Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:21 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 17:21 - 17:21 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo. Vážení členovia finančného výboru, rokovanie nášho výboru sa uskutoční zajtra 20. apríla o 10.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:53 - 17:54 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne. Pán poslanec Mazurek, ja by som v tejto súvislosti znova chcel oceniť všetkých ľudí, občanov, firmy, ktoré i v týchto ťažkých časoch si budú plniť všetky svoje povinnosti, nielen splácať úvery, ale aj všetky ďalšie platby, pretože aj takto nám v tejto krajine pomáhajú túto krízu prekonať.
Všetko, čo počas krízy bude fungovať, jej pomáha, aby čím skôr skončila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:42 - 17:43 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Taraba, tento zákon je o pomoci ľuďom, a teda i firmám, ktoré sa dostali do ťažkej situácie. Ale pri prijímaní každej zákonnej normy musíme mať na mysli jednu základnú vec. A to, že ísť podľa základných, tých pôvodných pravidiel by malo byť vždy najvýhodnejšie. Toto je, toto je základná prevencia morálneho hazardu.
Čiže ľudia, ktorí aj počas tejto krízy možno fakt s maximálnym nasadením budú zodpovedne platiť svoj úver aj v tejto situácii, musia byť na tom o niečo lepšie ako teda ľudia, ktorých situácia donútila si teraz svoj úver odložiť. To je, to je ten rozdiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.4.2020 16:32 - 16:35 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 63 zo 7. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali, zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu je návrh schváliť, a teda všetky výbory, výbor pre financie a rozpočet aj ústavnoprávny výbor, aj výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 13 zo 7. apríla 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom náv..., predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2020 12:29 - 12:29 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, zvolávam schôdzu finančného výboru na 13.15 hod. v našej miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.4.2020 11:08 - 11:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 10:32 - 10:33 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 45 zo dňa 7. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, je to tlač 50, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 6. schôdzi dňa 7. apríla 2020 a prijal uznesenie č. 11, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51) v skrátenom legislatívnom konaní na 5. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2020 10:06 - 10:06 hod.

Marián Viskupič
Vážené kolegyne, kolegovia, prosím členov finančného výboru dostaviť sa do našej miestnosti rokovacej č. 31, zasadnutie výboru sa uskutoční, no dajme 10.15 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 21:11 - 21:15 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkom voľby.
Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré sa konalo 2. apríla 2020 - nová voľba III.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny bolo v novej voľbe III vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 hlasovacích lístkov bolo 18 neplatných a 120 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Ľuboša Blahu hlasovalo 43 poslancov, proti hlasovalo 70 poslancov, zdržalo sa hlasovania 7 poslancov,
- za pána Ondreja Dostála hlasovalo za 74 poslancov, proti hlasovalo 44 poslancov, zdržali sa 2.
Na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolený pán Ondrej Dostál. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďalšia zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo dňa 2. apríla 2020 - nová voľba III.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo v novej voľbe III vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 19 neplatných a 119 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Juraja Gyimesiho hlasovalo za 58 poslancov, proti 54 poslancov, zdržali sa 7,
- za pána Mariana Kotlebu hlasovalo za 54 poslancov, proti 56 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Keďže predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:34 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem. Prosím, informujem kolegov z finančného výboru, že máme zajtra rokovanie 9.30 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis