Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:06 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:06 - 15:08 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani poslankyne Andrejuvovej za taká krátke, ale jasné vyjadrenie toho, čo je podstatou tej, tohto uznesenia, kde sa odvoláme, ako ona spomínala, napríklad na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie v kultúrno-etických otázkach, ktorá bola schválená Národnou radou v roku 2002.
To znamená, že takéto veci sem patria, boli tu prijaté a my znova pokojne, bez nejakého rozdeľovania, bez nejakého útočenia, bez nejakého nepriateľského polemizovania hovoríme, že toto, táto sála, táto inštitúcia, parlament Slovenskej republiky je miestom, kde my, ktorí sme boli zvolení, aby sme zastupovali občanov Slovenskej republiky, ľudí žijúcich na Slovensku, si to vydiskutovali a rozhodli o tom, ako budeme v týchto veciach postupovať.
Áno, máme rôzne pohľady na to. Áno, pre mňa tá správa v takej podobe, v akej bola schválená na výbore a postupuje do toho pléna je v mnohom neprijateľná. Ja som zástanca rodiny, života a podporujem prirodzené právo, tak nakoniec, ako je to aj ukotvené v Ústave Slovenskej republike, kde je zakotvené, kde hovoríme o tom, že podporujeme manželstvo muža a ženy. Ale rovnako akceptujem, že sú tu voliči a ich zástupcovia, ktorí majú iný názor, ale tu si to musíme vydiskutovať, a preto to jednoznačne patrí sem. Skôr, naopak, je otázka, či to v takejto forme patrí do Európskeho parlamentu. Ale to je ich vec, ale my za seba chceme povedať, toto je naša vec a veľmi nám na tom záleží. Záleží nám na Slovensku, na rodine, na živote.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 11:53 - 11:56 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ja len krátko. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí vystúpili v rozprave, aj tým, ktorí vyjadrili podporu aj prípadne vyslovili nejaké veľmi také konkrétne a oprávnené otázky, na ktoré budeme hľadať teda odpoveď a vyjasníme si to alebo prípadne aj upravíme v druhom čítaní.
Len posledná taká, nazvem to, že filozofická vec, my ponúkame službu rodičom, nie je to vyjadrenie nejakej nedôvery, že musíme zobrať deti rodičom, lebo oni by sa o ne nepostarali. Dnešný svet je komplexný, máme školskú dochádzku, treba sa na ňu pripraviť. A ja veľmi vítam to, že tu máme takú, takú rozmanitosť, že tí rodičia si naozaj môžu vybrať, ja neviem, nazvem to, že klasickú materskú škôlku, môžu si vybrať domáce vzdelávanie, môžu si vybrať aj takéto nesieťové zariadenie, ktorým týmto zákonom práve stanovujeme nejaké, nejaký rámec, nejaké pravidlá, aby tá služba, ktorú ponúka školstvo, ktorú ponúka štát rodičom, aby bola naozaj kvalitná a zabezpečená po všetkých stránkach, aj po stránke napríklad zdravotnej, hygienickej, aj po stránke kvalifikovanej, čo sa týka toho pedagogického personálu a prístupu k deťom, aj toho programu vzdelávania.
Takže ďakujem všetkým kolegom, ktorí spolupracovali, či už sú spolupredkladatelia, alebo v rámci výboru, alebo iných vzťahov, a ďakujem za podporu pre deti a rodičov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 11:40 - 11:41 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže je to také náročnejšie, aby som reagoval po prestávke, vlastne po hlasovaní a prestávke, na vystúpenie pani poslankyne, tak to skúsim vrátiť späť.
Pani poslankyňa Šofranko, ktorá je spolupredkladateľka tohto zákona, tak vlastne ma tak výborne doplnila. Ja som hovoril v úvodnom slove aj v tom svojom vystúpení skôr tak filozoficky o celkovom nastavení toho zákona, pani poslankyňa veľmi tak poctivo vám prečítala aj čísla, aj nejaké údaje, tak to pekne zhrnula. Ja som veľmi rád, že máme takéto panie poslankyne vo výbore. Takisto to platí aj na pani spravodajkyňu, pani Leščákovú, ktorá síce nie je spolupredkladateľkou, ale je výbornou spolupracovníčkou a takisto, ako avizovala, tak budeme to ešte dopilovávať, ak sa niečo objaví v druhom čítaní.
Takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že teda tak ako ste vyjadrili podporu, tak že tento zákon prejde do druhého čítania a tam sme otvorení teda na pripomienky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 10:49 - 10:51 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom za ich reakcie a otázky aj za podporu, lebo, ktorú nechápeme ako politicky, že pre mňa alebo pre nás predkladateľov, ale naozaj pre deti, pre rodiny, pre predprimárne zariadenia, a budem veľmi rád, ak teda budeme doplňovať.
Otázka, čo sa týka toho individuálneho vzdelávania, tak môžte si pozrieť návrh zákona v čl. I bod 13, kde sa do § 28 dopĺňa, že, a tam je to presne napísané, hej, nebudem to teraz celé čítať, lebo mám len faktickú poznámku, ale bod 13 v § 28b, tak ten odsek 6 bude znieť tak, že vlastne to dieťa príde do tej materskej škôlky na dohodnutý čas v marci, kde vlastne oni s ním strávia čas jeden deň, dva dni, týždeň, aj podľa toho, môže tam byť s ním aj rodič, o tom sme sa rozprávali, hej, a vlastne tie učiteľky aj potom s riaditeľom toho zariadenia posúdia, že či teda plní ten individuálny vzdelávací program, hej? Čiže toto je tak nastavené, bolo to konzultované aj s inšpekciou, ale opýtame sa.
A na otázku pána poslanca Ferenčáka, no, myslím, že ide o zariadenia, ktoré sú, ako by som povedal, že preverené a už funkčné, teraz ide len o to, že či budú môcť vykonávať to plnenie tej povinnej predškolskej výchovy, keď to tak poviem, hej? Čiže ten register je dôležitý preto, aby mohli oni aj oficiálne, rodičia, keď dajú tie deti do tých nesieťových zariadení, že aj tým plnia tú povinnosť dať päťročné deti na predprimárne vzdelávanie. Ale opýtam sa na to ešte podrobnejšie, že ako to bude v tej aplikačnej praxi, čo sa týka nejakej, nejakého prepojenia s tou miestnou samosprávou.
Takže ďakujem veľmi pekne a ešte raz poprosím o podporu a aj pripomienky do druhého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 10:36 - 10:44 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som ako džentlmen dal prednosť pani spravodajkyni ako žene, ale keďže som navrhovateľ, tak by som chcel najprv povedať, že o čom je ten návrh, tak trocha bližšie, a potom teda budem veľmi pozorne počúvať rozpravu.
Z dôvodovej správy tak krátko. Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania aj v tzv. nesieťových zariadeniach do roku 2024, čiže je to obmedzené, také prechodné obdobie, ako aj úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním. V prvom rade sa vytvára najmä register týchto nesieťových zariadení a upravuje sa aj ich financovanie poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie.
Zároveň sa v tomto zákone aj upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení.
Trocha k tej genéze. Ako viete, tak ja ako predseda školského výboru mám takú ambíciu, aby tie veci týkajúce sa školstva podľa možností, samozrejme, nie vždy sa to dá, prechádzali takým širším konsenzom z rôznych, teda aj, nielen politickým, ale aj z rôznych oblastí a aby sa dostatočne, dostatočne prediskutovali, prípadne ak to pokračuje v druhom čítaní, aby sme na výbore vedeli doladiť veci z aplikačnej praxe, či už prídu tie podnety zo strany koalície alebo opozície.
Tento zákon predkladáme spolu s pani poslankyňou Šofranko a s pánom poslancom Slobodom a dôvod je taký, že v podstate robíme istú službu, aby veci, ktoré budú potrebné, aby platili od 1. septembra, aby sa to stihlo. Ak si, možno niektorí to registrujete, tak pôvodne bolo, bol plán, že príde veľká vládna novela školského zákona teraz na májovú schôdzu, v júni by bola v druhom čítaní a keby sme ju teda schválili, tak by od septembra platilo oveľa viacej vecí. Bolo tam však obrovské množstvo pripomienok v MPK, vyše tisíc, nakoniec po rôznych teda tých nejakých úvahách a rozporových konaniach sa usúdilo, že teda sa nepôjde s tou veľkou novelou školského zákona.
Na druhej strane práve sa nám ozvali zástupcovia tohto predprimárneho vzdelávania, špeciálne aj tých nesieťových zariadení, ktoré, ktorým vznikali problémy, ale vznikali problémy aj štátu, ako splniť tú povinnosť toho predprimárneho vzdelávania. Tak sme navrhli, že teda aspoň túto časť školského zákona pôjdeme s ňou. S tým, že myslím, že sa urobil veľmi dobrý kus práce aj zo strany legislatívy ministerstva, aj komunikovalo sa so zástupcami nesieťových zariadení, aj s Radou pre rozvoj materských škôl, kde sa dospelo k takej vzájomnej spokojnosti.
Ja sám sa skláňam, mám obdiv pred tými ľuďmi, ktorí pracujú s deťmi v škôlkach alebo teda tých ďalších zariadeniach predprimárnych. Je to veľmi náročná práca a ja sa nepasujem za odborníka na všetky tie detaily; asi to, že mi štyri deti chodili do materskej škôlky asi zo mňa nerobí odborníka na predprimárne vzdelávanie. Tak sme pozorne počúvali a snažili sme sa to tak manažovať, aby sa tam dospelo k dohode. A tá dohoda bola, ja tu mám aj, hoci teda iniciovala, ten návrh zákona iniciovala asociácia tých nesieťových zariadení, tak tu mám napríklad aj podporný list od Rady pre rozvoj materských škôl tých, teda tých sieťových, ktorí tiež sa k tomu vyjadrovali a sú spokojní so znením tohto zákona.
Napriek tomu, práve možno preto, že ja sa necítim ako odborník na všetky detaily tej aplikačnej praxe v tých materských škôlkach a išlo to ako poslanecký, nie ako vládny návrh, tak avizujem aj vám poslancom, ale aj verejnosti, hlavne tej odbornej, ale, samozrejme, širokej verejnosti, že sme veľmi otvorení na tie konkrétne praktické pripomienky, čo vidia, že by sa dalo vylepšiť do druhého čítania, ak teda prejde cez prvé čítanie, čo dúfam, tento návrh zákona.
Nebudem, nebudem čítať všetky tie podrobnosti. Ja som ich tam spomenul, hlavne teda je vytvorenie toho registra tých zariadení, tých nesieťových, jeho financovanie a potom aj isté úpravy individuálneho vzdelávania.
Troška tak filozoficky, k filozofii toho prístupu, keďže sme v prvom čítaní. Prvoradá je rodina. Je super, keď dieťa vyrastá a je vychovávané práve v tomto citlivom veku matkou, otcom a aj v našej rodine to hodnotíme veľmi tak pozitívne. Ja som bol vždy rád, keď naše deti nemuseli, nemuseli ísť do škôlky z toho pohľadu, že teda manželka už nemohla, hej, musela ísť do práce, tým, že sme mali detí viacero alebo máme a boli relatívne po sebe, tak hlavne tí starší, maminka bola stále ešte na materskej s tými mladšími, takže nemuseli a naozaj tí najstarší dvaja nastúpili až na tú, na ten posledný rok a je to v poriadku. Na druhej strane... a boli sme tomu radi, hej.
Na druhej strane vieme, že sú rôzne okolnosti v spoločnosti, rôznych skupín obyvateľstva, ale aj jednotlivcov, kde to, že deti zostávajú doma, nie je až také pozitívne a môže im ten nástup do tej materskej školy alebo iného zariadenia aj prospieť. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme to pochopili, že tu nejde o to, že by sme tlačili to do jednej strany alebo do druhej teda, že jeden extrém, že rodine treba čím skôr zobrať deti, dať ich do nejakých zariadení a štát sa postará, vychová tých správnych občanov. To by bol extrém, s ktorým by som nesúhlasil. Na druhej strane tváriť sa, že materské škôlky alebo jasličky sú zlo a treba tomu zabrániť, mali by deti zostať doma, ideálne by ani do školy nemali ísť, to je zase opačný extrém. Ja podporujem a nielenže ja, ale myslím, že viacerí podporujeme takú tú slobodu a zodpovednosť rodičov, ktorí sa môžu rozhodnúť, majú príležitosť, majú priestor, majú dostatok kapacít a už podľa svojich osobných preferencií, toho zladenia toho rodinného a spoločenského a pracovného života teda nastavia, nastavia to, ako tie deti pôjdu do toho predprimárneho vzdelávania.
Vítam to, že je tam aj tá možnosť toho individuálneho vzdelávania pre prípad, že by niektorí rodičia to vnímali ešte inak. Takže určite podporujeme rodiny (otec, matka, deti), ale takisto podporujeme kvalitnú a dostupnú službu v tejto predprimárnej oblasti, aby tí podľa svojich preferencií rodičia, ktorí tak chcú urobiť, aby tak urobiť mohli.
Takže ďakujem vám za pozornosť, ak budú nejaké otázky, rád na ne zodpoviem. A poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní a potom o pripomienky špeciálne na výbore, ale aj pomimo po prechode do druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2021 10:32 - 10:34 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ktorí tu ste, nejak nám to ide dneska, by som povedal, že skokovo. Ja len krátko uvediem.
Ide o novelu tzv. školského zákona, čiže zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. A týka sa to špeciálne, je to taká malá novela, poslanecká novela, ktorou reagujeme na situáciu s predprimárnym vzdelávaním, predškolským v materských škôlkach a ďalších zariadeniach. Je to smerované najmä k 1. septembru, kde bude a bola stanovená už predchádzajúcou garnitúrou povinnosť nástupu do predškolského, do toho predškolského ročníka v piatich rokoch, ako príprava na školskú dochádzku. A tam vznikli rôzne otázky. Jedna z nich bola aj otázka kapacity a práve aj túto pomocou tzv. nesieťových zariadení chceme riešiť.
A takisto sa upravuje aj oblasť individuálneho vzdelávania, tzv. domáceho vzdelávania, ktoré sme s pani kolegyňou Šofranko riešili aj na úrovni prvého a druhého stupňa základnej školy prednedávnom novelou, tak aj tuto sa upravuje aj v prípade toho predprimárneho vzdelávania.
Viac by som povedal v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 16:28 - 16:30 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 500.
Prekladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 15:30 - 15:32 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rokujeme teraz o programovom vyhlásení vlády. Vystúpil pán minister školstva k časti o školstve, o vzdelávaní, a takisto budeme vyjadrovať vlastne týmto, schválením tohto programového vyhlásenia vlády aj dôveru vláde.
Ja musím poukázať na doterajšiu veľmi dobrú spoluprácu, veľmi konštruktívnu spoluprácu naprieč koaličnými stranami medzi pánom ministrom a naším výborom, poslancami, či už koaličnými, ale aj opozičnými, že sa snažíme o to, aby podľa možnosti boli pripomienky zapracované a snažíme sa o to, aby to naozaj bola, bolo na úrovni teda vzdelanej, kultivovanej.
A pri tejto príležitosti ja by som chcel spomenúť, dovoľte, milí kolegovia, povedal som si, že sa prihlásim o slovo aj kvôli tomu, aby som spomenul nášho zosnulého kolegu Ľubomíra Petráka, ktorý by sa určite prihlásil teraz do rozpravy a povedal by také korektné, vecné stanovisko, ako mal vo zvyku. Tak chcem ako jeho nástupca na poste, na poste predsedu školského výboru spomenúť na Ľuba a vzdať česť jeho pamiatke aj pri tejto príležitosti, hovorím, keby určite on vystúpil. Myslím si, že ten odkaz naplníme aj tým, že sa budeme snažiť teda korektne na tejto oblasti vzdelania, mládeže, detí spolupracovať a že budeme ďalej postupovať konštruktívne a tie dobré plány, ktoré sú spomenuté, že dovedieme do úspešného konca.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 14:36 - 14:38 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mnohí z nás v tejto sále sú politikmi, možno niekto povedal že všetci, ale, bohužiaľ, nie všetci sa prejavujeme ako ľudia. A ja som veľmi vďačný Igorovi za to, že ukázal, že je nielen politik, ale aj človek a že aj pri vykonávaní funkcie premiéra a takisto aj ministra financií je stále človek, obyčajný človek, tak ako ho poznáme, ja už politicky pomerne dosť dlho.
Chcem pripomenúť, že Igor Matovič vyhral voľby, prvýkrát v dejinách modernej Slovenskej republiky vyhral niekto iný ako Mečiar alebo Fico, už to tu aj zaznelo, a teraz vyhral voľby Igor Matovič a hnutie OĽANO, ktoré viedol. Aj vďaka nemu Slovensko, respektíve vláda Slovenska po týchto voľbách nie je ani mafiánska alebo oligarchická, ale ani fašistická, ani progresivistická. A keď som bol na návšteve na ministerstve financií u Igora, tak som mu povedal, že boli sme naivní, keď sme si mysleli, že to len tak prejde. Že zrazu sme zmenili tie plány, a tak do nás začali biť nielen oligarchovia, ale aj progresívci v médiách. Vytvoril sa nenormálny tlak, samozrejme, pandémia, na ktorú sa netreba vyhovárať, ale ktorú treba veľmi vážne brať do úvahy, tomu dala veľmi veľa priestoru.
Igor je a bude veľmi dobrý minister financií. Na rozdiel od mnohých krikľúňov vybudoval obrovský podnik s tisícmi zamestnancov, zaplatil tomuto štátu, Slovensku, obrovské množstvo daní, aby ste možno vedeli, tak osem rokov bol členom výboru pre financie a rozpočet. Aj vo svojom príhovore to ukázal, keď ukázal tieto veci cez čísla, cez reálne čísla, nie cez nejaké výkriky. A ja verím, že vydržíme aj s novým ministrom financií, s novým premiérom do konca volebného obdobia a dosiahneme výsledky, napríklad konečne aj ten tunel Višňové. Takže držme si palce a do toho! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2021 11:33 - 11:33 hod.

Richard Vašečka
Vážený pán predsedajúci, prosím, uviesť pre záznam, že v prípade hlasovania 95 som bol prítomný a hlasoval som za, bolo to hlasovanie, návrh pána predsedu Kollára o zaradení uznesenia k Náhornému Karabachu. Vykázalo ma, že som nehlasoval. Ďakujem.
Skryt prepis