24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:46 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:46

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Pán poslanec Přidal, ste dosť dospelý poslanec.
Pokračujeme v hlasovaní, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 142 prítomných, 73 za návrh, 52 proti, 16 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:46 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:46

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, a o tom, že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania predmetného návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní .
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 17:46 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:47

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť lehoty, v ktorom majú výbory prerokovať, ako aj výbor, ktorý bude určený ako gestorský.
(Hlasovanie.) 146 prítomných, 79 za návrh, 1 proti, 65 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme zotrvali v rokovacej sále, na základe schváleného programu teraz pristúpime k rokovaniu o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov,

ktorý máte ako tlač 534, o ktorom chcem, aby po prerokovaní návrhu sme aj bezprostredne hlasovali.
Nech sa páči, pán podpredseda vlády, o uvedenie návrhu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

18.10.2011 o 17:47 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:50

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predložený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov, sa predkladá za účelom čo najskoršieho zavedenia mechanizmov podieľania sa finančných inštitúcií na nákladoch kríz a ochrane stability finančného systému. V tejto súvislosti je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, aby sme sa ukľudnili a ešte chvíľku...

Mikloš, Ivan, podpredseda vlády a minister financií SR
... č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov navrhnúť, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
Schválením uvedeného vládneho návrhu zákona sa má zabezpečiť, aby bankový sektor primerane prispieval k financovaniu nákladov na riešenie finančných kríz a aby sa tak odstránilo spoliehanie sa na finančné prostriedky daňových poplatníkov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2011 o 17:50 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:51

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov, tlač 534.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil nášmu výboru uvedený návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Výbor so skráteným legislatívnym konaním súhlasil a prijal uznesenie č. 271 zo dňa 13. októbra 2011.
Ďakujem, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2011 o 17:51 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dajte hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 17:55 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:59

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom tohoto návrhu zákona je zaviesť osobitný odvod pre banky a pobočky zahraničných bánk ako mechanizmus... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Prepáčte, pán podpredseda vlády, ale chcel by som poprosiť o pokoj a ešte jednu organizačnú procedúru, navrhol. Dnes už hlasovať nebudeme. Ja navrhujem, aby sme zajtra o 11.00 hod. hlasovali o všetkých prerokovaných bodoch na dnešnom, ale aj zajtrajšom rokovacom dni 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Panie poslankyne, je s týmto návrhom všeobecný súhlas? (Kladná reakcia z pléna.) Ďakujem. Zajtra o 11.00 hod. budeme, o 11.00 hod., páni poslanci. Nech sa páči, pán podpredseda vlády, máte slovo.
Ale prepáčte, predpokladám, že niektorí poslanci budú chcieť, o 11.00 hod, o 11.00 hod. Nech sa páči, pán podpredseda.


Mikloš, Ivan, podpredseda vlády a minister financií SR
Ďakujem. Návrh zákona je v súlade s európskymi iniciatívami v oblasti zavádzania osobitných odvodov a daní finančných inštitúcií a je tiež odozvou na pripravovaný legislatívny návrh na európskej úrovni v oblasti krízového riadenia finančného sektora, ktorého súčasťou má byť aj regulácia odvodov vybraných finančných inštitúcií.
Návrh zákona upravuje výšku a spôsob platenia odvodu, jeho účelové určenie a správu odvodu. Metóda výpočtu a výška odvodu zohľadňujú odporúčané medzinárodné princípy, podľa ktorých je cieľom minimalizovať náklady budúcich finančných kríz pre daňových poplatníkov prostredníctvom vopred tvorených osobitných fondov a zároveň motivovať finančné inštitúcie k obozretnému správaniu z pohľadu udržania čo najvyššej úrovne vlastných zdrojov financovania.
Z uvedeného dôvodu je odvod vypočítaný z pasív finančných inštitúcií, očistených o výšku vlastného kapitálu a vkladov fyzických osôb. Sadzbu odvodu na príslušný kalendárny rok navrhujeme stanoviť vo výške 0,4 percenta. Vyššia ako navrhovaná sadzba by mohla mať negatívne účinky v podobe možných presunov prostriedkov v rámci bankovej skupiny, ako aj v podobe negatívneho dopadu na ziskovosť bankového sektora, a tým aj prenesenie zvýšených nákladov bankových subjektov na ich zákazníkov formou vyšších bankových poplatkov.
Navrhuje sa, aby uhradené odvody boli odvádzané na osobitný účet štátnych finančných aktív, čím sa zabezpečí vytvorenie osobitného fondu v súlade s európskou schémou. Prijatím navrhovaného zákona predpokladáme pozitívny vplyv na verejné financie, celkový čistý prínos zavedenia odvodu predpokladáme vo výške 82 mil. 710 tis. eur.
Z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie sa predpokladá čiastočné zníženie ziskovosti bankového sektora. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie, informatizáciu. Je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a inými právnymi predpismi.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 17:59 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:00

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 60 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú spoločenskú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Po rozprave odporučím podľa bodu 1, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh zákona v druhom čítaní a podľa bodu 2 bola pridelená výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru, pričom za gestorský výbor navrhujem, navrhnem výbor pre financie a rozpočet.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému zákonu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 18:00 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:00

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister bezvládnej koalície, vážené dámy, vážení páni, som rád, že ste sa teda konečne odhodlali sa inšpirovať naším návrhom a prijali ste teda filozofický koncept, ktorý sme sa my už tu snažili presadiť dávnejšie, ktorý ste ináč v minulosti nazvali paškvilom alebo amaterizmom, ale v princípe je to presne tá istá filozofia, ktorú sme tu my takto pred rokom predkladali a vyzývali vás, aby práve takáto banková daň, ktorá je v celom európskom kontexte akceptovaná ako riešenie, ktorým by sa mali banky alebo finančné inštitúcie spolupodieľať na sanácii krízou rozvrátených verejných financií, aby sa toto práve alternovalo voči zvýšeniu daní z pridanej hodnoty. Samozrejme, že ste to odmietli, však to veľmi dobre viete, pritom dnes s tým prichádzate sami.
Čiže ešte raz, toto riešenie je v celom európskom priestore akceptované ako riešenie, ktorým by sa finančné inštitúcie, čiže najmä banky, mali spolupodieľať na sanácii krízou rozvrátených verejných financií, ako dobre vieme, boli to najmä banky, ktoré túto krízu do veľkej miery spôsobili.
Čiže po dlhých mesiacoch bičovania a osočovania z vašej strany, že aký je to paškvil, amaterizmus a že tam boli také pseudoargumenty, že koľkokrát je napr. tá sadzba vyššia ako sadzba vo Švédsku. Dnes sa dostávame k vášmu návrhu, kde určite už tiež neplatí, že je to podobne nízka sadzba, ako je vo Švédsku, dnes to však už nevadí, a tiež sú to desaťnásobky tej sadzby. Myslím, že ste vtedy vykrikovali, že je to 35-násobok, ale to si presne nepamätám.
Takže príde mi to trošku vtipné, že teraz predkladáte vlastne to, čo ste tak vehementne kritizovali, ale na druhej strane aj to oceňujem, že ste sa k tomu konečne odhodlali. Je to veľmi obdobná situácia pre mňa ako s eurovalom, kde si tiež veľmi dobre pamätám, ako ste ho jednoznačne odmietali a aké argumenty ste na to používali, a dnes tiež už je to celé naopak, čo netvrdím len ja, ale aj váš vlastný koaličný partner z bezvládnej koalície, ktorý tvrdí to isté, čo ja, pretože to je úplne zjavné. Čiže to len konštatujem, že viackrát sa stalo, že niektoré jednoznačné názory, ktoré ste tu v minulosti prezentovali, už dnes tak neplatia. Ale takou najzávažnejšou kategóriou, kde došlo k takej otočke, si myslím, je znižovanie versus zvyšovanie daní.
Pamätám si rok 2008, keď práve tuto ústami pána ministra bolo navrhované ako najlepšie protikrízové riešenie zníženie korporátnych daní z 19 na 16 percent a zároveň kombinácia aj výdavkovej stránky, predĺženie vyplácania podpory v nezamestnanosti zo šiestich na dvanásť mesiacov. Vidíme, aké protikrízové opatrenia sa prijímajú dnes, vôbec to nie je o znižovaní daní, ale o zvyšovaní daní. A keď je to o znižovaní výdavkov, tak je to o znižovaní výdavkov v oblastiach a v sektoroch, kde tie peniaze výrazne chýbajú, a je to už vidieť, ako napríklad v zdravotníctve, v školstve, v protipovodňovej ochrane.
