24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2011 o 10:03 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:03

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Kaník, presne ste pomenovali to, čo neustále popisujeme. Hovoríme, aký je cestovný ruch významný pre Slovensko, významný práve pre oblasti, ktoré možno trpia vysokou nezamestnanosťou, pretože sú to väčšinou horské oblasti, kde môžeme najviac poskytovať cestovný ruch. A preto dôraz na podporu cestovného ruchu by sme mali naozaj klásť aj v čase, keď možno nie celkom je priaznivá situácia finančná, pretože každé vynaložené euro do cestovného ruchu sa nám vráti dvoj- alebo trojnásobne. To dnes vedia už všetci nielen tí, ktorí poskytujú cestovný ruch, ale aj tí, ktorí ho pozorujú, a predovšetkým ekonómovia. A toto by mal byť predovšetkým úmysel spoločný. A preto ma mrzí že práve tú časť, ktorá sa týkala podpory zo strany ministerstva, resp. štátneho rozpočtu pre rôzne produkty marketingové, viete, o čom hovorím, sú to skipasy rôzne regionálne a tak ďalej a tak ďalej alebo produkty, ktoré významne napomáhajú prilákať predovšetkým zahraničných turistov, tak tú sa nedarí riešiť, lebo dnes je to v pozícii iba fakultatívnej a ministerstvo sa môže a nemusí rozhodnúť napriek tomu, že títo poskytovatelia pripravia množstvo produktov. A oni už aj pripravili tie, ktoré dnes už fungujú a naozaj prinášajú efekt. Ale toto by mohlo omnoho viacej naštartovať cestovný ruch. Takže musím skonštatovať, že veľmi sa nepohneme s cestovným ruchom, pokým naozaj vláda nebude aktívne prispievať na podporu pre samosprávy a pre všetkých poskytovateľov cestovného ruchu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2011 o 10:03 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja určite súhlasím s tým, že podporovať cestovný ruch je dobrou investíciou a veľmi návratnou investíciou, a preto je dobré, že tu štartujeme. Ten rozbeh je, samozrejme, taký, aký je adekvátny možnostiam a v hospodárskej situácii, v ktorej sa nielen my, ale celá Európa nachádza, a ktorej budeme čeliť ešte v nasledujúcom období. Ale je veľmi dobré, že s tým začíname. A ja verím, že po tom začiatku už sa to tempo bude len viac a viac zrýchľovať a bude to prinášať naozaj dobré výsledky aj pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú v tomto zákone už zapracované, sa vylepšil a skrátil ten nábehový čas. Takže ja verím, že tie výsledky sa dostavia v dohľadnej dobe a že ich naozaj budeme cítiť a vidieť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2011 o 10:06 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:07

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len krátko. Naozaj aj tu odznelo v rozprave, že predchádzajúca vláda to pripravila a teraz to finalizujeme. Áno, na jednej strane, áno, je kontinuita, na druhej strane je zásadná zmena práve preto, lebo predchádzajúci model prenášal neudržateľným spôsobom ako keby otázku na štát. A financovať to bez hraníc, bez systému, ktorý by bol zodpovedajúci, nielenže udržateľný, ale etický a politický a zdravý, by znamenalo zase vytvárať novú budúcu rastúcu deformáciu. Takže ten kompromis je o tom, že zároveň sa do systému vkladá motivácia pre odvádzanie dane, vykazovanie dane a nie je rozhodujúca naozaj tá štatistika, reagujem tým aj na pozmeňujúci návrh pána poslanca Kaníka, ale odvedenie miestnej dane, dane za ubytovanie, lebo tým sa vlastne motivuje ekonomika, podnikanie, odvádzanie daní a zároveň zo štátu podporuje výkon, ktorý je odvedený. Teda tam, kde sa realizuje, tam môže byť aj ďalší rast. A to je ten nový motivačný moment. To, že sa môžu združovať inak a výhodnejšie aj nesusediace obce a je nastavený parameter pre oblastné a krajské organizácie, je tiež veľmi dobré. Takže chcem len zareagovať, že áno, do istej miery pripravený rámec dnes je vylepšený tak, že môže začať fungovať. To, čo znamená budúci rozpočet, je tiež výzva, lebo tento segment nadobudne novú dynamiku.
Chcem povedať ešte na margo pána poslanca Blanára. Pripravujeme, myslím, záverečnú výzvu v oblasti podnikania v cestovnom ruchu z eurofondov, v ktorej by malo byť podporené podnikanie na relatívne významnej úrovni 36 mil. eur. Je to téma, ktorá výrazne môže pomôcť špecifickým segmentom cestovného ruchu. A spájam to zároveň s transparentnejším takým zdravším podnikateľským prostredím vďaka novele predloženého zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 10:07 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:10

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ctené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Vláda návrh schválila 17. augusta 2011 a prijala k nemu uznesenie č. 530.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je schválenie smernice Európskej komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému Železníc Slovenskej republiky v Spoločenstve. Transpozičná lehota tejto smernice je 31. december tohto roku. Transpozíciou predmetnej smernice sa menia a dopĺňajú subsystémy železničného systému, vyhlásenie Európskeho spoločenstva o overení subsystémov a postup (Európskeho spoločenstva) overovania subsystémov.
Návrh zákona súčasne reflektuje požiadavky, ktoré vyplynuli medzičasom z aplikačnej praxe týchto predmetných zákonov.
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na životné prostredie, na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie.
S navrhovanými pozmeňujúcimi návrhmi z výborov sa stotožňujem. Dovoľujem si vás aj preto požiadať o prerokovanie tohto návrhu a o jeho definitívne schválenie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 10:10 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:12

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, páni ministri, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Je to tlač 469.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. septembra 2011 č. 567 pridelila tento predmetný návrh zákona na prerokovávanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením zo 4. októbra 2011, bolo to uznesenie č. 281, a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením zo 6 októbra 2011 č. 112.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval na 39. schôdzi výboru 29. septembra 2011, ale neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Z uznesení výborov, ktoré som citoval v tejto správe, vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ide o legislatívnotechnické úpravy, a gestorský výbor odporúča tieto pozmeňujúce návrhy schváliť s tým, že odporúča, aby sa o bodoch 1 a 2 hlasovalo spoločne.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach a na základe stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Pán podpredseda Národnej rady, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 10:12 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:16

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavným cieľom navrhovaného zákona je implementovať smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí vykonávania činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva.
Súčasťou návrhu zákona sú aj ustanovenia, ktorými sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu.
Návrh zákona je v súlade s ústavou.
Návrh sa predkladá bez rozporov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 10:16 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:17

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 437), vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 575 zo 7. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona (tlač 437) týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská.
Odporúčali pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 256 zo dňa 4. októbra 2011 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 299 zo dňa 5. októbra 2011.
V časti IV je 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 12 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 437), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov o vládnom návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 261 z 10. októbra 2011. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a súčasne ju poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 10:17 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:20

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, pán minister, dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu v dvoch bodoch. Jedná sa v nich o špecifikáciu európskych smerníc.
Doslova k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uplatňujem nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Prvý bod. V článku I sa znenie ods. 1 § 80 v bode 69 mení nasledovne: „Elektronické peniaze sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky vrátane magnetického záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a ktoré sú na základe zmluvy prijímané aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí.“
Odôvodnenie je nasledovné. Navrhované znenie kopíruje definíciu elektronických peňazí uvedenú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES a po gramatickej stránke upravuje navrhované znenie. Takou zmenou sa naplní účel inkorporovanej smernice a dosiahne sa tak jednoznačnosť a perfektnosť novelizovaného ustanovenia a plná komfortnosť ustanovenia so samotnou inkorporovanou smernicou.
Druhý bod. V článku I sa znenie ods. 1 § 87 v bode 101 mení nasledovne: „Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) môže vydávať elektronické peniaze v obmedzenom rozsahu len na základe povolenia na vydávanie elektronických peňazí, ak priemer dlžných elektronických peňazí za všetky obchodné činnosti spolu nikdy neprekročí 5 mil. eur. Pri výpočte limitu dlžných elektronických peňazí sa postupuje podľa § 85b ods. 4 a 7.“ Odôvodnenie je nasledovné. Inkorporovaná smernica priamo nestanovuje finančný limit, navrhované znenie priamo obmedzuje spotrebiteľa v jeho slobodnom rozhodovaní o tom, koľko zo svojho vlastného majetku môže minúť na služby tretích strán. Zasahuje tak do dispozičnej sféry spotrebiteľa súvisiacej s nakladaním a vlastným majetkom, A preto navrhujem tento finančný limit vypustiť.
Dámy a páni, dovoľujem si vás požiadať o podporu týchto pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 10:20 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:24

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona sa predkladá na rokovanie Národnej rady v súlade s Plánom legislatívnych úloh.
V predloženom materiáli sa navrhuje kolkové známky zrušiť od 1. januára 2013. Poplatníci, ktorí už majú zakúpené tieto známky, môžu ich ešte použiť na podaniach na správnych orgánoch a súdoch. A do konca septembra 2013 alebo až do 31. decembra 2013 môžu požiadať Slovenskú poštu o ich odkúpenie. Konkrétne podmienky odkupovania neplatných kolkových známok upraví zmluva medzi ministerstvom financií a Slovenskou poštou, a. s., Banská Bystrica.
V navrhovanom zákone sa novelizuje päť ďalších právnych predpisov, ktorých sa zrušenie kolkových známok priamo dotkne.
Po zrušení kolkových známok bude možné naďalej platiť poplatky poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke, v hotovosti do pokladnice príslušného orgánu do sumy 300 eur. A zavádza sa aj možnosť platenia prostredníctvom platobnej karty a do budúcnosti aj prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak budú vytvorené technické predpoklady na realizáciu tohto spôsobu platenia poplatkov.
Z hľadiska vplyvov na rozpočet verejnej správy možno očakávať pozitívny vplyv, nakoľko sa ušetria náklady na výrobu kolkových známok a náklady na províziu pošty za distribúciu kolkových známok, ktoré predstavujú ročne 4,8 mil. eur. Celkové výnosy zo správnych a súdnych poplatkov zrušenie kolkových známok neovplyvní, pretože sa zmení len spôsob platenia týchto poplatkov. Požiadavky na prípadné zvýšené náklady príslušných orgánov spojených so zavedením nových foriem platenia poplatkov si tieto orgány uplatnia v rámci prípravy štátneho rozpočtu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 10:24 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:25

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda vlády, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 449) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky príslušným uznesením pridelila tento vládny návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Uvedené výbory prerokovali tento návrh v stanovených termínoch.
Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu o zrušení kolkových známok (tlač 449) stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská.
Odporúčali pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu neprijal platné uznesenie, nakoľko nezískal nadpolovičnú väčšinu z prítomných poslancov. Z prítomných 12 za návrh hlasovalo 6, proti návrhu nebol nikto, zdržalo sa hlasovania 6.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Spolu ich bolo 7. Gestorský výbor odporúča o týchto siedmich návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 449) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o zrušení kolkových známok (tlač 449) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu o zrušení kolkových známok (tlač 449a) bola schválená uznesením gestorského výboru, ktorý zároveň určil poslanca Tibora Tótha za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ho poveril 1. predniesť túto spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a 2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 10:25 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video