26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

2.12.2011 o 11:33 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci. Pán kolega Faič dal návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto zákone. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.12.2011 o 11:26 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.12.2011 o 11:26 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prideľujeme predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorskému a že výbory prerokujú návrh zákona do 30 dní a gestorský do 32 dní od prerokovania zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.12.2011 o 11:26 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden pán poslanec. Nezaznel žiaden pozmeňujúci, procedurálny návrh, preto dajte hlasovať o tom, že prerokujeme predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.12.2011 o 11:26 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Dajte, prosím, hlasovať o tom, že prideľujeme návrh zákona ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorskému výboru a aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský do 32 dní od prerokovania návrh zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.12.2011 o 11:26 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Dobrý deň. Ctení kolegovia, dovoľte mi sa poďakovať v mene Ľuba Galka a mňa za zvolenie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.12.2011 o 11:26 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:31

Juraj Miškov
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je odstrániť ostávajúci transpozičný deficit, ktorý vznikol po predložení a schválení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 63/2011 Z. z. zo 16. februára 2011 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky, ktorým nebolo možné realizovať úplné prevzatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48 Európskeho spoločenstva z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek z dôvodu, že zásadné časti smernice týkajúce sa napríklad výkonu dohľadu systému výmeny informácií a činností notifikovaných osôb nebolo možné prevziať nariadením vlády.
Predloženým návrhom sa okrem definície základných pojmov vymedzujú povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu dovozcu a distribútora pri uvádzaní, umiestňovaní spotrebiteľských výrobkov na trh Slovenskej republiky, proces autorizácie a notifikácie vo vzťahu k notifikovaným osobám, ktoré posudzujú hračky a pôsobnosť orgánu dohľadu.
Súčasťou návrhu zákona sú aj ustanovenia, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby sa zabezpečili potrebné kompetencie pre Slovenskú obchodnú inšpekciu na kontrolu dodržiavania povinností podľa zákona.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, avšak vyčíslenie tohto vplyvu nie je možné vzhľadom na nové ustanovenia o sankciách teraz predložiť. Zákon nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a hospodárenie obyvateľstva. Súčasne nebude mať vplyv na zamestnanosť, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2011 o 11:31 hod.

PhDr.

Juraj Miškov

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:33

László Solymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 564) a podľa zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcovi vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 č. 581 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.12.2011 o 11:33 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:35

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja nebudem dlho rozprávať, iba pár myšlienok k predkladanému materiálu.
Je symbolické, že v tomto období, kedy vrcholí hračkárska sezóna, prichádzame s návrhom, s vládnym návrhom zákona. Ja by som, ak by som ho mohol zhrnúť jedným slovom, mohol by som povedať konečne. Konečne je tu materiál, ktorý jasne a transparentne popisuje pravidlá; pravidlá pre výrobu, obchod, spotrebu aj kontrolu. A konečne je tu jeden ucelený dokument, ktorý je v prvom rade určený pre spotrebiteľa a v druhom rade, samozrejme, aj pre tých, ktorí hračky vyrábajú, ktorí s nimi obchodujú a ktorí, vlastne ďalší segment je tí, ktorí majú tento segment trhu kontrolovať.
Takže ja z môjho pohľadu človeka, ktorý v tomto segmente dlhé roky pracoval, chcem vyjadriť podporu tomuto vládnemu návrhu zákona a požiadať všetkých takisto o podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.12.2011 o 11:35 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:37

Juraj Miškov
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám vám do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktorého cieľom je spresniť niektoré formulácie zákona týkajúce sa rozdeľovania prostriedkov jadrového fondu, ktorých aplikácia v praxi pripúšťa nejednoznačný výklad.
Ustanovenia navrhnuté v zákone sú formulované tak, aby zamedzili nejednoznačnosti výkladu zákona, pričom z hľadiska účelu rešpektujú pôvodnú schému zákona, ako aj stratégiu záverečnej časti jadrovej energetiky.
Okrem toho týmto návrhom ministerstvo tiež rieši spätný prevod finančných prostriedkov, ktoré v zmysle platnej legislatívy použil Národný jadrový fond na priebežné krytie historického dlhu v súvislosti s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1. Ide o spätný prevod finančných prostriedkov na jednotlivé podúčty, analytické účty určené na vyraďovanie jadrových zariadení v budúcnosti s cieľom zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení, ako aj dosiahnuť vyrovnané hospodárenie Národného jadrového fondu v dlhodobom horizonte.
Návrh zákona obsahuje návrh na valorizáciu výšky fixnej čiastky povinného príspevku držiteľov povolenia na prevádzku jadrového zariadenia o sumárnu infláciu ustanovenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky od 1. júla 2006 do konca roka 2011, t. j. odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona o jadrovom fonde.
Predložený návrh bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejných financií vrátane štátneho rozpočtu. Nebude mať vplyv na rozpočet sociálnych, zdravotných poisťovní, rozpočet samosprávnych krajov a obcí. Návrh nebude mať vplyv na obyvateľstvo, zamestnanosť ani negatívny vplyv na životné prostredie. Dá sa predpokladať jeho pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie spresnením použitia finančných prostriedkov jadrového fondu.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého materiálu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2011 o 11:37 hod.

PhDr.

Juraj Miškov

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video