24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 10:29 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú ustanovenia smernice Rady, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, podľa ktorej je potrebné v právnych predpisoch upraviť podmienky pre návrat colníčok a colníkov z rodičovskej dovolenky, ako aj oznamovaciu povinnosť colníčky alebo colníka pri nástupe na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku alebo pri návrate z takejto dovolenky.
V nadväznosti na komunikáciu Európskej komisie v predsúdnej fáze, v rámci ktorej Európska komisia poukázala na právo Európskej únie o voľnom pohybe pracovníkov umožňujúce pracovať občanom v jednom členskom štáte a žiť v inom členskom štáte Európskej únie, sa vypúšťa jedna z podmienok prijatia štátneho občana Slovenskej republiky do štátnej služby colníkov, a to podmienka mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Z rovnakého dôvodu sa vypúšťa jeden z titulov na prepustenie colníka zo služobného pomeru. A to je teda trvalý pobyt colníka mimo územia Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 10:29 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:30

Ivan Švejna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážené dámy a vážení páni, dovoľte mi prečítať spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 576 zo 7. septembra 2011 pridelila vládny návrh týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu stanoviská poslancov.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Odporúčali pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky k tejto správe vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. K článku I. Doterajší bod 13 sa vypúšťa. Doterajšie body článku I návrhu zákona je potrebné primerane prečíslovať.
2. K článku I – novému bodu. Za doterajší bod 28 sa vkladá nový bod 29, ktorý znie: „V § 83 ods. 1 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.“
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 a 2 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 10:30 hod.

Ing.

Ivan Švejna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:33

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zámerom vypracovania zákona bolo a je zníženie administratívnej záťaže daňovníkov zrušením rôznych oznamovacích a ohlasovacích povinností a vytvorenie spoločného priznania k tým druhom miestnych daní, ktoré majú rovnaké ročné zdaňovacie obdobie, a zavedením čiastkového priznania.
Ďalej je to zníženie najnižšej ročnej sadzby dane zo súčasného 40-násobku na 10-násobok pri zdaňovaní stavieb a bytov s tým, že tento násobok majú obce dosiahnuť v budúcnosti postupne podľa vlastných miestnych podmienok, pričom cieľom je dosiahnutie rovnomernejšieho daňového zaťaženia jednotlivých druhov stavieb a bytov.
Ďalej je to spresnenie definície jednotlivej časti obce a jej podmienenie počtom daňovníkov v tejto časti obce tak, aby nemohlo dôjsť k zneužívaniu tohto ustanovenia zo strany správcov dane z nehnuteľnosti pri určovaní sadzieb dane.
Ďalej je zámerom zjednotenie princípu zdaňovania motorových vozidiel s krajinami EÚ podľa miesta evidencie vozidla.
V predloženom vládnom návrhu zákona sú zapracované aj viaceré požiadavky správcov miestnych daní, napr. na rozšírenie ich oprávnení ustanoviť iné sadzby dane z nehnuteľnosti na pozemky, na ktorých sa dobývajú vyhradené nerasty, a na byty, ktoré sa používajú na iný účel ako na bývanie. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

19.10.2011 o 10:33 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:35

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám prečítal podstatné body zo spoločnej správy výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. miestnych dania a miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady.
Národná rada uznesením č. 577 zo 7. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Štyri výbory odporúčajú návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako jediný neprijal platné uznesenie.
Z uznesení výborov vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod bodom IV. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 19 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 264 z 10. októbra 2011.
Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 10:35 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:37

