22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 18:26 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:26

Martin Pado
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 459. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
K zákonu pán minister vystúpil v úvodnom slove. Myslím si, že povedal všetky základné informácie, čoho sa zákon v hlavných častiach dotýka. Myslím si, že vychádza aj zo skúseností z uplynulého obdobia a snaží sa riešiť veci, ktoré sú naozaj problematické. Ako bolo povedané, jeden z najdôležitejších bodov je, že zavádza systém v odškodňovaní postihnutých mimoriadnymi udalosťami, čo v minulosti teda nebolo a v období pred piatimi rokmi dochádzalo povedzme k odškodneniu v priebehu šiestich, siedmich mesiacov. Bohužiaľ, v priebehu posledných štyroch rokov k tomu bolo niekedy až v priebehu roka a pol. Takže ten zákon naozaj je, dalo by sa povedať, že veľmi bude uľahčovať a vylepšovať situáciu.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. augusta 2011 č. 473 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 18:26 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:26

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, budem tiež stručný. Hlavným predmetom úpravy návrhu novely zákona je zlúčenie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Bratislavy ako štátnej rozpočtovej organizácie a jeho zlúčenie s krajskými riaditeľstvami Hasičského záchranného zboru. Hasičský záchranný zbor, útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako celok zostane vnútorným organizačným útvarom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a bude naďalej plniť úlohy okresného riaditeľstva.
Od týchto zmien očakávame zefektívnenie operatívnej zásahovej činnosti, ako aj výkon štátnej správy. To znamená, že budeme vedieť posunúť z administratívy do priameho výkonu viacej hasičov, čo je základný cieľ novely zákona.
Návrh novely tiež mení, dopĺňa tie ustanovenia zákona, ktoré v platnej podobe prestali vyhovovať potrebám aplikačnej praxe, ustanovuje návrh, že Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná služba sa podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ambulancie Hasičského a záchranného zboru, ambulancie Horskej záchrannej služby sú totiž poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore urgentná medicína v rozsahu povolenia vydaného ministerstvom zdravotníctva.
Takisto návrh zákona rieši a zakotvuje možnosť poskytovať materiálno-technické vybavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky alebo iným občianskym združeniam na základe uzatvorenej dohody. Takisto návrh spresňuje, ktoré ustanovenia ohľadne prijímacieho konania, poskytovania špecifickej zdravotnej starostlivosti, lekárskej posudkovej činnosti, vysielanie príslušníkov zboru na vykonávanie štátnej služby v zahraničí, ako aj preberáme návrhom novely zákona smernice Európskej únie, ktoré sa týkajú zvýšenej ochrany príslušníčiek Hasičského a záchranného zboru na materskej alebo rodičovskej dovolenke.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať rovnako ako pri predchádzajúcom návrhu o posunutie návrhu novely zákona do druhého čítania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.9.2011 o 18:26 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:32

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy a páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Uvedený vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky rokovacieho poriadku Národnej rady. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh a zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle príslušného paragrafu o tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 18:32 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:35

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predmetom navrhovanej zmluvy je zmena a doplnenie platnej zmluvy v záujme ďalšieho uľahčenia osobných kontaktov štátnych občanov zmluvných strán. Konkrétne ide o predĺženie jedného neprerušeného pobytu v režime malého pohraničného styku v pohraničnej oblasti druhej zmluvnej strany na 90 dní v rámci 180 dní. Taktiež je skrátená lehota na vydanie povolenia na malý pohraničný styk na 30 dní, predtým to bolo 60 dní a v mimoriadnych prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na 60 dní, predtým to bolo 90 dní.
Hlavným cieľom predloženého materiálu je však zrušenie súčasného poplatku vo výške 20 eur za spracovanie žiadosti o povolenie na malý pohraničný styk. Keďže tento návrh zmeny zmluvy zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a schválenie.
Ďakujem, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 18:35 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:37

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (tlač 439) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 444 z 25. júla 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (tlač 439) v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky:
1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku,
2. rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré znie:
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku,
B. rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 18:37 hod.

