Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 13:43 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:43 - 13:45 hod.

Mária Kolíková
Ja iba v skratke. To moje vystúpenie naozaj smerovalo k tej právnej forme, bude tu nakoniec debata, ktorá, bude tu priestor aj vo výboroch, takže ten priestor vo výboroch, samozrejme, nejakým spôsobom je nespochybniteľný, ale myslím si, že to, čo je dôležité, je, že tá právna forma tu je jednoznačná. Tá právna istota by tým mala byť veľmi posilnená a v tom je dôležité, aby to prebehlo teraz aj v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:32 - 13:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja si dovolím vystúpiť a chcem podporiť predkladateľa a vysvetliť aj dôvody, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním. Osobitne chcem poukázať na tú časť navrhovanej právnej úpravy, ktorá súvisí s formou opatrení, ktorú zavádza táto nová právna úprava.
Úplne rozumiem aj pánovi poslancovi Dostálovi k výhradám, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním, a úplne rozumiem aj tomu, že treba byť naozaj citlivý pri využívaní tohto nástroja.
Myslím si, že osobitne práve v tejto situácii, v ktorej sme, je to situácia, ktorá aj pre nás nie je bežná. Myslím si, že tomu všetci rozumieme, že v boji s pandémiou potrebujeme mať aj dobré právne nástroje, ale súčasne potrebujeme mať aj právne akty, ktoré sú zrozumiteľné, predvídateľné a osobitne tie, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd. A tými nespochybniteľne sú práve opatrenia, ktoré sú vydávané hlavným hygienikom. Momentálne aj teraz čelíme situácii, že vieme, že Ústredný krízový štáb zasadal. Sú opatrenia, s ktorými čaká aj hlavný hygienik, že by ich mal vydať, a s ohľadom nakoniec aj tie námietky, ktoré sú verejne diskutované, ktoré súvisia práve aj s právnou formou týchto aktov a s otázkou, akú vlastne právnu formu majú, akú by mali mať. Práve to prináša táto nová právna úprava.
Táto nová právna úprava, s ktorou sem vlastne prišiel predkladateľ, hovorí, že jednoznačne vlastne odstraňuje ten nedostatok, tú právnu istotu, čo to vlastne je. Aj to hľadanie nakoniec na Ústavnom súde, ktoré bolo, keď samotné opatrenia boli napádané, aj samotný Ústavný súd hľadal otázku, čo to vlastne sú za právne akty. Sú to individuálne právne akty, sú to všeobecne záväzné právne predpisy? Prišiel skôr k záveru, že sú to nejaké hybridné akty a možno predpokladať, že s ohľadom na to, by tie opatrenia mali byť napádané teda na, na príslušnom súde a nie na Ústavnom súde.
To znamená, že zjavne tá nejednoznačnosť tu dnes je, ale to nesúvisí len s otázkou preskúmavania týchto opatrení, ale súvisí to tiež s otázkou, že či naozaj tie opatrenia hlavného hygienika, ktoré dnes máme na webstránkach, hľadáme ich na webstránke hlavného hygienika, či to je naozaj tá správna forma vlastne, ktorú máme na základe súčasnej právnej úpravy, kde nie je bližší postup vlastne k tejto forme.
To, čo zavádza táto právna úprava, že jednoznačne hovorí, že ak sa jedná vlastne o opatrenia takejto závažnej povahy, ktorým vlastne teraz čelí hlavný hygienik, že by ich chcel vydať pre celé územie Slovenskej republiky, tak jednoznačne táto právna úprava hovorí, že to je všeobecne záväzný právny predpis a mal byť publikovateľný na, v úradnom vestníku vlády. To znamená, že vlastne presne určuje aj spôsob, postup, kde budú ľahko dostupné. Nie podľa toho, kde, či nájdeme, nenájdeme webstránku hlavného hygienika, ale jednoducho naozaj na mieste, tak ako máme zbierku zákonov. Hľadáme tu zákony, iné právne predpisy, ktoré majú byť na tomto mieste, tak to je jasne určený priestor, kde majú byť potom takéto opatrenia hlavného hygienika. Toto je to, čo prináša táto právna úprava okrem iného, ale toto je kľúčové.
A si myslím, že tiež veľmi dôležitý argument, ktorý je dôležitý, aby, samozrejme, poznali aj zákonodarný zbor, že toto je ten základný dôvod, pre ktorý má zmysel aj toto skrátené legislatívne konanie, aby sme dali jasnú právnu istotu, predvídateľnosť do rozhodnutí, ktoré sú zásahom do základných práv a slobôd, boli ľahko dohľadateľné a bolo aj zrejmé, akým spôsobom ich možno napádať, ak je tu pochybnosť, že či boli v súlade s ústavou, medzinárodnými zmluvami, základnými právami a slobodami. Toto prinášame. Toto chceme dať. Chceme dať jasnú odpoveď. Ak je tu kritika, námietka, toto je postup, ktorý bude predvídateľný. K tomu nebudú žiadne otázky. Toto chceme dať.
A to čomu čelíme, je a myslím si, že je to zrejmé, že čelíme tomu, že v najbližších dňoch by mali byť vydané opatrenia hlavného hygienika. Takže v tom, akože je to istý spôsob aj boj o dni, pretože my tie opatrenia potrebujeme a hlavný hygienik už chce ich vydať vo forme, ktorá je jednoznačná a podľa aj nás, aj nášho právneho názoru ako predkladateľa, ako vlády by takáto mala byť, a on v zmysle toho chce aj konať. Nakoniec aj tie námietky, ktoré tu boli, či to bola verejná ochrankyňa práv, či to bola Generálna prokuratúra, tak práve súviseli aj s tou právnou formou. My ich chceme odstrániť, chceme ich odstrániť a chceme, aby nové opatrenia už boli na základe tejto právnej úpravy.