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k predmetnému návrhu zákona o miestnych daniach a poplatkoch.
V prvom čítaním som mal relatívne dlhé a obsiahle vystúpenie, ktoré ponúkalo alternatívu iného pohľadu na spôsob vyrubovania daní a poplatkov.
Treba povedať, že v prvom čítaní na rokovaní pléna Národnej rady pán minister prisľúbil komunikáciu na to, aby sme hľadali spoločné riešenia. Je pravdou, že sme sa stretli na pôde ministerstva financií a že sme o týchto riešeniach rokovali, ale musím konštatovať, že z tých riešení takmer nič nebolo premietnuté do formy pozmeňujúcich návrhov a nebolo akceptované v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré tvoria spoločnú správu.
Z tohto pohľadu chcem povedať aj to, že včerajšie slová, ktoré zaznievali pri inom návrhu zákona, kde sme hovorili o tom, aká je potrebná komunikácia ministerstva financií s predstaviteľmi samosprávy a so samosprávou, vyzerajú veľmi groteskne. My síce môžeme diskutovať, koľko chceme, ale pokiaľ sa to neprejaví vo forme reálnych výsledkov, tak je to v podstate len nejaká zástenka toho, aby sme dávali pánovi ministrovi punc toho, že komunikuje alebo hľadá riešenia. Ale v zásade riešenia sa nenachádzajú, lebo sa nájsť nechcú.
Ja upozorním len na niektoré veci, ktoré vnímam ako obyčajný a tvrdý lobizmus.
Na jednej strane ste, pán minister, odmietli ponuku na to, aby sa postupovalo inak v prípade vyrubovania daní pre stavby a pozemky a byty a nebytové priestory, ktoré slúžia na bývanie alebo majú doplnkovú funkciu pre bývanie, ktoré sa dotýkajú širokého spektra obyvateľov, ktorí majú nízku príjmovú základňu. Odmietli ste oddeliť ten spôsob výpočtu od spôsobu výpočtu daní alebo hodnoty sadzby dane pre priestory, ktoré sa používajú na podnikateľskú činnosť. Ale na druhej strane automaticky neváhate v niektorých iných prípadoch, a musím povedať, že je to iba na základe asi lobistických snáh niektorých skupín podnikateľov, zaviesť oslobodenie a predanie napr. v prípade verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť. Preložím to do slovenčiny, to znamená kúpeľné parky. Ak si zoberiete kúpele, môžete vidieť, že na viac ako 90 % sú v súkromných rukách a sú to podnikateľské subjekty. Týmto podnikateľským subjektom dávate možnosť oslobodiť sa od dane. Ale občania musia platiť na dani viacej. Ak to dám do súvisu s daňovým mixom, o ktorom sme diskutovali včera, tak vidno, že to, čo sa zoberie v štátnom rozpočte, a sme to prerátavali veľmi orientačne, bude to niekde okolo 50 eur na hlavu, to znamená, že bežný obyvateľ zaplatí o 50 eur viacej, ale podnikateľské subjekty, v tomto prípade sú to kúpeľné zariadenia, budú od toho oslobodené, mladé rodiny s deťmi budú platiť, keď majú kočikáreň v bytovom dome, za kočikáreň takisto, ako sa bude platiť za herne, ktoré sú v nebytovom priestore v nejakom podobnom zariadení. Toto považujem za absolútne zverstvo a jednoducho si myslím, že toto je čistý príklad lobizmu, ktorý u vás zvíťazil a je pretavený do formy pozmeňujúceho návrhu, ktorý je tu predložený v spoločnej správe.
Uvediem vám napr. ďalší príklad, ktorý sa týka dobývania vyhradených nerastov. Opätovne sme argumentovali tým, že sadzba dane v prípade dobývania vyhradených nerastov, to znamená, sú to v preklade štrky a piesky, je opätovne nižšia. A pritom sme žiadali, aby táto sadzba bola vyššia. Dôvod na to je úplne prostý. Väčšinou títo prevádzkovatelia štrkovní a pieskovní preťažujú vozidlá, požívajú miestne komunikácie a obec nemá možnosť vyberať poplatky za používanie týchto miestnych komunikácií. Na jednej strane vám devastujú priestor, na druhej strane nemáte možnosť im zvýšiť dane, aby ste aspoň na opravu toho, čo vám zničia, zarobili normálnym legálnym spôsobom. Toto považujem takisto za absolútne neprijateľné.
Z tohto pohľadu musím označiť zákon o miestnych daniach a poplatkoch v znení pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, a nemám pochybnosti o tom, že tieto návrhy budú schválené, tak ako sú uvedené v spoločnej správe, za zlý, nevyhovujúci pre občanov a zvýhodňujúci podnikateľský sektor na úkor občanov.
Pán minister, nie je to krok dobrým smerom. A myslím si, že je potrebné, aby sme formálnu komunikáciu nahradili reálnou vecnou komunikáciou a hľadali riešenia. Nemôžete opätovne brať samosprávam v prípade oslobodenia od parkov, v prípade zníženia sadzieb pre štrkovne, pieskovne, v prípade oslobodenia školských zariadení, výskumných zariadení a ďalších stavieb a pozemkov, nemôžete brať obciam a sanovať tým štátny rozpočet. Toto je jednoducho neprípustné.
A ak hovoríte o systémových riešeniach. Je to absolútne nesystémové riešenie, ktoré nemá žiadnu logiku okrem lobistických záujmov, ktoré sú presadzované v tomto návrhu zákona. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 10:37 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:44

