Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.11.2020 o 14:18 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.11.2020 14:18 - 14:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za danú otázku. Pán poslanec, každopádne personálne kapacity súdov, ktoré neplánujeme, aby boli ďalej ako tzv. sídelné v nových, väčších obvodoch, neplánujeme zrušiť, takže implementácia súdnej mapy znamená, že my ponechávame tieto budovy ako pracoviská súdov. Ukáže budúcnosť, v akej miere sú potrebné či už pre vykonávanie pojednávaní, ale ako aj pracoviská pre sudcov a justičný personál.
Takže každopádne samotná implementácia súdnej mapy neznamená, že by sme stratili akékoľvek miesto sudcu alebo justičného pracovníka. Robíme pre to maximum, v rámci implementácie by k tomu nemalo dôjsť. (Krátka pauza.)
To je odpoveď na moju otázku. Idem ďalšie otázky, alebo?
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 17:45 - 17:47 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja iba veľmi krátko. No, buď chceme zdvihnúť ten štandard, alebo nechceme. Tak keď chceme, tak treba prijať právnu úpravu. Ak nechceme, tak potom nech sa páči.
Podľa mňa to spresnenie, ktoré tu dal pán poslanec, je naozaj už tou hranicou, ktorá tomu dáva jasný priestor, aby ten, ktorý by sa obával a chce byť transparentný, tak nemá byť prečo stíhaný. Ak niekto nechce byť transparentný a chce niečo skrývať, tak preňho tá právna úprava nie je.
A čo sa týka tej tajnej voľby, pán poslanec, ako ja už som to tu hovorila, vy ste tu, bohužiaľ, neboli. My sme neskandovali "tajná voľba", naozaj, ja neviem, odkiaľ toto ako beriete, že máme tu takýto princíp, ktorý sme si vydobyli revolúciou nežnou. Takže tajná voľba je dôležitá, súvisí s hlasovaním, nijakým spôsobom ju nikomu neodoberáme a je absolútne v poriadku vedieť, aký pomer hlasovania bol pri rozhodovaní súdov. Nie je tam vôbec žiadny problém, nie je tu popretie žiadnych princípov, ktoré súvisia s chodom justície.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

21.10.2020 17:25 - 17:40 hod.

Mária Kolíková
Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, rada by som ešte otvorila rozpravu k tomuto bodu s ohľadom na návrhy, ktoré som porozumela, že by chceli byť ešte predložené. Takže poprosím ešte otvorenie rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 16:13 - 16:18 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, iba zopár; a poslankyne, ja iba zopár poznámok.
Najprv k tomu predaju zaisteného majetku. Už sme sa o tom rozprávali s pánom poslancom Suskom nakoniec na ústavnoprávnom výbore, ale aby naozaj ohľadom toho neboli nejaké zbytočné obavy. Ale už aj povedal pán poslanec Kyselica, že pri tej správe zaisteného majetku nám ide o to, aby sme zachovali hodnotu. Veď vychádzajme z toho, že to je prezumpcia neviny. To znamená, že potenciálne my budeme musieť vrátiť ten majetok aj v tej hodnote. To znamená, že ten úrad musí robiť úkony, ktoré sú efektívne pre to, aby tú hodnotu zachoval. Takže môže byť naozaj namieste práve v tých prípadoch, čo aj spomenul pán Kyselica, aby mohol robiť úkony aj k tomu predaju. Ale v týchto prípadoch úrad vydáva rozhodnutie, voči ktorému je odkladný účinok, voči ktorému je opravný prostriedok s odkladným účinkom odvolania a ešte aj to rozhodnutie o tom odvolaní môže preskúmať súdom. To znamená, že ak tá osoba má za to, že to nie je dobrý nápad, tak je tu priestor. A toto už nespomenul pán poslanec. Takže ako tu je naozaj, tu je možnosť ešte preskúmania súdom, je tu možnosť argumentácie, že to nie je správne. Tá možnosť ochrany pre tú osobu je skutočne dostatočná a efektívna.
K tým argumentom, ktoré tu zazneli k tým prílepkom. Mňa to naozaj mrzí, že toľko o tom rozprávame. Prílepky, samozrejme, nie sú, nie sú pekná vec. Treba však povedať, že ak by sme na toto išli takýmto spôsobom k Trestnému zákonu, tak raz keď upravujeme trestnú činnosť v oblasti, trestné činy v oblasti životného prostredia, tak to bude jedna novela, ak budeme upravovať trestné činy k obchodovaniu s ľuďmi, to bude iná novela. Ako veď zase takto to asi nechceme. Treba sa pozerať, že to je Trestný zákon, je zákon kódexového typu. Ak ho raz otváram, tak tie veci, ktoré môžem vyriešiť, treba vyriešiť. Veď aj toto súvisí s tou predvídateľnosťou práva, aby sme nemali toľko tých zmien. Ale keď vieme vyriešiť komplexne naraz, tak ho treba vyriešiť, a to je aj úlohou ministerstiev, aby sa k tomu, aby k tomu tak pristupovali. Takže keď už sme otvorili Trestný zákon, no tak už sme v ňom menili a upravovali to, čo vieme, že je potrebné v rámci Trestného zákona upraviť.