Takže, ako aj preto je to boj o čas. Skutočne. Takže to len k tomu odôvodneneniu. Ďakujem vám pekne. Samozrejme, vnímam, môže byť námietka, prečo nie, prípadne dôslednejšia písomná dôvodová správa. Dovolila som si vám to predostrieť takto teraz v pléne, ale toto sú tie dôvody, ktoré sú skutočné dôvody pre skrátené legislatívne konanie. Jednoznačne to súvisí s dôvodom ohrozenia základných práv a slobôd. Jednoznačne právny štát, právna istota, zásah do základných práv a slobôd. O tom sú tie opatrenia. Jednoznačne ten dôvod pre skrátené legislatívne konanie tu je a istým spôsobom je to boj o dni, aby sme mali novú právnu formu, na základe ktorej by mohol už hlavný hygienik vydať nové opatrenia.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 14:25 - 14:26 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, ja iba krátko. Na tému prílepku, určite sa o nej budeme ešte veľa rozprávať, ale po prvé, ako tu už bolo povedané, tretíkrát predkladáme tento návrh zákona. Medzitým meškáme s niektorými aproximáciami, takže aj vďaka vašej vláde, prepáčte, proste naozaj nedošlo k schváleniu návrhu zákona k zaisteniu, ktorú sme dávno mali mať. Ako v tom meškáme, aj v tomto, za Európou, nemáme tu efektívny nástroj k správe zaisteného majetku. Popritom meškáme s aproximáciami, ktoré tiež potrebujeme dobehnúť.
Neviem, či mi chcete naozaj povedať, že so správou zaisteného, so správou zaistenia majetku, ktorá súvisí s postihom a vlastne s inštitútmi, ktoré sú preventívneho charakteru, ktoré súvisia s postihom za činnosť, ktorá je trestná a súvisí s nadobúdaním majetku z takejto trestnej činnosti, tak s tým súvisí predsa správa zaisteného majetku. To, čo aproximujeme, je zaistenie a konfiškácia prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii. S tým súvisí aj skutková podstata, hej? Pranie špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva, no hádam aj to súvisí. Boj proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, proti ich falšovaniu. Ja sa domnievam, že aj toto má obsahový súvis. A tým už otvárame Trestný zákon.
Máme tu ďalšie deficity, boj proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu. Tak keď už otvárame kvôli tomuto, tak si myslím, že aj tu, aj s tým súvisí nakoniec trestná činnosť, ktorá súvisí s nadobúdaním majetku. Takže je, súvis tu vidíme.
Ako mne to príde, že, že chceme nájsť nejaký dôvod. Tak ja chápem, že v rámci opozície niečo povedzme, ale keď sa bavíme o prílepkoch, tak skúsme naozaj hľadať dôvody, o ktorých tu môžme normálne vecne diskutovať. Ale toto, čo ste vytiahli, podľa mňa to naozaj nijako neobstojí.
A nemyslím si, že je namieste, aby sme Trestný zákon, Trestný poriadok otvárali niekoľkokrát za sebou, naopak, je dobré, ak vieme, že potrebujeme niektoré inštitúty riešiť, tak ich riešime naraz, lebo potom aj tie vzájomné súvislosti, ktoré tu sú, tak môžme v tom skúsiť obsiahnuť a môžme naraziť na niečo, čo keby sme robili samostatne, tak ich budeme opakovane riešiť vzájomne v tých diskusiách. Takže nemyslím si, že toto, čo hovoríte, obstojí, potom by sme sa na prílepky začali pozerať úplne inou dimenziou a nie s ohľadom na to, ako stojí právna úprava. To sa domnievam, to k tomu.
Vaša ďalšia námietka ohľadom skutkových podstát, k tomu bude väčšia diskusia aj neskôr. Ja si myslím, že tak ako to už spomenuli aj predchádzajúci rečníci, treba si pozrieť trošku bližšie tú skutkovú podstatu jedného trestného činu, druhého trestného činu, čo sa týka ohýbania práva aj nenáležitej výhody, aj dôvodovú správu a podľa mňa tam nájdete odpovede, ktoré ste tu načrtli.
Ja si nechám k tomuto priestor na neskôr aj potom, čo budem mať debatu v ústavnoprávnom výbore, lebo tá debata určite bude širšia, ale myslím si, že sa tu veľmi mýlite, a myslím si, že nie je určite namieste, aby sme ako Slovenská republika preberali, ak preberieme nejaký inštitút z iného práva, tak ste nemuseli prebrať všetko. Nie, práve naopak, my sa môžme niečím inšpirovať a potom to zobrať do kontextu našej právnej úpravy, a to sa podľa mňa presne udialo. A udialo sa to aj pri ohýbaní práva, udialo sa to aj pri tzv. prikrmovaní, práve sme zobrali ohľad na právny poriadok aj na prax, aj na judikatúru, s ohľadom na to bola prispôsobená či už skutková podstata tohto trestného činu ako definícia, ale aj príslušná dôvodová správa, ktorá je veľmi obšírna inak k jednému aj druhému trestnému činu.
Čo sa týka na nový úrad. No, ak by som to postavila na tom, že úrad bude spravovať majetok jedinečne bez spolupráce s tretími subjektami, tak si viem predstaviť tú debatu, pretože to by bolo iné načíslenie potom, aj čo sa týka nákladov na celú štátnu správu a počtu zamestnancov potrebných. Jedná sa tiež o to, že to musí byť efektívne aj hospodárne pre štát.
