22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 16:40 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:40

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V rozprave vystúpilo viacero poslancov. Boli podané dva procedurálne návrhy, len informujem, ako budeme hlasovať, o ktorých budeme hlasovať na úvod hlasovania. Keďže nebol podaný žiaden konkrétny pozmeňujúci návrh vecného obsahu, nie je potrebná lehota, teda môžeme dnes hlasovať o 17.00 hodine. Následne budeme hlasovať, ako je to uvedené v spoločnej správe, s výnimkou toho, že som vyňal bod 77 na samostatné hlasovanie. Ak schválime bod 70, o bode 77 už nebude možné hlasovať. Toľko informácia k spoločnej správe.
Na záver mi dovoľte povedať, že som naozaj veľmi pozorne počúval rozpravu a vážim si každého poslanca, ktorý vystúpil a povedal svoj názor. Až možno na niektoré faktické poznámky to bola naozaj vecná diskusia. Musím povedať, že je viditeľný aj určitý posun v tejto diskusii. Keď si spomeniete na rozpravu v prvom čítaní, ťažiskovou témou rozpravy bola generická preskripcia, teda predpisovanie účinnej látky lekárom na lekársky predpis. Myslím, že všetky najzávažnejšie výhrady Slovenskej lekárskej komory sa - či už novelou zákona, alebo poslaneckým pozmeňovacím návrhom, ktorý som dal na výbore pre zdravotníctvo - podarilo odstrániť, a preto táto téma dnes ani nerezonovala v Národnej rade Slovenskej republiky.
Omnoho viac ale rezonovala téma zavedenia či nezavedenia vernostných systémov v lekárňach. A ja naozaj nejdem nikomu teraz prerábať jeho presvedčenie, každý to musí cítiť sám vo svojom vnútri. Tá dilema pre mňa stojí v jedinej otázke. Každý poslanec sa musí opýtať vlastného svedomia, či bude hájiť zisky lekární, alebo zahlasuje za zľavy pre pacienta. Podľa mňa takto stojí otázka, ale môžete ju formulovať každý, ako uznáte za vhodné.
Myslím, že keď schválime vládny návrh zákona, tak ako bol predložený, a schválime tie body spoločnej správy, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť, schválime jeden dobrý, kvalitný a komplexný zákon o lieku, ktorý konečne donesie do slovenského zdravotníctva to, na čo naši pacienti tak dlho čakajú, o čom sme s nimi rozprávali pred voľbami, o čo nás pýtali ľudia pred voľbami. Donesie lacnejšie lieky, nižšie doplatky pre pacientov, zľavy pre pacientov v lekárňach. Ušetrí peniaze vo verejnom zdravotnom poistení, ktoré budú môcť smerovať do ambulancií a nemocníc pre lekárov a sestry na lepšie platy a na skvalitnenie služieb pre pacientov.
Dámy a páni, chcem vás poprosiť o podporu tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 16:40 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:44

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť vládny návrh zákona, ktorý vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa vláda zaviazala zvýšiť dostupnosť liekov pre obyvateľov vrátane nízkopríjmových skupín, zaviesť v liekovej politike taký systém úhrad, aby sa minimalizoval rast výdavkov na lieky a v neposlednom rade tiež zvýšiť transparentnosť procesov liekovej politiky a zaviesť do liekovej politiky inovatívne regulačné nástroje.
Predkladaný vládny návrh bližšie upravuje podmienky úradného určenia cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a následne rozsahu ich úhrad na základe verejného zdravotného poistenia. Kladie zvýšený dôraz na otázku nákladovej efektívnosti liečby uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, zavádza do procesu kategorizácie liekov inovatívne postupy či umožňuje vo vyššej miere využiť potenciál generických liekov na dosiahnutie úspor zdrojov verejného zdravotného poistenia.
Súčasťou návrhu zákona sú aj ustanovenia smerujúce k zvýšeniu transparentnosti procesov kategorizácie a cenotvorby a súčasne podporuje elektronizáciu týchto procesov.
Chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že veľká časť v tomto materiáli navrhovaných opatrení bola navrhnutá v návrhu systémových krokov na spomalenie rastu nákladov na lieky z marca 2011, ktorý prerokovala vláda Slovenskej republiky bez pripomienok.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že predkladaný vládny návrh zákona výrazným spôsobom šetrí verejné zdroje a zároveň zosúlaďuje kategorizačné procesy s európskou legislatívou, dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.9.2011 o 16:44 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:46

Peter Markovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som vás informoval o spoločnej správe výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 404.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 543 zo 7. júla 2011 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov v prvom čítaní rozhodla podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, že prerokuje uvedený návrh v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol zákon pridelený. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vládny návrh zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo taktiež prerokoval vládny návrh zákona o rozsahu dňa 30. augusta 2011 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení týchto výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v časti IV pod bodom 1 až 61 spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o rozsahu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 404) schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 61 uvedených v IV. časti tejto správy nasledovne, a to o bodoch 1 až 9, 11 až 19, 21 až 61 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 10 a 20 osobitne s odporúčaním gestorského výboru neschváliť. Ďalej poveril mňa ako spoločného spravodajcu predniesť v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 16:46 hod.

Mgr.

Peter Markovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:50

Peter Markovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi len veľmi krátko predložiť pozmeňujúci návrh. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý už vecne obsahuje spoločná správa k tomuto návrhu zákona, ale vzhľadom na to, že bolo potrebné urobiť len legislatívne zmeny v znení tohto pozmeňujúceho návrhu, tak si ho dovoľujem predložiť opätovne.
Zároveň si dovolím vybrať zo spoločnej správy bod č. 14. Jedná sa vecne o totožný, len je prehodený, legislatívne napísaný inak, poradie týchto častí a tak, aby logicky nasledovali za sebou. Dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh.
V čl. 1 § 20 odsek 5 znie:
"(5) Zrušenie indikačného obmedzenia alebo rozšírenie indikačného obmedzenia o novú indikáciu na základe žiadosti držiteľa registrácie je možné, ak
a) v zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenčná skupina, v ktorej sú zaradené lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri liečbe dodatočnej indikácie, a je odôvodnené predpokladať, že náklady verejného zdravotného poistenia na dodatočne liečených poistencov v žiadnom z nasledujúcom troch rokov neprekročia 100 tisíc eur alebo
b) dvanásť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná, bola maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva kumulatívne znížená najmenej o
1. 7,5 %, ak v zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenčná skupina, v ktorej sú zaradené lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri liečbe dodatočnej indikácie, a je odôvodnené predpokladať, že počet dodatočne liečených poistencov v niektorom z nasledujúcich troch rokov prekročí 10 % z počtu poistencov aktuálne liečených liekmi, ktoré sú zaradené v posudzovanej referenčnej skupine,
2. 3 %, ak nie sú splnené podmienky podľa bodu 1.".
Navrhovaná úprava precizuje prípady, kedy je možné zrušiť indikačné obmedzenie alebo rozšíriť indikačné obmedzenie o novú indikáciu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 16:50 hod.

Mgr.

Peter Markovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:52

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, pán poslanec Kalist, som tu, nie som v lietadle, som tu, som to ja.
Už vo svojom poslednom vystúpení ku zdravotníckym zákonom som konštatoval, že sú zlé a chýba im oponentúra odbornej verejnosti. Nebol dodržaný legislatívny proces, absentujú prvky transparentnosti a v konečnom dôsledku na ne nedoplatia farmaceutické firmy, ako bolo zámerom. Tie si vždy nájdu spôsob, ako sa s tým vysporiadať, ale zase na ne doplatí iba pacient, lebo po prijatí tohto zákona skutočne nebude mať prístup k novej inovatívnej liečbe.
Na rozdiel zrejme od ministerstva zdravotníctva vy ostatní určite máte analýzy dopadu zásadných navrhovaných opatrení, napr. ak by malo platiť pravidlo dve z piatich, t. j. ak nemá liek úradne určenú cenu v dvoch z piatich vybraných krajín s podobným hrubým domácim produktom, ako má Slovensko, dostane len 20-percentnú úhradu alebo zníženie úhrady pre novú indikáciu, ktoré napriek tomu, že pán poslanec Markovič predložil pozmeňujúci návrh, nebude môcť byť v praxi uplatňované tak, ako tomu bolo doteraz. To znamená, bude existovať skupina pacientov, ktorí budú mať sťažený prístup k novým liekom.
Je naozaj preukázané, že po prijatí tohto zákona stovky pacientov nedostanú optimálnu liečbu, lebo jednoducho liek nebude prítomný na Slovensku. Zdôrazňujem, že zbytočne, lebo už súčasný stav liekovej legislatívny má dostatok nástrojov na to, aby sa mohla liečba a lieková politika efektívne regulovať, len ich treba dôsledne uplatňovať a nie stále prerábať.
Chcem zopakovať, že za našej vlády sme trh s liekmi zastabilizovali selektívnymi regulačnými mechanizmami, napr. dôsledným vyžadovaním preukázania a porovnania klinického a ekonomického prínosu liekov pri zachovaní rýchleho prístupu moderných liekov pre slovenských pacientov.
Predkladaný zákon som opakovane nazval zákonom o smrti a naozaj to nie je prehnané, lebo je isté, že ak v tejto podobe budú uvedené do praxe tieto legislatívne opatrenia, veľa kvalitných, život zachraňujúcich liekov nebude dostupných a pacienti stratia nádej na prežitie. A nespoliehajme sa na inštitút mimoriadneho dovozu, lebo v takomto rozsahu je administratívne náročný... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále. Pán poslanec Kaník, Kužma, pani poslankyňa Pfundtner.