PhDr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:41

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu je uľahčenie nevyhnutných procedúr pri vstupe a pobyte štátnych občanov jednej zmluvnej strany, ktorých úmyslom je stráviť dovolenku a tiež umožniť prácu, ktorá je skôr sprievodnou príčinou alebo sprievodným javom návštevy na území druhej zmluvnej strany.
Na základe ustanovení zmluvy a na báze reciprocity sa môžu štátni občania jednej zmluvnej strany vo veku od 18 do 35 rokov zamestnať u jedného zamestnávateľa na čas nepresahujúci šesť mesiacov bez povolenia na zamestnanie a taktiež sa zapísať do vzdelávacích alebo študijných kurzov nepresahujúcich trvanie kurzu šesť mesiacov, a to počas svojho 12 mesačného pobytu na území druhej zmluvnej strany. Čiže v zásade pôjde o akési pracovné dovolenky pre našich občanov na území Nového Zélandu a pre Novozélanďanov na území našom. Keďže tento náš návrh zodpovedá záujmom nielen zahraničnej politiky, ale podľa mojej mienky aj našich mladých ľudí, dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a schválenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.9.2011 o 18:41 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:42

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky, tlač 440.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 444 z 25. júla 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s touto zmluvou na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s touto zmluvou v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86. písm. d) Ústavy Slovenskej republiky:
1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky a
2. rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a tá zmluva má prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý znie:
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky a
B. rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 18:42 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:07

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.
Zámerom návrhu zákona je posilniť systémovú komplexnosť právnej úpravy inšpekcie práce, rozšíriť jej preventívne pôsobenie a vytvoriť tak právne predpoklady na zvýšenie efektívnosti výkonu inšpekcie práce u zamestnávateľov, čím sa zároveň dosiahne aj zlepšenie v oblasti vymáhateľnosti práva.
Účelom návrhu zákona je najmä precizovať kompetencie inšpektorátu práce v oblasti trhového dohľadu, umožniť vo výnimočnom a odôvodnenom prípade výkony inšpekcie práce, inšpektorátu práce aj mimo jeho územného obvodu. Doplniť povinnosť inšpektora práce preukazovať sa pri výkone cestnej kontroly aj služobnou rovnošatou, spresniť niektoré ustanovenia zákona na základe poznatkov z aplikačnej praxe a zaviesť povinné ukladanie peňažných pokút zamestnávateľovi pri závažnom porušení povinností.
Ďakujem za pozornosť a verím vo vašu podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.9.2011 o 9:07 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:09

Štefan Kužma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som podľa § 73. ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady ako určený spravodajca v prvom čítaní vystúpil k vládnemu návrhu, ktorým sa mení sa dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci, nelegálnom zamestnávaní o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov, tlač 460, podávam spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 449 z 12. augusta 2011 navrhol rozdeliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie.
Účelom návrhu zákona podľa navrhovateľa je zabezpečiť transparentnosť inšpekcie práce, spresnenie znenia jeho ustanovení so zreteľom na ostatné zmeny súvisiacich právnych predpisov. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republiky viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku návrh zákona v druhom čítaní prerokuje.
V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rady Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory návrh prejednali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.9.2011 o 9:09 hod.

Ing.

Štefan Kužma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:12

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.
Zámerom návrhu zákona je dôslednejšie zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, znížiť počet pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci. Účelom návrhu zákona je najmä upraviť podmienky na poskytovanie rekondičných pobytov, spružniť podmienky pre výkon pracovnej zdravotnej služby, znížiť administratívne zaťaženie zamestnávateľov, spresniť niektoré ustanovenia zákona na základe poznatkov z aplikačnej praxe.
Návrhom zákona sa v čl. II dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že sa ukladá zamestnancovi, ktorý nenastúpil do práce po uzatvorení pracovno-právneho vzťahu, uhradiť zamestnávateľovi náklady vynaložené na vykonanie jeho vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a predlžuje sa prechodné obdobie, počas ktorého môže lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb vykonávajúcich rizikové práce vykonávať aj lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo z dôvodu pomalého nárastu počtu lekárov v príslušnej špecializácii.
Ďakujem za pozornosť a ďakujem aj za podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.9.2011 o 9:12 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video