A druhá vec je, že naozaj sa tu jedná o odbornosť a odbornú starostlivosť, ktorá je, ktorá je dôležitá s ohľadom na to, o akú správu majetku ide. Dostihový kôň, no tak hádam nebudem kvôli tomu teraz ja riešiť stajňu na ministerstve spravodlivosti, aby som sa postarala o dostihového koňa, hej? Ak sa jedná o autá, nemyslím si, že musím mať teraz také garáže, aby som tam dala autá. Ak sa jedná o obchodné podiely, nemyslím si, že to mám riešiť ja ako ministerstvo spravodlivosti, ale máme tu na to správcov napríklad, hej, máme tu iné inštitúty, inštitúcie, ktoré môžem k tomu, k tomu vyťažiť, a súvisí to, samozrejme, s tým, ako ten celý úrad bude fungovať.
Takže podľa mňa môžme sa o tom, samozrejme, ďalej rozprávať, ale s ohľadom tiež na to, ako takýto úrad funguje v zahraničí, tak podľa toho sme sa snažili nastaviť aj procesne jeho fungovanie u nás. Myslím si, že je to primerané, hospodárne práve k tomu, aby sme dospeli k odbornej starostlivosti na jednej strane a na druhej strane sme mali pekný úrad, ktorý je založený aj na nejakých hospodárnych, efektívnych princípoch štátnej správy.
Toľko k tomu, ale teším sa na diskusiu, ktorá bude v ústavnoprávnom výbore.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2020 14:03 - 14:12 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si len zrovnám papiere, lebo som dostala také zmätočné informácie, že kedy vlastne som v poradí, ale som pripravená, samozrejme... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
To robíme naschvál.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Prosím?

Kollár, Boris, predseda NR SR
To robíme naschvál. (Povedané s pobavením.)

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Jasné. Či som pripravená, tak... Nech sa páči.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nech sa páči, pani ministerka, prosím, uveďte vládny návrh zákona.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Vážené pani, vážený pán predsedajúci, pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predkladám ho už tretíkrát, teda nie ja ako ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ale tento návrh zákona je tu už tretíkrát a ja verím tomu, že toto zloženie parlamentu bude naozaj brať veľmi vážne tento návrh zákona a že sa nám ho podarí úspešne aj schváliť.
Návrh zákona je vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády na toto obdobie a okrem toho, že základným cieľom je vytvoriť funkčný mechanizmus pre správu zaisteného majetku s vytvorením úradu pre správu zaisteného majetku, tak s tým súvisí aj transpozícia a implementácia právne záväzných aktov Európskej únie, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii, ďalej smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva, smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu.
Súčasne riešime aj transpozičný deficit, ktorý vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady a týka sa boja proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii.
Ďalej pokračujeme v implementácii nariadenia vlády, ktorým sa posilňuje spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry a ďalej, ďalšieho nariadenia, ktorý súvisí so vzájomným uznávaním príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu majetku.
To, čo predkladám, je tu naozaj komplexná právna úprava pre správu zaistenia majetku. Či už je to prípad Kočnera, Bašternáka alebo Bödöra, to sú prípady, v ktorých bolo zrejmé, že správa zaisteného majetku je kľúčová. Je kľúčová aj ako sankcia za uvedené trestné činy, v ktorých, ak bude vo všetkých preukázaná vina, tak je dôležité nielen preukázať vinu, ale aj byť dôsledný pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy. Je dôležité mať funkčný nástroj, ktorý zamedzí šírenia názoru, že na Slovensku nadobúdanie majetku trestnou činnosťou je jeden z lukratívnych spôsobov.
Som presvedčená, že právna úprava, ktorú vám predkladám, je práve tou, ktorá zamedzí takémuto mysleniu, a vytvorenie osobitne úradu pre správu zaisteného majetku umožní presne to, aby orgány činné v trestnom konaní sa sústredili na to, čo im je vlastné, to znamená, sústredili sa na postihovanie páchateľov trestnej činnosti, to znamená stíhanie, využívanie nástrojov ako zaistenie majetku, a nezaoberali sa otázkou, ako viesť správu tohto zaisteného majetku. A k tomu je dôležité toto oddeliť a vytvoriť samostatný úrad pre správu zaisteného majetku.
Na základe predloženého návrhu správu zaisteného majetku bude zabezpečovať nový úrad, ktorý bude pod ministerstvom spravodlivosti. Máme za to, že tým bude teda zabezpečené efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie, odnímanie výnosov z trestnej činnosti a súčasne sa zavedú jasné a účelné pravidlá pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním.
Uvedené právne inštitúty a procesné inštitúty, ktoré tu bližšie rozoberáme, nesúvisia iba s trestným konaním, ale súvisia aj so správou daní a ciel, ako aj s výkonom medzinárodných sankcií. Všetky uvedené požiadavky, ktoré sa kladú na správu zaisteného majetku a pre tieto konania, uvedený návrh zákona napĺňa.
My tiež novelizujeme Trestný zákon a zavádzame dve nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré boli aj dosť široko medializované, a je to jednak tzv. trestný čin zneužitia práva, ohýbanie práva, alebo je to trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, tzv. prikrmovanie.
Som presvedčená, že takáto právna úprava, čo sa týka ohýbania práva či – presné pomenovanie – trestný čin zneužitia práva, je jednou z tých právnych úprav, ktoré náš právny poriadok potrebuje. A je to preto, aby sme mali jasné pravidlá, kedy je možné stíhať aj sudcu za rozhodnutia, ktorých výsledkom je také závažné protispoločenské konanie s ohľadom na svojvôľu, ktorá bola prejavená samotným rozhodnutím sudcu alebo prísediaceho, alebo rozhodcu, že by tomu mala byť venovaná samostatná skutková podstata, a to tento trestný čin, ktorý je súčasťou tohto materiálu.