Čiže aj to šetrenie, ktoré tu mierne v tých agregovaných číslach vidieť, je ale v skutočnosti skryté v sektoroch, kde naozaj tie peniaze chýbajú. A je to vidieť, a myslím si, že nemusím o tom nikoho presviedčať, a je to vidieť na uliciach, že tie peniaze naozaj už žalostným spôsobom a kriticky v niektorých sektoroch chýbajú.
Ale aby som sa vrátil ešte k tomu, prečo vlastne prijímate toto opatrenie, dokonca v skrátenom konaní. Nikto nediskutoval v tom skrátenom konaní, ale zjavne len preto, že taká dohoda bola, ale v skutočnosti ste to nejako výrazne neobhájili, že čo je vlastne ten zásadný dôvod, prečo sa to prijíma v skrátenom konaní, i keď ho všetci poznáme. Ten dôvod je, že tie peniaze chýbajú v rozpočte. A vôbec, celkovo rozpočet, ku ktorému sa určite dostaneme, aj vy ako bezvládna koalícia v najbližšej dobe, je naozaj postavený na vode a ja chápem, že ste sa dostali do kritickej situácie. Do kritickej situácie ste sa dostali najmä preto, že ste tvrdili pred voľbami, a to súvisí aj s tým eurovalom aj so všetkými európskymi témami, presviedčali ste všetkých, že máte nejaký čarovný prútik a že celý rozpočet je zlý len preto, že je to o veľkom plytvaní, ale že vy, keď prídete, to vyriešite proste mávnutím čarovného prútika. Čarovný prútik nikde nie je, no a preto hľadáte na každom možnom mieste, kde tie príjmy nahnať. Posun, ako som to už nazval, je v tom, a pozitívny z nášho pohľadu, že tentokrát to nie je len o tom, že to beriete bežným ľuďom alebo krátite výdavky, ktoré sa týkajú bežných ľudí, ale že už ste teda akceptovali aj našu filozofiu, že sú tu inštitúcie alebo miesta v štáte, odkiaľ je tiež možné hľadať prostriedky na sanáciu krízou rozvrátených verejných financií.
Čiže výdavky ste síce mierne znížili, ale to už som hovoril aké a deficit dnes je lepší len vďaka tomu, že ste zvýšili dane, odvody a poplatky, nečerpáte eurofondy tak, ako ste si naplánovali, pritom ste nás častokrát v minulosti kritizovali, že buď ich málo čerpáme alebo druhý argument bol, že je príliš veľká suma eurofondov narozpočtovaná, to sa presne stalo vám, narozpočtovali ste si veľkú sumu eurofondov, ktorú nečerpáte a, samozrejme, z toho nečerpania automaticky vzniká pozitívny efekt, tým, že to netreba spolufinancovať, tak vznikajú úspory, ktoré sú priamo peniaze, ktoré aj znižujú deficit.
Ja som zvedavý, ako bude ten rozpočet najmä vyzerať, pretože keď už dotknem sa aj rozpočtu, keďže to prijímame v skrátenom konaní, a ten dôvod na to je, že sa bavíme o rozpočte, tak si dovolím dotknúť sa aj rozpočtu a vidím to tak, že toto je len ďalším potvrdením toho, že to nebolo vo výdavkovej stránke, a už vôbec nie o plytvaní, momentálne sa tu črtá aj s prichádzajúcimi najnovšími odhadmi rastu, ktoré prinášajú medzinárodné inštitúcie, a nakoniec myslím, že platí, že aj ministerstvo financií výnimočne spraví ďalšiu prognózu, myslím, že v novembri, ktorá určite ukáže, že ten rast, ktorý je momentálne zapracovaný do rozpočtu, je optimistický. Taktiež je všetkým úplne jasné, že akékoľvek zníženie, a pravdepodobne v tomto prípade to bude zásadné zníženie odhadu toho rastu, spôsobí obrovský výpadok jednak v daniach a bude to vytvárať obrovský tlak na deficit.