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, plne podporujem tvoje vystúpenie, pretože tvojou snahou už v prvom čítaní bolo poukázať na úskalia tejto novely, ktorú predkladá ministerstvo financií. A predpokladal si, rovnako aj ja som predpokladal, že tá diskusia bude naozaj vecná. Ale, bohužiaľ, taká nebola. Dôkazom toho sú aj pripomienky, ktoré boli vznesené počas legislatívneho procesu práve v oblasti, o ktorej si hovoril v súvislosti s ťažkými vozidlami používanými pri ťažbe kameňa, ktoré poškodzujú miestne komunikácie. Ale, samozrejme, poškodzujú aj komunikácie krajské, to znamená cesty II., III. triedy a, samozrejme, aj cesty I. triedy, ktoré sú preťažované. A je veľmi ťažké naozaj efektívne bojovať proti tomuto preťaženiu, ale faktom je, že tieto špeciálne vozidlá ničia naše komunikácie.
Rovnako sme žiadali v rámci pripomienkového konania za samosprávny kraj, aby bolo taxatívne vymedzené, o ktoré špeciálne vozidlá sa jedná, ktoré nebudú predmetom dane, pretože tam to nebolo vôbec a nie je to riadne vyšpecifikované, pretože domiešavače, ktoré sú rovnako preťažované pri doprave betónu, alebo žeriavy, tie sú takisto v oblasti, ktorá môže byť daná do oblasti, kde nebudú zdaňované. A preto sme chceli, aby boli taxatívne vymenované. Bohužiaľ, toto nebolo zobraté do úvahy.
A musím konštatovať rovnako ako ty, pán poslanec, že opäť hlas samosprávy tu nemá žiadnu cenu. Bolo to vidieť aj včera pri prerokúvaní zákona o daňovom mixe, keď bolo povedané: „Zoberieme vám 250 mil. a nebudeme o tom diskutovať.“ Dokonca to bolo priznané od pána ministra.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2011 o 10:44 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:46

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za doplnok k môjmu vystúpeniu. Myslím si, že pán kolega Blanár to doplnil správnym spôsobom.
Ale chcem povedať ešte jednu vec, aby nevznikol dojem, že veď máme právo aj v druhom čítaní v pléne, keďže nám neprešli pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predkladali, predložiť tieto návrhy formou pätnástky a rokovať o nich. Chcem povedať z tohto miesta, áno, toto právo máme. Ale nepredložili sme pozmeňujúce návrhy teraz v pléne z jedného jediného dôvodu. Včera sa ukázalo, že vládna koalícia má opätovne sedemdesiatdeviatku, funguje ako namastený hodinový stroj a jednoducho nemá to význam. Ak chcete vládnuť týmto spôsobom, verím, že to bude len do toho marca a potom sa pristúpi k nesystémovým zmenám zákonov, ktoré zavádzate. Takže radi by sme urobili zmeny. Vysunuli sme pravicu na rokovania. Táto pravica bola odmietnutá a bola odmietnutá pravicou, by som to tak obrazne povedal. A jednoducho zhodnotili sme, že nemá význam ďalej o týchto veciach konštruktívne komunikovať, lebo všetky zmeny v zákonoch, ktoré predkladáte, sú účelové, lobistické, nevýhodné pre občana a z tejto cesty jednoducho nechcete ustúpiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2011 o 10:46 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:48

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, už pri prvom čítaní tohto zákona sme upozorňovali, že tento zákon skomplikuje život v mestách a obciach. A aj kolega Petrák konkrétne navrhoval riešenia, ktoré by boli schodné pre samosprávu, ako aj pre štát. S poľutovaním však musím konštatovať, že tieto pripomienky tu vôbec neboli zohľadňované a návrh zákona je predložený v skoro nezmenenej podobe.
Pán minister chápem vás, že sa snažíte chrániť štátnu kasu, ale vy zase pochopte, že nie je možné v tomto čase, keď tok financií je veľmi obmedzený z dôvodu finančnej krízy, robiť takéto zmeny, ktoré znižujú príjem mestám a obciam.
Obmedzenie alebo zrušenie možnosti zdaňovať nehnuteľný majetok podľa hodnotového princípu nie je v súlade s ústavnými princípmi sociálne orientovaného trhového hospodárstva a ani s princípmi uplatňovanými pri zdaňovaní majetku vo vyspelých demokratických spoločnostiach. Preto vyslovujem nesúhlas s takouto zásadnou zmenou v systéme miestnych daní.
V súčasnosti majú obce a mestá právo vyrubiť daň z nehnuteľnosti v 40-násobku minimálnej dane. Väčšinou sa táto daň uplatňuje na dane z bytov. Maximálna daň sa uplatňuje na podnikateľské subjekty. Znížením tohto násobku sa zníži absolútne číslo príjmu do rozpočtov jednotlivých obcí a miest. Aby sa potom vykompenzoval výpadok, museli by starostovia a primátori zvýšiť predovšetkým daň z bytov.
Čo vlastne chcete dosiahnuť, pán minister? Na jednej strane obhajujete to zvýšenie DPH-čkou alebo daňovým mixom a inými opatreniami tým, že treba naplniť štátnu kasu, na druhej strane robíte zákonné opatrenia, ktoré mestám a obciam znižujú príjem do obecných rozpočtov. Keď k tomu pripočítam aj výpadok z podielových daní, tak potom existencia samosprávy je naozaj existenčne ohrozená. Nie je to náhodou z vašej strany úmyselné politikárčenie? Komu chcete takouto zmenou zákona pomôcť?
Vážené kolegyne, kolegovia, opätovne chcem zdôrazniť, že ak mestá a obce nebudú mať finančné prostriedky, tak nebude možné uplatňovať rôzne programy, ktoré sú podporované z peňazí eurofondov. Znova opakujem, že pri čerpaní týchto projektov je nutné mať vlastné finančné zdroje. Teda je koniec aktivačným prácam, protipovodňovým prácam a iným rozvojovým programom v našich obciach a mestách? Alebo je to súčasť ťaženia proti samosprávam od pána ministra financií?
Záverom mi dovoľte, aby som zdôraznil, že takýmito opatreniami neozdravujeme verejné financovanie samosprávy, ale ho likvidujeme, a preto tento zákon nepodporím. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 10:48 hod.

Bc.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No tak ja neviem. Ja mám taký pocit, ako keby sa tuná nič neudialo ten minulý týždeň, ako keby tuná bola nejaká taká idylka koaličná, alebo keď chcete, je koalično-opozičná. Vláde bola vyslovená nedôvera. A to všetko nestačí ministrovi financií na to, aby nepredložil takýto zákon, ktorý úplne jasne zaväzuje budúcu vládu, v ktorej s najväčším predpokladom on už nebude. Toto všetko nestačí ministrovi financií na to, aby predložil zákon, proti ktorému je 90 % starostov a primátorov. Tak ja mám taký pocit, že ústava by mala v tomto prípade riešiť ďalšiu vec, ktorá nie je doriešená, cez to všetko, keď bola vyslovená vláde nedôvera a minister financií to nepochopil, no tak aby bola vyslovená nedôvera ešte aj ministrovi financií, a to vyslovovaná dovtedy, kým to konečne pochopí. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2011 o 10:51 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:53

Juraj Miškov
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrhom zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva zabezpečuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43 Európskeho spoločenstva zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva.
Predloženým návrhom zákona sa o. i. zavádzajú nové druhy povolení ako osvedčenie o certifikácii prijímateľa výrobkov obranného priemyslu, všeobecná transferová licencia, globálna transferová licencia, individuálna transferová licencia, dopĺňa sa sadzobník správnych poplatkov o nové položky zohľadňujúce náklady ministerstva hospodárstva v súvislosti s udeľovaním alebo vydávaním nových druhov povolení. Upravujú sa kompetencie v oblasti obchodovania s vojenským materiálom, ktoré v súlade s novelou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešli z Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Návrh zákona tiež reaguje na niektoré potreby aplikačnej praxe.
V súvislosti s doplnením sadzobníka správnych poplatkov o nové položky bude mať návrh zákona pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na životné prostredie, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti návrh zákona vplyv mať nebude.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona a ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 10:53 hod.

PhDr.

Juraj Miškov

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video