Čo sa týka prikrmovania a presne trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, zavedenie tohto trestného činu nám vytvorí štandard, ktorý bude zrejmý, že pri jeho narušení dochádza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, a jedná sa o postihovanie takých konaní, z ktorých je zrejmé, že nemajú iný cieľ a iný účel, ako ovplyvňovať osoby, ktoré sú vo verejnej funkcii, aby prípadne pri rozhodovaní, ktoré môže súvisieť s verejnou súťažou, prihliadali iným spôsobom na subjekt, od ktorého takéto nenáležité náhody získavajú. Môžu to byť náležité výhody rôzneho charakteru – od rôznych pozvaní na kultúrne podujatia, ktorých hodnota, takýchto pozvaní, prevyšuje 200 eur, prípadne v nápočte jednotlivých konaní, to znamená, keď hovoríme o tzv. pokračovacom trestnom čine, je dosiahnutá takáto výška.
My rovnako upravujeme Trestný poriadok s ohľadom na to, že spresňujeme inštitúty, ktoré súvisia so správou zaisteného majetku. A čo sa týka spresnenia týchto inštitútov, áno, zavádzame aj možnosť využívania odposluchov v inej trestnej veci, čo si myslím, že je tiež významné pre to, aby pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy sme obmedzili akýmkoľvek obštrukciám obžalovaných spochybňovať dôkazy, ktoré považujeme za legitímne a legálne a sú takýmito aj vyslovené už judikatúrou slovenských súdov.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v aktuálnej klíme na Slovensku tiež, nedôvery v justíciu, považujem tento zákon za jeden z tých, ktorý nám napomôže jednak v boji proti korupcii, ale napomôže nám tiež k tomu, že sa spoločne pričiníme o zvyšovanie dôveryhodnosti v justíciu na Slovensku a zabezpečeniu spravodlivosti pre každého a dôveryhodnosti inštitúcií ako takých, ktoré sú tu na to, aby stíhali trestné činy. Prosím vás preto o jeho podporu.
Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 15:10 - 15:21 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán poslanec, v prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za túto tému. Ja si myslím, že je dôležité sa o tom rozprávať, lebo si myslím, že vytvára aj určité nedorozumenia, lebo je to na jednej strane otázka právna, ale je to určite aj otázka, ktorá ide do histórie, a otázka aj plná emócií. Aj to súvisí s našimi vzťahmi, ja si myslím, pri ktorých, ja chcem povedať, že naozaj mám úprimný, vrúcny záujem, aby vzájomné vzťahy medzi tou slovenskou väčšinou, menšinou, v tomto s maďarskou menšinou na Slovensku boli naozaj tolerantné, vzájomne otvorené. A mrzelo by ma, keby aj toto rozhodnutie z Európskeho súdu pre ľudské práva vytváralo priestor na vytváranie nedorozumení. A sa mi javí tak, ako aj som vás pozorne počúvala, z toho, čo ste hovorili, že určitý priestor na tie nedorozumenia tu je. Ja sa budem snažiť v krátkosti vysvetliť aj ten, ten, tú právnu súvislosť, aj to, čo nám to vnáša k dnešku.
Benešove dekréty jednoznačne vnímam ako vážny právny dokument vzhľadom na všetko, čo sa udialo za druhej svetovej vojny. Je tu jasné rozhodnutie aj českého ústavného súdu s ohľadom na to, s ohľadom na aké okolnosti boli prijímané k dnešnému dňu, a to ani nebolo nejakým spôsobom spochybnené v rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a nejakým spôsobom nezakladajú priestor pre protiústavnosť na základe dnešného hodnotenia. To je jedna vec, je uzavretá. Ja rozumiem a verím tomu, že stalo sa aj veľa nespravodlivosti, ale toto dnes, myslím si, z právneho hľadiska nie je možné otvárať.
Nie je pravdou, že by dnes na základe Benešových dekrétov sa niekomu konfiškovalo niečo. To si myslím, že je veľká nepravda a súvisí to s tým, čo sa malo udiať, aj táto dezinterpretácia, a malo sa udiať riadne pri evidencii do katastra nehnuteľností, pretože, bohužiaľ, na základe vlastne aj Benešových dekrétov, aj usporiadania vzťahov, ktoré počas druhej svetovej vojny boli veľmi zložité, a nie všetko sa zaevidovalo, ako malo, do príslušných evidencií k pozemkom, tak sa dodatočne dnes zaevidúva do katastra nehnuteľností. Úloha Slovenského pozemkového fondu je v tom absolútne nezastupiteľná. Slovenský pozemkový fond v tom hrá rolu, že zastupuje štát. To znamená, aj pozemky, ktoré by mali byť zapísané ako pozemky štátu, nie sú jednoducho riadne zapísané stále v katastri nehnuteľností. To nám vytvára určité zložité situácie práve v súvislosti napríklad pri výstavbe diaľnic, pri vysporadúvaní sa s tým, komu vlastne tie pozemky patria, pretože tam máme akoby neznámeho vlastníka, ale súčasne k tým má oprávnenie štát, ale nedobehli ešte do konca všetky konania, ktoré mali. Bohužiaľ, súvisí s tým aj množstvo káuz, ktoré súvisia potom s potenciálnym vydržaním, s potenciálnymi notárskymi zápisnicami, ktoré sa javia dodatočne ako podvodné, a naozaj je tu množstvo podvodov, ktoré súvisia práve s tým, že k tým zápisom nedošlo riadne.
