne legitímne v rámci procesu, že to predkladateľ navrhuje. Takže popierať tu legislatívny proces podľa mňa je, úplne nie je na mieste.
Ja súhlasím s tým, že máte na to iný názor. Veď to je v poriadku. Ale nesúhlasím absolútne, keď tvrdíte, že legislatívny proces bol popretý, lebo to nie je pravda.
Skryt prepis