A treba súčasne povedať, že to nie je nejaký prílepok, ktorý sa nám tu objavil niekde za chodu, ale celá právna úprava k tým trestným činom, ktoré sú v parlamente, prešli riadnym legislatívnym procesom od začiatku do konca. Od začiatku boli súčasťou návrhu. Celým legislatívnym procesom to prebehlo. Takže tu sa nebavíme o niečom, čo sa tu prilepilo niekde počas cesty. To tak vôbec nie je. To sa tak javí z tých komentárov, ale to nie je pravda. Takže mám za to, že tu vôbec to nie je v rozpore s právnou úpravou, ktorá súvisí s prílepkami, práve naopak, v súvislosti s predvídateľnosťou celého postupu a prípravy návrhov zákonov, si myslím, že prísne v zmysle tejto právnej úpravy sme k tomu tak v rámci procesu prípravy tohto zákona pristupovali, aj celého procesu.
K ohýbaniu práva tu už tiež zaznelo aj k tým obavám, ktoré sú tu v nadväznosti na jeho aplikáciu. Treba povedať, že nemôžeme prebrať presne doslova, ak sa aj inšpirujeme nejakou právnou úpravou a preniesť to do právneho poriadku. Áno, takže ja hovorím jasne, je to inšpirácia z toho nemeckého práva. Ale to je inšpirácia. To znamená s ohľadom aj na to, akú máme právnu úpravu, akú máme definíciu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tak k tomu v nadväznosti sme urobili túto právnu úpravu, ktorú považujeme za dôležitú, aby bolo zrejmé, že áno, aj za svojvoľné rozhodnutia sudcu je možné vyvodiť trestnoprávny postih.
A slovo svojvôľa, to nie je len tak náhodou. My slovo svojvôľa už poznáme, a veľmi dobre. Súvisí s disciplinárnym postihom. Tam je súčasťou disciplinárnych previnení. Sudcovia veľmi dobre vedia, čo je to svojvôľa. Veľmi opatrne s tým pojmom narábajú. A tak ako je uvedené v dôvodovej správe, predpokladá sa rozhodnutie iného súdneho orgánu, ktoré vlastne pomenuje dané súdne rozhodnutie, že je svojvoľné. To znamená, že iná súdna moc posúdi, že toto bolo naozaj mimo misu, že to bolo naozaj tak vážne.
A čo sa týka používania tých pojmov, tak je zrejmé, že sú k tomu sudcovia veľmi, ale veľmi opatrní, pretože vedia, že môže byť za to disciplinárny postih, alebo teraz po novom aj trestnoprávny postih, ak to bude mať také vážne následky. Toľko len v tej súvislosti.
Ja si, samozrejme, vážim všetku rozpravu, ktorá s tým súvisí, ale nemám rada, ak sú používané argumenty, ktoré si myslím, že už boli viackrát vyvrátené a napriek tomu sa opakovane používajú.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 15:38 - 15:41 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám opätovne vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku s tým, že tento návrh zákona tu už je vlastne po tretíkrát a ja verím tomu, že sa nám ho podarí po tretíkrát naozaj úspešne schváliť.
Prináša nám, ja som presvedčená o tom, že skutočne efektívny spôsob pre, pre orgány činné v trestnom konaní aj pre Úrad pre správu zaisteného majetku, ktorý má byť na základe tohto zákona zriadený, ako zaisťovať majetok, samozrejme, v súlade so zákonom a s ohľadom na všetky ústavné princípy, ktoré platia aj s ohľadom na prezumpciu neviny, ale s tým, že je dôležité, aby sme mali účinný nástroj, ak niekto nadobúda majetok z trestnej činnosti, má z toho výnosy, aby tu existoval nástroj, ktorý je naozaj účinný, ktorý bude natoľko odradzujúci, že toto už nebude spôsob lukratívneho spôsobu nadobúdania majetku na Slovensku. Myslím si, že táto právna úprava je skutočne pre to tým dobrým nástrojom.
Myslím si, že je to súčasne právna úprava, ktorá dostatočne vyvažuje všetky potrebné princípy primeranosti zásahu do majetku, ktoré, samozrejme, treba brať do úvahy a treba rešpektovať v každom demokratickom právnom štáte.
To znamená, na základe tejto právnej úpravy zriaďujeme Úrad pre správu zaisteného majetku a vytvárame k tomu presné postupy, v nadväznosti na čo upravujeme aj Trestný poriadok, ale súčasne upravujeme predloženou právnou úpravou aj skutkové podstaty niektorých trestných činov, a to v nadväznosti na potrebu aproximácie európskeho práva.
Je to v oblasti príslušnej, to znamená aj v oblasti zaistenia majetku, aj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, boja proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, boja proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu, ďalej riešime aj otázku spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry a riešime tiež oblasť vzájomného uznávania príkazu na zaistenie a príkazov na konfiškáciu v príslušnom trestnom poriadku, teda v novele, ktorá tu s tým súvisí.
Súčasne v oblasti, teda v tom článku, kde upravujeme, skutkovej podstaty trestných činov, prinášame aj dva nové trestné činy, a to v nadväznosti tiež na programové vyhlásenie vlády. Jedným tým trestným činom je tzv. ohýbanie práva a druhým tým trestným činom je tzv. prikrmovanie. Myslím si, že oba trestné činy sú dôležité, že ním ukazujeme, ktoré činy považujeme za tak nebezpečné v spoločnosti, že chceme nimi dať jasne najavo, že ak ich niekto pácha, tak sa dopúšťa trestnej činnosti.
Právnu úpravu, čo sa týka nového Úradu pre správu zaisteného majetku, navrhujeme od 1. januára, ale s tým, že plná funkčnosť tohto úradu bude k 1. augustu 2021.
Prosím o podporu predloženého návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 15:30 - 15:36 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v nadväznosti na zmenu ústavy predkladám vládny návrh zákona o reforme súdnictva.
Mám za to, že naozaj to, čo prináša ústava, je o reforme a najmä so zriadením, súvisí to najmä so zriadením aj Najvyššieho správneho súdu a s kompetenciami a vyjasnením toho, čo má robiť Súdna rada. Osobitne k tomu smeruje, smerujú právne úpravy, ktoré sú obsahom tohto návrhu zákona. To znamená, v prvom rade upravujeme zriadenie Najvyššieho správneho súdu a k tomu smeruje aj väčšina ustanovení. A preto je to práve aj také množstvo zákonov, pretože so zriadením Najvyššieho správneho súdu do celej schémy súdov znamená, že všade tam vlastne, kde sa nám vyskytujú sudcovia, musíme pridať aj sudcov, ktorí nám spadajú teraz, nám, ktorí budú aj súčasťou tejto novej súdnej inštitúcie, to znamená všade tam, kde potrebujeme riešiť ich postavenie a ich práva a i statusy, potrebujeme pridať či už predsedu, podpredsedu Najvyššieho správneho súdu a jeho zbor a, samozrejme, aj jeho aparát. Takže preto je to také množstvo zákonov, ktoré predkladáme, aj súčasťou tohto zákona o reforme súdnictva.
Osobitne teda upravujeme zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý aj v nadväznosti na právnu úpravu, ktorá je v ústave, plánujeme zriadiť k 1. januáru budúceho roka s tým, že by bol plne funkčný v druhej polovici budúceho roka, to znamená, že chceme vytvoriť priestor pre Súdnu radu, aby zvolila predsedu Najvyššieho správneho súdu, a následne počas najbližších mesiacov vytvoriť priestor k tomu, aby bol vykreovaný zbor justičný Najvyššieho správneho súdu s tým, že rátame, že tento výber bude uskutočnený Súdnou radou, to znamená, jej dávame túto kompetenciu a Súdna rada teda bude vyberať tých sudcov, ktorí budú súčasťou Najvyššieho správneho súdu.
Ten spôsob výberu sudcov Najvyššieho správneho súdu vytvárame istým spôsobom, dá sa povedať, podľa schémy, ako vyberáme kandidátov na Ústavný súd, ako ich vyberá Národná rada, to znamená, to, čo v zásade predpokladáme, je, že sa nám prihlásia jednotliví kandidáti, ktorí chcú byť sudcami na Najvyššom správnom súde, či už sú to sudcovia dnešného správneho kolégia, môžu to byť sudcovia, ktorí sú zo správneho kolégia na krajskom súde, môžu to byť, samozrejme, aj predstavitelia právnických profesií, ktorí sa venujú správnemu právu, ale nie sú v súčasnosti ani sudcami, môžu to byť advokáti, môžu to byť nakoniec aj prokurátori z tzv. netrestnej oblasti napríklad. Všetci, všetky tieto osoby, ktoré majú záujem byť sudcami Najvyššieho správneho súdu, je dôležité, aby sa prihlásili, uchádzali sa o takúto pozíciu a následne na základe vypočutia, ak prejdú výberovým konaním na Súdnej rade, môžu sa stať sudcami Najvyššieho správneho súdu.
