Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.2.2021 o 16:21 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 24.2.2021 16:21 - 16:28 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si predložiť návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.
Ako poverená členka vlády si dovoľujem požiadať vás o podporu tohto návrhu, ktorý súvisí s uznesením vlády zo dňa 5. februára, ktorým vláda opätovne predĺžila v zmysle ústavného zákona na obdobie 40 dní s účinnosťou teda od tohto 8. februára 2021 núdzový stav.
Uvedomujem si, že prichádza vláda už druhýkrát na pôdu parlamentu, aby požiadala poslancov, poslankyne Národnej rady o predĺženie núdzového stavu. Zaiste, vláda si uvedomuje, že núdzový stav predpokladá možnosť vlády významným spôsobom zasiahnuť do základných práv a slobôd ľudí. Súčasne vláda si uvedomuje, že leží na nej bremeno pozitívneho záväzku štátu prijímať také opatrenia, ktoré sú účinné pre ochranu zdravia a života ľudí. S ohľadom na to, že čelíme pandémii a v súvislosti ešte s tzv. britskou mutáciou vírusu pri pandémii ochorenia COVID-u-19 bez núdzového stavu vláda nebude mať v rukách možnosť, nástroj, ako účinne môže prijímať opatrenia, ktoré sa javia ako dôležité pre ochranu života a zdravia ľudí pri boji s pandémiou.
Znamená to práve možnosť prijímať opatrenia, ktoré súvisia s tzv. lockdownom, to znamená umožniť opatrenia, ktoré súvisia so zákazom vychádzania, obmedzovania aj slobody pohybu, pobytu, so zákazom zhromažďovania.
Vláda si uvedomuje, že sa jedná o významný zásah do základných práv a slobôd. Uvedomuje si, že takýto zásah musí byť nevyhnutný a musí byť primeraný s ohľadom na záujem, pre ktorý takéto obmedzenia prijíma.
Som presvedčená s ohľadom aj na všetky dôvody, ktoré vláda predostrela už v súvislosti s materiálom, ktorým sa obrátila na vládu, ale v súvislosti aj s materiálom, v ktorom bližšie odôvodnila, či už právne, alebo aj skutkovo, dôvody, pre ktoré je potrebné, aby núdzový stav bol opätovne predĺžený. Vláda teda aj dnes dopĺňala (zaznievanie gongu) argumenty pre poslancov, poslankyne Národnej rady svojím uznesením z dnešného dňa, ktorý sme vám takisto zaslali a dali k dispozícii, kde sme bližšie dôvodili jednak právnou argumentáciou, pričom s ohľadom aj na rozhodnutia Ústavného súdu jednoducho vláda má pozitívny záväzok prijímať účinné opatrenia. To znamená, nemôže sa vzdať svojej povinnosti takéto opatrenia prijímať a niesť zodpovednosť, aj politické bremeno, ale aj skutočné bremeno, prijímať a robiť také rozhodnutia, ktoré sa javia v tomto momente naozaj za potrebné.
Nie je to len možnosť pre vládu prijímať opatrenia v súvislosti so zákazom vychádzania alebo so zákazom zhromažďovania sa a s obmedzeniami v tejto oblasti.
Súvisí to aj s nástrojmi, ktoré súvisia potom so spustením mechanizmov tzv. hospodárskej mobilizácie a v nadväznosti na to možnosť aj pre ministerstvo zdravotníctva, aj pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prijímať také opatrenia, ktoré sú dôležité, aby v domovoch sociálnych služieb, aby v nemocniciach bol dostatočný počet zdravotníkov, ktorí poskytujú práve teraz v dostatočnom množstve služby pre svojich klientov, pre pacientov, ktorých máme v nemocniciach. Súvisí s tým tiež možnosť pre ministra zdravotníctva, pre ministerstvo zdravotníctva prijímať opatrenia z centrálnej úrovne smerom k nemocniciam, ktoré súvisia s otázkou tzv. reprofilizácie dostatočných lôžok pre pacientov, ktoré čelia takémuto vírusu, aby jednoducho nemocnice boli pripravené a s ohľadom na počet hospitalizovaných, ktorých viete, že aj k dnešnému dňu stúpol už voči 8. februáru o ďalšiu stovku, o ďalšie stovky vlastne ľudí, ktorí sú hospitalizovaní, aby jednoducho nemocnice mali takúto kapacitu a boli schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Môžme zaiste spolu diskutovať o tom, či tieto opatrenia, ktoré prijíma vláda, sú dostatočne účinné. Takáto debata je absolútne legitímna a je na mieste, aby sme ju spolu zvádzali, či už je to v rámci koalície, ale aj spolu s opozíciou. Súčasne však treba povedať, že ak by dnes parlament nepredĺžil núdzový stav, neschválil by uznesenie vlády, nepodporil by teda trvanie tohto núdzového stavu a s ohľadom na to možnosť pre vládu, pre ministra zdravotníctva, pre ministerstvo práce prijímať opatrenia, ktoré sú dôležité pre boj s pandémiou, pre vytvorenie kapacít pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ľuďom, ktorí sú či už v domovoch sociálnych služieb, alebo v nemocniciach, tak vláda by vlastne stratila akékoľvek nástroje, aby mohla účinne centrálne realizovať ochranu, starostlivosť ľudí v rámci zdravotnej starostlivosti. Teda pre ochranu života a zdravia. Ľudí by sme fakticky nechali napospas im samotným, nemocnice by sme nechali svojvoľne rozhodovať o tom, v akých kapacitách sú čoho schopné, a nebola by tu možnosť nijakým spôsobom centrálne riadiť boj s touto pandémiou.
V tejto súvislosti si vás preto dovoľujem požiadať o podporu a podporu pri rozhodovaní sa ako poslancov, poslankyne pri rozhodovaní o núdzovom stave.
Určite nie je pravdou, že vláda takýmto spôsobom len jednoducho predlžuje núdzový stav, pretože by nebola schopná, spôsobilá nijakým spôsobom prijímať žiadne opatrenia a bude tak vykonávať do momentu, kým nebude zaočkovaný dostatočný počet obyvateľstva. Takýmto spôsobom k tomu určite vláda nepristupuje. Dnes jednoznačne je potrebné, aby sme núdzovému stavu dali možnosť ešte pokračovať ďalej a súčasne popritom viedli vážnu diskusiu, aké opatrenia naďalej sú potrebné a účinné pre boj s pandémiou. Ak dnes nepredĺžime núdzový stav, necháme ľudí napospas a vláda nebude môcť nijakým spôsobom koordinovane riešiť túto situáciu.
Dovoľujem si vás preto požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

5.2.2021 10:43 - 10:58 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale s ohľadom na to, že prebieha už o desiatej hodine zasadnutie vlády, ja som tu mala termínovaný čas a potrebujem byť prítomná na zasadnutí vlády. Prebieha diskusia k uzneseniu, ktoré súvisí so zákazom vychádzania núdzovým stavom, potrebujem tam byť prítomná ako ministerka spravodlivosti. Ospravedlňujem sa. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci za túto možnosť.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh zákona, ktorý súvisí s novelou zákona o sudcoch. Ako som už povedala v skratke v ohľadom procesu pri skrátenom legislatívnom konaní. Jedná sa o návrh zákona v rámci prvého čítania. Jedná sa o návrh zákona, ktorý je pre nás kľúčový na to, aby mohli riadne fungovať hodnotiace komisie pre výberové konanie sudcov, výberové konanie predsedov súdov. Súvisí to aj so zmyslom disciplinárnej zodpovednosti, ktorá je nadviazaná na pravidelné hodnotiacich sudcov. Jednoducho táto právna úprava nám umožní, aby sme v plnosti mohli využiť inštitút, tzv. emeritných sudcov, teda aj tých sudcov, ktorí boli odvolaní pani prezidentkou z dôvodu veku. Toto riešime touto právnou úpravou. Je to veľmi dôležité, aby sme mali čo najskôr sfunkčnené tieto hodnotiace komisie. Fakticky to znamená zabezpečenie plného prístupu k spravodlivosti, aby sme výberové konania, ktoré máme napríklad momentálne pozastavené aj na najvyššom súde, vedeli plne sfunkčniť. Mne je jedno, kto je členom hodnotiacej komisie, takže práve to, že to umožníme týmto emeritným sudcom je kľúčové. Ďakujem veľmi pekne a dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.2.2021 17:27 - 17:29 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predstaviť, by som povedala, veľmi stručný návrh zmeny zákona, ktorá ale v niečom je veľmi kľúčová, pretože nám umožňuje rozšíriť okruh tzv. emeritných sudcov, aby sme sfunkčnili hodnotiace komisie, ktoré nám hodnotia pravidelne sudcov, hodnotia nám kandidátov do výberových konaní na predsedov súdov, hodnotia nám sudcov, ktorí v rámci kariérneho rastu sa uchádzajú o pozíciu na vyššom súde. Osobitne momentálne je to veľmi dôležité pre obsadenie Najvyššieho súdu kvalitnými sudcami.