Raši, Richard, poslanec NR SR
... a nemôžeme sa spoliehať ani na inštitút mimoriadneho dovozu, lebo v takomto rozsahu je administratívne náročný, a kým sa vybaví, pacient ho už, žiaľ, nebude potrebovať.
Čiže ešte raz, zo zákona zmizlo, že celý proces musí byť v súlade so zákonom o správnom poriadku, nie je tam možnosť verejného prístupu na zasadania Kategorizačnej komisie, je v ňom uvedené problematické ustanovenie týkajúce sa vstupu nových liekov, ktoré keby bolo aplikované v súčasnosti, niekoľko stoviek onkologicky liečených pacientov by sa k svojej liečbe nedostalo. A takisto liečenie o novej indikácii môže spôsobiť to, že firma pred ďalším znižovaním už zrejme aj tak najnižšej ceny lieku v Európe tento liek z trhu stiahne.
Ministerstvo deklaruje stá miliónové úspory. Pýtam sa: Na základe akých výpočtov dospelo k tomuto číslu? Chceli by sme vidieť, akými výpočtami sa dopracovali, či zakalkulovali aj výrazný pokles úrovne farmakologickej liečby so všetkými negatívnymi dôsledkami pre zdravie a život slovenského pacienta.
Ako roky praktizujúci lekár viem z vlastnej praxe potvrdiť, že cena riešenia každej vzniknutej komplikácie a tieto zmeny, tieto komplikácie prinesú, bude určite mnohonásobne drahšia ako samotná prvotná a kvalitná liečba primárneho ochorenia.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 16:52 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, zaujalo ma v tvojom vystúpení, ako si poukázal na to, že verejnosť nebude mať prístup na zasadnutie Kategorizačnej komisie. Táto vláda sa vydáva za najtransparentnejšiu, najzodpovednejšiu, všetko zverejňujeme, dokonca aj Súdna rada má zasadnutia verejné, musia sa zverejňovať zápisy, všetko ostatné. A, čuduj sa svete, zrazu verejnosť nebude mať prístup na zasadnutie Kategorizačnej komisie. Svedčí to len o tom, že jedno je deklarácia určitých činov ako transparentnosť a tak ďalej a druhé je skutočnosť. Ďakujem pekne, že si na toto upozornil.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:57 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:33

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vzhľadom na to, čo sa udialo z pohľadu organizácie priebehu schôdze, a súc si vedomý, že nemám oporu v zákone o rokovacom poriadku, chcem kolegyne a kolegov požiadať, či by som mohol ako predseda najväčšieho poslaneckého klubu v Národnej rade vystúpiť. (Smiech v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 17:33 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:36

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, naozaj som nechcel nič iné, len zaujať stanovisko. Nevidím dôvod, aby vy, ktorí sa chválite už viac ako rok tým, akí ste demokrati, ale už sme to tu zažili, čo všetko sa tu deje, nie ste schopní ani len umožniť opozícii, aby povedala svoj názor. Chcel som sa vyjadriť len a len k procedúre, pán podpredseda. Nič som nechcel. Považujem to za veľmi korektné, ale je mi to veľmi ľúto, lebo pán doktor Kalist, poslanec SaS, evidentne manipuloval s kartami a ja chcem požiadať, aby záznam z videokamier bol zverejnený, či pán poslanec manipuloval s kartami kolegov. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 17:36 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:38

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som chcel presne to isté a vyzvať vlastne mandátový a imunitný výbor, aby v prípade manipulácie s kartou pani poslankyne Kiššovej a Jurinovej pán poslanec Kalist uviedol vysvetlenie, pretože bolo evidentné a všetci sme to videli, že sa snažil v podstate ovplyvniť prítomnosť obidvoch poslankýň tým, že manipulovali s hlasovacím zariadením, čo každý videl. A myslím si, že práve v rámci transparentnosti Slobody a Solidarity sa ukázalo, ako to myslia naozaj. Takže pán Kalist sa definitívne demaskoval, že vlastne chce manipulovať hlasovaním pomocou kariet svojich kolegýň. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:39

Darina Gabániová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Nevykrikujte, páni poslanci!

Gabániová, Darina, poslankyňa NR SR
Prepáčte, že v úvode môjho procedurálneho návrhu musím poznamenať, že pán Kalist je budúci premiér. (Smiech v sále.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Myslíte, že by sa mal vzdať mandátu? (Smiech v sále.)

Gabániová, Darina, poslankyňa NR SR
Nevypovedané si každý vypovie, ako chce.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 17:39 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video