Ja z tohto pohľadu veľmi vnímam pozitívne iniciatívu, ktorá tu je od pána ministra pôdohospodárstva, pána Mičovského, a pre vašu všetkých informáciu, je zriadená práve v tomto čase medzirezortná komisia, kde bude zapojené aj ministerstvo spravodlivosti, aj ministerstvo financií, aj Slovenský pozemkový fond práve pod gesciou ministra pôdohospodárstva. Máme záujem urobiť, dá sa povedať v niečom naozaj vážnu pozemkovú reformu, ja sa k tomu absolútne prikláňam za ministerstvo spravodlivosti, vysporiadať sa práve aj s tým, aby sme úplne, by som povedala, urobili koniec akýmkoľvek podvodom, ktoré súvisia s vydržaním. My sme pripravení urobiť aj vážne zásahy do právnej úpravy, ktorá s tým súvisí. To znamená, naozaj to nastaviť tak, aby jednoznačne tam, kde tie evidencie majú dobehnúť, tak nám dobehli. Dobehli nám v nejakom primeranom časovom slede a s vydržaním nebol priestor pre podvody. Takže je potrebná k tomu právna úprava.
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. To naozaj nebolo v Benešových dekrétoch. To súviselo s Benešovými dekrétmi, ale to rozhodnutie, že došlo k porušeniu práv na strane toho sťažovateľa, došlo nie preto, že sa jedná o Benešove dekréty, ale preto, že bol využitý osobitý opravný prostriedok - mimoriadne dovolanie. Je to mimoriadny opravný prostriedok, kedy vlastne máte konečné rozhodnutie, keď sa sporíte o nejakú vec na súde, a potom, keď už si myslíte, že veci sú usporiadané, je tu stále možnosť využitia veľmi mimoriadneho inštitútu, mimoriadneho dovolania zo strany generálneho prokurátora, a toto už bolo viackrát spochybnené zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva, že to je inštitút, ktorý vnáša neprijateľnosť a právnu neistotu do usporiadaných vzťahov, a je namieste, aby to Slovenská republika prehodnotila. A v jednotlivých prípadoch, viacerých, už vyslovila, že došlo k zásahu do tzv. práva na spravodlivý proces práve preto, že tento inštitút bol využitý a tie, tie rozhodnutia boli zrušené.
K tomu viem povedať toľko, že na strane ministerstva spravodlivosti pripravujeme a bude prehodnotenie súčasného nastavenia Civilného sporového poriadku, kde sa určite vysporiadame aj s týmto inštitútom.
Toľko v krátkosti a pre kohokoľvek, samozrejme, kto by mal záujem sa o tom rozprávať, ja som pripravená a určite mám veľký záujem na tom, aby ani táto kauza, ani žiadne ďalšie nevytvárali napätie a spor medzi našimi vzťahmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2020 10:10 - 10:14 hod.

Mária Kolíková
Iba v krátkosti. Ako bola správ z gestorského výboru, tak je tu pozmeňovací návrh, ja sa s ním tiež stotožňujem. Myslím si, že skvalitňuje právnu úpravu. A ja sa teším, pani poslankyne, páni poslanci, vždy na takéto skvalitňovanie právnej úpravy, ktoré prídu z dielne ministerstva spravodlivosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2020 10:01 - 10:10 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si predstaviť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Súdnej rade.
Ako som už uviedla pri úvodnom slove v rámci skráteného legislatívneho procesu, kedy som uvádzala tento návrh, tak som sa, vlastne už bližšie priblížila aj obsah tohto vládneho návrhu zákona. Tento vládny návrh zákona nám rieši dve podstatné veci, ktoré súvisia s funkčnosťou kľúčovej inštitúcie v justícii so Súdnou radou, ktorá je dôležitá, aby nám naozaj zabezpečovala, plnila... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, naozaj to ruší. Ďakujem.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... plnila všetky funkcie, pretože je dôležitá pre riadny chod justície, pre zabezpečenie riadneho chodu súdov, ktoré nám chránia základné práva a slobody, zabezpečujú prístup k spravodlivosti. Súdna rada má kľúčové kompetencie, ktoré súvisia s tým, že predkladá kandidátov na sudcov prezidentke Slovenskej republiky. Čakajú nám tam už viac ako desaťpočetné zoznamy kandidátov, ktoré je dôležité predložiť pani prezidentke, aby následne sme mohli zabezpečiť riadny chod na niektorých súdoch.
Rovnako Súdna rada je pred voľbou predsedu, predsedníčky Najvyššieho súdu. Súdna rada rozhoduje o tom, kto nám bude hodnotiť sudcov, potrebujeme doplniť hodnotiace komisie, ktoré súvisia zase s výberovými konaniami na sudcov na krajských súdoch. Ako iste sledujete, viacerí sudcovia sa nám vzdali funkcie, takže je dôležité aj v tejto súvislosti, aby mohli byť potrebné výberové konania realizované, súvisia s tým aj príslušné hodnotenia, ktoré je potrebné k tomu uskutočniť, takže doplniť hodnotiace komisie, kde sú, kde sú členovia, kde rovnako Súdna rada hrá kľúčovú, kľúčovú úlohu.
Súdna rada rovnako má kompetenciu pri vyvodzovaní zodpovednosti voči sudcom. Čelíme obvineniam v súvislosti s volebnou korupciou na súdoch, tu rovnako má Súdna rada významné kompetencie, ktoré súvisia napríklad s dočasným pozastavením výkonu funkcie sudcu. Takže naozaj Súdna rada je kľúčová, ak možno hľadať, ktorá inštitúcia je najdôležitejšia v rámci chodu justície, určite by sme na prvom poradí mali spomínať Súdnu radu. Preto je dôležité, aby Súdna rada osobitne aj v, aj v tej situácii, ktorej vôbec čelíme teraz v Slovenskej republike aj v čase pandémie, plnila všetky svoje úlohy, ktoré má.