Súčasne, samozrejme, predpokladáme previerku, ktorá bude súvisieť so vstupom do justície a na takýto nový justičný orgán, a to si myslím, že to sú asi tie podstatné informácie, ktoré súvisia s Najvyšším správnym súdom.
Čo sa týka Súdnej rady, tak tú na základe tejto právnej úpravy aj profesionalizujeme, to znamená, okrem toho, že momentálne má plne profesionalizovaného predsedu, tak chceme, aby aj podpredseda bol plne profesionálny aj s ohľadom na to, aké má nové kompetencie Súdna rada. To znamená, chceme po nej do hĺbky, aby preverovala spoľahlivosť sudcov a proces, ktorý doteraz zabezpečoval Národný bezpečnostný úrad, tak vlastne chceme, aby ten proces previerky prebiehal priamo v Súdnej rade. A preto aj dopĺňame aparát pre Súdnu radu, aby toho bola spôsobilá a schopná, a preto chceme aj odmeňovať po novom tých členov Súdnej rady, ktorí sú nesudcami. To znamená, že tí, ktorí sú súčasťou tohto orgánu a nemôže im byť tzv. pozastavený výkon funkcie sudcu, teda, pardon, im pozastavený nápad ako pri sudcovi, to znamená polovičný nápad vecí, ktoré má, tak tí, čo sú nesudcami, tak tým umožňujeme a dávame im priestor na to, aby boli odmeňovaní v zmysle tejto právnej úpravy.
To, čo je dôležité, v rámci tejto právnej úpravy ešte riešime aj úpravu, ktorá súvisí s Ústavným súdom. To znamená, bližšie upravujeme na základe tých zmien, ktoré sú v ústave, ktoré súvisia či už s obsadzovaním Ústavného súdu, ale nakoniec aj s chodom senátov. Napríklad to, čo považujeme za dôležité, tak vnášame na Ústavný súd nové pravidlá, to je to, že keď sa nám skladajú senáty na Ústavnom súde, tak žiadame, aby po určitých pravidelných časových obdobiach boli nanovo vytvárané tieto senáty, a navrhujeme, aby to bolo urobené náhodným spôsobom.
To si myslím, že sú asi podstatné veci, ktoré sú súčasťou tejto právnej úpravy. Ak budú akékoľvek otázky, tak, samozrejme, som pripravená na nich ešte reagovať v pléne.
Je to dôležitá právna úprava, ktorá nám dáva priestor k tým zmenám, s ktorými prichádzame ako zmenou ústavy, že to vieme naozaj realizovať. A myslím si, že je dôležité, aby na základe tejto právnej úpravy sme umožnili aj Súdnej rade vytvárať to tzv. zrkadlo pre sudcov a aby sme dali možnosť životu Najvyššieho správneho súdu. Myslím si, že to potrebujeme.
Ďakujem pekne a prosím o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 15:20 - 15:28 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja si dovolím krátko zareagovať na tých pár príspevkov, ktoré sme tu mali, a osobitne sa dovolím pristaviť pri pojme nezávislosť, lebo to tu bolo naozaj veľmi často skloňované, že táto zmena ústavy nám má nejakým spôsobom ohroziť nezávislosť v justícii. A veľmi ma mrzí, že spôsob, akým je vysvetľovaná táto nezávislosť v nadväznosti či už na to, akým spôsobom meníme Ústavný súd, alebo vylučujeme z prieskumu ústavných zákonov, ako kompetenciu to berieme Ústavnému súdu a jasne to pomenúvame, že toto by malo byť zásadou nezávislosti justície, som sa tu práve dozvedela. Ďalej to, že o väzbe sudcu nebude rozhodovať aj Ústavný súd, ale teda už len všeobecný súd, voči ktorému je normálne opravný prostriedok na nadriadený súd, následne je možnosť dať ústavnú sťažnosť na ústavný, čiže toto je zásah do nezávislosti justície.
Dozvedela som sa, že zásadou nezávislosti justície je aj to, že v ústavnom zákone je jasne pomenované, že keď sa robí reforma súdnej mapy, čo súvisí, samozrejme, aj s tým, že keď sa budú rušiť potenciálne odvolacie súdy, tak budeme riešiť, čo s tými sudcami, čo nebudú spokojní s novou súdnou mapou, tak, že tam dávame možnosť, že aj bez ich súhlasu dôjde možno k nejakému preloženiu, že aj toto je zásah do nezávislosti súdnej moci. Ďalej to, že zužujeme imunitu, aj to je zásah do nezávislosti súdnej moci. Bez ohľadu na to, že keď si porovnáme tieto zmeny, ktoré prinášame, aj s právnymi úpravami v iných štátoch v rámci Európskej únie, to znamená aj vyspelých demokratických štátov, sú to štandardné zmeny, takže toto je teda tým zásahom. Z odkazu na judikatúru, neviem akú, ja nepoznám žiadnu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá by spochybňovala akékoľvek zmeny, ktoré zavádzame.
Naopak, dovolím si spomenúť, napríklad pri reforme súdnej mapy, keďže tu bolo spomínané Združenie sudcov Slovenska, že napríklad aj to poukazuje za takýto zásah, tak práve ono má na svojej webstránke aj odporúčania výboru rady ministrov, kde jedným z odporúčaní je, že práve ak dôjde k zmene súdnej mapy, práve vtedy môže byť takáto právna úprava, že aj bez súhlasu dotknutého sudcu môže dôjsť k zmene. To znamená, že práve naopak. Mňa naozaj pobavuje istým spôsobom, že tu je, tu sú použité argumentácie, ktoré spochybňujú aj tie subjekty, ktoré s tou argumentáciou pracujú, a sú to používané pojmy, ktorým ako keby sme nerozumeli.
Nezávislosť justície, to, čo je dôležité, aby sme mali naozaj zachované, je to, aby sudca, ktorý o danej veci rozhoduje, bol nezávislý a nestranný. My sa nijakým spôsobom nedotkýňame toho, že by sme spochybňovali, že sudca, ktorý je zaujatý, má byť vylúčený z konania. O tom je nezávislosť a nestrannosť. Je dôležité, keď prídete na súd, máte sudcu, ktorý je nezávislý od iných zložiek moci, my nijakým spôsobom nenaburávame deľbu moci. Naopak, ak tu máme nejaké zmeny, tak súvisia s tým, že chceme, aby sme sa nerozprávali len o nezávislosti a nestrannosti, ale aj o zodpovednosti, ktorú musia cítiť predstavitelia súdnej moci, ale nijakým spôsobom nenaštrbávame ten vzájomný pomer medzi, medzi jednotlivými mocami. Takže dôležité je, aby sme chránili účastníka, keď príde na súd a, samozrejme, v tejto súvislosti chránili aj sudcu, aby mohol nezávisle a nestranne rozhodovať. Do toho nijakým spôsobom nevstupujeme.
Ak sa bavíme o imunite; áno, zužujeme imunitu, ale zužujeme ju spôsobom, aby sme sa dostali na štandard, ktorý je primeraný v rámci Európskej únie. Ten spôsob, ktorý sme tu mali, je tak široký, tej imunity, že vlastne neviete nájsť tomu príklad primeranosti, aký sme mali tento široký koncept tu na Slovensku.
Neviem, akým spôsobom ohrozujeme nejakú skupinu sudcov zmenami, ktoré prinášame. Ja som presvedčená o tom, že tí sudcovia, ktorí sú statoční, svedomití, naopak, že vytvárame im priestor k tomu, aby sme vrátili dôstojnosť im. To znamená, vytlačili zo systému tých, ktorí im tam robia, kazia, kazia meno.
My chceme, aby sudcovia boli vážení v našej spoločnosti, chceme im vrátiť kredit, ktorý je dôležitý, aby mali, aby keď prídeme na súd, tak aby človek veril tomu, že v jeho veci rozhoduje spravodlivý súd a že je nestranný a nezávislý. A to je dôležité práve aj tými zmenami, ktoré prinášame. Čiže my prinášame zmeny do Súdnej rady, aby Súdna rada nastavovala zrkadlo sudcom, a preto je dôležité, aby polovica z nich tam bola tých nesudcov.
Je dôležité, že vytvárame Najvyšší správny súd, ktorý bude aj vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť ako inštitúcia, od ktorej očakávame, že bude plne spôsobilá takúto zodpovednosť vyžadovať a to nielen voči nim, ale aj voči iným právnickým profesiám, kde vidíme, napríklad pri prokurátoroch, že ten spôsob vyvodzovania tej zodpovedností nebol dostatočný.
Ja z toho, čo som si tu vypočula, ja sa pozastavím ešte pri dvoch poznámkach. Jedna je, že neprinášame žiadnu reformu. Neviem, že či to, že vytvárame Najvyšší správny súd, zásadne reformne otvárame aj to, akým spôsobom má byť komponovaná Súdna rada, vytvárame priestor na to, aby sme prišli s novou súdnou mapou, že či naozaj ako v tomto nevidíme aj nejaké zásadné zmeny, s ktorými, samozrejme, budeme pokračovať. A jednoznačne nastavené previerky, ktoré súvisia aj s tým, že je dôležité vnímať aj z pozície sudcu aj tú zodpovednosť, ktorú má. To znamená, ak sú to podozrenia napríklad s nadobudnutím majetku, že je tu jasný mechanizmus, ktorému sa musí taký sudca podrobiť.
A nakoniec sa prizastavím iba pri princípe tajná voľba alebo pri hesle tajná voľba. Ja som teda bola na tom námestí, aj keď som vtedy bola ešte na gymnáziu, bola som na námestí, ja si teda nepamätám žiadne heslo tajná voľba, tajná voľba. Ja si naozaj nepamätám, že by sme toto skandovali, úprimne, ja si skôr pamätám, že sme skandovali, že chceme slobodu, ale nepamätám si, že by tam boli takéto heslá. Ja som to už, už som to počula viackrát od pána poslanca Fica, teraz som sa to dozvedela aj od vás, pán poslanec Susko, že teda niečo mi chýba, aby som pochopila tento princíp. Ale skutočne ja si nepamätám takéto skandovanie, asi si musím niečo pripomenúť, ale myslím si, že to, čo, po čom, po čom sme kričali, je, že chceli sme mať demokratický právny štát, v ktorom práve aj pri justícii máme súdy, kde máme sudcov a veríme v to, že keď prídeme na súd, tak je spravodlivý a nestranný, nezávislý.
Myslím si, že zmeny, ktoré prinášame, tak prináša ich práve aj táto zmena ústavy. A ďalšími zákonmi, ktoré budeme ešte prinášať, tak budeme na to nadväzovať. Prosím o podporu k tomuto návrhu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 11:35 - 11:41 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky a s tým súvisiaci balík na zmenu zákonov, ktorým sa vykonávajú ústavné zmeny. Je to podstatný, kľúčový návrh pre zmenu ústavy, s ktorým súvisí aj reforma justície, ktorú sa snažíme zrealizovať.
To, čo prináša táto právna úprava, tak jednak nám upravuje Súdnu radu, to znamená jednak jej zloženie, jednak jej profesionalizáciu s ohľadom aj na to, že jej dávame nové kompetencie a nové oprávnenia, ktoré súvisia s tzv. previerkami u sudcov. Umožňujeme jej vytvoriť veľmi profesionálny aparát k tomu, aby, či už to súvisí s hĺbkovejšími previerkami, ktoré súvisia s tzv. statočnosťou, spoľahlivosťou sudcu, ale aj aby majetkové priznania a ich preverovanie neboli formálne, ale priebežne sa im venovala Súdna rada a v pochybnostiach aj vyvodzovala dôsledky.
Okrem toho je tu reforma, ktorá súvisí s Ústavným súdom. Jednak snažíme sa zaviesť brzdy a páky voči tomu, ak Národná rada je nečinná pri navolení kandidátov na Ústavný súd. Jednak privádzame aj niektoré pravidlá, ktoré súvisia s konaním pred Ústavným súdom, najmä vytvorenie možnosti aj fyzických osôb, právnických osôb ako sťažovateľov napádať neústavnosť zákona, čo často je dôležité, aby takáto možnosť bola daná pre prešetrenie konkrétneho porušenia práva. A s ohľadom na vytvorenie možnosti naozaj dôslednej a účinnej ochrany základných práv a slobôd som presvedčená, že práve takýto nástroj naša právna úprava nevyhnutne potrebuje a je dôležité, aby sa v tom zmenila ústava.
Ďalej zavádzame vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu. Som presvedčená, že automatický zánik funkcie sudcu na základe takejto právnej úpravy v ústave je práve tým riešením, ktoré je možné považovať za dôstojné riešenie zániku funkcie sudcu, kedy samotný sudca nemusí byť v otáznom očakávaní, kedy dôjde k rozhodnutiu Súdnej rady, k predloženiu návrhu prezidentke a ku ktorému dňu mu naozaj zanikne funkcia. A rovnako to súvisí aj manažérsky, či už s oprávneniami ministerky spravodlivosti, alebo aj príslušného predsedu súdu manažovať súd tak, že vie, kedy sa mu ako mení vlastne celé zloženie toho zboru sudcov, ktoré má v rámci jednotlivých agend.
A so zmenou ústavy súvisí aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Najvyšší správny súd okrem toho, ako vyplýva aj z jeho názvu, že bude osobitným najvyšším súdnym orgánom pre tzv. správnu agendu, čo si myslím, že je absolútne náležité, a ako ukázala aj skúsenosť z Českej republiky, tak sa ukazuje, že vytvorenie takejto najvyššej súdnej inštitúcie je naozaj tým účinným nástrojom a spôsobom, ako zaviesť vyššiu kvalitu a úroveň do rozhodovania, ktorá súvisí so správnym súdnictvom, tak som presvedčená o tom, že práve takéto zriadenie najvyššieho správneho súdu aj na Slovensku nám môže takúto vyššiu kvalitu doniesť. A okrem toho Najvyššiemu správnemu súdu dávame do kompetencií aj veľmi dôležitú tzv. disciplinárnu, vyvodenie tzv. disciplinárnej zodpovednosti voči predstaviteľom právnických profesií, a to či už voči sudcom, prokurátorom, ale predpokladáme tu aj vyvodenie zodpovednosti aj pre ostatné právnické profesie, či sú to notári, exekútori, ale aj advokáti.
S tým, že sa zriaďuje Najvyšší správny súd, tak s tým súvisí aj presun určitých kompetencií z Ústavného súdu, to znamená aj s tým postupne odbremeňujeme Ústavný súd, ale sme presvedčení, a vníma to tak aj Ústavný súd, že tým, že ho odbremeníme napríklad o posudzovanie ústavnosti volieb na komunálnej úrovni, tak, presunieme to na takúto ustanovizeň, tak s tým umožníme to, čo je základným tým dôvodom pre zriadenie Ústavného súdu, sledovať ústavnosť, tak mu umožníme, aby sa skutočne skoncentroval na túto jeho hlavnú úlohu. A toto posúdenie zákonnosti volieb, ústavnosti volieb, ale v tej miere, v ktorej to vie posúdiť Najvyšší správny súd, tak to prenášame na Najvyšší správny súd.
Som presvedčená, že predmetná právna úprava, ktorú prináša táto zmena ústavy, nie je formálna, ale skutočne nám prináša aj hodnoty, ktoré potrebuje, aby sme ich dostali do justície. Tým, že vytvárame Súdnu radu a meníme ju takýmto spôsobom, ako navrhujeme v tejto, v tejto zmene, to znamená, že vstupujeme do jej zloženia, tak tým ukazujeme, že chceme, aby Súdna rada bola naozaj tým orgánom, ktorý dáva zrkadlo justícii, pretože tu vytvárame jednoznačné pravidlo, že polovica Súdnej rady musí byť zložená tými ľuďmi, ktorí sú nesudcovia.
Som presvedčená, že s ohľadom na to aj, akým spôsobom bola prijímaná navrhovaná právna úprava počas celého legislatívneho procesu, tak je skutočne vyjadrením toho, čo je aj zmyslom aj spojenia vládnej koalície, že tu sa jednoducho pretavujú hodnoty, ktoré nás spájajú. A myslím si, že je istým spôsobom simplifikantné, že je k tomu potrebná aj ústavná väčšina, aby bola prijatá takáto právna úprava, že jednoducho v tých hodnotách, ktoré máme spoločné, v ktorých sa spájame, princípy právneho štátu a vrátenie dôvery v justíciu, že to je vlastne aj pretavením do tejto právnej úpravy, ktorú predkladám.
Dovoľujem si vás požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 11:32 - 11:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím iba v krátkosti na to zareagovať, vlastne aj na tie posledné slová, čo uviedol pán poslanec Kremský.
Takže ja si myslím, že sme mali spolu aj k tomu korektný rozhovor, sme spolu riešili výhrady, ktoré tu boli vznesené, ale napriek tomu si myslím, že jedno, v jednom sme mali zhodu, a to je to, že môžu byť naozaj podniky v zlej situácii a je namieste, aby nejaká ochrana im bola poskytnutá a, by som povedala, že v tých detailoch, ktoré vnímam, že niekedy v tých detailoch je diablik, ale, samozrejme, o tom sme pripravení sa rozprávať.
Ako predkladateľ som presvedčená, že takýto nástroj je dobrý mať ako trvalý nástroj a zmena alebo pretiahnutie len zákona o dočasnej ochrane nie je tým riešením.
A súčasne chcem upozorniť na to, že táto právna úprava prináša veľmi prísne podmienky pre práve tie podniky, ktoré by išli do dočasnej ochrany. Jednak, ako som už spomenula, tých 50 % nespriaznených veriteľov a rovnako potom dvojtretinová väčšina nespriaznených veriteľov, to sú dosť, už toto sú dosť prísne podmienky a potom aj tie, ktoré súvisia s ostatnými podmienkami, so zápisom v RPVS a podobne, aj prísne podmienky, ktoré súvisia s pohľadávkami príslušného subjektu a tak ďalej. Takže nechcem teraz rozvádzať bližšie tú právnu úpravu, ale je zrejmé, že ten režim je veľmi prísny pre to, ktorým podnikom naozaj ideme poskytnúť dočasnú ochranu. Ten režim, tá snaha je postaviť ho tak, aby ho dostali len poctiví podnikatelia, ktorí sa dostanú do krízy, a hlavne ak sa jedná napríklad o veľké, veľké podniky, tak aby sme ich nedostali do situácie, že budeme hľadať nejaké iné riešenie ad hoc. Aby sme tomu podniku pomohli, chceme mu, chceme dať normálny, štandardný nástroj.
Takže ja verím, že v detailoch nájdeme riešenie a rovnako aj s pánom poslancom a predsedom hospodárskeho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 11:19 - 11:24 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. (Ruch v sále.) Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach priamo nadväzuje na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sme sa zaviazali prijať opatrenia... (Zmĺknutie predkladateľky pre ruch v sále. Zaznievanie gongu. Vstup predsedajúceho.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, my pokračujeme v rokovaní. Buďte takí dobrí, buď sa usaďte, alebo odíďte zo sály, ale určite nevyrušujte, prosím.
Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Vládny návrh zákona, ktorý vám predkladám v prvom čítaní, je návrh zákona, ktorý je v súlade s programovým vyhlásením vlády tým, ktorý má pomôcť podnikateľom prekonať krízu a pomôcť im vo finančne zložitej situácii, aby neboli vystavení tomu, že musia ísť do úpadku, prípadne bude voči nim navrhnutý konkurz, a, naopak, bola im poskytnutá tzv. dočasná ochrana.
My sme v rámci tzv. COVID dočasnej ochrany v rámci tzv. COVID zákonov, teda tie, ktoré poskytovali dočasnú ochranu pre podnikateľov, vytvorili určité nástroje, ktoré boli o tom, že sme poskytli možnosť podnikateľom istým spôsobom prekonať ťažkosti a umožnili sme im, ak je to v ich silách, aby to zvládli sami a nemuseli hneď byť uvrhnutí do konkurzu.
Zistili sme, že niektoré nástroje je dobré mať ako trvalé nástroje, to znamená bez ohľadu na to, či máme, alebo nemáme pandémiu, tak sa nám môžu dostať podnikatelia do ťažkostí, ktorým, keď im umožníme prekonať túto ťaživú situáciu, tak jednak umožníme zostať na trhu aj pracovným silám a dáme možnosť takémuto podniku, ak sú to podnikatelia, ktorí majú naozaj záujem statočne zdolať túto ťaživú situáciu, aby mohli na trhu ostať.
Aby dostali dočasnú ochranu a využívali tie nástroje, ktoré im ponúka tento návrh zákona, tak je potrebné, aby presvedčili aspoň 50 tzv. nespriaznených veriteľov. Ako to sú vlastne nástroje k tomu, aby neboli zneužívané práve tými podnikateľmi, ktorí nie sú poctiví. Súčasne bude možné túto dočasnú ochranu ešte predĺžiť o ďalšie tri mesiace, ale k tomu bude potrebné, aby k tomu už bola ešte väčšia, tzv. kvalifikovaná väčšina týchto veriteľov, a tu už je potrebné dvojtretinová väčšina takýchto veriteľov.
Medzi základné účinky tejto poskytnutej dočasnej ochrany je, že jednak sami nebudú nútení ísť do konkurzu a jednak ani voči nim nebude môcť byť podaný návrh na konkurz, teda tzv. pasívna konkurzná imunita, aktívna konkurzná imunita. Ďalej je to tiež tzv. imunita voči výkonu nárokovosti k podniku, obmedzenie započítania spriaznených pohľadávok, obmedzenie ukončovania zmluvných vzťahov, povinnosť uprednostňovať záujem veriteľov a povinnosť zdržať sa nakladania s majetkom v rozsahu presahujúcom bežnú podnikateľskú činnosť.
Základným nástrojom pre tento podnik, pre jeho vlastnú sanáciu by malo byť tzv. úverové financovanie, pričom my umožňujeme a vlastne dávame tam priamo priestor, aby samotní veritelia mohli byť práve tými, ktorí by poskytli úver takémuto podniku.
Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany týmto návrhom zákona aj navrhujeme tzv. malý konkurz. Znamená to vlastne realizáciu tzv. rýchleho a efektívneho likvidačného konania. A to sú vlastne, by som povedala, podstatné časti tohto návrhu.
My s ohľadom na to, že dané zmeny majú súvis aj s účtovníctvom, tak s tým súvisí aj právna úprava, ktorá súvisí so zákonom o účtovníctve. Sú tu aj určité následky, s ktorými súvisí aj zmena ustanovení o správe daní. A to sú iba, by som povedala, že podstatné, dôležité zmeny, ktoré sú v nadväznosti na tie základné ciele, ktoré už som uviedla, je potrebné prijať.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predkladaného vládneho návrhu zákona a jeho podporu. Verím tomu, že práve takýto návrh zákona pomôže podnikateľom naozaj v ťaživej situácii, tým, čo sú poctiví, ju prekonať a ďalej ostať na trhu a venovať sa podnikateľskej činnosti. Myslím si, že je to dôležité pre podporu podnikateľského prostredia.
Skryt prepis