Čiže zatiaľ, čo sa vám podarilo urobiť, je, a to ešte uvidíme ako tento rok dopadne, ale vďaka zvýšeným daniam, odvodom a poplatkom a zníženým výdavkom v superdôležitých a citlivých oblastiach, ako som už hovoril, zdravotníctvo, školstvo, protipovodňová ochrana vykazuje lepšie parametre ako v minulosti a, samozrejme, v neposlednej rade znížená miera čerpania európskych fondov, tak mám obavu, že rozpočet budúceho roku bude veľmi odchýlený alebo teda deficit budúceho roku, ktorý nakoniec schválite alebo neschválite, to uvidíme, bude výrazne odchýlený od konsolidačného plánu, ktorý ste si predsavzali. A som si tým takmer istý, a vy to viete tiež veľmi dobre, pretože tento zákon, ktorý tu momentálne prijímame, je toho dôkazom. Filozoficky ste ho absolútne odmietali, a dnes ho obhajujete. Keď sme ho predkladali my, boli ste zásadne proti, dnes už vám to vyhovuje.
Ale opäť nakoniec my sme spokojní, pretože tým nepriamo uznávate, že tá naša filozofia, náhľad na veci, bol v tejto oblasti správny. V prípade, a tým som si takmer istý, že deficit vôbec nebude na tej úrovni, ktorý ste si pôvodne naplánovali na budúci rok, a tým pádom ani deficity ďalších rokov, čiže celý ten trojročný horizont konsolidácie bude úplne iný po tej prognóze, ktorá príde, viete, že úplne jasné, že aj vami pôvodne odhadovaný plán zadlženia Slovenska, ktoré ste plánovali alebo odhadovali za vašej vlády na 12,4 miliardy eur, čo je o 2,2 miliardy viac ako za celé obdobie vlády Róberta Fica, bude určite viac, väčšie, čiže to zadĺženie alebo ten plán, keby ste vy pokračovali v zadlženiach, bude ešte väčší ako ste ho mali pôvodne. To len aby sme si trošku nakalibrovali to, že kto ako zadlžuje, pretože toto bol tiež jeden z argumentov spred volieb a ja som strašne zvedavý na to, aké tie čísla nakoniec budú v tom vami schválenom rozpočte, ak vôbec nejaký rozpočet schválite, to je teraz ešte veľká otázka. A aké budú tie finálne čísla jednak deficitov, a jednak aj nárastu dlhu.
Na záver by som teda ešte raz chcel oceniť, že ste akceptovali našu filozofiu a nakoniec replikovali v podstate náš návrh, a tiež môžem za klub našej strany vyhlásiť, že ho posunieme ďalej do druhého čítania aj preto, aby sme sa ho pokúsili ešte vylepšiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 18:00 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:12

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem uviesť dve veci na pravú mieru. Pán kolega Počiatek, viete, v čom je medzi nami zásadný rozdiel? SDKÚ - DS nespochybňovala, že tu bola kríza v rokoch 2008 - 2009 a že nespôsobila deficit, ale hovorila o tom, že ste na tú krízu dostatočne rýchle nereagovali, a hlavne na strane výdavkov ste nič nerobili a nerobili ste to ani v predstihu, keď boli signály, že kríza prichádza, nerobili ste to ani počas krízy a neurobili ste to tak, ani keď kríza odchádzala. A práve my predkladáme zákony teraz, keď je len predpoklad a sú signály, áno, že ideme a čelíme ďalšej vlne, vlne recesie.
A ešte môžem, jednu poznámku uvediem na pravú mieru. SDKÚ - DS nikdy nekritizovala euroval ako taký, my sme kritizovali a povedali sme, že Grécku pôžičku nedáme a sme ju nedali. A bolo to správne rozhodnutie, my sme ale kritizovali, že euroval jedna sa dal vyrokovať, vy ste o ňom vtedy rokovali, sa dal, podmienky vyrokovať lepšie, a to sa nám aj podarilo. To je medzi nami diametrálne odlišný rozdiel.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 18:12 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video