Tieto výberové konania momentálne blokuje situácia, že nemáme dostatočne funkčné hodnotiace komisie a práve inštitút tzv. emeritných sudcov by mal k tomu napomôcť, avšak v rámci právnej úpravy zákonodarca, a istým spôsobom asi to uniklo aj výkonnej moci, opomenul skupinu tých emeritných sudcov, ktorým zanikol výkon funkcie dosiahnutím veku a odvolaním prezidentkou, resp. prezidentom Slovenskej republiky. A my len to, čo riešime, je, chceme túto skupinu doplniť do zákona a umožniť práve aj tejto skupine, aby, emeritných sudcov, aby sa nám mohli uchádzať o členov hodnotiacej komisie. A je to práve ten potenciál, ktorý by nám pomohol tieto hodnotiace komisie sfunkčniť.
Hodnotiace komisie, vlastne sudca, či už ten, ktorý je momentálne vo výkone funkcie sudcu, alebo tzv. emeritný, na plný výkon, je to veľmi dôležitá pozícia, nie je vôbec jedno, aká je to osoba. A práve medzi aj tými osobami, ktoré nám skončili vo výkone plnej funkcie z dôvodu veku, tak je potenciál tých sudcov, ktorí sú veľmi dobrí na takéto hodnotenie, nemajú vlastne žiadnu závislosť už ku kolegom, pretože vlastne skončili výkon funkcie.
Takže ja si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sme mali zabezpečený chod justície a mohli sme plne obsadiť súdy a mali predsedov na súdoch, kde sú blokované výberové konania. Tak ja si vás dovoľujem požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.2.2021 15:33 - 15:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu skráteného legislatívneho konania novely zákona o sudcoch, ktorá rieši otázku tzv. hodnotiacich komisií.
Ide totižto o to, že my chceme umožniť, aby v hodnotiacich komisiách naozaj mohli byť v plnosti všetci emeritní sudcovia. To znamená, že aj tí, ktorí už skončili výkon funkcie. A, bohužiaľ, pri schvaľovanom zákone o reforme justície sa stalo, že dôvodová správa, ktorá jednoznačne pomenúvala všetky osoby, ktoré sú tzv. emeritní sudcovia, tak chybou v písaní, javí sa, že sa stalo, že z textu zákona vypadlo, že sem spadajú aj sudcovia, ktorí boli odvolaní pani prezidentkou z dôvodu veku.
Sú to ľudia, ktorí sú naozaj veľmi potenciálni kandidáti na to, aby boli v hodnotiacej komisii. V hodnotiacej komisii tí, čo sú sudcovia, tak v plnosti vykonávajú takúto funkciu. Tým, že momentálny text to neumožňuje, tak, bohužiaľ, čelíme situácii, že nemáme dostatok osôb v hodnotiacich komisiách, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby nám prebiehali výberové konania na sudcov, aby nám prebiehali výberové konania na predsedov súdov, aby sme mohli aj vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť, ktorá súvisí s pravidelným hodnotením sudcov.
Jednoducho, hodnotiaca komisia je kľúčový nástroj k tomu, aby nám riadne fungovala justícia, aby nám riadne, sme vedeli zabezpečiť aj prístup k spravodlivosti. Napríklad na Najvyššom súde máme otvorené výberové konania. Nevieme ich realizovať, pretože kandidáti nie sú hodnotení, pretože nemáme plne funkčné tieto hodnotiace komisie.
Ja si vás dovoľujem požiadať, aby som toto mohla vyriešiť tým, že ak by sme to nechali na celé, celý legislatívny proces niekoľkomesačný, tak by sme vlastne tieto znefunkčnené hodnotiace komisie mali niekoľko mesiacov a neumožnilo by nám to naplno sfunkčniť všetky výberové konania a tým fakticky aj súdy, ktoré trpia tým, že nám tam chýba doplnenie ľudí. Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2021 10:19 - 10:21 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, toto je dôležitá právna úprava pre ochranu vlastníckeho práva. Presun tejto kompetencie na súdy je naozaj tým správnym krokom.
Nie je to o paušalizácii, že všetci notári to robili zle, robili to niektorí, ale tie závažné následky pri tých prípadoch sú, sú niektorých prípadoch sa to vlastne už nedá ani odstrániť, pretože niet toho aj kto vyrobil potrebné kroky na opravu a vlastnícke právo je naozaj neodňateľné a mali by sme ho chrániť a vytvoriť mu priestor, aby to nikto nezneužíval.
Čo sa týka tohto oprávnenia, o ktorom tu nakoniec bola taká dlhá debata smerom k ministerstvu spravodlivosti. My vlastne chceme to, čo máme smerom k súdom. Nič viac. Vypýtame si spis od súdu. Dostaneme spis, robíme dohľadové oprávnenie. Toto chceme robiť aj voči notárom. Nič viac, nič menej. Naozaj. Ak to vieme a môžeme robiť voči súdom, ktorý je naozaj nezávislý, nestranný, myslím si, že ak by sme sa mali rozprávať o nejakých vysokých garanciách ochrany a tu to funguje a nie je v tom problém, ja si nepamätám, že by tu bula debata o tom, že ministerstvo spravodlivosti zneužíva svoje oprávnenie smerom k súdom a ak by to urobilo je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
Takže ak sa rozprávame, že si tu bude ministerstvo pýtať hocijaké spisy len tak z rozmaru, no tak to je zneužívanie právomoci. Ide o to, aby sme naozaj to dohľadové oprávnenie mohli reálne vykonávať. Že keď si vypýtame spis, máme tu podnet tak nebudeme riešiť, či nám niekto ten spis dal alebo nedal, ale rovno sa naoberáme podstatou veci. Len o toto nám ide.
Takže ja vás prosím o podporu tak ako sme ju navrhli. Samozrejme poslanecký návrh pána poslanca Šeligu ešte vylepšuje ten návrh, ale to dohľadové oprávnenie, aby malo ministerstvo účinné je nevyhnutné pre účinný dohľad, ktorý ministerstvo má. V zásade to chceme dostať na tú úroveň ako to máme voči súdom. Ďakujem veľmi pekne a dovolím si vás požiadať opätovne o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2021 9:55 - 9:59 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Veľmi stručne. Ja rozumiem, čo hovoríte, ale ak nemáme problém, že takéto oprávnenie máme voči súdom. Akože my tam v zásade neodôvodňujeme žiadosť. Vypýtame si spis, dostaneme spis. Ja vás rozumiem, čo hovoríte, ale pritom dohľade sa to inak nedá. To znamená, že ja vám iba vravím, že tá právna úprava, ktorá je, tak ju zneužívajú niektorí notári. My, a možno to je aj dôležité si povedať, že my sme tu odstránili rozpor s Notárskou komorou, takže my sme o tomto rozprávali, a ten rozpor s Notárskou komorou aj pri tomto bode bol odstránený. Takže naozaj tu nevidím problém. Ja rozumiem, čo hovoríte, rozumiem vám, ale skutočne proste ten dohľad musí byť účinný a efektívny. To znamená, že keď si vypýtame spis, potrebujeme to od súdu, odkážeme iba na ustanovenie, z ktorého vlastne to oprávnenie máme, nemáme žiaden problém. Pri notároch niektorých problém je, hej? A je to, by som povedala, v tomto to je zneužívané, to odôvodnenie, hneď zobrať notárovi licenciu za to, že nám nedal spis, no takto to asi úplne nejde, rozumiem, čo vravíte. Domnievam sa skôr, že skôr je cesta, aby sme ten spis dostali, preskúmali ten podnet, ktorý máme, a vyvodili zodpovednosť, že skôr toto je cesta. Ale ja vám rozumiem, čo na jednej strane hovoríte k tým osobným právam, ale to je aj súčasťou každého spisu na súde. Proste to, ten dohľad tu máme. Takže tu treba umožniť právnu úpravu, aby ten dohľad sme mohli robiť účinne. A toto je cesta. Naozaj.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.1.2021 9:44 - 9:53 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja si dovolím, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, možno zopár upresnení. Takže najprv k tej otázke vydržania. Určite si myslím, že nie je dobrou cestou teraz uvažovať o tom, že by sme urobili nejaký duplicitný systém, že časť necháme na notárov, časť necháme na súdoch. Treba si povedať ktorou cestou ísť a myslím si, že v tomto tá právna úprava, ktorú predkladáme je jednoznačná. Totižto tu ide o to, že ten kto má záujem niečo vydržať, no tak ten nemusí mať prísne záujem to urobiť s veľkou publicitou a s dodržaním celého procesu. Ten má záujem na tom, aby to bolo vydržané čo najskôr. To znamená, že nechá to určite na úvahe toho kto má záujem niečo vydržať. To by asi nebola cesta. Takže tu sa treba pozerať na to spôsobom, ak som potenciálne ja dotknutý na svojich právach a niekto má záujem vydržať pozemok a možno nie úplne dbať na moje práva, aký by ten proces mal byť, aby potenciálne aj ja som sa o tom dozvedel a mohol som sa brániť, chrániť, aby ten, kto o tom rozhoduje, tak s plnosťou a s vážnosťou celého procesu na to naozaj dbal.
Ja nechcem teraz, som povedať zavrhovať, poslanie, ktoré majú notári. A súčasne chcem povedať, že si ich veľmi vážim, by som povedala, početné množstvo notárov, ktorí s plnou vážnosťou pristupovali aj k otázke vydržania. A myslím si, že je to jednoznačné aj zo štatistiky, ktorú keď si pozrieme, ako to medzi notármi je. Že sú notári naozaj, kde je to v stovkách a sú notári, kde je to aj za posledný rok, keď sme si pozreli štatistiku, kde je to v jednotkách. Myslím, že aj to ukazuje asi, by som povedala, že nejakej vážnosti toho procesu, aj s tou dôslednosť ako k tomu pristupujú. A súčasne treba povedať, že my sme začali naozaj veľké množstvo disciplinárnych konaní a dospeli sme k záveru, že toto je skutočne jediná cesta. Mali sme k tomu aj viaceré rozhovory, stretnutia na pracovnej úrovni, oficiálnej úrovni aj s Prezídiom Notárskej komory. A toto je záver, o ktorom sme presvedčení, že je tou správnou cestou pri ochrane vlastníckeho práva. Pričom nechcem nejakým spôsobom znevažovať notárov, ktorí to veľmi dôsledne aj doteraz tak plnili. Len keď došlo k tomu, že proste jeden z notárov pochybil, tak to malo veľmi vážne následky. A veľmi zložité je potom dosiahnuť nápravu. A by som povedala, že v niektorých prípadoch tá náprava ani nie je, pretože nie je záujem, ak sa jednalo napríklad o nejaké čiastkové podiely. Ak si vyvážil človek, ktorého sa to aj dotýkalo, že má začať celé súdne konanie, tak by jednoducho by mu to nebolo, nebolo to preňho dostatočne profitujúce. Čo na druhej strane, samozrejme, to bolo na úkor, by som povedala, že tej, tej hodnoty, ktoré vlastnícke právo ako také k tej nehnuteľnosti má.
Takže jednoznačne si vás dovolím požiadať o podporu prenosu tejto kompetencie v plnosti na základe tej právnej úpravy, ktorú predkladáme. Tá skutočne umožní, aby s dôslednosťou, vážnosťou, dodržaním procesu, ktorý by mal byť pri otázke vlastníckeho práva, tie princípy, ktoré by tu mali platiť, a to umožňuje tá právna úprava, ktorú predkladáme.
A teraz si dovolím zopár poznámok k tomu, čo povedal pán poslanec Susko. Skúsim po jednotlivých bodoch. Jedna súvisela s otázkou registrov. To znamená, že jednoznačne povedať, že tie registre, ktoré sú vytvárané notármi tak, aby mali zákony, toto bola požiadavka Notárskej komory. Takže pán poslanec Susko, ak sa vám zdá, že je to problém, treba si to, aj asi toto vyrozprávať aj s Prezídiom Notárskej komory. My sme na ich podnet vlastne urobili túto právnu úpravu. Rozpory v tomto bode boli úplne odstránené. Jednoducho je dôležité, aby tie registre, ktoré notári majú, aby tu bol jednoznačný právny základ, a toto bolo vyrokované aj s Notárskou komorou. Takže v tomto nie je žiadny rozpor. Je to, je to dobrý právny základ pre registre, ktorý notári majú. To je k tomu, to je otázka interného predpisu a právneho základu. Takže toto je požiadavka aj samotnej Notárskej komory.
Posuniem sa ďalej, a to k spisom. Problém je ten v súčasnosti, že práve tam, kde sme mali podozrenia, že môže dôjsť k pochybeniam u notárov a dožiadali sme spisy odôvodnenie. Spisy sme nedostali niekoľkokrát.. Začínali sme viaceré disciplinárne konania kvôli tomu, že nám neboli odovzdané spisy. Ak hovoríte, že sa to týka veľmi osobných záležitostí. No týka. Takisto ako sa týkajú veci, ktoré sú na súde. Ministerstvo spravodlivosti má oprávnenie dohľadu vyžiadať si spisy vo veciach voči súdom. Nezaregistrovala som žiadny problém v žiadnom spise, že by sme zo súdu nedostali. Aj v kauzách, kde boli vážne podozrenia zo spáchania trestného činu. Jednoducho takýto problém ako s odovzdaním spisu pri oprávnení dohľadu som nezažila pri iných profesiách, ako pri niektorých notároch. A zase chcem povedať niektorí notári. Nechcem paušalizovať. Jednoducho sú notári, ktorí sa rozhodli, že ministerstvo nebude vykonávať dohľad, aj keď dá odôvodnenú žiadosť. No tak, aby ministerstvo mohlo vykonať tento dohľad a mám oprávnenia ako ministerka spravodlivosti podať disciplinárny návrh, tak to môžem jedine tak urobiť, že vidím ten spis. Nestačí mi prísť, pozrieť si vo výpisoch. Potrebujem si pozrieť spis. Takisto ako to robím pri súdoch. Ak chcem podať disciplinárny návrh na sudcu a dostanem ohľadom toho nejaký podnet. No tak v zásade potrebujem vidieť spis, ak sa to týka toho spisu, Potrebujem sa pozrieť či boli prieťahy napríklad. Veľmi dôsledne sa musí pozrieť, čo kedy bolo aj v dedičskom konaní sa to môže stať. Máme množstvo podnetov, ktoré súvisia s tým, že dedičské konanie neprebehlo riadne a včas. To súvisí aj s touto dohľadovým oprávnením. To sa dá jedine tak, že ten spis vidím. Proste, tak to je a ja vás rozumiem, že sa to týka veľmi osobných práv. A veľmi často tie podnety sú práve od tých účastníkov tých, tých konaní. Veď tí nám dávajú podnety, že niečo nie je v poriadku. Takže ja vám rozumiem, čo vravíte. S tým súvisí, samozrejme, potom aj požiadavka zásady mlčanlivosti o všetkých veciach, o ktorých sa takíto pracovníci dozvedia. Ale ak má ministerstvo spravodlivosti robiť tento dohľad, ak sa nejdeme baviť, že to ideme ministerstvu zobrať. Ak hovoríte, že to má byť Notárska komora, Notárska komora samozrejme také oprávnenie má, ale je na mieste, aby to určite mal aj štátny orgán. Som presvedčená, že ministerstvo spravodlivosti asi v tomto smere je tým ústredným štátnym orgánom, ktoré také oprávnenie má mať. Takisto ako máme voči exekútorom, voči znalcom, aj voči súdom, no tak ho máme aj voči notárom, aby sme mohli zistiť, či k tomu porušenie došlo, musíme ten spis vidieť. A ja vám hovorím, skúsenosť aplikačná je, sú notári, ktorí aj keď si to vyžiadame, nám ten spis nedajú. K tomu sme mali tiež viaceré rokovania aj s Prezídiom Notárskej komory, sme si to vysvetľovali. Nie je v tom rozpor, ale jednoducho tie spisy sme nedostali. Tak začíname, namiesto toho, aby sme prešetrili, čo sa stalo a či to podozrenie, či ten podnet bol oprávnený, a či máme vyvodiť nejakú zodpovednosť, no tak riešime vôbec, aby nám dal spis ten notár. No, tak dovoľujeme si k tomu túto právnu úpravu. Ja si myslím, že všetci chceme, aby sme riešili podstatu a nie to, či nám niekto spis dá alebo nedá a zaoberali sa touto podstatou, vlastne tým samotným podnetom, pre ktorý máme vlastne my ten dohľad urobiť. Takže kvôli tomu je potrebná takáto právna úprava.
Myslím, že tým som vlastne vyčerpala, či bola tam ešte. Asi som vyčerpala. Takže ja vám rozumiem, pán poslanec. Ja vnímam v niečo veľmi legitímne, že treba každú právnu úpravu zo všetkých strán rozoberať a pozrieť sa, či je to primerané. Ale som presvedčená, že tu naozaj tá primeranosť je. A musíme vychádzať ž toho, že jednoducho, samozrejme, každý notár, takisto ako každý sudca, každý exekútor, aj advokát sa zaviaže sľubom pri plnení svojej profesie a jednoducho sa stane, že dôjde k pochybeniam. Preto tu máme kárne poriadky, máme tu disciplinárne poriadky, je to nejaké oprávnenie ministra spravodlivosti. A ak chceme, aby sme aj vyžadovali od každého, aby tie predpisy boli dodržiavané, tak musíme umožniť tým orgánom, ktoré to oprávnenie majú, aby to naozaj mohli účinne robiť. Preto je potrebná táto právna úprava, pre nič iné. Ďakujem veľmi pekne a dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2021 9:19 - 9:25 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Civilný mimosporový poriadok. Je to kľúčová právna úprava, ktorá je obsahom tohto vládneho návrhu zákona. Tým základom tejto kľúčovej právnej úpravy je, že prenášame kompetenciu v oblasti vydržania z notárov na súdy. My sme k tomu pristúpili po dlhoročnom skúmaní, akým spôsobom a s akými problémami procesnými a veľmi závažnými následkami sú sprevádzané vydržania u notárov. Mali sme k tomu aj niekoľkonásobné stretnutia s prezídiom Notárskej komory. Dávali sme viaceré návrhy, naozaj niekoľko početné návrhy na disciplinárne konania voči notárom, ktorí nedodržiavali procesy v zmysle právnej úpravy, ktoré súvisí s vydržaním.
My sme sa samozrejme zaoberali aj štatisticky s počtom vydržaní. To, čo bolo zaujímavé, keď sme sa zaoberali týmito počtami bolo, že sú notári, ktorí naozaj výnimočne pristupujú k vydržaniu, povedala by som, že javí sa, že veľmi zodpovedne zvažujú, kedy sú skutočne splnené podmienky na vydržanie a sú iní notári, ktorí to robia v stovkách. To znamená, že majú za to, že sú splnené podmienky na vydržanie. Boli sme, myslím, že ako spoločnosť sme boli vzájomne konfrontovaní a sme sa oboznámili s viacerými naozaj kričiacimi prípadmi, kedy vydržanie za pomoci notárov bohužiaľ bolo sprevádzané aj takými okolnosťami, že sa jednalo o vydržanie, ktoré súviselo s blízkymi osobami, boli toho zapojené či už ako tí, ktorí osvedčovali podpisy, či už ako tí, ktorí v konečnom dôsledku profitovali zo samotného vydržania, to sú samozrejme veci, ktoré sú už hraničiace, respektíve, pri ktorých bolo preukázané spáchanie trestného činu. Došli sme k záveru, že nejedná sa o by som povedala jednoosobové zlyhania, ale javí sa, že je to problém nejaký systémový a môžem povedať, že som to sledovala vlastne od roku 2010 ako štátna tajomníčka, keď som prišla na ministerstvo spravodlivosti a zistila som, že tento problém je vážny aj na základe podnetov zo Slovenského pozemkového fondu, ktorý nás vlastne na to upozornil, že dochádza k vydržaniam a oni ani ako subjekt vlastne sú opomenutí v nieže v jednom, v dvoch vydržaniach, ale v stovkách, v tisícoch, proste je to množstvo prípadov, v ktorých jednoducho neboli dodržané postupy, ktoré mali byť pri vydržaní. My sme na základe toho iniciovali samozrejme viaceré prešetrenia aj spisov ako hovorím disciplinárne návrhy, napriek tomu vlastne po desiatich rokoch sme dospeli k záveru, že situácia sa úplne zásadne nezmenila a máme za to, že je potrebné preniesť túto kompetenciu na, na súdy. Myslím si, že je to dôležitá právna úprava, súvisí so základným právom a to je vlastnícke právo, ktoré je neodňateľné. Je nevyhnutné, aby proces, ktorý sprevádza možnosť nadobudnutia cez takúto právnu možnosť vydržania, aby bol jednoznačne transparentný so zásadami publicity a to umožňuje súdne konanie, v ktorom je potrebné podať návrh v rámci ktorého tak ako je celé súdne konanie upravené v mimosporovom poriadku, tak práve toto konanie umožňuje. Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu k tomuto vládnemu návrhu a myslím si, že je to veľmi dôležitá právna úprava, ktorá súvisí s ochranou vlastníckeho práva. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2021 9:19 - 9:20 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja iba si dovolím zareagovať aj na príspevok pána poslanca Suska. Samozrejme potrebujem sa bližšie oboznámiť vlastne s tým návrhom, aj s tým cieľom, ktorý pán poslanec má, ale ak by to bolo návrh, ktorý by zlepšoval samotnú právnu úpravu, ja som tomu samozrejme otvorená. Takže potrebujem sa s tým lepšie oboznámiť. Myslím si, že tie termíny, ktoré sú v samotnej právnej úprave, tak sú dobre nastavené, ale nevidím problém, ak nájdeme cestu ako poskytnúť viac informácií, tak samozrejme tomu vyhovieme. Toľko. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je to naozaj dôležitá právna úprava, ktorá ten proces v rámci poskytovania dotácií upresňuje a ide to dobrým smerom, takže opakovane dovolím si požiadať o podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2021 9:12 - 9:14 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám vládny návrh zákona, ktorý súvisí s pôsobnosťou ministerstva spravodlivosti v oblasti dotácií, poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv. Táto právna úprava by som povedala, že je právnou úpravou, ktorá skôr obsahuje technické detaily, ktoré zlepšia celý proces poskytovania dotácií. Tá právna úprava vyplýva z aplikačnej praxe. To, čo sa snažíme vyriešiť v rámci tejto právnej úpravy, tak je zbytočná byrokratická záťaž žiadateľov, dopĺňame tu z dôvodu zaujatosti právnu úpravu, keď je člen alebo členka komisie vo vzťahu k žiadateľovi blízkou osobou, spresňujeme informácie, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva v súvislosti s poskytovaním dotácií, ďalej na zabránenie duplicitnej podpory niektorých subjektov vypúšťame časť možnosti aktivít, ktoré boli podporované a to aktivity takzvané kultúrne, ktoré máme za to, že sú súčasťou dotačného mechanizmu, ktorý je v rámci kompetencie ministerstva kultúry, pretože takýto dotačný program pre príslušné skupiny, ktoré by spadali aj pod ministerstvo spravodlivosti, sme si uvedomili, že spadajú vlastne aj pod túto dotačnú schému, ďalej tiež vytvárame možnosť poskytnutia odmeny za vykonanú prácu pre tých členov a členky komisie, ktoré nie sú štátnymi zamestnancami, myslím si, že to je asi ten základný výpočet tých, ako by som povedala, technických upresnení, ktoré sa snažíme vyriešiť v rámci tejto právnej úpravy.
Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu, bude to znamenať lepší, transparentnejší proces poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv, čo je v kompetencii ministerstva spravodlivosti. Vopred ďakujem za podporu.
Skryt prepis