Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2020 o 11:32 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2020 11:32 - 11:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Panie poslankyne, páni poslanci, ja chcem len potvrdiť presne to, čo povedal pán poslanec Kremský, mali sme naozaj veľmi konštruktívnu debatu. Ja si myslím, že návrh aj pána poslanca Kremského sprísňuje podmienky, ktoré súvisia s dočasnou ochranou, ale cieľ ostáva naplnený, takže ja si myslím, že je tu absolútna zhoda.
Čo sa týka vlastne tej určenej doby, po ktorú vlastne tento zákon bude platiť, tak áno, chcem to potvrdiť a súčasne k tomu dopovedať, že plánujeme v rámci budúceho roka pracovať na právnej úprave, ktorá súvisí s konkurzami a reštrukturalizáciou a vlastne tá by mala vlastne tým pádom aj vyriešiť to ďalšie pokračovanie inštitútov v nadväznosti vlastne na to, že takáto právna úprava potom stratí účinnosť. Takže toľko len k tomu.
Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu. Myslím si, že je veľmi dôležité mať takéto inštitúty, ako upravuje návrh zákona, ako súčasť nášho právneho poriadku, pretože to naozaj umožní podnikateľom, ktorí sú dočasne vo finančných ťažkostiach, aby prekonali krízu a umožnili sme im ďalej pokračovať v podnikaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 11:21 - 11:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, opätovne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, tak ako som uviedla už na začiatku ešte, keď sme vlastne prichádzali do prvého čítania. Je to návrh zákona, ktorý nám nadväzuje na dočasnú ochranu podnikateľov, ktorú sme riešili ako dočasnú v rámci pandémie.
Toto je vlastne návrh zákona, ktorý to, čo sa ukázalo, že aj v rámci pandémie je dôležité, aby sme mali pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, že je dobré, aby sme mali takéto inštitúty ako trvalé, tak nám vlastne zavádza tento návrh zákona.
Nadväzuje aj na ochranu, ktorú, ktorá bola poskytnutá podnikateľom, ktorí o ňu požiadali v zmysle právnej úpravy, ktorá je účinná dnes, a táto ochrana vlastne platí až do konca tohto roka. To znamená, podľa tohto návrhu zákona je možné vlastne získať dočasnú ochranu k 1. januáru.
Podmienky, ktoré sú tu určené pre túto dočasnú ochranu, sú však prísnejšie. Súvisí to s potrebou mať aspoň 50-percentný súhlas tzv. nespriaznených veriteľov a potom táto ochrana je poskytnutá na tri mesiace a ďalej je možné predĺžiť túto ochranu o ďalšie tri mesiace so súhlasom dvojtretinovej väčšiny nespriaznených veriteľov.
To, o čo tu ide, je, že tým podnikateľom, ktorých považujeme za poctivých podnikateľov, a k tomu je nastavený aj mechanizmus podmienok, ktorý je potrebné spĺňať pri takejto ochrane, tak dávame im možnosť, aby v rámci tejto dočasnej ochrany urobili opatrenia na odstránenie finančných ťažkostí, a znamená to pre nich, že majú tzv. pasívnu aj aktívnu konkurznú imunitu. Majú imunitu voči výkonu nároku vo vzťahu k podniku. To znamená, že ide o to, aby sme im umožnili, aby tu bol riadny chod podniku, aby napríklad neboli odstavení od energií.
Na druhej strane to znamená aj pre týchto podnikateľov ale, aby pohľadávky nové, ktoré im vznikajú počas tejto dočasnej ochrany, tak, samozrejme, sú povinní tieto plniť. Upravujeme tu aj právnu úpravu tzv. malého konkurzu. Dá sa to možno pomenovať tak, že ak sa niekomu už nedá pomôcť, tak umožňujeme mu čo najskôr vlastne zrealizovať rýchle a efektívne likvidačné konanie.
Účinnosť, ako som povedala, návrhu zákona je k 1. januáru.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania a máme za to, že je v súlade s ústavou, s ústavnými zákonmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, aj s právom EÚ.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2020 11:18 - 11:21 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu zákona o reforme justície, ktorý je dôležitý preto, aby sme naozaj mohli uskutočniť zmeny, ktoré sú uvedené či už v novele ústavy, ale tento zákon je vlastne ten, ktorý nám uvedie do života tie opatrenia, ktoré máme ako principiálne uvedené v ústave. Takže bez tohto zákona by sme vlastne nedostali tie opatrenia do života. Takže dovoľujem si vás požiadať v zmysle tých princípov alebo tých zásad, ktoré sme si dali do programového vyhlásenia vlády a s ohľadom na cieľ reformy justície aj očisty, ktorá je dôležitá, aj nastaviť jasné, účinné preventívne opatrenia aj v rámci justície, o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

4.12.2020 10:23 - 10:24 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v nadväznosti na predložený návrh zmeny ústavy predkladáme vládny návrh zákona o reforme súdnictva.
Je to zákon, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby sme mohli vykonať kľúčové opatrenia, ktoré zavádzame pri novele ústavy. Tými kľúčovými opatreniami sú tie, ktoré sa priamo prelínajú s princípmi a opatreniami v programovom vyhlásení vlády. Sú to tie, ktoré súvisia s reformou justície.
Patrí sem, samozrejme, osobitne v nadväznosti na právnu úpravu zloženia Súdnej rady a jej novými kompetenciami presné vymedzenie, čo bude Súdna rada robiť v rámci previerok sudcov. To znamená, je tu jasná hierarchia od majetkového preverenia až po úplné preverenie spôsobilosti sudcu alebo kandidáta na sudcu. To znamená, sú tu presne vymedzené nástroje a postupy, akým spôsobom bude Súdna rada konať pri preverovaní takejto spôsobilosti, statočnosti sudcov alebo kandidátov na sudcu.
Súvisí s tým, samozrejme, aj posilnenie, to súvisí aj s doložkou vplyvov Súdnej rady, aby bola spôsobilá tieto nové kompetencie vykonávať. Súvisí s tým aj profesionalizácia samotnej Súdnej rady, jednak tých, čo sú nesudcami, v súvislosti s tým je upravený aj návrh na ich odmenu, a tí, čo sú sudcami, tak im bude pozastavená polovica nápadu. Súvisí s tým aj profesionalizácia smerom k podpredsedovi Súdnej rady, ktorý bude vlastne plne odmenený, aby sa mohol naplno venovať funkcii podpredsedu Súdnej rady.
V súvislosti s novými pravidlami pre zloženie Súdnej rady je tu upravený aj regionálny princíp, akým spôsobom budú vlastne volení zástupcovia za sudcov. To znamená, aby bolo zrejmé, že v rámci územia Slovenskej republiky nebudú v jednom balíku si sudcovia voliť svojich zástupcov do Súdnej rady, ale bude sa rešpektovať ich regionálne zastúpenie.
V súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu sú tu presne upravené pravidlá, ktoré súvisia s organizáciou pléna, kolégií, senátov, úprava správy, Kancelária Najvyššieho správneho súdu, odmeňovanie jeho sudcov, funkcionárov, všetko, čo je potrebné vlastne pre takéto zriadenie takejto najvyššej súdnej inštitúcie.
V súvislosti s kompetenciami Ústavného súdu, zase k tomu je zrkadlo vo vykonávacom predpise, ktorý súvisí so zákonom o konaní pred Ústavným súdom a s presunom právomocí na Najvyšší správny súd. Toto všetko vlastne sa odzrkadľuje v právnej úprave k Ústavnému súdu.
Ďalej s ohľadom na to, že zmena ústavy zakotvuje aj vekový cenzus pre sudcov, rovnako toto má odraz potom v príslušných statusových zákonoch, ktoré súvisia so sudcami. Rovnako tento odraz má aj zrušenie súhlasu Ústavného súdu so vzatím do väzby a zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, teda nie úplnej, ale zúženej imunity sudcov, rozširovanie možností pre obsadzovanie členov hodnotiacich komisií emeritnými sudcami, úprava podmienok nároku na odchodné v prípade trestne stíhaných sudcov.
Rovnako upravujeme inštitút tzv. justičných čakateľov novým inštitútom, ktorým je odborná a justičná stáž, to znamená, jednoznačne zakotvujeme princíp, že na to, aby sa niekto stal sudcom, tak sa predpokladá riadne výberové konanie. A nevytvárame žiadne osobitné inštitúty, niečo ako čakateľov na sudcu, ale vytvárame tú možnosť vlastne širokú pre prípravu na sudcu. To znamená, ak niekto pred tým, ako pôjde do výberového konania na sudcu, by sa chcel pripraviť alebo overiť si, že vlastne či chce pracovať na súde, tak dávame tú možnosť aj to presne nazývame ako odborná justičná stáž. Takže bude to napr. možné aj pre advokáta, ktorý by sa rozhodol, že by chcel prípadne pôsobiť na súde. Bola to, ja vnímam tým, myslím si, že tým reflektujeme aj požiadavku zo strany súdov, že je potrebné, ak niekto prichádza z iného prostredia, aby sa zoznámil s tým prostredím na súde, takže vytvárame takúto možnosť inštitútom tzv. odbornej justičnej stáže.
Myslím, že to sú asi kľúčové opatrenia, ktoré som spomenula v súvislosti s vykonávacím fakticky predpisom smerom k novele, k novele ústavy. Tak ako samotná novela ústavy, aj tento vykonávací predpis na zákonnej úrovni bol predmetom riadneho pripomienkového procesu, ktorý prebiehal od leta až do jesene, následne na úrovni ministerstva a vlády až do momentu, kým bol tento návrh prednesený Národnej rade.
Dovolím si vás požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu tohto návrhu. Je kľúčový preto, aby sme mohli zrealizovať opatrenia pre reformu justície.
Ďakujem vopred za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 10:00 - 10:04 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, ja si myslím, že samotná rozprava ukázala, že vnímame predložený návrh zmeny ústavy ako kľúčový. Ja keď som pozorne sledovala aj vyjadrenia od vás, tak nezaznelo z nich spochybnenie toho, že zmena je dôležitá.
Ja si myslím, že to, že zmenu potrebujeme a že potrebujeme na ňu reflektovať aj zmenou ústavy, myslím si, že na to tu je zhoda naprieč. Vnímam to tak s ohľadom aj naše vyjadrenia, že môžme sa rozchádzať, by som povedala, možno v niečom, v technických detailoch, ako by sa to realizovalo. Bolo by ideálne, samozrejme, keby na tom bola naprieč zhoda. Úplne rozumiem aj s ohľadom na diskusiu, ktorá prebieha, že by bolo ideálne, keby sme mali čas diskutovať o všetkom, by som povedala, nekonečne dlho. Myslím, že to tak vnímame aj, či už je to naprieč koalíciou alebo naprieč opozíciou.
Vnímam, že každá diskusia, samozrejme, prináša nejaké nové pohľady a určite by mohla byť ešte v niečom obohacujúca aj pre samotný návrh. Riešenia však treba prinášať v nejakom čase. Vtedy majú zmysel. S tým súvisí aj moja zodpovednosť ako ministerky spravodlivosti – prichádzať s návrhmi, ktoré jednoducho je potrebné prijímať v nejakom čase, aby mali nejaký účinok. A ako som povedala, jeden z kľúčových, jedno z kľúčových opatrení, ktoré je aj v navrhovanej zmene ústavy, je zriadenie Najvyššieho správneho súdu.
Zriadenie Najvyššieho správneho súdu má byť tou inštitúciou, okrem toho, že tu bude najvyššou súdnou inštitúciou pre žaloby občana so štátom. To znamená to, čo chceme, je fakticky, chceme veľmi kvalitnú justíciu pre tie spory, kde sa nám občan sporí vlastne s nami, so štátom, aby v tom bola efektívnejšia justícia, aby sme tu umožnili priestor na špecializáciu vytvorením tejto inštitúcie, neskôr na to chceme reflektovať aj samotnou súdnou reformou, vytvorením správnych súdov. Tomuto Najvyššiemu správnemu súdu chceme dať disciplinárnu právomoc nad prokurátormi, nad sudcami a ďalšími právnickými profesiami v zmysle vykonávacieho zákona.
Je veľmi dôležité práve teraz aj s ďalšími právnymi úpravami, ktoré máme v ústave, aby sme ich čo najskôr zaviedli do života, a súvisí to aj s previerkami sudcov. Súvisí to práve aj s tým, že jednak aby preventívna kontrola bola účinná a jednak aby aj s tými, ktorí nám tam jednoducho nepatria, aby sme vytvorili jasný priestor, ako tam mať len tých sudcov, ktorí sú statoční a ktorí sú dôležití, aby nám chránili právny štát, aby v sporoch, v ktorých sa ocitáme, či už so štátom, alebo medzi sebou, aby sme mali naozaj nezávislých, nestranných sudcov. Aby sme dôverovali v právo, aby sme dôverovali v spravodlivosť. Je dôležité túto zmenu nenaťahovať a prijať čo najskôr.
Verím tomu, že naše debaty budú pokračovať ďalej aj v tom, v čom sme sa teraz nezhodli, tak v diskusiách, ja verím úprimne, že nájdeme spolu v budúcnosti dohodu a riešenia. Myslím si, že zmenu ústavy, tak ako je navrhovaná, je potrebné prijať, je potrebné ju prijať tak, aby mohla byť účinná od 1. januára, a že je to dôležité pre právny štát, je to dôležité pre spravodlivosť, aby tu platila pre všetkých.
Ďakujem veľmi pekne za debatu a prosím o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 9:35 - 9:39 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Jasné, ja ešte raz, pán poslanec, k tomu legislatívnemu procesu. No, ja rozumiem, že môžme sa rozprávať o tom, že bolo by asi najjednoduchšie aj pre poslancov, keby tie zmeny boli veľmi jednoduché, ale ten legislatívny proces to umožňuje. Takže akože to ja aj rozumiem, čo vravíte, samozrejme, ja vás rozumiem. Čo sa týka ale tejto časti k tomu súladu ústavy s ústavnými zákonmi, tam si myslím, že naozaj ten priestor bol obrovský. Jednoducho v tom je nezhoda. Si myslím, že nech by sme o tom diskutovali aj ďalšie mesiace, proste tú zhodu tu nenájdeme. Ale rozumiem, áno, bol by priestor baviť sa o tom, že či prípadne to neotvoriť a skúsiť vymedziť ten priestor. Ale na to treba naozaj veľmi vážnu dlhú, dlhú debatu.
Takže ja hovorím, v rámci tohto priestoru je namieste povedať si, toto ústavodarca chcel. V rámci tohto priestoru, kým sa to neupraví, tak jednoducho tomu Ústavnému súdu to nepatrí, lebo ten priestor nie je jasný. Hej? Akože teraz, keď hovoríte, nechajte to tak, to znamená, že nech si robí Ústavný súd, čo chce. Lebo akože vlastne toto mi hovoríte. A to, akože to mi vlastne hovoríte, hej? To, ja som to hovorila aj pánovi predsedovi Ústavného súdu, keď sme sa o tom spolu rozprávali, že ako to teraz nie je o tom, že či ja dôverujem alebo nedôverujem Ústavnému súdu. To je o tom, že mám tu nejaké rozhodnutie, v rámci ktorého to použil a ja z neho vychádzam.
Ja teraz ako nehovorím, že do budúcna to neurobí lepšie. No, samozrejme, ja verím tomu, že to urobí stále lepšie a lepšie. Som optimista, ale ako ústavodarca je namieste si povedať, toto som zatiaľ Ústavnému súdu nedal. Tak ja mu to zatiaľ nedávam. A keď mu to dám, no tak mu to dám aj s tým vymedzením, ale toto sa zatiaľ neudialo. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 9:35 - 9:37 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja vás veľmi pekne poprosím, pán poslanec, aby sme tu nestrašili, že nebudeme môcť čerpať z fondu obnovy. Je to veľmi jednoduché, samozrejme, čelíme tomu, vidíme, že je o tom veľká debata v Európskej únii práve v súvislosti s fondom obnovy, s princípmi právneho štátu. Ale toto je veľmi nebezpečné podľa mňa, čo ste tu rozpútali, hej? A podľa mňa to, čo ste urobili, vôbec nie je ani v záujme Slovenska, lebo tu strašíte niečím, čo, ako to nezaznelo ani od pána predsedu Ústavného súdu. Tu nezaznelo, že ideme teraz proti princípom právneho štátu.
Je tu normálny, v úvodzovkách, legitímny boj medzi Ústavným súdom, ktorý si prisvojil právomoc, ktorú nemal z ústavy, to znamená, ústavodarca mu ju nedal, takže on nad rámec toho, čo ústava hovorí, strážca ústavnosti si povedal, ja toto mám. Ako skúsil to, hej? Dobre. Myslím si, že tí, ktorí sa venujeme trošku ústavnému právu, asi máme zhodu v tom, že tak ako to urobil, bol exces.
Existuje k tomu naozaj množstvo odborných článkov, z ktorých je to zrejmé, že je väčšina, takže to teraz nie je o tom, že by sme si vyberali, ale väčšina sa zjavne priklonila k tomu, že Ústavný súd to, čo urobil, urobil exces. To znamená, že vyložil si, jednak si zobral právomoc, ktorú nemal v ústave, pretože z ústavy mu nijako nevyplýva ani dnes, že by mohol posudzovať ústavu s ústavnými zákonmi. Takže zobral si túto právomoc. Vyložil si ju excesne, extenzívne, to znamená, takým spôsobom si potom vyložil tento... Najprv si ho zobral, ktorý ani nemal, a potom ešte povedal, že môžem to urobiť. A podľa mňa to nie je v súlade, pretože toto je tým materiálnym jadrom a je zhoda u tej väčšiny, že tým materiálnym jadrom proste sa sekol. A dosť výrazne. Že tam proste dal niečo, čo tam nepatrí.
To znamená, že my teraz len hovoríme v zmysle tejto navrhovanej právnej úpravy, že nechávame ten stav, ako bol. A to, čo vy hovoríte, je absolútne legitímna debata, aby sme sa rozprávali že do budúcna, či dáme alebo nedáme Ústavnému súdu aj posudzovanie ústavy s ústavnými zákonmi. Môže byť. Môžme uvažovať týmto smerom, ale okolo toho je naozaj potrebných veľa debát. To nie je len o tom, že tam dáme nejaké pojmy a povieme si, že tak tento priestor to je. Lebo ako treba s tým narábať naozaj veľmi opatrne, aby to bolo predvídateľné pre všetkých. Aj pre Ústavný súd, aj pre ústavodarcu. Pretože teraz sme vlastne na takej veľmi krehkej, by som povedala, pôde, kedy sa bavíme o tom, kde vlastne má v budúcnosti fungovať Ústavný súd a kde ústavodarca. Kto je ten, ktorý teda určuje, čo v tej ústave je a čo v nej má byť, ak to nemá byť ústavodarca?
Tak keď si povieme, že to ústavodarca je, a on je naozaj ten a je k tomu kompetentný a má k tomu naozaj ten zdroj moci priamo od ľudu, pretože od nich to priamo máme, tak že sme tu na štyri roky a sme zodpovední s ohľadom na všetko, ako konáme, čo činíme. Ale Ústavný súd tu máme na nejaké obdobie, a to nie je taká, to nie je s takou tou legitímnou, s takýmto silným mandátom, ktorý máme my od ľudu. Takže v tomto je absolútne legitímne si povedať, my sme ten ústavodarca a chceme to mať tak, ako to bolo povedané na začiatku v tej ústave. Nevnímame, že dnes Ústavnému súdu je namieste dať takúto právomoc. To je všetko. Nič viac a nič menej. My mu nič neberieme. My len hovoríme jasne, čo v ústave bolo.
A čo sa týka toho legislatívneho procesu, ešte raz. A páči sa mi, že keď sa nám, keď, keď je tu nespokojnosť zo strany zákonodarného zboru s tým, s čím prichádza predkladateľ, tak, samozrejme, najjednoduchšie je nabúrať proces. Ako to je najlepší spôsob obrany, samozrejme, vždy aj v každom právnom spore. Potom pôjdeme do obsahu, ale najprv skúsme nabúrať proces, pozrime sa, či by sme to nemohli skúsiť. Ako skúšate to, ale podľa mňa to je, je to, absolútne to nesedí, pretože návrh išiel, ako som povedala, začiatkom, začiatkom leta. A to, čo sa udialo, je, že áno, s týmto návrhom prišiel jeden zo subjektov v rámci rozporového konania. Ako podľa mňa úplne legitímne.
Tak si potom povedzme, že v rámci legislatívneho procesu sa nesmie hýbať s návrhom, ktorý ide do MPK. Lebo išiel jasne návrh do MPK. Jasne upravoval aj kompetencie Ústavného súdu. Súviselo to aj s vymedzením Najvyššieho správneho súdu, mali sme k tomu aj významnú debatu aj s Ústavným súdom. Takisto, ako povedal aj pán predseda Ústavného súdu, veľa vecí práve z tej debaty, ktoré sme mali z Ústavnému súdu, s Ústavným súdom, sme zobrali vlastne do toho samotného návrhu a potom normálne v rámci rozporového konania bola debata v rámci toho vymedzenia a z toho vyplynulo, že je tu podnet od jedného z pripomienkujúcich subjektov, aby sme to rozšírili ešte o takúto oblasť. Ako podľa mňa úplne legitímne. Ako potom ideme poprieť celý legislatívny proces a nemáme pri, nemáme vôbec žiadne pripomienky brať do úvahy? Nemáme na základe toho vôbec uvažovať o rozširovaní? Tak potom dobre, tak si to povedzme a potom takto treba upraviť legislatívny proces. Ale tu úplne potom popierame možnosť vlastne upravovať materiál, ktorý ide do MPK.
Lebo keď hovoríte, že na začiatku to... no nebolo to v tom prvotnom návrhu. To máte pravdu. Ale bolo to už potom v návrhu, ktorý šiel do legislatívnej rady, ktorý išiel do vlády, ktorý išiel do parlamentu. Takže je tu naozaj veľmi dlhé časové obdobie, kedy sa o tom bavíme, a ten priestor na diskusiu tu je. A je úplne legitímne v rámci procesu, že to predkladateľ navrhuje. Takže popierať tu legislatívny proces podľa mňa je, úplne nie je na mieste.
Ja súhlasím s tým, že máte na to iný názor. Veď to je v poriadku. Ale nesúhlasím absolútne, keď tvrdíte, že legislatívny proces bol popretý, lebo to nie je pravda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:12 - 9:15 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tak ako je predložený návrh, tak je naozaj v súlade s tým, čo máme v programovom vyhlásení vlády. A urobili sme skutočne všetko pre to, aby všetci mali dostatočný prístup k tomu, aby sa oboznámili s príslušnými návrhmi, a v rámci legislatívneho procesu v parlamente ten priestor tu jednoducho na pozmeňovacie návrhy je. A ako povedal aj pán spravodajca, skutočne aj tie, ktoré sú, vlastne boli predkladané včera, tak prebiehala k nim dlhotrvajúca diskusia, by som povedala, ku každému, dá sa povedať, že, a prinajmenšom mesačná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 9:06 - 9:10 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán poslanec, veľmi ma to mrzí, že práve vy ste vystúpili teraz s takýmto, s takouto pripomienkou, lebo aj včera sme tu k tomu sedeli, rozprávali sme sa o tom. Ja som pripravená vám bola kedykoľvek, aby, aj vášmu celému klubu, aby sme o tom diskutovali, naozaj aj s predsedom ústavnoprávneho výboru, by som povedala, nonstop od momentu, kedy išiel samotný návrh do pripomienkového konania ešte na úrovni vlády. Ešte keď som bola ako ministerka spravodlivosti, keď som to predkladala v rámci ministerstva spravodlivosti, samotný návrh, ktorý išiel, to znamená, to bolo v júni, tak som o tom široko diskutovala už naprieč, že som pripravená sa o tom rozprávať so všetkými klubmi. Takže ja len že nerozumiem potom, keď hovoríte, že tu bol nedostatok času.
A naviac, naviac samotné, samotný obsah novely ústavy vyplýva z programového vyhlásenia vlády. To znamená, to poznáme z marca. Keby ste si pozreli časť k spravodlivosti, tak je tu úplne jednoznačné, čo budeme upravovať v zákone ústavnom o reforme justície. Takže bolo vopred vlastne zrejmé od marca, že na tom pracuje ministerstvo spravodlivosti a že pracuje na novele ústavy. Ja som sa tým nejak netajila, niekoľkokrát som k tomu aj mediálne sa vyjadrovala. Takže bolo zrejmé, že legislatívne práce sú od marca. V júni, akonáhle skončili legislatívne práce, tak tento materiál bol posunutý do legislatívneho procesu.
To znamená, že bol jasný verejný materiál, na základe toho prebehlo riadne celé legislatívne konanie, žiadne nebolo skrátené. Prebiehalo vlastne celé leto až do septembra. Na základe podnetov aj stavovských organizácií, aj Súdnej rady bol ešte tento riadny legislatívny proces predĺžený ešte o ďalšie dva až tri týždne, práve na ich podnet, že chcú ešte viac času. Takže aj to sme urobili, takže nebolo to len že dodržanie lehôt. Bolo to, ešte nad rámec týchto lehôt sme predlžovali celé konanie. To znamená, ktorýkoľvek subjekt v podstate, ktorý by povedal, že ešte potrebuje viac času, my sme boli pripravení. Pripomienky, ktoré prichádzali aj po uplynutí lehoty, sme všetky akceptovali, so všetkými sme sa vysporadúvali. Nehovorím, že sme ich prijali ako do obsahu, ale všetky sme riešili.
Ak hovoríte o stavovskej organizácii, hovoríte o jednej. Tých je viac. Je to napríklad aj Združenie za otvorenú justíciu. Vy hovoríte združenie za... ZSS myslíte. Áno, máte pravdu, s tým sme sa stretli. To znamená, neakceptovali sme ich pripomienky. Nech by sme aj rok sa spolu o tom rozprávali, máme jednoducho iný, rozdielny názor na vec. Možno keby ste sledovali ich vyjadrenia aj k akciám, ktoré súvisia momentálne s očistou justície, tak boli naozaj veľmi zdržanlivé a, by som povedala, že zo strany tejto stavovskej organizácie dodnes nezaznelo jasné odsudzujúce vyjadrenie, ktoré by naozaj odmietalo akékoľvek praktiky, ktoré, by som povedala, sú nekalé. Jednoznačný postoj z ich strany mi jednoducho chýba, čo sa týka postoja predstaviteľov justície. Ostatní sa k tomu vyjadrili. Ale z tohto, konkrétne z tejto stavovskej organizácie mi to naozaj vyjadrenie dodnes chýba. Ich vyjadrenie, ktoré bolo k samotnej novele ústavy, môžte sa s ním oboznámiť podľa mňa vo veľkej miere, nenachádzam tu pripomienky, ktoré by som mohla akceptovať. Proste sú to pripomienky, ktoré sú vlastne v rozpore s programovým vyhlásením vlády. To znamená v programovom vyhlásení vlády, tej vlády, ktorej ste aj vy koaličný poslanec.
Takže ja som pripravená sa s vami o tom rozprávať, samozrejme, si to všetko prebrať, ale nemyslím si, že to je otázka legislatívneho procesu. Ten legislatívny proces je dostatočne dlhý. Akože bavíme sa o pol roku. A ja som povedala jasne, chceme zriadiť Najvyšší správny súd. Ak ho chceme zriadiť, toto je kľúčová vec aj v rámci tejto novely ústavy. Ja ako ministerka spravodlivosti, v úvodzovkách, nepotrebujem naťahovať obsah tejto novely o ďalšie ustanovenia, ktoré nesúvisia priamo s reformou. Ale ako som povedala, je to novela ústavy, tak ako ste vy povedali sám, je to základný zákon štátu, je to veľmi zásadná vec.
Keď je v parlamente, ja predsa nemôžem zakázať poslancom, aby sme diskutovali o novele ústavy aj zo širšieho uhla. To znamená, ja nemôžem zakázať poslancom vydávať pozmeňujúce návrhy. Nemôžem im to zakázať ani v ústavnoprávnom výbore, ani v iných výboroch, nemôžem im to predsa zakázať ani tu v rámci pléna, proste taký legislatívny proces je. Tá možnosť tu je. Ja som to povedala a ja si to uvedomujem, že keď je pozmeňovací návrh v pléne, ale tomu musíte čeliť vždy. Jednoducho taký priestor tu je.
A ja aj vám rozumiem. Ja som, pre vašu informáciu, sa o tom rozprávala aj s pani prezidentkou, sme si to vysvetlili, myslím si, že tu bolo veľa nedorozumení, aj ktoré súviseli s jej vyjadrením, a nemyslím si, že je to takého vážneho charakteru, ako ste to popísali. A osobitne ma to mrzí, že ako koaličný poslanec máte k tomu takéto výhrady a v rámci toho priestoru, ktorý máme ako koalícia, že ste ho nevyužili. To ma veľmi mrzí.
Skryt prepis
 

3.12.2020 19:01 - 19:02 hod.

Mária Kolíková
Ja sa musím priznať, že mala som tu, mám tu viacero bodov, ktoré som chcela povedať, ale ja by som chcela asi povedať iba jednu vetu, nakoniec nechcem ani zabíjať náš čas. Pán poslanec, čo sa babe snilo, to sa babe stalo. A to je všetko, čo môžem povedať k tomu, čo ste povedali. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis