12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

8.2.2011 o 9:36 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 9:36

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona o kritickej infraštruktúre vychádza zo Smernice Európskej rady o identifikácii a o označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu, ktorú je potrebné prebrať do právneho poriadku Slovenskej republiky. Na území členských štátov Európskej únie sa nachádza určitý počet stavieb, objektov a zariadení, napr. plynovody, vodné diela, letiská, ktorých narušenie alebo zničenie by malo rozsiahle závažné negatívne dôsledky, a to niekedy aj mimo štátnych hraníc. Táto infraštruktúra má strategický význam z hľadiska zachovania ekonomickej a sociálnej funkcie spoločnosti a štátu a tým aj kvality života obyvateľov. Preto vyžaduje zabezpečenie zvýšenej ochrany, najmä pred silnejúcou hrozbou terorizmu, ako aj pred hrozbou možných ničivých účinkov prírodných katastrof, technologickej havárie, či inej mimoriadnej udalosti.
So zreteľom na uvedený právny akt Európskej únie účelom návrhu zákona je predovšetkým ustanoviť sektor kritickej infraštruktúry, upraviť postup príslušných orgánov štátnej správy pri identifikácii jednotlivých prvkov národnej a európskej kritickej infraštruktúry, ktoré sa budú zaraďovať do týchto sektorov a nadväzne vymedziť úlohy vlastníkom a iným prevádzakovateľom pri ochrane tejto relevantnej infraštruktúry. Návrh zákona v súlade so spomenutou smernicou sa nevzťahuje na problematiku jadrovej energie, vrátane jadrových zariadení, ktoré sú predmetom ochrany podľa iných právnych predpisov.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predmetného návrhu zákona. Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.2.2011 o 9:36 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:38

Štefan Tomčo
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva spoločnú správu výborov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 250 z 15. decembra 2010 pridelila vládny návrh zákona o kritickej infraštruktúre, ktorú máme v tlači 153, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ako aj Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému vládnemu návrhu tohto zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho taktiež schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené v spoločnej správe. Do pozornosti dávam bod 4 tejto spoločnej správy, ktorý je bez odporúčania gestorského výboru.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: Hlasovať spoločne o bodoch 1 a 5. Hlasovať spoločne o bodoch 2, 3 a 6 a hlasovať o bode 4 bez odporúčania gestorského výboru.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o kritickej infraštruktúre v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave, schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 62 z 1. februára 2011.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril, po prvé, predniesť túto spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a po druhé, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu ihneď po skončení rozpravy. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2011 o 9:38 hod.

Ing.

Štefan Tomčo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:45

Ľubomír Želiezka

Vystúpenie v rozprave 9:50

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi podať pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o kritickej infraštruktúre, ktorý prejednávame pod tlačou 153. Pozmeňujúci návrh sa týka:
1. V § 9 ods. 1 písm. b) znie: "b) zaviesť bezpečnostný plán po predchádzajúcom vyjadrení príslušného ústredného orgánu do šiestich mesiacov od doručenia oznámenia o určení prvku a o jeho zaradení do sektora, ak sa vo výnimočnom odôvodnenom prípade nedohodne s príslušným ústredným orgánom na predĺžení tejto lehoty; lehotu je možné predĺžiť iba jedenkrát, maximálne o tri mesiace. Odôvodnením je, že návrh nám upresňuje pravidlá, za ktorých je možné predĺžiť lehotu na vypracovanie bezpečnostného plánu, pretože v súčasnom znení existuje možnosť cyklického predlžovania lehoty, čo by mohlo znamenať v tom extrémnom prípade až nefunkčnosť zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 9:50 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:51

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, len stručne k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý tu bol predložený, aj keď ho zatiaľ nemám, pána poslanca Želiezku a Federiča. Dovolím si neodporučiť jeho schválenie a poviem prečo.
Po prvé. Navrhované znenie je nezrozumiteľné, nie je zrejmé o aké opatrenia ide a kto ich ukladá. Navrhovatelia majú zrejme na mysli kontrolu plnenia povinností prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry, vymedzených v § 9 návrhu zákona, čo však nevyjadrili.
Po druhé. Predložený návrh je prakticky nevykonateľný, keďže kontrolná právomoc sa má zveriť priamo vláde ako vrcholnému orgánu výkonnej moci. Z odôvodnenia návrhu však vyplýva, že ho bude vykonávať iný orgán štátnej správy, úrad vlády. Zámena subjektov verejnej moci pri výkone ich pôsobnosti je však neprípustná.
Po tretie. Prijatím navrhovaného riešenia by mohlo dôjsť k zvýšeniu administratívnej záťaže prevádzkovateľov podnikateľov, a tým k zhoršeniu podnikateľského prostredia z dôvodu duplicity kontrolnej činnosti, keďže rovnaký predmet kontroly by kontrolovala vláda a príslušné ministerstvá.
Po štvrté. Kontrola povinností prevádzkovateľa je v návrhu zákona dostatočne zabezpečená ministerstvom, do ktorého pôsobnosti patrí sektor kritickej infraštruktúry a v ktorom bude identifikovaný prvok kritickej infraštruktúry. Pôsobnosť príslušných ministerstiev totiž logicky súvisí s povinnosťami prevádzkovateľa, čomu zodpovedá aj určenie subjektov kontroly, preto ich rozšírenie o vládu je nadbytočné, nepraktické a nesprávne. S pozmeňovacím návrhom, druhým v poradí, si myslím, že je možné súhlasiť. Skôr spresňuje to, čo navrhuje pán poslanec Kalist, predložený návrh zákona. Ďakujem pán predseda.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2011 o 9:51 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:54

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, účelom návrhu zákona je predovšetkým dosiahnuť zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby. Doteraz strohá úprava predmetnej problematiky v platnom zákone sa rozširuje v nadväznosti na zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o podrobnejšie vymedzenie podmienok poskytovania finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby, ako aj jeho spôsob preukázania týchto podmienok žiadateľom.
Ďalej sa navrhuje, aby finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby bolo možné poskytnúť nielen obciam a mestám, ale aj občianskym združeniam, ktoré vyvíjajú činnosť na úseku vojnových hrobov, ak splnia podmienky ustanovené zákonom. Navrhovaná zákonná úprava tiež vytvára predpoklady na urýchlené odstránenie škodlivých následkov na vojnovom hrobe, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, inou mimoriadnou udalosťou alebo protiprávnym konaním. Návrh zákona obsahuje niektoré ďalšie právne inštitúty na jej zdokonalenie. Dovolím si vysloviť súhlas s legislatívno-technickou pripomienkou, uvedenou v spoločnej správe výborov a dovolím si vás požiadať o podporu navrhovanej právnej úpravy. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2011 o 9:54 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:55

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 251 z 15. decembra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov, tlač 179, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť. Výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, tieto výbory s vládnym návrhom zákona súhlasili a odporučili Národnej rade tento návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý máte uvedený v spoločnej správe, a preto ho nebudem čítať. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu hlasovať s odporúčaním gestorského výboru tento návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorskému výboru, vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona, odporúča Národnej rade tento vládny návrh zákona schváliť v rozprave.
Spoločná správa výborov Národnej rady o vládnom návrhu zákona sa mení a dopĺňa, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov, bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 61 z 1. februára 2011.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu a po druhé navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2011 o 9:55 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:07

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Ďakujem pán predseda, prajem príjemný dobrý deň všetkým prítomným. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2011 o 10:07 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:11

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte pár slov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe povinnosti Slovenskej republiky vykonať transpozíciu práva Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj na základe odôvodneného stanoviska Európskej komisie zaslaného Slovenskej republike.
V odôvodnenom stanovisku Európskej komisie sa uvádza, že Slovenská republika si nesplnila svoje povinnosti vo vzťahu k transpozícii Smernice Rady 76/2007/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky.
Európska komisia vo svojom stanovisku vyzvala Slovenskú republiku, aby prijala potrebné opatrenia s cieľom vyhovieť tomuto odôvodnenému stanovisku.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje v čl. 1 Zákonníka práce zosúladiť zásadu rovnakého zaobchádzania a prípustné rozdielne zaobchádzanie s právom Európskej únie a s antidiskriminačným zákonom. Ďalej sa navrhuje doplniť ďalšie oprávnenia, ktoré prináležia žene po návrate z materskej dovolenky a mužovi po návrate z rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce, predovšetkým aby zamestnanec a zamestnankyňa boli zamestnávateľom zaradení späť do práce za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú alebo rodičovskú dovolenku. Ďalej, aby mali právo na prospech z akéhokoľvek zlepšenia, ktoré by vo vzťahu k ich pracovným podmienkam nastalo, ak by nenastúpili na príslušnú dovolenku.
Ďalej sa navrhuje stanoviť, aby sa osobitná ochrana žien vzťahovala len na ženy v období bezprostredne po narodení dieťaťa vzhľadom na to, že ochrana tehotnej ženy alebo matky vo vzťahu k inej žene, ktorá nie je matkou, je považovaná za žiadúcu len vtedy, ak ide o ochranu z dôvodu ochrany biologického stavu ženy v čase tehotenstva a po pôrode.
Návrhom zákona sa ďalej navrhuje upraviť zriadenie, zloženie a činnosť Európskych zamestnaneckých rád v súlade s novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES a upraviť návrat zamestnankyne a zamestnanca po rodičovskej dovolenke a oznamovaciu povinnosť ženy a muža v prípade, ak chcú nastúpiť na materskú alebo rodičovskú dovolenku v súlade so smernicou Rady 2010/18/EÚ, ktorou sa vykonáva revidovaná rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke.
Ďakujem za pozornosť a za podporu predloženého návrhu.
Skryt prepis

8.2.2011 o 10:11 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:11

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dovoľte, aby som uviedla spoločnú správu výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ďalej len gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 257 z 15. decembra 2010 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2011 o 10:11 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video