Ako ukázalo posledné zasadnutie Súdnej rady, ktoré bolo tento pondelok, ukázalo, že je tu prinajmenšom veľmi sporný výklad ohľadom toho, či Súdna rada môže, alebo nemôže zasadať dištančne, to znamená, či je skutočne nevyhnutné, aby všetci členovia Súdnej rady boli priamo prítomní v jednej miestnosti, ak rokujú a rozhodujú o veciach, ktoré súvisia so Súdnou radou. Súviselo to konkrétne s jednou osobou jedného člena Súdnej rady, ktorý chcel technicky byť prítomný na zasadnutiach Súdnej rady cez prenos obrazu a zvuku, keďže ohľadom toho vznikol spor medzi členmi Súdnej rady, či je k tomu, alebo nie je k tomu potrebná právna úprava, tak vlastne ani takáto účasť sa nerealizovala, pretože bola obava, že by sa spochybnili akékoľvek výsledky, ktoré by súviseli s výsledkami zasadnutí Súdnej rady, ktoré boli plánované na pondelok.
Ja som mala stretnutie aj s predsedníčkou Súdnej rady následne na to tento týždeň v utorok, kde sme sa o tom rozprávali a rovnako mi potvrdila, že áno, sú tu takéto sporné výklady, a preto by bolo namieste, aby bola jednoznačná právna úprava, ktorá toto Súdnej rade umožní.
Nejedná sa len o tento prípad, tento prípad len ukázal, že ten sporný výklad tu existuje a je medzi členmi Súdnej rady a že potenciálne teda akýkoľvek výsledok môže byť vlastne spochybnený, či už tým, že sa umožní alebo že sa neumožní aj dištančne hlasovať. Súčasne ide nielen o tých, ktorí sú potenciálne v zahraničí ako členovia Súdnej rady a spadli by nám do karantény, keby sem aj prišli, ale súvisí to s tým, čomu čelíme tu, prečo máme rúška, prečo by sme mali používať zvýšené hygienické opatrenia, aby sa nám táto pandémia nešírila. To znamená, že môže sa skutočne stať to, čo sa môže stať aj Národnej rade, to, čo sa môže stať aj vláde, že bude potrebné dištančne rozhodovať a treba mať takéto riešenia k dispozícii.
Takže vlastne táto situácia nám ukázala, že Súdna rada takéto riešenie nemá, prinajmenšom je naozaj právne sporné, a preto navrhujeme, aby sme zaviedli právnu úpravu, ktorá nám umožní pre členov Súdnej rady, ak by nám spadli aj na Slovensku do karantény, aby nám umožnila takéto riešenie pre nich rozhodovať o dôležitých otázkach Súdnej rady aj prostredníctvom prenosu obrazu a zvuku. K tomu je jedno ustanovenie, ktoré navrhujeme v rámci vládneho návrhu zákona.
Druhá veta, ktorou riešime, resp. upravujeme § 5 ods. 3 v zákone o Súdnej rade, riešime situáciu, ktorá, ktorej rovnako čelíme, čelíme jej podobne ako v prípade Najvyššieho súdu, čo sme riešili v rámci zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii ako prvom návrhu, ktorý sem prišiel. Riešili sme situáciu na Najvyššom súde, kde v tom čase sme nemali obsadenú pozíciu a nemáme doteraz predsedu Najvyššieho súdu a mali sme síce obsadenú pozíciu podpredsedníčky Najvyššieho súdu, ale bolo zrejmé s ohľadom na všetky okolnosti, že môže sa stať, že v priebehu najbližších dní táto funkcia zanikne u konkrétnej osoby, čo sa aj stalo, a vlastne čelili sme riziku, že nebude tej osoby, ktorá by viedla Najvyšší súd, čo sa nakoniec aj naozaj stalo. Momentálne Najvyšší súd vedie najstarší sudca na Najvyššom súde, doktor Szabo, takže naozaj práve vďaka tejto zmene právnej úpravy sme zabezpečili riadny chod Najvyššieho súdu.
S ohľadom na to, že som sa rovnako dozvedela, že v pondelok, k pondelku na zasadnutí sa vzdal funkcie podpredseda Súdnej rady, riešili sme v nadväznosti aj skúsenosť, ktorú sme mali z Najvyššieho súdu, situáciu, či máme vôbec v zákone riešenú jednoznačne situáciu, že nemáme obsadenú pozíciu predsedu a podpredsedu Súdnej rady, kto nám vedie v takom prípade zasadnutia Súdnej rady a vôbec zabezpečuje chod Súdnej rady a dospeli sme k záveru, že to jednoznačné nie je, sú tu rôzne možné právne výklady. A preto s ohľadom na to, že aj v tejto otázke treba mať jasno, ak by sa s ohľadom na akékoľvek okolnosti stalo, že pozícia predsedníčky vlastne sa nám uvoľní momentálne, tak nebude toho, ak sa nám promptne nedojde k zhode medzi členmi Súdnej rady obsadením tejto funkcie, čo nemusí byť jednoduchý proces v priebehu jedného zasadnutia, aby bolo zrejmé, kto vlastne také zasadnutie vedie. Lebo aj o to ide, že nejde len o to, že by sa to nedalo vyriešiť, možno by bola zhoda, ale nebude toho, kto by nám viedol také zasadnutie k voľbe predsedu, podpredsedníčky Súdnej rady.
Takže aby to bolo jednoznačné, je dôležité práve pri takýchto procesoch, aby právo jasne hovorilo, kto nám vedie, aby boli jasné pravidlá, nespochybniteľné, nespochybnilo nám to ani potom štatutára takejto organizácie a s tým súvisiace rozhodnutia, navrhujeme právnu úpravu, aby bolo jednoznačné, kto v takomto prípade nám vlastne ako, ako šéf dočasný takejto inštitúcie vedie zasadnutia Súdnej rady, vedie nám Súdnu radu. A preto navrhujeme právnu úpravu, ktorá je vlastne totožná s tým mechanizmom, ktorý sme navrhli pre Najvyšší súd, a to je, že nám bude viesť najstarší člen Súdnej rady, najstaršia členka Súdnej rady.
To je všetko na úvodné slovo. Ďakujem pekne za slovo a, samozrejme, teším sa na rozpravu aj k tomuto bodu a na diskusiu, páni, dámy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 18:18 - 18:19 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predstaviť vám návrh vládneho návrhu zákona o zmene zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 o Súdnej rade Slovenskej republiky.
Predmetom tohto návrhu je, ako už bolo spomínané v rámci rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu, je na jednej strane umožniť, aby rokovania a hlasovania Súdnej rady mohli prebiehať aj dištančne, virtuálne. Tá veta, ktorá sa dopĺňa do zákona o Súdnej rade, absolútne kopíruje to, čo má aj vláda. To znamená, jedná sa o možnosť, ktorú dáme Súdnej rade, aby bolo možné byť rozhodované aj členom Súdnej rady, u ktorých môže byť veľmi vážny dôvod, že sa nemôžu priamo osobne zúčastniť takýchto rokovaní. Chceme tým práve vyriešiť to, že sa nám môže nastať situácia, že členovia Súdnej rady budú v karanténe, či už z dôvodov, že sú v karanténe tu na Slovensku, alebo z dôvodu, že z dôvodu cestovateľskej anamnézy budú musieť ísť do karantény. To znamená, chceme absolútne minimalizovať prekážky, že by táto inštitúcia bola nefunkčná. Je to nevyhnutné pre chod justície.
Naozaj, ako už bolo povedané, môže chýbať hlas, ale nielen hlas. Tu sa môže jednať o situáciu, že nám vypadnú viacerí členovia Súdnej rady, že ak nebudeme mať takéto pravidlo, že môže byť aj problémom, že bude vôbec uznášaniaschopná. Takže určite je dôležité, aby takáto možnosť pre Súdnu radu tu bola. Nie je to výmysel, vyplynulo to jasne vlastne z posledného zasadnutia Súdnej rady z pondelka, že je tu nejasnosť tohto výkladu medzi členmi Súdnej rady. To znamená, ak by aj umožnili momentálne niekomu hlasovať, zúčastňovať sa takýchto zasadnutí dištančne, tak je tu možnosť prípadného sporu ohľadom akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré by Súdna rada takýmto spôsobom prijala. Preto navrhujeme túto právnu úpravu.
Súčasne súčasťou tohto návrhu zákona je ešte jedno pravidlo a to pravidlo je, aby najstarší člen Súdnej rady nám mohol viesť zasadnutie v prípade, ak tu nie je obsadená funkcia predsedu, podpredsedu. Znamená, že momentálne nemáme podpredsedu Súdnej rady, pretože sa nám vzdal funkcie k pondelku, takže tá situácia nám ukázala ďalej, keď sme o nej diskutovali s pani predsedníčkou Súdnej rady tento týždeň, ja som mala také stretnutie – rozoberali sme túto situáciu, že áno, môže teoreticky nastať situácia, že nebude toho, kto by nám viedol Súdnu radu, nebude toho, kto by nám viedol zasadnutie Súdnej rady – k riešeniu, kto bude predsedom, potenciálne podpredsedom, ak sa nám takéto pozície uvoľnia.
Je to analogická situácia, akú sme tu riešili pre Najvyšší súd, a preto mám za to, aby sme tú situáciu vyriešili, aby sa nestalo, že Súdna rada bude nefunkčná a nebude nám kto viesť zasadnutia Súdnej rady. Preto navrhujem v Súdnej rade, aby takáto právna úprava bola prijatá, aby sme absolútne znížili riziko, že nebude základná inštitúcia pre chod justície plne funkčná a plnila si svoju úlohu. Je to dôležité pre právny štát, pre demokraciu, pre prístup k spravodlivosti, pre ochranu základných práv a slobôd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:58 - 18:01 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem. Iba veľmi krátko. Ja si myslím, že už aj iné právne úpravy, ktoré sme tu mali teraz a ktoré súviseli práve s riešením tejto mimoriadnej situácie, tak neboli len o tom, že by nám riešili situácie, ktoré sú časovo ohraničené pre toto obdobie. Ale keď sa ukázalo, že treba pravidlo, ktoré nám vyrieši túto situáciu a je dôležité aj do budúcna, tak sa prijala.
Ja som to hovorila aj v rámci výboru, keď sme o tom mali veľkú diskusiu, že toto doplnenie vety do Súdnej rady je presnou kópiou toho, čo má vláda. Takže ak vie vláda takto rokovať o veciach, ja si myslím, že to vie aj Súdna rada. Vláda to, nemám vedomosť, že by niekedy použila. Jedná sa proste o možnosť, ako som povedala, priamo je to jasné teraz, ukázala to Súdna rada. Členovia Súdnej rady nevedeli, či vôbec môžu umožniť takéto rokovanie, či je to v súlade s právnou úpravou. Takže my by sme im dali možnosť.
Potom je tu rokovací poriadok. Tak ako má rokovací poriadok Národná rada, ona ho má zákonom. Rokovací poriadok si prijímajú členovia Súdnej rady, takže tam je priamo priestor, aby si to upravili bližšie.
Ja sa súčasne nebránim tomu, ja som to povedala vo výbore, ja si myslím, že je to zrejmé aj z iných návrhov, ktoré už som tu podávala, ja som otvorená diskusii. Myslím si, že toto pravidlo je dobré, myslím si, že môže byť, naozaj je dobré tak, ako je navrhnuté. Ale súčasne vnímam, veď o tom je úloha parlamentu, to je úloha aj v rámci tej diskusie, ktorá tu prebieha, že aj keď si navrhovateľ myslí, že má najlepšiu právnu úpravu, Národná rada rozhoduje, navrhovateľ by si mal vypočuť všetky argumenty, ktoré tu zaznejú, a s ohľadom na to aj nejakým spôsobom reagovať. Takže ja som pripravená, nejaká diskusia začala, som na ňu pripravená aj v rámci druhého čítania.
Nemyslím si, že teraz je dôležité, aby sme preberali, ako prípadne sa pozmení to, čo je podľa mňa jasné, že podmienky splnené sú. To pravidlo môže byť všeobecné, pretože rieši tú situáciu. Aké bude, samozrejme, konkrétne jeho znenie na konci dňa, závisí od poslancov, aká tá navrhnutá právna úprava v konečnom dôsledku bude. Takže som za to, že podmienky sú splnené. Je to absolútne nevyhnutné pre chod tejto inštitúcie, ktorá je dôležitá pre chod justície, pre ochranu základných práv a slobôd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:37 - 17:48 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predstupujem pred vás s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Ja som to už hovorila aj v príslušnom výbore, ktorý predchádzal tejto rozprave, a to; nijako ma neteší, že prichádzam s ďalším návrhom na skrátené legislatívne konanie, naozaj ma to nejako neteší. Považujem ale za dôležité, aby právna úprava, ktorá súvisí s týmto skráteným legislatívnym konaním, bola v krátkom čase prijatá. A nemáme na to štvrť roka, aby sme prešli riadnym pripomienkovým procesom, pretože potrebujeme s ohľadom aj na to, v akej sme teraz situácii, umožniť Súdnej rade, aby mohla rozhodovať o otázkach, ktoré spadajú do jej kompetencie. Jednou z tých otázok je a kompetenciou je aj voľba predsedu Najvyššieho súdu. Sú to veľmi významné kompetencie, ktoré súvisia aj s tým, že predkladá kandidátov prezidentke. Ide o chod súdov, osobitne bratislavských súdov aktuálne.
Rovnako je potrebné riešiť otázky v súvislosti s doplnením tzv. hodnotiacich komisií na sudcov. Má skutočne veľmi dôležité kompetencie, pri ktorých je dôležité, aby členovia Súdnej rady mohli vykonávať túto funkciu aj s ohľadom na to, že môžu nám spadnúť do karantény. A jedna konkrétna situácia sa ukázala ohľadom jedného člena Súdnej rady, ktorý je v zahraničí, buď by prišiel, spadol by do karantény, alebo sa pokúsil zúčastniť zasadnutí dištančne. Členovia Súdnej rady sa k tomu vyjadrili, že je potrebná k tomu zmena právnej úpravy. A vlastne tú vedomosť mám od pondelka. Ja som mala stretnutie s predsedníčkou Súdnej rady následne nato a sme si to vyjasnili, že naozaj tá právna úprava v tomto je prinajmenšom nejasná, či tá možnosť tu je.
Preto prichádzam s návrhom, ktorý práve rieši, aby mohli byť zasadnutia Súdnej rady umožnené aj iným spôsobom ako len priamou účasťou na zasadnutiach Súdnej rady, priamou osobnou účasťou, čím to umožníme vyriešiť práve aj v takejto kritickej situácii, kedy sme napríklad v čase pandémie a umožní to funkčnosť Súdnej rady vôbec aj do budúcna.
Mám za to, že sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, pretože to súvisí so základnými právami, slobodami, a to je prístup k spravodlivosti vôbec, zabezpečenie funkčnosti tejto inštitúcie. A preto predkladám tento návrh a žiadam Národnú radu, aby umožnila, aby tento návrh prešiel v takomto procese.
Obsahom je súčasne tiež ešte jeden návrh, a to ten potom v samotnom návrhu zákona, pretože, samozrejme, to odôvodnenie takéhoto skráteného legislatívneho konania súvisí s jeho obsahom. Preto to rovno hovorím. Rieši súčasne situáciu, že nebude mať kto viesť Súdnu radu. Ako je zrejmé, dnes čelíme tomu, že sa nám vzdal podpredseda Súdnej rady, máme tam len predsedníčku. V prípade, že by ani predsedníčka už ďalej nevykonávala túto funkciu, keďže sa nám vzdal funkcie pán podpredseda k pondelku a už nevykonával túto funkciu, je zrejmé na základe oboznámenia sa s právnou úpravou, že nie je jednoznačný výklad, kto by nám viedol potom Súdnu radu, takéto zasadnutie. A preto riešime obdobne situáciu ako na Najvyššom súde, kde sme podobne čelili takejto situácii. Vtedy to bolo v opačnom garde, mali sme podpredsedu, podpredsedníčku, už sme nemali predsedu, a vyriešili sme to pravidlom, že najstarší sudca na Najvyššom súde. Teraz dávame vlastne rovnaké pravidlo, najstarší člen Súdnej rady, aby to bolo veľmi jednoduché.
Preto to riešime, aby sa nám nestalo, že bude 11. mája najbližšie zasadnutie Súdnej rady a my budeme čeliť otázke, že nemá nám kto vyriešiť ani, kto nám otvorí toto zasadnutie, a kto bude riešiť, kto nám vlastne to zasadnutie bude viesť, pretože taká situácia potenciálne môže nastať. Preto navrhujem Národnej rade, aby umožnila tieto dve drobné právne úpravy pre Súdnu radu, aby prebehli v skrátenom legislatívnom procese a táto inštitúcia, naozaj už tu nebola žiadna prekážka, aby vykonávala riadne svoju funkciu a umožnila riadnemu chodu justícii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis